Katedra za rejo in prehrano živali

Katedra za rejo in prehrano živali izobražuje in razvija strokovne, znanstvene ter praktične veščine študentov iz celotnega področja reje živali. Popolno razumevanje življenjskega cikla rejnih živali in njihovega počutja ter poznavanje gospodarskih, okolijskih in družbenih posledic je bistveno za reševanje prihajajočih izzivov povezanih z živalsko prirejo. Pomembno pri tej usmeritvi je vključevanje celotnega spektra deležnikov, torej rejcev, potrošnikov in študentov ter jim tako omogočiti prepoznavanje njihove vloge v razvojnem procesu.

Pedagoško delo, v katerem sodelujejo člani katedre, se nanaša na multidisciplinarno in interaktivno delo med različnimi smeri dodiplomskega in podiplomskega študija. Ob poučevanju smo predavatelji dejavni tudi pri znanstvenem in strokovnem delu, smo aktivni člani številnih strokovnih odborov in komisij, rejskih zvez in društev ter drugih organizacijskih oblik delovanja v kmetijstvu. Raziskovalne potenciale usmerjamo v izvajanje uporabnih raziskav na področju reševanja tehnoloških problemov, prostorskega planiranja na državnem in lokalnem nivoju, v testiranja novih in alternativnih tehnologij reje goveda, perutnine in prašičev v skladu s smernicami dobre kmetijske prakse in iskanju optimalnih rešitev v izbiri krmil in oskrbi živali s hranili

Na katedri izredno cenimo pomembno sodelovanje s številnimi kmetijsko-gospodarskimi subjekti, s katerimi smo izvedli tudi več znanstvenih projektov in strokovnih nalog.

 

Vizija

Vizija katedre je izobraziti in pripraviti diplomante in magistratne, da postanejo vodje razvoja dobrih tehnologij z občutkom za dobrobit v kmetijstvu in živinoreji. S temeljitim znanjem in veščinami v živinoreji, podprto z raziskavami in uporabo najnovejših tehnologij, želimo nastopati kot ugleden znanstveni in strokovni subjekt tega področja v sodelovanju z ostalimi znanstvenimi ustanovami ter drugo zainteresirano javnostjo z namenom spodbudili razvoj ekonomsko izvedljivih, družbeno odgovornih in okolijsko trajnostnih sistemov.

  

Predstojnik katedre: doc. dr. Maksimiljan Brus 

Prostor: G012
Službeni telefon: 02 320 90 26
E-pošta: maksimiljan.brus@um.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS 
Bibliografija: COBISS

Višji predavatelj: asis. dr. Andrej Mergeduš 

Prostor: G010
Službeni telefon: 02 320 90 24
E-pošta: andrej.mergedus@um.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Bibliografija: COBISS

Asistentka: Urška Erker, mag. kmet.

Prostor: G321

E-pošta: urska.erker@um.si

Službeni telefon: 02 320 90 87

Tehniški sodelavec: Tamara Hribernik, mag. var. preh.

Prostor: G010

E-pošta: tamara.hribernik2@um.si

Službeni telefon: 02 320 90 21

Zunanji sodelavci v pedagoškem procesu:

– red.prof.dr. Robert Frangež (VF Lj)
– red.prof.dr. Gjoko Bunevski (Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje)
– izr.prof.dr. Marija Klopčič (Bf Lj)
–  v.p. Tadej Virk (KGZS Zavod Celje)

Raziskovalna področja članov katedre:

 •  sodobne tehnologije reje živali,
 •  projektiranje kmetijskih objektov,
 • proučevanje stresa z neinvazivnimi metodami,
 • inovacije pri mehanizaciji in opremi za živinorejo,
 • razvoj in uporaba živalskih celičnih modelov tankega črevesja,
 • dinamika prehajana hranil in vitro in in vivo,
 • tehnologije uporabe fitogenih snovi v prehrani živali in njihov vpliva na proizvodnost, zdravstveno stanje in dobro počutje živali,
 • optimiranje obrokov za različne vrste in kategorije domačih živali,
 •  analiza učinka prihrankih dodatkov na metabolni profil živali, krvno sliko in histologijo črevesja,
 • proučevanje stresa z neinvazivnimi metodami,
 • sodobne tehnologije reje živali,
 • projektiranje kmetijskih objektov,
 • uporaba termo kamere v raziskovalne namene.

   

Raziskovalno delo skupaj z raziskovalnimi institucijami:

Strokovne naloge:

 • vodenje izvedbe progenega testa,
 • načrtovanje in vodenje prehranskih poskusih,
 • vodenje in koordinacija Zveze društev Rejcev govedi Lisaste pasme Slovenije.

Izvedba strokovnega in raziskovalnega dela skupaj s podjetji:

Progeni test za lisasto pasmo goveda

Za potrebe selekcije v govedoreji opravljamo v skladu z potrjenim rejskim programom za lisasto pasmo testiranje za lastnosti rasti in klavne kakovosti. Progeni test izvajamo na potomcih mladih bikov, ki morajo biti ob upoštevanju pogojev testiranja naključno izbrani iz celotne populacije goved, v kateri se za osemenjevanje uporabljajo mladi biki.

