PROJEKTI

Nacionalni projekti

Šifra Naslov
V4-2007 Razvoj metod in vzpostavitev sistemov uradnega preizkušanja ekoloških sort in heterogenega materiala izbranih poljščin in zelenjadnic
V4-2010 Vrednotenje verig preskrbe s hrano z dodano vrednostjo z namenom identifikacije vrzeli in izdelave priporočil za nadaljnji razvoj v Sloveniji
V4-1815 Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelava tal v trajnostno poljedelstvo
V4-1407 Soja
V4-1409 Tehnologija pridelave hrušk in češenj
V4-1514 »EKO-GASTRO«: Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil
N1-0041 Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink
N4-0192 Genetske raznolikosti in genetski markerji za ugotavljanje odpornosti medonsne čebele na virusne okužbe, ter raba genetskih markerjev v selekciji čebel na odpornost proti virusom
BI-RU/19-20-047 Uporaba metod umetne inteligence na manjšem poljskem robotu
P1-0164 Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja
P4-0022 Ekonomika agroživilstva in naravnih virov
J4-3090 Pomen hlapnih izločkov korenin gojenih rastlin pri posredni obrambi pred talnimi škodljivimi žuželkami
L2-3175 Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prahranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki
V4-1815 Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelave tal v trajnostno poljedelstvo
V4-1813 Vzpostavitev sistema vzorčnih kmetij za namen stalnega spremljanja kazalcev trajnostnega kmetijstva
V4-1801 Preučitev in predlog izbora najprimernejših nekemičnih metod zatiranja plevela kot nadomestilo za uporabo glifosata in drugih herbicidov za slovenske razmere
V4-1817 Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji
V4-2010 Vrednotenje verig preskrbe s hrano z dodano vrednostjo z namenom
V4-2007 Razvoj metod in vzpostavitev sistemov uradnega preizkušanja ekoloških sort in heterogenega materiala izbranih poljščin in zelenjadnic
V4-2022 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje vezave C v tla z ohranitveno obdelavo tal
V4-2002 Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji
V4-2012 Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov
V5-2030 Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah
V4-2230 Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za podporo v pridelavi sadja
V4-2217 Prenova sistema upravljanja z državnimi kmetijskimi zemljišči
V4-2215 Sinteza in prostorska opredelitev podatkov kmetijske in okoljske kakovosti tal za izvajanje resolucije »naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
V4-2202 Smernice za prilagoditev pridelave grozdja in vina podnebnim spremembam in zahtevam trga
V4-2204 Tehnologije trsničarske pridelave z inovativnimi rešitvami za krepitev odpornosti trajnostnega vinogradništva
V4-2206 Izgradnja teoretičnega modela za gradnjo cene kmetijskih in živilskih proizvodov v verigah preskrbe s hrano v Sloveniji
V4-2214 Inputi v ekološkem kmetijstvu
V4-2226 Ukrepi za zmanjšanje rabe kemičnih FFS v vinogradništvu
V4-2230 Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za podporo v pridelavi sadja, akronim: VRP DIGISAD
ŠifraNaslovTrajanje
33117-1/2018Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin30.01.201929.01.2022
33117-3/2018Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence30.01.201929.01.2022
33117-1002/2018Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba19.12.201818.12.2021
33133-1001/2018Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme- metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam 14.12.201813.12.2021
33133-3001/2018Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja (EKOSAD)15.11.201915.11.2022
33117-3002/2018Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih22.11.201922.11.2022
33117-3003/2018Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk22.11.201922.11.2022
33117-2001/2018Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali5.11.20195.12.2022
33117-3007/2018Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti22.11.201922.11.2022
33117-3017/2018Inovacijska partnerstva za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano (EKOPAKT)
22.11.201922.11.2022
33133-3003/2019Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila30.11.20203.12.2023
33133-2002/2019Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb30.11.202030.11.2021
33133-3011/2019Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti30.11.20204.12.2023
33133-3014/2019Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete 11.01.20218.01.2024
33133-9/2021Integracija dosevkov za ozelnitev tal v njivski kolobar (DOSEVKI)18.05.202218.05.2025
33133-19/2021Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij (DiAgTech4Climate)18.05.202218.05.2025
33133-21/2021Oblikovanje trajnostnih kmetijskih praks na priobalnih pasovih površinskih voda18.05.202218.05.2025
33133-15/2021Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal18.05.202218.05.2025
33117-4/2022Precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave12.5.202311.5.2025
33117-22/2022Beljakovinsko energetske pogače za čebele12.5.202311.5.2025
33117-37/2023Preizkus protokolov za predelavo mesnih izdelkov z znižano vsebnostjo nitratov in nitritov13.12.202314.12.2024

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v Mariboru) je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 – 2020 v okviru:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je kot članica Univerze v Mariboru v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) prejela sredstva za kurikularno prenovo in doseganje sprememb za zeleno, odporno, trajnostno in digitalno povezano univerzo. Pilotni projekt Zeleni prehod v podnebno inovativne agroživilske sisteme se izvaja v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.

