KATEDRA ZA TRAVNIŠTVO IN PRIDELOVANJE KRME

 

red. prof. dr. Branko KRAMBERGER

redni profesor – predstojnik katedre

e-mail: branko.kramberger@um.si

telefon: 02 320 90 00, 02 320 90 33

govorilne ure: po dogovoru; prostor: G109 

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS

                         

doc. dr. Anastazija GSELMAN

docent

e-pošta: anastazija.gselman@um.si

telefon: 02 320 90 35

govorilne ure: po dogovoru, prostor G202

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS

viš. pred. Miran PODVRŠNIK, mag.

asistent, tehniški sodelavec

e-pošta: miran.podvrsnik@um.si

telefon: 02 320 90 48

govorilne ure: po dogovoru, prostor: G307

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS

PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Člani katedre na univerzitetnem študijskem programu izvajajo predmete:

 • Osnove rastlinske pridelave; 1. letnik

(VSEBINA: • Kmetijski pridelovalni prostor v SLO in v EU (primerjava strukture kmetijskih zemljišč v uporabi po zemljiških kategorijah). • Analiza meteoroloških parametrov v kmetijstvu – agrometeorologija: vplivi klimatskih dejavnikov na rast in razvoj rastlin s posebnim poudarkom na sestavi zraka, razumevanju vplivov sončnega sevanja, temperaturi (izotermija, inverzija, vertikalni temperaturni gradient), potrebi rastlin po toploti, negativnih vplivih temperature zraka na rastline, prognozi slane in minimalnih temperatur, metodah za zaščito rastlin pred pozebo, vlagi v zraku (megla in oblaki), vrstah in oblikah padavin, obrambi pred točo, izhlapevanju vode iz rastlin in tal (evapotranspiracija) ter energijski bilanci atmosfere in tal. • Predstavitev ARSO in Agrometeorološkega portala SLO (pridobivanje informacij in podatkov, izdelava modificiranega Walter-Gaussonovega klimadiagrama). • Gnojila in osnove prehrane rastlin (delitev in vrste gnojil, oblike hranil v gnojilih, reakcija tal, preskrbljenost tal s hranili, biološka vezava in krogotok hranil). • Obdelava tal (sistemi obdelave tal, analiza vplivov različnih načinov rabe tal na lastnosti tal (struktura, erozija, zaskorjenost,…)). • Seme in setev (širjenje semena, KE-zgradba semena, lastnosti semena, tehnološka/fiziološka zrelost, dormantnost semena, čistoča in vlaga semena, kalivost semena in energija kalitve, hektoliterska/absolutna masa semena, dodelava in obdelava semena, načini setve, setveni odmerki, gostota, globina in čas setve). • Kolobar in premena. • Ekologija plevelnih rastlinskih vrst (delitev, (absolutni in relativni plevel); lastnosti; škoda, ki jo povzroča plevel; uporabnost; razmnoževanje in širjenje; herbarij). • Pregled kmetijske in kmetijsko-okoljske zakonodaje (uredbe; SLO in EU)).

 •  Prilagajanje kmetijstva podnebnih spremembam; 2. letnik

(VSEBINA: Vzroki za klimatske spremembe. • Projekcije klimatskih sprememb za bližnjo in daljno prihodnost. • Vplivi klimatskih sprememb na kmetijstvo v Sloveniji v svetu. • Suša v kmetijstvu v Sloveniji. • Prilagoditvene in ublažitvene strategije na podnebne spremembe za področje kmetijstva v Sloveniji in v svetu. • Adaptivne tehnologije za zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb v primarni kmetijski pridelavi.)

 • Travništvo in pridelovanje krme; 3. letnik

(VSEBINA: • Travinje, vloga in pomen v okoljeu. • Večnamenskost travinja. • Travniške rastline. • Kakovost krme. • Sonaravno gospodarjenje na travinju. • Gospodarjenje na travinju in ohranjanje biotske pestrosti. • Pridelovanje voluminozne krme na njivah. • Sodobni trend razvoja gospodarjenja na travinju in pridelovanja krme v Evropi na svetu. • Vplivi pridelovanja voluminozne krme na okolje.

Člani katedre na visokošolskih strokovnih študijskih programih izvajajo predmete:

 • Osnove rastlinske pridelave; 1. letnik

(VSEBINA: Kmetijski pridelovalni prostor; kmetijske površine. • Agrobiotop, agrobiocenoza, agroekosistem; Klimatske razmere, njihove spremembe in kmetijske rastline. • Osnove gnojenja. • Rastlinska hranila, hranila v tleh, gnojila. • Okolju sprejemljiva raba gnojil. • Svetovanje gnojenja na osnovi analiz tal. • Zakonodaja in gnojenje. • Ozelenitve tal in podorine; kompostiranje. • Vezava dušika iz zraka. • Njivski kolobar. • Pleveli.)

