Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline

Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline

 

AKTUALNO za bodoče študente INFORMATIVNI DAN

 

Predstavitev poklica inženirja ekološkega kmetijstva    

 Dobre kmetijske prakse: Ekološko kmetijstvo Video 1  Video 2

 

Sodelovanje s kmetijami: Nekemične metode zatiranja plevelov v soji  Video

 Naši študentje: Zlate misli – biodinamična kmetija Turinek

 Naši študentje: Lušt

Naši študentje: Ocean Orchids d.o.o.

Posebna izdaja časopisa ob informativnem dnevu

 

 

  

Vizija katedre je proučevanje in razvoj sonaravnih in tržno zanimivih področij zelenjadarstva, okrasnih rastlin in poljedelstva. Pri tem ima poseben pomen interdisciplinarnost in zaokrožen proizvodni proces od njive, semena, do vilic.

Cilj katedre 
je izobraževati in podajati praktično uporabna znanja, ki omogočajo, z osnovno in dopolnilnimi dejavnostmi, uspešno gospodarjenje na povprečnih slovenskih kmetijah in večjih gospodarstvih.

Člani katedre:  
 

doc. dr. Primož TITAN

Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine

Delovna področja: poljedelstvo, žlahtnjene, integrirana pridelava, alternativne rastline

tel: 00 386 (2) 320 90 09

e-mail: primoz.titan1@um.si
govorilne ure: ponedeljek 7.30-9.00,mansarda

bibliografijaCOBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS

 

red. prof. dr. Martina BAVEC

Ekološko kmetijstvo

Delovna področja: zelenjadarstvo, poljedelstvo, ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava

tel: 00 386 (2) 320 90 49

e-mail: martina.bavec@um.si
govorilne ure: torek 11.30-12.00, pisarna G107

bibliografijaCOBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS

 

izr. prof. dr. Andrej ŠUŠEK                                                                             

Delovna področja: okrasne rastline, razmnoževanje rastlin, zelenjadarstvo, poljedelstvo                                                                                                             tel: 00 386 (2) 320 90 05

e-mail: andrej.susek@um.si
govorilne ure: torek 11.30-12.00, mansarda

bibliografijaCOBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS

 

doc. dr. Silva GROBELNIK MLAKAR – prodekanica za Mednarodno dejavnost, Erasmus koordinatorica, tutorka študijskega programa Agronomija                                

Delovna področja: poljedelstvo, požetvene tehnologije, ekološko kmetijstvo         

tel: 00 386 (2) 320 90 82

e-mail: silva.grobelnik@um.si
govorilne ure: ponedeljek 9.00-10.30, ali po dogovoru, pisarna G105

bibliografijaCOBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS

 

viš. pred. mag. Manfred JAKOP                                                                         

Delovna področja: poljedelstvo, zelenjadarstvo, ekološka in integrirana pridelava tel: 00 386 (2) 320 90 01

e-mail: manfred.jakop@um.si
govorilne ure: ponedeljek 9.00-10.30, ali po dogovoru, pisarna G105

bibliografijaCOBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS

 

doc. dr. Martina ROBAČER, tutorka študijskega programa Ekološko kmetijstvo  

Delovna področja: ekološko kmetijstvo, kmetijsko okoljski program, turizem na ekoloških kmetijah

tel: 00 386 (2) 320 90 49

e-mail: martina.robacer@um.si

govorilne ure: torek, 11.00-12.00, pisarna G107

bibliografijaCOBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS

 
Člani katedre smo nosilci in izvajalci predmetov na vseh študijskih programih.
I. stopnja Bolonjskega študija
 
1. letnik
 
 
 
 
2. letnik
 
 
EKOLOŠKO POLJEDELSTVO (Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščineEkološko kmetijstvo, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJEVO, rastlinska in živinorejska usmeritev)
OSNOVE DENDROLOGIJE (Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
EKOLOGIJA IN RAZVOJ POLJŠČIN TER ZELENJADNIC ( Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščineEkološko kmetijstvo)
EKOLOŠKO ZELENJADARSTVO (Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščineEkološko kmetijstvo, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
GLAVNE IN ALTERNATIVNE POLJŠČINE  (Management v agroživilstvu in razvoj podeželja)
OSNOVE VRTNARSTVA IN ZELENJADARSTVA  (Management v agroživilstvu in razvoj podeželja)
 
EKOLOŠKO KMETOVANJE (Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE)
OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE (Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE)
 
