Projektno delo – Razvoj avtonomnega kmetijskega robota za obiranje jagodičevja

Opis: Študentski projekt razvoja avtonomnega kmetijskega robota za obiranje jagodičevja, naslavlja izboljšanje avtonomnost robotske platforme, s poudarkom na pogonskem, krmilnem in aplikacijskem delu. Delo na pogonskem sklopu robota zajema nadgradnjo robota, ki tudi ob uporabi težjih priključnih razširitvenih enot zagotovi dovolj moči za vožnjo robota. V sklopu krmilnega dela projekt vsebuje nadgradnjo programske opreme robota, ki je namenjena popolnoma samostojnemu delovanju robota in omogoča še bolj natančno in hitrejše delovanje. Razvit programski del robota je bil preverjen tako v simuliranem (ROS/GAZEBO), kot tudi realnem okolju. Zadnji sklop projekta predstavlja aplikacijski del, ki je zajemal načrtovanje, delno izgradnjo in ovrednotenje novega orodja za robota, ki je primerno za obiranje zahtevnega jagodičevja, kot so npr. maline.

Trajanje: 1. 2. 2023 in 30. 6. 2023

Člani: Katarina Lipovšek, Lena Bojc, Kaja Žučko, Miha Kajbič, Gregor Popič, Leopold Hauptman, Urban Naveršnik, Jaša Jernej Rakun Kokalj, Alen Juhart in Valentin Podkrižnik

Mentor: doc. dr. Jurij Rakun

Mentor iz gospodarstva: dr. Peter Lepej, AMPS s.p.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj  študentov v delovnem okolju 2022/2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.