 • Ekos. trajnih nasadov; 1. letnik

(VSEBINA: • Definicija ekosistemov (terminologija: agroekosistem, agrobiocenoza, agrobiotop). • Primerjava med naravnimi biotopi/biocenozami in kmetijskim biotopi/biocenozami. • Trajni nasadi kot mikro-agroekosistem. • Kmetijski pridelovalni prostora v SLO in v EU (primerjava strukture kmetijskih zemljišč v uporabi po zemljiških kategorijah). • Analiza mikroklime trajnih nasadov za potrebe izvedbe agrotehničnih del (agrometeorologija: sončno sevanje, temperatura (izotermija, inverzija, vertikalni temperaturni gradient), energijska bilanca atmosfere in tal, potrebe rastlin po toploti, negativni vplivi temperature zraka na rastline, prognoza slane in minimalnih temperatur, metode za zaščito rastlin pred pozebo, vlaga v zraku (megla in oblaki), vrste in oblike padavin, obramba pred točo, profil in časovna razporeditev vetra). • Predstavitev ARSO in Agrometeorološkega portala SLO (pridobivanje informacij in podatkov, izdelava modificiranega Walter-Gaussonovega klimadiagrama). • Bioklimatski indeksi (Winklerjev in Huglinov heliotermalni indeks). • Osnove fenologije (zgodovina, delitev, fenološka opazovanja v SLO in v svetu, uporabnost fenoloških podatkov, metode obdelave in analize fenoloških podatkov). • Fitocenoze trajnih nasadov (pomen in prednosti ozelenitev tal, tveganja in slabosti ozelenitev tal, ozelenitve tal v trajnih nasadih – rastline primerne za kratkotrajne in trajne ozelenitve, pogoji za uvajanje kratkotrajnih in trajnih ozelenitev). • Ekologija plevelnih rastlinskih vrst (absolutni in relativni plevel; naravne ozelenitve).)

 • Pridelovanje krme in pašništvo; 2. letnik

(VSEBINA: • Značilnosti pridelovanja krme v Sloveniji in Evropi. • Seme in mešanice za setev.        • Setev, obnova ruše. • Kontrola plevela. • Gnojenje. • Načini in sistemi paše. • Košnja in krmljenje s svežo krmo. • Krmni dosevki in krmne poljščine. • Osnove konzerviranja krme.)

 • Travništvo; 2. letnik

(VSEBINA: Definicija in delitev travinja (strokovna terminologija in klasifikacija). • Razširjenost travinja v SLO in EU. • Večnamenska vloga travinja v krajinskem prostoru. • Rastline travne ruše (trave, travniške metuljnice in druge zelnate rastline travne ruše). • Travniške združbe rastlin. • Vpliv okoljskih dejavnikov na razvoj traviščnih združb. • Ritem rasti in razvoja ruše skozi rastno dobo. • Biotska pestrost na travinju (botanične analize, konkurenčnost in zaporednost). • Gospodarjenje na travinju za ohranjanje avtohtonih travniških rastlin (vpliv košnje, paše, gnojenja, …).)

 • Oskrba travinja na ekološki kmetiji; 3. letnik

(VSEBINA: • Prednosti ekološkega gospodarjenja na travinju. • Ekološko gospodarje na travinju v Sloveniji in Evropi. • Seme in mešanice za setev v – ekološki oskrbi travinja. • Ohranjevalne semenske mešanice. • Krogotok rastlinskih hranil na ekološkem travinju. • Gnojila in gnojenje. • Kontrola neželenih rastlin v ruši pri ekološkem kmetovanju. • Zasnova, raba travinja in konzerviranje krme v ekološki pridelavi.)

Člani katedre izvajajo na II. in III. stopnji študija naslednje predmete:

 • Metodologija znanstveno raziskovalnega dela; Kmetijstvo 1. letnik

(VSEBINA: Znanost in filozofija: klasifikacija znanosti, specifičnost bioloških (in kmetijskih) znanosti, pravila znanstvenega mišljenja, pravila logike. Pojem resnice. Platonova alegorija o votlini. Pojem resnice skozi zgodovino filozofije. Resnica v znanosti. Metode racionalnega in empiričnega spoznanja. Indukcija in deduktivna ter reduktivna sklepanja. Pravila korektnega sklepanja. Znanstvena teorija. Pomembne znanstvene teorije v zgodovini znanosti. Hipoteza, znanstveni zakon, trditev, dokaz. Definicije v znanosti. Raziskovalni projekti. Znanstveni eksperiment. Problemi natančnosti pri meritvah. Interpretacija rezultatov. Divizija in klasifikacija v znanosti. Napake v znanosti. Priprava publikacij. Vrste publikacij (strokovne, znanstvene itn.). ‘Impakt faktor’ in ostala merila kvalitete znanstvenih člankov. Oddaja materiala za publikacijo, recenzija. Etika v znanosti. Etika skozi zgodovino. Etika vs. morala. Etični pristopi. Etične/moralne vrednote. Moralna vest in njen pomen. Naravni zakoni in protinaravni posegi človeka. Etične dileme v znanosti. Moralno sporne raziskave v znanosti. Etična gibanja, povezana s problematiko uničevanja okolja in biodiverzitete. Etično sporni pristopi v bioloških vedah in kmetijstvu. Bioetika Evgenika.)

