KATEDRA ZA TUJE STROKOVNE JEZIKE

Katja Težak, pred. angleškega in nemškega jezika, vodja katedre
Tel.: 02 320 90 34 E-mail: katja.tezak@um.si
 
Študenti na FKBV lahko izbirajo med dvema tujima jezikoma stroke: angleščino in nemščino.
 
 
 
“Good teaching is not only lecturing
 but providing an environment
 and interesting materials
 to allow the students
 to explore, learn, and grow in teams.”
 
Elizabeth M. Lieux (1996)

 “LANGUAGE IS A TOOL. YOUR SUCCESS DEPENDS ON HOW WELL YOU CAN USE IT.”
  
(Dr. Peter Roe, Aston University (pers.com.))

 

Cilji:

Uvesti problemsko-naravnano ucenje tujega jezika stroke po predmetniku in s tem razviti znanje in spretnosti, ki jih potrebujejo mladi, ki hocejo biti uspešni na svojih delovnih mestih v informacijski družbi. Poleg nadaljnjega razvijanja štirih tradicionalnih jezikovnih spretnosti razviti tudi funkcionalne spretnosti, kot so samostojno reševanje problema, fleksibilnost prilagajati se novim situacijam, kreativno razmišljanje, vseživljenjsko ucenje in ucinkovito delovanje v skupinah.
 
Po koncanem problemsko-naravnanem procesu bodo študenti usposobljeni za:
 • Iskanje znanja na sistematicen, znanstven in realisticen nacin
 • Uporabo moderne tehnologije
 • Individualno delo in dobro delovanje v skupini
 • Prevzemanje odgovornosti za svoje ucenje
 • Razumevanje in apliciranje nanovo pridobljenega znanja
 • Sodelovanje na sestankih v angleškem jeziku ali vodenje le-teh
 • Pisanje skupinskega porocila o projektu v angleškem jeziku v skladu z navodili
 • Predstavitev svojih zakljuckov drugim skupinam v angleškem jeziku z uporabo ustreznih podatkov in predstavitvenih tehnik
 • Oceno in evalvacijo svojega dela in dela svojih kolegov z uporabo ocenjevalnih kriterijev za samoocenjevanje in kolegijsko ocenjevanje
Problemsko-naravnano ucenje tujega jezika stroke zagotavlja tudi možnost uciti tuj jezik po predmetniku in s tem ustvariti sodelovanje med ucitelji jezika in ucitelji drugih strokovnih predmetov.

Skozi povezovanje teh aktivnosti z drugimi evropskim jezikovnimi projekti, ki bodo razvili študije primerov, ki bodo študentom kmetijstva dostopni preko Interneta, bo tak pristop k ucenju tujega strokovnega jezika izpolnjeval zahteve Evropske komisije po ucenju jezikov in Bolonjske / Praške smernice, t.j. pospeševanje mobilnosti, evropskega sodelovanja na podrocju zagotavljanja kvalitete, evropskih dimenzij v visokem šolstvu, pospeševanje vseživljenjskega ucenja, vkljucevanje študentov in povecevanje konkurencnosti evropskih visokošolskih ustanov.

Vsebina:

Majhna skupina študentov, ki se sama vodi, je soocena z resnicnim strokovnim problemom, za katerega mora najti rešitev. Študenti s pomocjo možganske nevihte identificirajo obstojece znanje in potrebno manjkajoce znanje, si razdelijo naloge in išcejo potrebne nove informacije na sistematicen nacin z uporabo moderne tehnologije. Gredo skozi vse stopnje raziskovalnega cikla (McKenzie, 1995) od postavljanja vprašanj, planiranja, zbiranja informacij, sortiranja/sejanja informacij in evalvacije. Na koncu integrirajo ideje in predstavijo svoje rešitve ali priporocila za rešitev problema v skupinskem pisnem porocilu in ustni skupinski predstavitvi v angleškem jeziku.

Oba koncna izdelka ocenita dva ucitelja – ucitelj jezika (jezik) in ucitelj stroke (vsebina). Ucitelj strokovnega jezika sodeluje z uciteljem stroke od sestavljanja vsebine problema do konca projekta, ko je vkljucen tudi v ocenjevanje. Med procesom je na voljo študetnom kot tutor pri reševanju njihovega problema. Za ocenjevanje oba ucitelja uporabljata ocenjevalne obrazce za oba koncna izdelka študentov – pisnega porocila in skupinske prezentacije, študenti pa uporabljajo obrazce za ocenjevanje procesa in samo-ocenjevanje ter kolegijsko ocenjevanje obeh koncnih izdelkov. Skozi problemsko-naravnano ucenje študenti pridobivajo strokovno besedišce s svojih podrocij in hkrati izboljšajo znanje jezika.

Ekplicitno se naslednje spretnosti poucujejo pred zacetkom procesa reševanja problema:

 • Delo v skupinah (sestavljanje skupine, dolocitev nalog, razdelitev in organizacija dela, uspešno vodenje skupine, kreativnost pri reševanju problemov, porocanje )
 • Sestankovanje (vodenje sestanka, jezik sestankov, pisanje zapisnika)
 • Pisanje porocila o projektu (nacrtovanje pisanja, pisanje odstavkov, uvoda, osrednjega dela porocila, zakljucka, opisovanje grafov, tabel, navajanje literature, plagiatstvo, izvlecki, povzetki)
 • Ucinkovita predstavitev (zacetek, predstavljanje problema, vizualni pripomocki, zakljucek, odgovarjanje na vprašanja)

 

Obveznosti študentov

 • pisni, ustni izpit, projekti
 • skupinsko pisno porocilo, skupinska ustna predstavitev, individualni jezikovni test
 
TABELA ZA SAMOVREDNOTENJE JEZIKOVNEGA ZNANJA GLEDE NA SKUPNI EVROPSKI REFERENCNI OKVIR (Common European Framework):
 
NEKAJ SPLETNIH SLOVARJEV:
 
SLOVNICA

 

RAZVIJANJE PISNIH SPRETNOSTI:
Napotki za pisanje esejev:
 
OCENJEVANJE INTERNETNIH VIROV:
Kdor išce, ta najde: nekaj napotkov za locevanje zrn od plev na internetu:

 

RAZVIJANJE SPRETNOSTI ZA USPEŠNO KARIERO:
 
KAKO PRIPRAVITI IN PODATI PREDSTAVITEV V ANGLEŠKEM JEZIKU:
 
DRUGE KORISTNE POVEZAVE ZA ŠTUDENTE KMETIJSTVA:
 
PREZENTACIJE

There are many good videos at the TED talks site. Here are a few  that may help yourself become a better presenter.


Hans Rosling (Karolinska Institut) on bringing boring statistical data to life

Skeptic Magazine founder Michael Schermer

Sir Ken Robinson on creativity

Majora Carter on sustainable development

Al Gore on steps people can take to combat global warming