 
3. letnik
 
ZELENJADARSTVO – INTEGRIRANA PRIDELAVA (Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
TURIZEM IN EKOLOŠKO KMETIJSTVO (Ekološko kmetijstvo )
POŽETVENE TEHNOLOGIJE NJIVSKIH RASTLIN IN VARNOST TER KAKOVOST KMETIJSKIH PRIDELKOV (Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščineEkološko kmetijstvo)
MANAGEMENT EKOLOŠKIH KMETIJ (Ekološko kmetijstvo)
ZAKONODAJA, KONTROLA IN CERTIFIKACIJA EKOLOŠKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL (Ekološko kmetijstvo)
ZRNATA KRMA (ŽivinorejaBiosistemsko inženirstvo, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, živinorejska usmeritev)
 
POLJŠČINE (Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
VRTNARSTVO (Univerzitetni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)(Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
 
 
II. stopnja Bolonjskega študija
 
Program Kmetijstvo
 
1. letnik
 
BIOLOŠKO – FIZIOLOŠKE IN EKOLOŠKE ZNAČILNOSTI ALTERNATIVNIH RASTLIN 
AGROEKOLOGIJA IN PREHRANA POLJŠČIN TER ZELENJADNIC
PRIDELOVALNI SISTEMI IN OKOLJEVARSTVENI VIDIKI V PRIDELAVI GLAVNIH POLJŠČIN
PRIDELOVALNI SISTEMI IN OKOLJEVARSTVENI VIDIKI V VRTNARSTVU
SPRAVILO IN POŽETVENE TEHNOLOGIJE V VRTNARSTVU IN POLJEDELSTVU
ALTERNATIVNE POLJŠČINE – PRIDELOVALNI SISTEMI IN RABA
 
2. letnik
 
VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN
IZBRANE TEME IZ EKOLOŠKEGA POLJEDELSTVA
IZBRANE TEME IZ EKOLOŠKEGA ZELENJADARSTVA
 
 
 
1. letnik
 
MANAGEMENT EKOLOŠKIH KMETIJ
 
 
 
1. letnik
 
OKOLJE, HRANA IN PROIZVODNI SISTEMI
Člani katedre smo mentorji (2008 – 2018) pri:
 
– doktorskih disertacijah
 

ŠTRAUS, Saša. Potencialni indikatorji za ocenjevanje trajnosti v pridelavi hrane na njivahhttp://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52423.

GROBELNIK MLAKAR, Silva. Agronomic characteristics, potential utilisation and quality of grain amaranth Amaranthus cruentus L. : ph. d. thesis = Agronomske značilnosti, potencialna raba in kakovost pridelka zrnatega ščira Amaranthus cruentus L. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52106

TURINEK, Matjaž. Comparability of the biodynamic production system regarding agronomic, environmental and quality parameters : Ph. D. Thesis = Primerljivost biološko dinamičnega pridelovalnega sistema glede na agronomske, okoljske in kakovostne parametre. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=21006

FEKONJA, Milojka. Growth, photosynthetic parameters and yield in sweet maize in response to mulch, nitrogen fertilizers and water supply : Ph. D. Thesis = Rast, parametri fotosinteze in pridelek sladke koruze v odvisnosti od zastirk, dušikovih gnojil in oskrbe z vodohttp://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=19091.

 
 – magistrskih delih
 
LISEC, Urška. Vpliv načina prekinitve rasti rastlin za agroekološke storitve na število talnih členonožcev v dveh letih projekta SoilVeg. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72303

TAMŠE, Nina. Ekološka živila v kuhinjah javnih zavodov na območju Savinjske regijehttps://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64972.

SEVER, Marko. Development of organic farms in local area – how to transform local farms to 100 % organic for one local or regional area: Master Thesis. Graz: FH Joanneum, 2016. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4338220]

KUKOVIČ, Gregor. Notranja kakovost solate v odvisnosti od kmetijskih pridelovalnih sistemov. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64516.

VUKMANIČ, Tjaša. Okoljski odtis poljščin in zelenjadnic v odvisnosti od pridelovalnega sistema. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60673.

URBANČ, Kristina. Ostanki pesticidov v zelenjavi in sadju. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64527.

KUKOVIČ, Gregor. Povečanje učinkovitosti obdelave tal z uporabo RTK-navigacije. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64516.

PUKŠIČ, Primož. Možnost preusmeritve kmetij na vodovarstvenem območju Apaškega polja v ekološko kmetovanje. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55627.
 
