KATEDRa za živinorejo

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo katedre za živinorejo je visokošolsko izobraževanje, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo ter skrb za razvoj in prenos znanja v gospodarstvo in kmetijstvo Republike Slovenije. Raziskujemo trajnostni in sonaravni razvoj živinoreje za zaščito naše hrane, zdravja in okolja pred neugodnim delovanjem škodljivcev, bolezni. Na osnovi proučevanja zakonitosti v reji goveda, prašičev, perutnine in čebel, ter interakcije procesov v živalih in v okolju prispevamo h krepitvi javnega zdravja, oskrbi s kakovostno in varno hrano  in boljšo kakovostjo življenja prebivalcev v kmetijskem in urbanem okolju. Člani katedre skrbijo za skladen razvoj pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela.  

Vizija 

Prizadevali si bomo za odličnost v nacionalnem in širšem prostoru JV Evrope. Kljub majhnosti katedre se bomo trudili, da bomo s svojim delom krepili ugled FKBV in Univerze v Mariboru doma in v svetu in s tem tudi naše države Republike Slovenije. 

Strategija 

Katedra za živinorejo bo tudi v prihodnje vzdrževala visok nivo ustvarjalnosti in prepoznavnosti raziskovalnega, pedagoškega in strokovnega dela.

Brezplačen DVODNEVNI SIRARSKI TEČAJ


Nova objava v reviji Applied Animal Behaviour Science

Nova objava Katedre za živinorejo v reviji Applied Animal Behaviour Science. Gre za njihovo prvo objavo s področja obnašanja domače mačke – tokrat so v večletni študiji proučili kronobiologijo prostoživečih osebkov.
Ob tem čestitamo magistrski študentki Nevi Merčnik za prvo znanstveno objavo s prvim avtorstvom!
Članek v celoti dostopen na tej povezavi!


Facebook objava: dostop.

INTERVJU NA RADIO SI V ODDAJI LAND OF DREAM

V intervjuju na Radiu SI sta dr. Caio Eduardo Da Costa Domingues in Leticia Salvioni Ansaloni, člana Katedre za živinorejo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, predstavila svoje raziskovalno delo na področju apikulture. V sklopu intervjuja sta opisala življenje v Sloveniji in ga primerjala z Brazilijo.

Več:
Land of Dreams: Caio & Leticia

Facebook Radio SI: 🐝»Land of Bees«🐝

 

Udeležba na kongresu ISAE 2023!

Kongresa se je on-line udeležil doc. dr. Janko Skok, član Katedre za Živinorejo, kjer je predstavil prispevek DOMESTIC CAT CHRONOBIOLOGY:DIURNAL, LUNAR AND SEASONAL RHYTHMS.

Abstract_ISAE2023

PPT_predstvitev_ISAE-2023

5. Svetovni dan varnosti hrane

Dne 7.6.2023 smo obeleževali v Državnem svetu Republike Slovenije 5. Svetovni dan varnosti hrane. Med poročevalci je bil tudi Red. Prof. Dr. Dejan ŠKORJANC, ki je s sodelavcema Prof. Dr. Majo PREVOLNIK POVŠE in Doc. Dr. Jankom SKOKOM pripravil prispevek z naslovom: Prosta reja/intenzivna reja in njen vpliv na dobrobit živali in varnost živil.

Prispevek: Prosta rejaintenzivna reja in njen vpliv na dobrobit živali in varnost živil.

 

Objava prostega delovnega mesta na KGZS Maribor

Obveščamo Vas, da ima KGZS Maribor objavljeno prosto delovno mesto – terenski kmetijski svetovalec – pripravnik.
Terenski svetovalec pokriva tako živinorejsko kot rastlinsko pridelavo, dela enostavne poslovne načrte, vloge, itd.
Pogoj je, da ima kandidat že zaključeno drugo stopnjo izobrazbe.
Več o prostem delovnem mestu: objava.