 • Pridelovanje in konzerviranje krme; Kmetijstvo 1. letnik

(VSEBINA: • Anatomija in morfologija krmnih rastlin. • Okolje in rastlinske združbe na travinju. • Kako do priporočenega sortimenta rastlin za voluminozno krmo. • Sistemi rabe ruše in pridelovanja voluminozne krme. • Konzerviranje krme in fermentativna kakovost silaž.)

 • Trate; Kmetijstvo 1. letnik

(VSEBINA: • Opredelitveni kriteriji trat za okrasno, rekreacijsko in športno rabo. • Talne in podnebne zahteve za uspešen razvoj ter rast ruše z ozirom na specifične pogoje uporabe posameznih vrst trav v Sloveniji in širše. • Ukrepi za pripravo zemljišča, glede na kakovost zemljine in izbira postopkov za formiranje nove trate. • Izbor vrst in sort trav ter priprava ustrezne mešanice semen za formiranje nove ruše, prilagojene namenom rabe trate.                       • Začetek, pogostost in višina košnje novo formirane ruše trat za različne namene rabe. • Nujna opravila pred in po prekomerni rabi (obremenitvi) trate ob izvedenih prireditvah v neugodnih talnih ali vremenskih razmerah. • Varstvo ruše trat pred boleznimi in škodljivci (biotično varstvo rastlin);. • Gnojenje in namakanje trat. • Ukrepi za izboljšanje zračenja in odcednosti vrhnjega sloja tal. • Obnova obstoječe trate z dosejavanjem in vsejavanjem semena trav neposredno v rušo. • Morfološke in fiziološke posebnosti vrst trav za potrebe snovanja trat v rekreacije namene.)

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

 • gospodarjenje na travinju in travna ruša

 • pridelovanje voluminozne krme na njivah; krmni dosevki

 • ozelenitev tal

 • vpliv pedoklimatskih razmer na pridelovanje voluminozne krme

EIP projekti:

V okviru projektov ARRS člani v obdobju 2017 – 2022 sodelujemo v naslednjih projektih:

 • V4-1815; Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelava tal v trajnostno poljedelstvo; Obdobje: 1.11.2018 – 31.10.2021
 • V4-1610; Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena; Obdobje: 1.10.2016 – 30.09.2019

Mentorstvo pri magistrskih delih (bolonjski študij)

GLAŽAR, Zvonko. Vrednotenje genskih virov travniške bilnice s pomočjo morfoloških in proizvodnih lastnosti : magistrsko delo. Maribor: [Z. Glažar], september 2021. X, 59 str., [1] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78033155]

 

Somentorstvo pri magistrskih delih (bolonjski študij)

ŠTUHEC, Petra. Strategija trženja vin z Meranovega in ekonomska analiza : magistrsko delo. Maribor: [P. Štuhec], 2022. XII, 73 str., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 99084803]

DANIJEL, David. Zmanjšanje tehnoloških ukrepov na nogometnem stadionu Ljudski vrt zaradi zamenjave travne ruše : magistrsko delo. Maribor: [D. Danijel], 2019. IX, 63, [10] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75587. [COBISS.SI-ID 4648236]

 

Mentorstvo pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

MOTALN, Maja. Vpliv silirnih dodatkov na obstojnost in kakovost koruzne silaže : diplomsko delo. Maribor: [M. Motaln], 2022. X, 33 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 122257411]

KOTNIK, Uroš. Pridelek krme s travinja v klimatsko manj ugodnih letih : diplomsko delo. Maribor: [U. Kotnik], 2021. X, 31, [1] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 70244099]

TUŠAK, Mateja. Primernost rži (Secale cereale L.) in njenih mešanic za prezimno ozelenitev tal : diplomsko delo. Maribor: [M. Tušak], 2021. VI, 25, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78677. [COBISS.SI-ID 53564419]

GAČNIKAR, Nastja. Priraščanje travne ruše na naravnem in sejanem travniku : diplomsko delo. Maribor: [N. Gačnikar], 2021. IX, 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 73800195]

