KATEDRa za genetiko

Člani katedre:  

red. prof. dr. METKA ŠIŠKO, univ. dipl. inž. kmet.

Mandat: Predstojnik katedre
Habilitacijski naziv: Redni profesor
Habilitacijsko področje: Genetika
Delovno mesto: Visokošolski učitelj
Službeni telefon: 02 320 90 06
E-pošta: metka.sisko@um.si
Prostor: G212
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Bibliografija: COBISS
Študij: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Članstva:
      – Svet za genske vire za prehrano in kmetijstvo (član)
      – Sortna komisija za industrijske rastline, MKGP (član)

 

 

asist. TINA TERNJAK, uni. dipl. inž. kmet.

Habilitacijski naziv: Asistent
Habilitacijsko področje: Genetika
Delovno mesto: Asistent
Službeni telefon: 02 320 90 27
E-pošta: tina.ternjak1@um.si
Prostor: G218
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Študij: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru
Članstva:
      – Komisija/skupina za promocijo FKBV (član)

 

 

asist. ANJA IVANUŠ, mag. kmet. 

Habilitacijski naziv: Asistent
Habilitacijsko področje: Genetika
Delovno mesto: Tehniški sodelavec VII/1
Službeni telefon: 02 320 90 78
E-pošta: anja.ivanus@um.si
Prostor:  G306 in G318
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Študij: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

 

ZUNANJI SODELAVCI:

 • izr. prof. dr. JELKA ŠUŠTAR VOZLIČ

– Kmetijski inštitut Slovenije

 • izr. prof. dr. ANDREJA ČERENAK

– Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

 • doc. dr. PRIMOŽ TITAN

– Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

V sklopu katedre deluje laboratorij za genetiko in laboratorij za tkivne kulture.

Laboratorij za genetiko

Genetski laboratorij omogoča raziskave s področja molekularne biologije, genetike, populacijske genetike rastlin ter diagnostike s pomočjo uporabe markerskih sistemov (morfološki, DNK markerji).

Rezultati genetskih analiz so uporabni tako za pridelovalce kmetijskih rastlin kot za žlahtnitelje, semenarje, raziskovalce in druge pristojne organe, saj dobimo rešitev za številne probleme, katere pa z morfološkimi in fenotipskimi markerji ni mogoče razrešiti.

Večja laboratorijska oprema v našem laboratoriju:

 • PCR kabinet Labena
 • Ciklični termostat Biometra Tprofesional
 • Sistem za horizontalno elektroforezo Bio Rad, Sub-Cell GT System
 • Termoblok s stresalom (Eppendorf ThermoMixer™)
 • Fluorimeter Hoefer DQ 300

 

Laboratorij za tkivne kulture

Laboratorij za tkivne kulture je namenjen gojenju rastlin, organov ali posameznih celic v sterilnih pogojih – in vitro.

Laboratorij je opremljen z brezprašno komoro (laminarijem) za delo v aseptičnih pogojih, parnim sterilizatorjem (avtoklav) za sterilizacijo gojišč in vode, suhim sterilizatorjem (Mettler) za sterilizacijo pribora ter rastnimi komorami za vzgojo rastlin.

 

V okviru pedagoškega dela, člani katedre izvajamo študijski proces na univerzitetnem študijskem programu Agrikultura in okolje ter na visokošolskih strokovnih študijskih programih (Agronomija-okrasne rastline, zelenjava in poljščine; Ekološko kmetijstvo in Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo). Temeljne in izbirne vsebine se izvajajo tudi na študijskem programu II. stopnje Kmetijstvo in Varna hrana v prehrambeni verigi. Predmeti pokrivajo področja genetike, žlahtnjenja rastlin, semenarstva, rastlinske biotehnologije in rastlinske tkivne kulture.

Na katedri se ukvarjamo s temeljnimi raziskavami na področju genetike in žlahtnjenja rastlin. Genetske raziskave so usmerjene v genetiko rastlinskih populacij, dedovanje kvantitativnih in kvalitativnih lastnosti ter v uporabo morfoloških in DNK markerjev, za določanje genetske sorodnosti.

V okviru žlahtnjenja rastlin se ukvarjamo z metodiko konvencionalne hibridizacije rastlin, interspecies hibridizacijo, rastlinskimi tkivnimi kulturami ter z medvrstnim križanjem s pomočjo tehnike in vitro reševanja embrijev.

Svoje dosežke objavljamo v znanstvenih in strokovnih revijah.

Študentom tekom študija omogočamo uvajanje v znanstveno – raziskovalno delo. V okviru projektnega dela se študentje seznanijo z aktualnimi raziskovalnimi projekti in samim delom v laboratoriju.

1. Projekt »Javna služba nalog rastlinske genske banke (JSRGB)«

V okviru JSRGB na FKBV skrbimo za zbirko koščičarjev, jagodičja in vinske   trte. V okviru projekta poteka znanstveno raziskovalno delo, predvsem osnovno vrednotenje akcesij.

https://www.kis.si/JSRGB/CiljiJSRGB/

2. Projekt »Genetsko vrednotenje medvrstnih križancev bezga (Sambucus sp.)«.

3. Projekt »Sortna identifikacija pri ječmenu (Hordeum vulgare L.) z uporabo molekulskih markerjev«.

Pod mentorstvom članov katedre je bilo zaključenih več diplomskih in magistrskih del. Predstavitev tem diplomskih in magistrskih nalog poteka enkrat letno na posebnem dogodku, kjer so dobrodošli tudi študentje z lastnimi idejami. Za več informacij in možnostjo sodelovanja se lahko oglasite na katedri, kjer bomo skupaj razpravljali o možni izvedljivosti. 

Teme, ki so trenutno na voljo so: 

 1. Teme v okviru molekulske genetike in molekulskih markerjev:
  • Izolacija DNK pri rodovih Prunus, Sambucus, Vitis, Rubus

    

 2. Teme v okviru rastlinskih tkivnih kultur:
  • Mikropropagacija koščičarjev (npr. sliva, marelica, češnja …).
  • Mikropropagacija različnih rastlinskih vrst iz rodov Rubus, Cucurbita, Vaccinum …

    

 3. Teme v okviru morfološke karakterizacije akcesij:
  • Morfološki markerji za ločevanje akcesij pri slivah ali malinah (npr. listi, vršički, mladi poganjki, olesenele veje, cvet, plod, koščica, deblo, koreninski izrastki, trnavost …).
  • Primerjava zanesljivosti fenotipskih markerjev za ločevanje sort pri slivah.
  • Najstabilnejši morfološki markerji povezani s plodovi češenj.
  • Viabilnost peloda pri akcesijah iz rodu Prunus.

    

 4. Teme v okviru semenarstva:
  • Biološke metode razkuževanja semen (vroč zrak, vodna kopel, izvlečki iz rastlin).
  • Razkuževanje oz. tretiranje izbranega semenskega materiala s plazmo – določanje glivični patogenov na semenih.
  • Hitrost razvoja različno tretiranih semen (poljski poskus ali v lončku).
  • Tretiranje semen z biostimulatorji in mikrobi ter analiza uspešnosti in hitrosti mladostnega razvoja.