JAKOP, Manfred. Vpliv različnih prekrivnih rastlin, agrotehničnih ukrepov in lokacije na rast,razvoj in pridelek oljnih buč (Cucurbita pepo L. convar. cittrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.) ter vsebnost mineralnega dušika v tleh v ekološki pridelavi = The Effects of cover crops, cultivation system and location on soil mineral nitrogen, growth and yield organically produced oil pumpkins (Cucurbita pepo L. convar. citrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.). http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13924.
 
ŽULJAN, Marko. Rast in pridelek zelenjadnic v združeni setvi : magistrsko delo = Growth and productivity of vegetables in intercropping systemhttp://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8228
 
 
 – visokošolskih in univerzitetnih diplomskih delih starih programov in diplomskih delih bolonjskih študijskih programov 1. stopnje (glej COBISS)

Učna gradiva, knjige, priročniki… katerih avtorji / soavtorji smo člani katedre:

Martina Robačer, Tjaša Vukmanič, Franc Bavec, Martina Bavec
EKO gastronomija
Koraki do zaupanja vredne (certificirane) ponudbe ekološke hrane v gastronomiji  
52 str.
Leto izdaje: 2018
Maribor, Univerzitetna založba UM

  teloh
 
Jože BAVCON, Klemen ELER, Andrej ŠUŠEK
TELOHI (Helleborus L.) V SLOVENIJI = HELLEBORUS (Helleborus L.) IN SLOVENIA
 
205 str.
Leto izida: 2012
Ljubljana: Botanični vrt Univerze
ISBN 978-961-6822-15-2        
 
 
Snežana I. Oljača, Franc Bavec
ORGANSKA PROIZVODNJA HELJDE I ALTERNATIVNIH ŽITA: PRIRUČNIK
 
68 str.
Leto izida: 2011
Beograd: Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia organica
ISBN 8688997004, 9788688997003
alt
 
Janoš BERENJI, Ferenc BALAŽ, Franc BAVEC
ULJANA TIKVA I NJENA PROIZVODNJA
 
67 str.
Leto izzida: 2010
Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
ISBN 978-86-80417-25-7
 
 alt
 
Martina BAVEC, Martina ROBAČER, Polonca REPIČ,Dominika ŠTABUC-STARČEVIČ
SREDSTVA IN SMERNICE ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO
 
149 str.
Leto izida: 2009
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Inštitut za ekološko kmetijstvo
ISBN 978-961-6317-34-4
 

Namen publikacije “Sredstva in smernice za ekološko kmetijstvo” je seznanitev z novostmi na področju ekološkega kmetijstva, ki so z novo zakonodajo vstopile v veljavo 1.1.2009 na območju celotne Evropske Unije. Spremembe v zakonodaji narekujejo številne novosti, ki jih morajo upoštevati ekološki pridelovalci in predelovalci ter tudi vsi drugi izvajalci v tej dejavnosti. V publikaciji so še podrobneje opredeljena rastlinska pridelava (gnojenje in varstvo rastlin), živinoreja, predelava in označevanje ekoloških živil. Dodani so tudi nasveti in primeri izračunov različnih normativov. Kljub temu, da naj bi potekalo ekološko kmetijstvo v zaključenem krogotoku in s čim manj dokupi različnih kmetijskih repromaterialov, se pri nekaterih panogah tudi ti uporabljajo. V zadnjem času je na slovenskem trgu  narasla ponudba sredstev, ki so načeloma primerna/dovoljena za ekološko kmetovanje in ustrezajo zahtevam zakonodaje, niso pa v tem smislu posebej označena. Zato je namen izdaje te publikacije oblikovati za različne namene sezname na slovenskem trgu dostopnih gnojil, sredstev za varstvo in nego ter krepitev rastlin, čistil, krme in dodatkov za predelavo. Tako bodo lahko vsi zainteresirani za okolju in človeku prijaznejše kmetijske repromateriale uporabljali to publikacijo kot priročnik za izbor primernih sredstev za ekološko kmetijstvo.Publikacija je univerzitetni učbenik.

