Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Na njivah veliko beljakovinske krme za konzerviranje, tudi kot zalogo za sušna obdobja, pridelamo s prezimnimi dosevki (mnogocvetna ljuljka) in v zadnjem času večletno z lucerno. Ljuljka je zaradi potreb po N gnojilih lahko za okolje obremenjujoča. Vidni so lahko negativni vplivi na naslednjo poljščino. Metuljnice v čisti setvi se slabo konzervirajo. Cilj projekta je vpeljati pridelavo in napredne izboljšane oblike konzerviranja z metuljnicami bogatih mešanic za intenzivirajoče se podnebne spremembe.  Mešanice so pričakovano manj obremenjujoče za okolje (izpiranje nitratov), dajejo večje pridelke z beljakovinami bogate krme in nimajo negativnega vpliva na naslednjo poljščino v kolobarju. Projekt demonstracijsko na izbranih kmetijah (poligoni svetovalni službi za nadaljnje širjene rezultatov) vključuje kontrolirano in s čistimi setvami primerjalno pridelavo ter napredno konzerviranje mešanic trav z visokim deležem metuljnic. Kontrolirana pridelava vključuje kalkulacije simbiotsko vezanega N,  kontrolo mineralnega N v tleh (tudi še v naslednji poljščini v kolobarju), kakovost in količino krme ter naslednje poljščine v kolobarju. Kontrolirano siliranje ob višjih vsebnostih sušine vključuje analitske parametre kakovosti. Pridobljeni podatki na kmetijah so sproti analizirani in kot primeri dobre prakse predstavljeni drugim kmetom. Projekt je primer uvedbe inovativnih rešitev in prenosa znanja v prakso na demonstracijske kmetije, kjer analitika (predvsem kemijska), ki podrobno spremlja stanje N v tleh, pridelavo in napredne oblike konzerviranja, služi kot neposreden dokaz – orodje, ki ga uporablja svetovalna služba za promocijo rezultatov pri širjenju novega znanja še na druge kmetije  v kmetijskem prostoru. Posledično projekt poleg združevanja vseh najpomembnejših raziskovalnih institucij na tem področju, svetovalne službe in demonstracijskih kmetijskih gospodarstev posredno zajema veliko število kmetij, kamor se bodo pridobljena znanja širila. Za kmetijsko prakso in širšo strokovno ter splošno javnost ima projekt torej  kompleksen in večplastni pomen: osnovni proizvodni, nastopa v funkciji prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam, okoljski, ekološki, ekonomski in povezovalni v funkciji prenosa znanja.

Cilji projekta Evropskega inovativnega partnerstva: 

 • zagotoviti več visokokakovostne krme na zalogo, ki je v moderni živinoreji ena od osnovnih postavk prilagajanja podnebnim spremembam,
 • posodobiti pridelavo proti suši odporne lucerne,
 • vpeljati v prakso pridelavo in konzerviranje visoko kakovostno beljakovinsko krmo v obliki mešanic trav in metuljnic z visokim deležem metuljnic,
 • bolje izkoristiti potencial pridelave voluminozne krme s temi mešanicami v obliki prezimnih krmnih dosevkov s številnimi okolijskimi prednostmi take pridelave, ki v osnovi tudi ne zmanjšuje  proizvodnega potencial njivskih površin za pridelavo hrane, oziroma, ga zaradi pozitivnih vplivov na rodovitnost tal celo povečuje,
 • povečati obseg pridelave lucerne zaradi stabilnosti pridelave in boljšega konzerviranja njenih mešanic, 
 • preko vpeljevanja več metuljnic zmanjšati potrebo po mineralnih N gnojilih v njivskem kolobarju,
 • učinkoviti širiti v raziskovalnih projektih že pridobljena znanja v prakso,
 • učinkovito povezati raziskovalne institucije, kmetijsko svetovalno službo in neposredno prakso.

Partnerji projekta:

 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (raziskovalna organizacija) – vodilni partner,
 • Kmetijski Inštitut Slovenije (raziskovalna organizacija),
 • KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (svetovalna organizacija),
 • Kmetija Kocuvan,
 • Kmetija Kopač,
 • Kmetija Lašič,
 • Kmetija Lep,
 • Kmetija Žnideršič
 • JGZ Rinka (kmetijsko gospodarstvo).

Projektno obdobje: 2018 – 2022.