Omenjeno testiranje oz. preizkušnjo opravlja Katedra za rejo in prehrano živali Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru ter podjetje Žipo Lenart. Teleta za vhlevitev zbirajo območni kmetijsko gozdarski zavodi, ki delujejo pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Po vsakem mladem biku – očetu iz postaje za direktni test v Murski Soboti, ki je vključen v osemenjevanje, se zbere med 10 in 12 sinov polbratov.

Test je razdeljen na predtesno in testno obdobje. Ko žival doseže 150 kg telesne mase, se začne testno obdobje. V tem času se živali tehtajo in merijo na 60 dni. V času testiranja se opravi 6 tehtanj. Zadnje tehtanje je kontrolno tehtanje, ki se izvede dva dni zapored pred izhlevitvijo živali ob doseženi optimalni stopnji dopitanosti. Ta pomeni optimalno izkoriščenost zmogljivosti živali za prirejo mesa ter tako kakovost klavnih polovic posamezne živali, ki je najbolj sprejemljiva za porabnike mesa. Zbrani podatki o stestiranih živalih se vnašajo v Centralno podatkovno zbirko.

Objave v obdobju od 2020 do 2022:

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, KRANER ŠUMENJAK, Tadeja, BRUS, Maksimiljan. Growth performance, meat quality, and fecal microbial population in limousin bulls supplemented with hydrolyzable tannins. Agriculture. 2022, vol. 12, str. 1-16, graf. prikazi. ISSN 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture12070939. [COBISS.SI-ID 116379139], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
 2. ERJAVEC, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan, KOVAČ, Milena, SIMČIČ, Mojca, MERGEDUŠ, Andrej, TERČIČ, Dušan, KLOPČIČ, Marija. Changes in use of communication channels by livestock farmers during the COVID-19 pandemic. Sustainability. 2021, vol. 13, no. 18, str. 1-14, ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10064, DOI: 10.3390/su131810064. [COBISS.SI-ID 75932675], [JCR, SNIP, WoS do 4. 12. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,57, Scopus do 25. 11. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,57]
 3. PRIŠENK, Jernej, BRUS, Maksimiljan. Economic viability of alternative bedding material in broiler chicken farming. Agriculture. 2022, vol. 12, iss. 3, str. 1-10, ilustr. ISSN 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture12030375. [COBISS.SI-ID 100237827], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 21. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
 4. BRUS, Maksimiljan, PRIŠENK, Jernej. Technological evaluation of the sliced-dedusted straw as an alternative type of beeding material in broiler chicken farming. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu. 2022, god. 24, br. 2, str. 156-162, graf. prikazi. ISSN 1332-0025. [COBISS.SI-ID 104903683]
 5. BRUS, Maksimiljan, FRANGEŽ, Robert, GORENJAK, Mario, KOTNIK, Petra, KNEZ, Željko, ŠKORJANC, Dejan. Effect of hydrolyzable tannins on glucose-transporter expression and their bioavailability in pig small-intestinal 3D cell model. Molecules. 2021, vol. 26, iss. 2, str. 1-18, ilustr. ISSN 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/2/345, DOI: 10.3390/molecules26020345. [COBISS.SI-ID 46450435], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 8. 5. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,17]
 6. KRISTL, Janja, SEM, Vilma, MERGEDUŠ, Andrej, ZAVIŠEK, Mojca, IVANČIČ, Anton, LEBOT, Vincent. Variation in oxalate content among corm parts, harvest time, and cultivars of taro (Colocasia esculenta (L.) Schott). Journal of food composition and analysis. September 2021, vol. 102, 104001, str. 1-8, graf. prikazi. ISSN 0889-1575. DOI: 10.1016/j.jfca.2021.104001. [COBISS.SI-ID 66010627], [JCR, SNIP, WoS do 1. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33, Scopus do 18. 11. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33]
 7. NOVAKOVIĆ, Bogoljub, NIKITOVIĆ, Jelena, ANTIĆ, Marina, MERGEDUŠ, Andrej. Insemination index and fertilization success in Holstein’s cattle race after retention of the placenta. Journal of agricultural, food and environmental sciences : international scientific journal. 2020, vol. 74, no. 1, str. 46-55, graf. prikazi. ISSN 2545-4315. https://journals.ukim.mk/index.php/jafes/article/view/1411. [COBISS.SI-ID 23895299]