 
 
 
Franc Bavec, Martina Bavec
ORGANSKO PROIZVODSTVO I UPOTREBA NA ZAMENSKI KULTURI
 
234 str.
Leto izida: 2009
Skopje: Izdavački centar Tri
 
ISBN 978-9989-187-90-2
 
 
 
 alt
 
Franc Bavec, Martina Bavec
 
241 str.
Leto izida: 2006
Boca Raton: Crc Press
ISBN-13: 978-1-57444-617-3, ISBN: 1-57444-617-7

Merging coverage of two increasingly popular and quickly growing food trends, Organic Production and Use of Alternative Crops provides an overview of the basic principles of organic agriculture and highlights its multifunctionality with special emphasis on the conservation of rare crops and their uses. Considering more than 30 disregarded and neglected crops suitable for growth in temperate climates, each chapter covers the botany, climate conditions, cultivars, production and yield, growth and ecology, organic cultivation, harvesting, handling and storage, and utilization where the information is available and applicable to the crop under discussion. Other topics include organic production systems, the nutritional and health benefits of products, food processing, and suggestions for some homemade foods.The authors have a wide range of experience in the growing and processing of alternative crops, the management of the processing projects, and the marketing of organic products. They have worked in close cooperation with many small scale processing activities on farms and in the food industry. Drawing on their combined experience, they provide a summary of the major problems and the knowledge base for utilization of alternative crops in new products. The broad range of coverage and interdisciplinary approach make this book a comprehensive reference and useful tool not only for the production of alternative crops but also for the development of new niche market products.

 
 
Franc BAVEC, Metka SLEKOVEC
OD NJIVE DO MEJICE IN KRUHAizbrane teme iz poljedelstva
 

212 str.

Leto izida: 2003
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo
 
 
 
 
Franc Bavec
NEKATERE ZAPOSTAVLJENE IN/ALI NOVE POLJŠČINE
 
215 str.
Leto izida: 2000
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo

Avtor v knjigi predstavi poljščine, ki so bile nekdaj pri nas ali drugod po svetu pogost člen njivskega kolobarja in čeprav so sedaj “zapostavljene”, lahko kdaj v prihodnje postanejo ponovno gospodarsko zanimive. V knjigi so opisane tudi druge rastline kot sladki krompir, kvinoja, vinja, nekatere vrste prosa in druge poljščine, ki pri nas niso bile nikoli razširjene, vendar vsaj nekatere od njih utegnejo postati uspešna alternativa dosedanjim kulturam. Skupno je v knjigi predstavljeno 37 rastlin, sistematično urejenih, ki bralcu podaja osnovno informacijo o posamezni rastlini, njenem gencentru, izgledu, razširjenosti v svetu nekdaj in danes, agrotehniki in njeni dejanski ali potencialni uporabnosti.Na katedri smo avtorji in soavtorji številnih strokovnih člankov in prispevkov, izvajamo strokovna predavanja in usposabljanja za svetovalno službo, kmete (izobraževanja v okviru KOP, EK), predavamo srednjim in osnovnim šolam, organiziramo dneve odprtih vrat, aktivno smo udeleženi na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, itd.


AGRA 2017

Kakovost ekološke hrane v primerjavi s konvencionalno: prispevek na okrogli mizi, ki jo je organizirala Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru s partnerji z naslovom “Ekološka živila v gastronomiji BIO + LOKALNO = IDEALNO”


AGRA 2015

Pomen prenosa znanja v ekološkem kmetijstvu: predstavitev na strokovnem posvetu “Kako razviti potencial slovenskih kmetij za več lokalne hrane, ki je potekal v okviru Dneva ekološkega kmetijstva

Možnosti za izboljšanje rodovitnosti tal z uporabo podsevov in novimi pristopi ravnanja s tlemi v pridelavi zelenjave in oljnih buč – projekta InterVeg in SoilVeg [predstavitev na sejmu AGRA 2015 v okviru Dneva ekološkega kmetijstva]

Predstavitev PKP projektov:

– Dejavniki kakovosti bučnega olja in uporaba zelenih tehnologij

– Predelava soje v tofu s stališča varnosti in kakovosti


AGRA 2014

Novinarska konferenca: Predstavitev 15. Alpe jadran BiOSiMPOZija “BiO gre v šolo” na temo: “Ekološko kmetijstvo in pomen ekološko pridelane hrane”, ki bo 28. in 29. 8. 2014 na Pivoli pri Mariboru (FKVB)
 
Organizatorji: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede, Združenje BioAustria in IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

AGRA 2013

Predstavitev mednarodnega projekta CORE ORGANIC II – COBRA

Predstavitev CRP projekta Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano

Predstavitev mednarodnega projekta CORE ORGANIC II – INTERVEG:»Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih podsevih z zelenjavo – por in cvetača s podsevom bele detelje«


AGRA 2012

Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva

 Projekti                                                                                                                                      

Člani katedre smo avtorji in soavtorji številnih znanstvenih člankov (Cobiss). Prav tako aktivno, kot vodje in partnerji, sodelujemo v nacionalnih ter mednarodnih projektih.