Posebna povabila za predstavitve projekta v tujini

V Sloveniji: 

 • Promocijsko sporočilo projekta
 • Preverjanje kakovosti krme pred prvo košnjo v letu 2021: prispevek v oddaji Ljudje in zemlja, TV Slovenija, 1. program, 9. 5. 2021. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174774300?s=tv
 • Predstavitev evropskega projekta o tehnologiji pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – lucerna : prispevek v oddaji Ljudje in zemlja, TV Slovenija, 1. program, 17. 5. 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174693576.
 • Predstavitev vzorčenja krme silažnih bal na partnerski kmetiji Lep v Fali. https://www.youtube.com/watch?v=OQb9_2wqzSo
 • KRAMBERGER, Branko. Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme : metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. ISBN 978-961-2865528. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/639, DOI: 18690/um.fkbv.1.2022. [COBISS.SI-ID 93219075]
 • KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran. Lucerna in njene mešanice s travami. Travništvo: strokovna priloga revije Kmetovalec. 2021, str. 6-7, ilustr. ISSN 2591-152X. [COBISS.SI-ID 63091459]
 • KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran, ZUPANIČ, Marko, VERBIČ, Jože. Med prezimne krmne dosevke več detelje. Kmetovalec : glasilo c. kr. Kmetijske družbe vojvodstva kranjskega. sep. 2021, letn. 89, št. 9, str. 7-8, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 74362627]
 • KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran, ZUPANIČ, Marko, KRISTAN, Boštjan, RIHTER, Ludvik. Pregled in analiza rezultatov projekta EIP s komentarji (količine pridelkov, botanična sestava, simbiotska vezava N, vplivi na naslednjo poljščino v njivskem kolobarju) : predstavitev v okviru strokovnega dogodka/izobraževanja in predstavitve dosežkov projekta EIP Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam, Hoče, FKBV, 28. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 82780419]
 • KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran. Pregled in analiza rezultatov projekta po posameznih kmetijah s komentarji : predstavitev v okviru izobraževanja članov partnerstva z analizo doseženih rezultatov v prvem letu, dogodek je potekal preko spleta, 18. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 52594691]
 • KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran. Lucerna in njene mešanice s travami. Naše travinje, letnik15, št. 1, december 2021.
 • VERBIČ, Jože, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VELIKONJA BOLTA, Špela, KMECL, Veronika, KRISTAN, Boštjan, RIHTER, Ludvik. Siliranje in krmna vrednost trav, detelj in travno-deteljnih mešanic (Eip). : izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam : predavanje na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Pivola, 28. oktober 2021. [COBISS.SI-ID 83469315]
 • RIHTAR Ludvik, KRISTAN Boštjan. Za boljša tla. Zelena dežela, št. 168/oktober 2021. https://www.kgzs.si/kgzs/kmetijsko-svetovanje/e-knjiznica/e-knjiznica-zapis/glasilo-zelena-dezela-168-oktober-2021
 • KRAMBERGER Branko. EIP projekt: . Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam; predstavitev projekta. Agriacta št. 2, 2021. http://ss.fkbv.um.si/2021/12/20/agriacta-glasilo-studentov-fakultete-za-kmetijstvo-in-biosistemske-vede/
 • KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran (avtor, fotograf). S projektom Eip do izboljšanih tehnologij pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam. Kmetovalec : glasilo c. kr. Kmetijske družbe vojvodstva kranjskega, ISSN 1318-4245, ilustr. [COBISS.SI-ID 4567340]
 • KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran (avtor, fotograf). S projektom Eip do izboljšanih tehnologij pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam. Naše travinje : strokovna kmetijska revija, ISSN 1854-343X, September 2019, letn. 13, št. 1, str. 5-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 4612652].
 • KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran. Pregled rezultatov Nmin v tleh in pridelkov po posameznih obravnavanjih in kmetijah s strokovnim komentarjem : Izobraževanje članov partnerstva v okviru projekta “Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam”, Hoče, 19. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 4664108]
 • KRAMBERGER, Branko. Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam : predavanje na 34. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja in dogodka Evropskega partnerstva za inovacije – EIP z naslovom “Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja, Laško, 26. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 4640812]
 • KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran, VUKMANIČ, Tjaša. Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam : Uvodno srečanje partnerjev projekta EIP, Pivola, 13. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 4557100]
 • KRAMBERGER, Branko, PODVRŠNIK, Miran. Vzroki za podnebne spremembe – toplotna bilanca planeta in toplogredni plini : predstavitev na Uvodnem srečanju partnerjev projekta EIP, Pivola, 13. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 4557356]