Kmetijstvo in trajnostna proizvodnja hrane sta ključnega in strateškega pomena, a tradicionalna in visoko obremenjena sektorja za našo družbo. Zelen dogovor – Strategija od vil do vilic, ki služi kot osnova za trajnostno pridelavo hrane ob nevtralnem okoljskem odtisu, bo služil kot izhodišče pri oblikovanju novih vsebin za prenovo in posodobitev kurikula visokošolskih strokovnih programov 1. stopnje na fakulteti. Vsebine pilotnega projekta so podlaga za prenovo in izboljšanje visokošolskega strokovnega izobraževanja v skladu z novimi in fleksibilnimi učnimi pristopi, kot tudi vseživljenjskega učenja, upoštevajoč zeleni prehod v podnebno inovativne agroživilske sisteme. Analizirali bomo vrzeli in izpopolnili obstoječe izobraževalne module ter pripravili dodatne izobraževalne vsebine glede na odziv in potrebe delovnega okolja. Osvojena znanja zunanjih udeležencev izobraževanj bodo podprta z izdajo mikrodokazil. 

Mednarodni projekti in projekti strukturnih skladov

ProgramAkronimNaslovTrajanje
Interreg SI-AT 2014-2020PalaeoDiversiStyriaPaleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta 1.10.201630.09.2019
Interreg Danube Programme 2014- 2020Iron-Age-DanubeMonumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave 1.01.201730.06.2019
Interreg Central Europe 2014-2020TransFarm 4.0Transnational collaborative system to bring precision farming innovative application closer to the market Ɛt address regional specializations1.01.201930.06.2022
Interreg Adrion: OIS-AIR Smart canopy monitoring system for reduction of plant protection agent use 15.11.201930.09.2020
ERASMUS + VIRALVitalising ICT Relevance in Agricultural Learning 1.11.201930.09.2023
ERASMUS +BIOTE(A)CHBridging the Gap Between Biotechnology and Industry: Integrating Design Thinking and Flipped Learning30.12.202229.12.2024
H2020EJP SOIL Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils 1.02.202031.01.2025
HEPrAEctiCe Potentials of Agroecological practices in east africa with a focus on Circular water-energy-nutrient systems1.11.202230.04.2026
HEARACNEAdvocating the role of silk art and cultural heritage at national and european scale1.03.202328.02.2026
ProgramAkronimNaslovTrajanje
ŠIPKAGRO-LIKEPopularizacija kmetijstva kot gospodarske dejavnosti med generacijo Z 1.03.202030.06.2020
ŠIPKKONJIAnaliza stanja in možnosti razvoja konjeništva kot poslovne ideje1.03.202030.06.2020
ŠIPKC-GrožniceCianogeni glikozidi v rastlinah iz družine rožnic na območju nekdanjega grajskega parka1.04.202031.07.2020
ŠIPKINTSPRAYSistem za pametni nanos fitofarmacevtskih sredstev1.02.202031.05.2020
ŠIPKSŽPPDSPREMLJANJE ŽARIŠČ POJAVA PODLUBNIKOV Z UPORABO DRONA1.03.202030.06.2020
PKPNIGTRNNačrtovanje in izdelava RTK GPS navigacijskega sistema namenjenega za uporabo v trajnih nasadih1.03.202031.07.2020
PKPCROSS-LPNavzkrižno trženje v gostinstvu: korak k inovativni ponudbi turistične destinacije Lovrenc na Pohorju 1.02.202030.06.2020
PKPVAOSSSOcena primernosti sort sladkorne pese za pridelavo v Sloveniji z uporabo večkriterijske analize1.02.202030.06.2020
PDŠ Razvoj avtonomnega kmetijskega robota za obiranje jagodičevja1.02.202330.06.2023
RSF 2.0FarmbeastNadgradnja robotske platforme FarmBeast1.03.202330.06.2023
ŠI UM Nadgradnja robotske platforme FarmBeast1.03.202330.06.2023
ŠI UM Monitoring tehnopatij v povezavi z dobrim počutjem živali na govedorejskih kmetija,1.03.202331.05.2023
ŠI UM Razvoj avtonomnega kmetijskega robota za obiranje jagodičevja1.02.202330.06.2023
ŠI UM NOO Razvoj trajnostnega funkcionalnega živila s pomočjo fementacije višjih gliv…1.04.202330.06.2023