Na področju ekološkega kmetijstva sodelujemo v »European Network of Organic Agriculture University Teachers – ENOAT«.


  • Nacionalni projekti
 Šifra Naslov projekta (na povezavi opis/povzetek projekta) Trajanje Vloga v projektu
V4―1514EKO-GASTRO: Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil2015―2017Vodja (Martina BAVEC)
V4―1108Vrednotenje parametrov kakovosti in varnosti vrtnin iz različnih sistemov pridelave v Sloveniji in iz tujine za oblikovanje nacionalne sheme kakovosti zelenjave1.7.2014―31.12.2016Partnerji
V4―11071.7.2014―30.6.2017Vodja (Franc BAVEC)
V4―11371.10.2011―30.9.2014 Vodja (Franc BAVEC) 
J4―41871.7.2011―30.6.2014Partnerji
J4―4187Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji1.1.2011―30.9.2013 Partnerji
V4―10621.10.2010―31.3.2013 Partnerji
V4―1019Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva1.10.2010―30.9.2012Vodja (Franc BAVEC)
V4―0472Sladka koruza – razvoj novega, okoljsko, ekonomsko in podnebno sprejemljivega proizvoda1.9.2008―28.2.2011Vodja (Franc BAVEC)
J4―9532Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave1.7.2007―30.6.2010Vodja (Martina BAVEC)
V4―0489Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji1.9.2008―30.6.2010 Partnerji
L4―9577Raziskave še nepojasnjene rasti, razvoja in sestave semen alternativnih oljnic1.1.2007―31.12.2009 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0332Intercropping – alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin 1.10.2006―30.9.2009 Vodja (Martina BAVEC)
V4―0333Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih1.10.2006―30.1.2009Partnerji
L4―6349Raziskave še nepojasnjene rasti, sestave in reoloških lastnosti semena zrnatega ščira1.7.2004―30.6.2007Vodja (Franc BAVEC)
V4―0101Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva1.9.2004―30.11.2006Partnerji
V4―0104Ekološka pridelava zelenjave1.9.2004―30.9.2006Vodja (Martina BAVEC)
V5―0869IPP – integrirana pridelava hrane1.10.2003―30.9.2006Vodja (Franc BAVEC)
V4―0865Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih1.10.2003―30.1.2006Vodja (Martina BAVEC)
V5―0859Tržni potenciali posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in oblikovanje tržnih strategij na ciljnih trgih1.10.2003―30.9.2005Partnerji
V4―0743Razvoj novih tehnik pridelave bučevk (oljne buče, lubenice), primernih za ekološko kmetovanje1.10.2002―30.9.2005Vodja (Franc BAVEC)
V4―04111.10.2000―31.8.2003Partnerji
V4―0413Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zelenjave z dušikom in uvajanje prognoze namakanja1.10.2000―31.3.2003Vodja (Martina BAVEC)
V4―0455Integrirana pridelava zelenjave – tržni in informacijski model ter izboljšave v tehniki pridelave1.1.2002―31.10.2003Vodja (Martina BAVEC)
V4―0465Pridelovanje in ocena konkurenčnosti pridelkov alternativnih poljščin1.1.2002―31.10.2004Vodja (Franc BAVEC)
V4―0293Alternativa-zrnati ščir:prilagodljivost, biološki potencial,ekološko pridelovanje in raba v Sloveniji1.11.1999―31.10.2001Vodja (Franc BAVEC)
V4―0308Gnojenje pšenice z dušikom1.11.1999―31.10.2001Vodja (Franc BAVEC)
V4―9122Žlahtnjenje oljnih buč; oblikovanje grmičastih oblik oljnih buč1.10.1997―30.9.2000Partnerji
V4―9125Integralna pridelava zelenjave – smernice, uvajanje novih postopkov in trženje1.10.1997―30.9.2000Vodja (Martina BAVEC)
L4―7408Tehnološko-ekološka primerjava klasičnih in bolj sonaravnih sistemov pridelovanja koruze1.1.1996―30.11.1998Vodja (Franc BAVEC)

  •  Mednarodni projekti
Duration Project title  Type of action Role in the project 
2017―2019Iron Age Danube: Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju DonaveMonumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju DonaveINTERREG SI-ATVodja (Andrej Šušek)
2016―2019PalaeoDiversiStyria: Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega SvetaINTERREG SI-ATVodja (Andrej Šušek)
2015―2018