75 let Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in naša nagrajenca

V ponedeljek, 17. 10. 2022, je bila v Cankarjevem domu slavnostna prireditev ob 75-letnici Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na dogodku so podelili tudi zahvale desetim posameznikom ali podjetjem. Med prejemniki je bil tudi vodja Katedre za živinorejo, red. prof. dr. Dejan Škorjanc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskrene čestitke!

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

Naziv: redni profesor 
Habilitacijsko področje: živalska produkcija in predelava
Kontakt:  00 386 (2) 320 90 25
Elektronski naslov:  dejan.skorjanc@um.si
Pisarna:  G011
Govorilne ure:  po predhodnem dogovoru

Funkcije: 

predstojnik študijskega programa Živinoreja (1. stopnja)
član Senata Univerze v Mariboru
član Komisije za študijske zadeve FKBV UM
član komisije za enake možnosti na področju znanosti (MIZŠ RS)
vodja raziskovalne skupine za živalsko produkcijo in predelavo FKBV
vodja programske skupine P1-0164: Raziskave za zagotavljanje
   varne hrane in zdravja 1.1.1999―31.12.2024

Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Družbena omrežja: ResearchGate

Nosilec predmetov l. stopnja:

 

Reja domačih živali II
Prašičereja
Živinoreja in okolje
Dobro počutje domačih živali
Selekcijske metode in načrtovanje v živinoreji

Nosilec predmetov lll. stopnja: Znanstveno delo v kmetijstvu

red. prof. dr. ALEŠ GREGORC

Naziv: redni profesor 
Habilitacijsko področje: živalska produkcija in predelava
Kontakt:  00 386 (2) 320 90 11
Elektronski naslov:  ales.gregorc@um.si
Pisarna:  V003
Govorilne ure:  po predhodnem dogovoru
Funkcije: predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV                   
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Družbena omrežja: ResearchGate

Nosilec predmetov l. stopnja:

Nosilec predmetov ll. stopnja:

Medonosna čebela in osnove čebelarjenja
Čebelji pridelki in trženje

Čebelarstvo II

izr. prof. dr. MAJA PREVOLNIK POVŠE

Naziv: izredni profesor                                             
Habilitacijsko področje: živalska produkcija in predelava                                                  
Kontakt: 00 386 (2) 320 90 56
Elektronski naslov: maja.prevolnik@um.si 
Pisarna: G009
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru 

Funkcije:

članica Komisije za ocenjevanje kakovosti fkbv
članica Komisije za založniško in knjižnično dejavnost
glavna urednica revije Agricultura

Raziskovalna dejavnost: SICRISS
Družbena omrežja: ResearchGate
Nosilka predmetov l. stopnje:   Biološke osnove živinoreje
Biometrija in populacijska genetika
Kakovost živalskih produktov 

doc. dr. JANKO SKOK

Naziv: docent                                                                                    
Habilitacijsko področje:  živalska produkcija in predelava
Kontakt: 00 386 (2) 320 90 93 
Elektronski naslov: janko.skok@um.si 
Pisarna: G319 – Živinoreja 3
Govorilne ure: kadarkoli po predhodnem dogovoru 
Raziskovalna dejavnost: SICRIS

Družbena omrežja:

ResearchGate

Nosilec predmetov l. stopnja: Reja domačih živali II (UNI) 
Reja drobnice
Etologija
Nosilec predmetov ll. stopnja: Biologija reprodukcije in biotehnološke metode 
Evolucija in domestikacija živali
Nosilec predmetov lll. stopnja:

Vedenjska ekologija domačih živali

Caio Eduardo Da Costa Domingues

Naziv: asistent z doktoratom                              
Habilitacijsko področje:  biotehnika, živalska produkcija in predelava
Kontakt: 00 386 (2) 320 90 91
Elektronski naslov: caio.da@um.si 
Pisarna: G315 – (Katedra za živinorejo)
Raziskovalna dejavnost: SICRIS

