PROJEKTI

Nacionalni projekti

ŠifraNaslov
V4-2007Razvoj metod in vzpostavitev sistemov uradnega preizkušanja ekoloških sort in heterogenega materiala izbranih poljščin in zelenjadnic
V4-2010Vrednotenje verig preskrbe s hrano z dodano vrednostjo z namenom identifikacije vrzeli in izdelave priporočil za nadaljnji razvoj v Sloveniji
V4-1815Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelava tal v trajnostno poljedelstvo
V4-1407Soja
V4-1409Tehnologija pridelave hrušk in češenj
V4-1514»EKO-GASTRO«: Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil
N1-0041Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink
  
N4-0192Genetske raznolikosti in genetski markerji za ugotavljanje odpornosti medonsne čebele na virusne okužbe, ter raba genetskih markerjev v selekciji čebel na odpornost proti virusom
BI-RU/19-20-047Uporaba metod umetne inteligence na manjšem poljskem robotu
P1-0164Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja
P4-0022Ekonomika agroživilstva in naravnih virov
J4-3090Pomen hlapnih izločkov korenin gojenih rastlin pri posredni obrambi pred talnimi škodljivimi žuželkami
L2-3175Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prahranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki
V4-1815Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelave tal v trajnostno poljedelstvo
V4-1813Vzpostavitev sistema vzorčnih kmetij za namen stalnega spremljanja kazalcev trajnostnega kmetijstva
V4-1801Preučitev in predlog izbora najprimernejših nekemičnih metod zatiranja plevela kot nadomestilo za uporabo glifosata in drugih herbicidov za slovenske razmere
V4-1817Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji
V4-2010Vrednotenje verig preskrbe s hrano z dodano vrednostjo z namenom
V4-2007Razvoj metod in vzpostavitev sistemov uradnega preizkušanja ekoloških sort in heterogenega materiala izbranih poljščin in zelenjadnic
V4-2022Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje vezave C v tla z ohranitveno obdelavo tal
V4-2002Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji
V4-2012Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov
V5-2030Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah
V4-2214Inputi v ekološkem kmetijstvu
V4-2206Izgradnja teoretičnega modela za gradnjo cene kmetijskih in živilskih proizvodov v verigah preskrbe s hrano v Sloveniji
V4-2226Ukrepi za zmanjšanje rabe kemičnih FFS v vinogradništvu
V4-2230Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za podporo v pridelavi sadja
V4-2217Prenova sistema upravljanja z državnimi kmetijskimi zemljišči
V4-2215Sinteza in prostorska opredelitev podatkov kmetijske in okoljske kakovosti tal za izvajanje resolucije »naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
V4-2202Smernice za prilagoditev pridelave grozdja in vina podnebnim spremembam in zahtevam trga
V4-2204Tehnologije trsničarske pridelave z inovativnimi rešitvami za krepitev odpornosti trajnostnega vinogradništva
V4-2206Izgradnja teoretičnega modela za gradnjo cene kmetijskih in živilskih proizvodov v verigah preskrbe s hrano v Sloveniji
V4-2214Inputi v ekološkem kmetijstvu
V4-2226Ukrepi za zmanjšanje rabe kemičnih FFS v vinogradništvu
V4-2230Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za podporo v pridelavi sadja, akronim: VRP DIGISAD
ŠifraNaslovTrajanje
33117-1/2018Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin 30.01.201929.01.2022
33117-3/2018Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence 30.01.201929.01.2022
33117-1002/2018Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba 19.12.201818.12.2021
33133-1001/2018Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme- metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam  14.12.201813.12.2021
33133-3001/2018Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja (EKOSAD) 15.11.201915.11.2022
33117-3002/2018Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih 22.11.201922.11.2022
33117-3003/2018Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk 22.11.201922.11.2022
33117-2001/2018Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali 5.11.20195.12.2022
33117-3007/2018Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti 22.11.201922.11.2022
33117-3017/2018Inovacijska partnerstva za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano (EKOPAKT)
22.11.201922.11.2022
33133-3003/2019Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila 30.11.20203.12.2023
33133-2002/2019Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb 30.11.202030.11.2021
33133-3011/2019Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti 30.11.20204.12.2023
33133-3014/2019Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete  11.01.20218.01.2024
33133-9/2021Integracija dosevkov za ozelnitev tal v njivski kolobar (DOSEVKI) 18.05.202218.05.2025
33133-19/2021Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij (DiAgTech4Climate)18.05.202218.05.2025
33133-21/2021Oblikovanje trajnostnih kmetijskih praks na priobalnih pasovih površinskih voda18.05.202218.05.2025
33133-15/2021Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal18.05.202218.05.2025

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v Mariboru) je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 – 2020 v okviru:

Mednarodni projekti in projekti strukturnih skladov

ProgramAkronimNaslovTrajanje
Interreg SI-AT 2014-2020PalaeoDiversiStyriaPaleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta 1.10.201630.09.2019
Interreg Danube Programme 2014- 2020Iron-Age-DanubeMonumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave 1.01.201730.06.2019
Interreg Central Europe 2014-2020TransFarm 4.0Transnational collaborative system to bring precision farming innovative application closer to the market Ɛt address regional specializations1.01.201930.06.2022
Interreg Adrion: OIS-AIR Smart canopy monitoring system for reduction of plant protection agent use 15.11.201930.09.2020
ERASMUS + VIRALVitalising ICT Relevance in Agricultural Learning 1.11.201930.09.2023
ERASMUS +BIOTE(A)CHBridging the Gap Between Biotechnology and Industry:
Integrating Design Thinking and Flipped Learning
30.12.202229.12.2024
H2020EJP SOIL Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils 1.02.202031.01.2025
HEPrAEctiCe Potentials of Agroecological practices in east africa with a focus on Circular water-energy-nutrient systems1.11.202230.04.2026
HEARACNE Advocating the role of silk art and cultural heritage at national and european scale1.03.202328.02.2026
ProgramAkronimNaslovTrajanje
ŠIPKAGRO-LIKEPopularizacija kmetijstva kot gospodarske dejavnosti med generacijo Z 1.03.202030.06.2020
ŠIPKKONJIAnaliza stanja in možnosti razvoja konjeništva kot poslovne ideje1.03.202030.06.2020
ŠIPKC-GrožniceCianogeni glikozidi v rastlinah iz družine rožnic na območju nekdanjega grajskega parka1.04.202031.07.2020
ŠIPKINTSPRAYSistem za pametni nanos fitofarmacevtskih sredstev1.02.202031.05.2020
ŠIPKSŽPPDSPREMLJANJE ŽARIŠČ POJAVA PODLUBNIKOV Z UPORABO DRONA1.03.202030.06.2020
PKPNIGTRNNačrtovanje in izdelava RTK GPS navigacijskega sistema namenjenega za uporabo v trajnih nasadih1.03.202031.07.2020
PKPCROSS-LPNavzkrižno trženje v gostinstvu: korak k inovativni ponudbi turistične destinacije Lovrenc na Pohorju 1.02.202030.06.2020
PKPVAOSSSOcena primernosti sort sladkorne pese za pridelavo v Sloveniji z uporabo večkriterijske analize1.02.202030.06.2020