1.04 Strokovni članek

 1. ERJAVEC, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, JORDAN, Dušanka, BENEDIČIČ, Janez, KLOPČIČ, Marija. Govedorejci o nastanitvenih sistemih za krave molznice ali krave dojilje. Kmečki glas. 7. jul. 2021, letn. 78, št. 27, str. 11, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 69712387]
 2. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan. Rezultati testiranja bikov lisaste pasme v 50. in 51. progenotestni skupini. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. marec 2021, št. 28, str. 24-26, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 65484547]
 3. BRUS, Maksimiljan, VEBER, Barbara, JANŽEKOVIČ, Marjan. Rastnost bikov pitancev z vključevanjem rezane odprašene slame v obrok. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. september 2021, št. 29, str. 11-13, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 76924675]
 4. BRUS, Maksimiljan, KEP, Tina, PAŽEK, Karmen, HOHLER, Anton, JANŽEKOVIČ, Marjan. Uravnoteženi obroki kot vodilo k ekonomičnejši reji goveda. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. december 2021, št. 30, str. 13-18, graf. prikazi. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 97265155]
 5. KOZMOS, Martin, PINTARIČ, Maša, JANŽEKOVIČ, Marjan, LANGERHOLC, Tomaž. Mleko A2: Živilo prihodnosti ali preteklosti?. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. junij 2020, št. 25, str. 18-19, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 23514115]
 6. VIRK, Tadej, JANŽEKOVIČ, Marjan, TUŠ, Katja. Primerjava proizvodnih lastnosti krav lisaste pasme – potomk po domačih in tujih plemenjakih. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. september 2020, št. 26, str. 11-14, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 32864515]
 7. PRIŠENK, Jernej, KOROŠEC, Tamara, BRUS, Maksimiljan. Za učinkovito rejo pitovnih piščancev. Kmečki glas. 14. april 2021, letn. 78, št. 15, str. 9, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 77292291]
 8. BRUS, Maksimiljan, VEBER, Barbara, JANŽEKOVIČ, Marjan. Rastnost bikov pitancev z vključevanjem rezane odprašene slame v obrok. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. september 2021, št. 29, str. 11-13, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 76924675]
 9. BRUS, Maksimiljan, KEP, Tina, PAŽEK, Karmen, HOHLER, Anton, JANŽEKOVIČ, Marjan. Uravnoteženi obroki kot vodilo k ekonomičnejši reji goveda. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. december 2021, št. 30, str. 13-18, graf. prikazi. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 97265155]
 10. ERJAVEC, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, JORDAN, Dušanka, BENEDIČIČ, Janez, KLOPČIČ, Marija. Govedorejci o nastanitvenih sistemih za krave molznice ali krave dojilje. Kmečki glas. 7. jul. 2021, letn. 78, št. 27, str. 11, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 69712387]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. PAŽEK, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan, PODLESNIK, Denis. Hay milk production as an agribusiness opportunity. V: CELEC, Robert (ur.). Studies of environmental issues through the prism of integration into the wider environment. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2022. Str. 63-80, graf. prikazi. Erziehung – Unterricht – Bildung, Bd. 205. ISBN 978-3-339-12782-2, ISBN 978-3-339-12783-9. ISSN 0945-487X. [COBISS.SI-ID 100943363]
 2. MERGEDUŠ, Andrej, HARIH, Leon, HOHLER, Anton, JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Comparison of different instruments for evaluation of colostrum quality in dairy cattle. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2020. Vienna: DAAAM International Vienna, 2020. Str. 91-98, ilustr. DAAAM International scientific book. ISBN 978-3-902734-27-3. ISSN 1726-9687. DOI: 10.2507/daaam.scibook.2020.07. [COBISS.SI-ID 45321475]
 3. ROZMAN, Črtomir, BRUMEC, Drago, JANŽEKOVIČ, Marjan, KLINAR, Dušan, ČELAN, Štefan, TURK, Jernej. Agroforestry a possibility for degraded land. V: CELEC, Robert (ur.). Health in the interactive relationship between nutrition and exercise. Hamburg: Dr. Kovač, 2020. Str. 87-104. Schriftenreihe Erziehung – Unterricht – Bildung, Bd 197. ISBN 978-3-339-11866-0, ISBN 978-3-339-11867-7. ISSN 0945-487X. [COBISS.SI-ID 30640899]

Namen testne postaje:

 • testiranje novih receptur krmnih mešanic za perutnino,
 • testiranje novih surovin,
 • testiranje posameznega krmila v krmni mešanici,
 • testiranje dodatkov v krmi in vodi,
 • testiranje različnih provenienc in pasem pitovnih živali,
 • testiranje različnih kategorij živali (petelini, jarkice, kopuni) …

V sklopu raziskav beležimo:

 • porabo krme v oddelku,
 • poraba vode v reji/skupini, 
 • individualno maso piščanca,
 • obnašanje živali (WQP),
 • oceno zdravstvenega stanja,
 • parametre krvnega seruma,
 • histološke parametre,
 • metre črevesnih resic.

V sklopu raziskav izračunavamo:

 Proizvodne parametre:

 • povprečno maso živali,
 • povprečno porabo krme/žival,
 • izkoristljivost krme,
 • indeks ekonomičnosti reje.

Rastne parametre:

 • prirast telesne mase,
 • intenzivnost rasti.