NIKOLIČ, Aleksandra. Dinamika sušenja gospodarsko pomembnih trav in metuljnic s trajnega travinja : diplomsko delo. Maribor: [A. Nikolič], 2020. VII, 33, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72977. [COBISS.SI-ID 35124227]

FERME, Mihela. Kriteriji za vrednotenje pestrosti travne ruše : diplomsko delo. Maribor: [M. Ferme], 2020. IX, 34, [1] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76748. [COBISS.SI-ID 22172163]

KOVŠE, Doroteja. Dinamika sušenja črne detelje (Trifolium pratense L.) in travniške bilnice (Festuca pratensis Huds.) na tleh : diplomska naloga. Maribor: [D. Kovše], 2019. VI, 28, [3] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73607. [COBISS.SI-ID 4585004]

VIDEČNIK, Jasmina. Dinamika sušenja pasje trave (Dactylis glomerata L.) in mnogocvetne ljuljke (Lolium multiflorum Lam.) na tleh : diplomsko delo. Maribor: [J. Videčnik], 2019. VI, 21, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74554. [COBISS.SI-ID 4614444]

BRAJNIK, Rok. Kalitev semen nekaterih trav in metuljnic glede na čas namočenosti v goveji gnojevki in njeno koncentracijo : diplomska naloga. Maribor: [R. Brajnik], 2019. IX, 46 f., [2] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=73734. [COBISS.SI-ID 4587820]

KRAJNC, Sanja. Vpliv goveje gnojevke ob kalitvi semen na dolžino korenin in nadzemnih delov metuljnic : diplomsko delo. Maribor: [S. Krajnc], 2019. XI, 33 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74545. [COBISS.SI-ID 4614956]

WALNER, Mirjana. Vpliv načina gospodarjenja in postopkov spravila na kakovost krme s travinja : diplomsko delo. Maribor: [M. Walner], 2019. VII, 38 f., [16] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74015. [COBISS.SI-ID 4597292]

BEŠKOVNIK, Tamara. Vpliv tehnoloških postopkov pri sušenju na tleh na izgube in kakovost krme : diplomsko delo. Maribor: [T. Beškovnik], 2019. VIII, 9-37, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75076. [COBISS.SI-ID 4619564]

ŠTRUCL, Benjamin. Rž (Secale cereale L.) kot prezimni dosevek za voluminozno krmo : diplomsko delo. Maribor: [B. Štrucl], 2018. VI, 32, [4] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70675. [COBISS.SI-ID 4457516]


Somentorstvo pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

GREGORIČ, Nika. Nadvojvoda Janez Habsburško – Lotarinški in njegov vpliv na vinogradništvo na Štajerskem : diplomsko delo. Maribor: [N. Gregorič], 2022. XII, 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 124358659]

PINTERIČ, Žiga. Razlike v biodiverziteti vinograda za ekološko in KOPOP pridelavo : diplomsko delo. Maribor: [Ž. Pinterič], 2022. VIII, 29 str., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 123059715]

Znanstvena monografija:

 

Leto izida: 2021

KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran. Gospodarjenje na travinju za ogljik in učinkovita raba dušika iz gnojevke. 1 izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. II, 112 str., ilustr. ISBN 978-961-286-501-6. DoI: 10.18690/978-961-286-500-9. [COBISS. Si-ID 71295235]

 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/587,

DoI: 10.18690/978-961-286-500-9. [COBISS. Si-ID 71282691]

Leto izida: 2017

 • KRAMBERGER, BRANKO. Pomen dozevkov in ozelenitev tal na vodovarstvenih obmocjih. 1. izd. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-286-110-0. [COBISS. Si-ID 93366273]

Strokovna monografija:

Leto izida: 2021

KRAMBERGER, Branko, VERBIČ, Jože, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, RIHTER, Ludvik, KRISTAN, Boštjan, PODVRŠNIK, Miran. Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnih spremembam. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba, 2022. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-286-553-5. DOI: 10.18690/um.fkbv.1.2022. [COBISS. Si-ID 93215491]

 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/639,

DOI: 10.18690/um.fkbv.1.2022. [COBISS. Si-ID 93219075]

Izdana tiskana učna gradiva:

Leto izida: 2003

KRAMBERGER, Branko. Ozelenitev tal v kmetijstvu. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2003. VI, 80 str. ISBN 961-6317-13-X. [COBISS. Si-ID 51464193]

Leto izida: 1999

KRAMBERGER, Branko. Krmni dozevki. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 1999. IX, 134 str., barvne ilustr., tabele. ISBN 961-90223-8-6. [COBISS. Si-ID 43032321]

Leto izida: 1995

KRAMBERGER, Branko. Pridelovanje krme : izbrana poglavja. Maribor: Visoka kmetijska šola, 1995. 200 str., ilustr. ISBN 961-90223-0-0. [COBISS. Si-ID 37412097]