KATEDRA ZA Fitomedicino

   

red. prof. dr. Mario Lešnik

Mandat: Predstojnik katedre
Habilitacijski naziv: Redni profesor
Habilitacijsko področje: Splošna fitofarmacija
Službeni telefon: 320 90 20
E-pošta: mario.lesnik@um.si
Prostor:
G208

 

 

Dr. Andrej Paušič, viš. pred

Habilitacijski naziv: Višji predavatelj
Habilitacijsko področje: Botanika
Službeni telefon: 320 90 80
E-pošta: andrej.pausic@um.si
Prostor: G204

 

Mihaela Roškarič, mag. kmet

Habilitacijski naziv: Asistent
Habilitacijsko področje: Fitofarmacija
E- pošta: mihaela.roskaric1@um.si
Prostor: G208

 

Marijan Sirk, mag. kmet

Delovno mesto: Tehniški sodelavec
Službeni telefon: 320 90 68
E-pošta: marjan.sirk@um.si
Prostor: G308

   

ZUNANJI SODELAVCI

  

prof. dr. Andrej Simončič

Kmetijski inštitut Slovenije

E-pošta: andrej.simoncic@kis.si

V okviru pedagoškega dela katedra izvaja naslednje predmete:

  • na prvi stopnji

Fitopatologija in entomologija ter Splošna fitofarmacija in varstvo rastlin (Agrikultura in okolje)

Aplikativna fitopatologija in entomologija (poljščine, zelenjava, okrasne rastline) in Biotično varstvo rastlin (Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine ter Ekološko kmetijstvo)

Aplikativna fitofarmacija (poljščine, zelenjadnice in okrasne rastline) (Agronomija – okrasne rastline, zelenjava, okrasne rastline)

Zdravstveno varstvo rastlin (Biosistemsko inženirstvo)

Aplikativna fitopatologija in entomologija vinogradništvo in sadjarstvo) in Aplikativna fitofarmacija (SV) (Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo)

 

  • na drugi stopnji

Specialna fitomedicina in obvladovanje pojava škodljivih snovi v prehranski verigi (Varnost hrane v prehrambeni verigi),

Specialna fitomedicina (Kmetijstvo)

Biotična fitomedicina (Kmetijstvo)

Patologija in parazitologija krmnih rastlin (Kmetijstvo)

Ekologija v fitomedicini in ekologiji pesticidov (Kmetijstvo)

Aplikacija pesticidov in biotična performanca (Kmetijstvo)

Trajni nasadi (Kmetijstvo)

 

  • Na tretji stopnji

Management škodljivih in invazivnih rastlin (Kmetijstvo)

Herbologija:

preučevanje tekmovalnih odnosov med pleveli in gojenimi rastlinami

preučevanje tehnik uporabe herbicidov

analiza populacijske dinamike invazivnih in škodljivih rastlin v plevelni flori Slovenije

              

Tehnologija aplikacije fitofarmacevtskih sredstev:

preučevanje vpliva tehnik aplikacije na biotično učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev

preučevanje vpliva tehnike aplikacije fitofarmacevtskih sredstev na onesnaževanje okolja z njimi v trajnih nasadih (DRIFT FFS)

 

Fitopatologija:

preučevanje fitoplazmatskih bolezni sadnih rastlin (Apple proliferation, European stone fruit yellows, Pear decline, …)

preučevanje bolezni in škodljivcev žit ter sladkorne pese

preučevanje vpliva konzervirajoče obdelave tal na pojav škodljivih organizmov v poljščinah

              

Entomologija:

preučevanje metod zatiranja glavnih škodljivcev sadnih rastlin in vinske trte

preučevanja bionomije škodljivcev sadnih rastlin in vinske trte

              

Fitofarmacija:

preučevanje razpadanja FFS v sadju in zelenjavi

zero residue pridelava (0.0-residue)

preučevanje učinkovitosti biostimulatorjev

testiranje biostimulatorjev za sončni ožig

preučevanje naprav za čiščenje naprav za nanos FFS