Dogodki, spletni dogodki, video predstavitve, družbena omrežja: 

28.10.2021: Facebook KGZ Maribor; Obvestilo o izvedbi zaključnega dogodka projekta EIP “Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme” za kmetijske svetovalce in druge udeležence. https://www.facebook.com/KGZMB/posts/7029453130413886

26.10.2021: Facebook KGZ Maribor; Vabilo na zaključni množični dogodek s predstavitvijo rezultatov EIP. https://www.facebook.com/KGZMB/posts/7017647738261092

10.9.2021: KGZ Maribor – spletna stran; Objava dogodka; DNEVI ODPRTIH VRAT NA KMETIJI ŽNIDERŠIČ (14.9.2021). https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/novosti-in-nasveti/objava/id/432/dan-odprtih-vrat-ekoloke-kmetije-nideri

8.9.2021: Facebook KGZ Maribor; Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme” je tema naše naslednje delavnice na ekološki kmetiji Žnideršič v Brežicah. Izvedli jo bomo v okviru dneva odprtih vrat skupaj s partnerji EIP projekta. https://www.facebook.com/KGZMB/posts/6753600354665833

25.8.2021: Facebook KGZ Maribor; Sejem AGRA 2021 – predstavitev dosedanjih rezultatov projekta EIP. https://www.facebook.com/KGZMB/posts/6678097722216097

11.6.2021: Facebook KGZ Maribor; Aktualno o poteku dela na projektu EIP. https://www.facebook.com/KGZMB/posts/6310307195661820

12.4.2021: Facebook Mreža za podeželje; Predstavitev projekta EIP: Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme. https://www.facebook.com/page/285876718222908/search/?q=Izbolj%C5%A1ane%20tehnologije%20pridelave

19.2.2021: Facebook KGZ Maribor; Obvestilo o izvedbi usposabljanja partnerjev EIP. https://www.facebook.com/KGZMB/posts/5733431960016016

12.1.2021: Facebook KGZ Maribor: EIP projekt IZBOLJŠANE TEHNOLOGIJE PRIDELAVE IN KONZERVIRANJA Z BELJAKOVINAMI BOGATE KRME se izvaja že tretje leto, v decembru smo za Vas pripravili predstavitev rezultatov dosedanjih preizkušanj s 6 partnerskih kmetij. Predstavitev smo izvedli skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije(dr. Jože Verbič) in si jo lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=dKk6pS13wPw https://www.facebook.com/KGZMB/posts/5562920740400473

30.10.2020: Video predstavitev rezultatov projekta, ki je dostopna na povezavi: https://we.tl/t-ZEZCYY0QVU 

25.09.2020: Slovenska Bistrica: Predstavitev rezultatov projekta na dnevih koruze v Slovenski Bistrici, udeležencem je bil posredovan tiskan material z rezultati projekta, prisotni predstavniki semenarskih hiš. 

11.09.2020: Radizel: Individualno širjenje rezultatov na kmetiji Pleteršek v Radizelu, predstavitev projekta in predaja rezultatov preizkušanja.

26.08.2020: Črešnjevec ob Dravi: Širjenje rezultatov ter demonstracija setve strniščnih dosevkov na partnerski kmetiji Lep v okviru dnevov odprtih vrat na kmetiji Lep. 

12.06.2020: Facebook KGZ Maribor: Facebook objava o poteku vzorčenja na partnerskih kmetijah. 

08.05.2020: Rogoza: Širjenje rezultatov na partnerski kmetiji JGZ Rinka, seznanitev zaposlenim na podjetju z rezultati projekta prvega leta preizkušanja.

05.05.2020-12.06.2020: KGZ Maribor: Seznanitev potencialnih kmetij z rezultati projekta v času subvencijske kampanije.

22.04.2020: Spletno srečanje: Srečanje strokovne skupine za travništvo, prisotnih več kmetijskih specialistov in svetovalcev iz Slovenije (Ludvik Rihter). 

19.04.2020: Spletna stran kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor: Objava enoletnih rezultatov na spletnih straneh kmetijskega zavoda Maribor. 

Povezava na fotogalerijo – KMETIJSKA GOSPODARSTVA Z LUCERNO

Povezava na fotogalerijo – KMETIJSKA GOSPODARSTVA Z DOSEVKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
LinkedIn