SoilVeg: Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops

OP 7, Core Organic IIPartner
2013―2016Building capacity of Serbian Agriculture Education to link with Society (CaSA)TempusPartner
2013―2014Health-Care NE – Zavedanje o trajnostni prehraniOperativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013Partner
2013―2016

COBRA   – Coordinating organic plant breeding Activities for diversity Koordinacija ekološkega žlahtnjenja za večjo diverziteto

OP 7, Core Organic IIPartner

2012―2015

INTERVEG – Enhancing multifunctional benefits of cover crops – vegetables intercropping

Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih podsevkih z zelenjavo

OP 7, Core Organic IIPartner
2012―2013Alternative crops in organic production as a form of enhancement market of food product Bilateralni projekt s Srbijo (Novi Sad) 
2012―2013The inpact of crop production system in agronomy on yield, quality of yield and environment protectionBilateralni projekt s Srbijo (Novi Sad) 
2012―2013Diverse functions of cover crops in environement preservationBilateralni projekt s Hrvaško (Osijek) 
2012―2014LOVEt II – Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science to practice in the organic farming sectorLeonardo da Vinci (projekt partnerstev)Partner
2010―2013International Seminar on Sustainable Technology DevelopmentGUNIPartner
2010―2012QualiRedFruits: New agricultural practices for quality production of red fruits enriched in healthy compoundsOP 7, SMEPartner
2009―2011LOVEt: Creating a platform for communication between science and practice in organic food systemLeonardo da Vinci (projekt partnerstev)Partner
2007―2009Visit to GermanyDAADCoordinator
2005―2007Eco-logica: development of central data bank on european level for the education of organic farming advisersLeonardo da VinciPartner
2004―2006

CHANNEL – Opening channels of communication and research in the EU and newly accessed (EU Candidate) countries about Ecological farming

OP 6Partner
2013Ecological production systems for environmental and human health (EPSEN)VŽU, Erasmus (intenzivni program)Partner

2008, 2010, 2012

Organic Food Production ChainVŽU, Erasmus (intenzivni program)Partner
2003, 2005, 2007Alternatives for ecological (organic) crop productionVŽU, Erasmus (intenzivni program)Coordinator
2009―2011Organic.Balkanet – Developing the skills of Organic Agriculture Trainers for the BalkansLeonardo da Vinci (projekt prenosa inovacij)Partner

Katedra organizira in soorganizira različne dogodke: simpozij Aktualno na področju ekološkega kmetijstva, Alpe Jadran Biosimpozij, dneve odprtih vrat, itd. 


September 2019


 19. 1. 2016: Slavnostna akademija ob 10. obletnici izvajanja študijskega programa “Ekološko kmetijstvo” in 9. posvet z mednarodno udeležbo “Aktualno na področju ekološkega kmetijstva”


Usposabljanje EK 2015:
 

25. in 26. 11. 2013: udeležba članov katedre na Danube Soya Congress v Augsburgu, kjer je prof. dr. Martina Bavec moderirala Forum I.

3. 10. 2013: DAN ODPRTIH VRAT, predstavitev projektov

– Program

– Predstavitve projektov (Core Organic II – COBRA, CRP projekt , Core Organic II – InterVEG )

– Fotogalerija

– Prispevek v oddaji Ljudje in zemlja, 27. 10. 2013


6. 3. 2014: Danube Soya Information Event and Round Table “Perspectives of Soybean in Slovenia”


21. 2. 2013: AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA

– Proghttp://www.fkbv.ram


7. 2. 2012: AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA – “Inovativni pristopi v ekološki pridelavi zelenjave in poljščin”

– Program


11.―19. 11. 2011: 14. ALPE JADRAN BIOSIMPOZIJ

– Program

– Zbornik izvlečkov


27.―29. 1. 2010: 13. ALPE JADRAN BIOSIMPOZIJ in AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA – “Raziskovanje in prenos znanja v ekološkem kmetijstvu”

– Program10. 9. 2017 – OBVESTILO ZA EKOLOŠKE PRDELOVALCE IN PREDELOVALCE – povabilo k oglaševanju


Januar 2019 – Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019

 Predavanja:

Predstavitev 1

Predstavitev 2

Predstavitev 3

Predstavitev 4

Predstavitev 5

Predstavitev 6

Predstavitev 7

Predstavitev 8

Predstavitev 9

Predstavitev 10

Članek o ekološkem kmetijstvu s prof. dr. M. Bavec.

 


September 2019