Leticia Salvioni Ansaloni

Naziv: mladi raziskovalec                        
Habilitacijsko področje:  biotehnika, živalska produkcija in predelava
Kontakt: 00 386 (2) 320 90 91
Elektronski naslov: leticia.salvioni1@um.si
Pisarna: G315 – (Katedra za živinorejo)
Raziskovalna dejavnost SICRIS

 

Živinoreja, kot del kmetijstva v slovenskem prostoru, predstavlja zelo pomemben dejavnik pridelave zdrave in varne hrane, ohranjanja in vzdrževanja kulturne krajine ter poseljenosti, še posebej hribovitega dela Slovenije.

Nosilec živinorejske dejavnosti pridobi specializirano znanje s področja tehnologij, tako intenzivnih kot tudi ekstenzivnih sistemov, načinov pridelave krme za živali s travinja in njiv ter znanj s področja varovanja okolja. Vsa tehnološka znanja so povezana tudi z ekonomiko reje.

Študij živinoreje temelji na osnovnih temeljnih znanjih (pedologija, kemija, matematika, ekologija, ipd), ki so nadgrajena z znanji pridelave krme in reje domačih živali. Ta znanja so v nadaljevanju na strokovnem področju živinoreje poglobljena in specializirana s področij fiziologije in etologije živali, prehrane domačih živali, tehnologijah rej (v govedoreji, prašičereji in perutninarstvu, drobnica, konjereje, reje čebel, ipd.), zdravstvenega varstva domačih živali, selekcijskih metod in predelave mesa ter mleka. Vsa znanja s področja živinoreje in rastlinske pridelave se povezujejo tudi z agrarno ekonomiko in managementom v živinorejo.

Študent ima možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi imamo sklenjene sporazume o sodelovanju.

Diplomant študijskega programa Živinoreja ima vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na II. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

 PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Predmetnik  študijskega programa Živinoreja za študijsko leto 2020/2021.

TEMELJNI CILJI PROGRAMA

V okviru študija pridobi študent znanja in spretnosti, ki bodo omogočale poznavanje vseh stopenj dela in tehnoloških postopkov, kot tudi kritično oceno, analize ter razlago pridobljenih rezultatov. Sestavni del študijskega programa je tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju. Delovne spretnosti s prakso se lahko pridobivajo na centrih Univerzitetnega kmetijskega posestva Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, na mojstrskih kmetijah in podjetjih, ki delujejo v kmetijstvu, živinorejsko veterinarskih zavodih in državni upravi na področju kmetijstva ter v tujini.
 

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Študijski program je idealen za tiste, ki nameravajo prevzeti vodenje in delo na moderno organiziranih in tržno usmerjenih kmetijskih posestvih (družinske farme in kmetije). Diplomant se lahko zaposli tudi v tehnoloških oddelkih ostalih kmetijskih gospodarstev, v zadružnih organizacijah, strojnih skupnostih in trgovskih podjetjih. Ob dodatnem izobraževanju je zaposljiv tudi v državni upravi, kmetijskem šolstvu in drugje.

Delo z majhnimi skupinami študentov tudi v prihodnje obogatiti z najnovejšimi dognanji iz področij znanosti o domačih živalih ob njihovem vključevanju v raziskovalno-razvojne-strokovne projekte. Študentu nuditi predavanja in vaje na način, da lahko pridobljeno znanje preizkusi v času opravljanja prakse. 

 

Mentorstvo pri doktorskih disertacijah

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

BRUS, Maksimiljan. Biološka aktivnost hidrolizabilnih taninov v epitelijskem celičnem modelu tankega črevesja in brojlerskih piščancih : doktorska disertacija = Biological activity of hydrolysable tannins in small intestine epithelium cell model and in broiler chickens : ph. d. thesis. [Maribor: M. Brus], 2020. IX, 88 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75310. [COBISS.SI-ID 19013891]

JERETINA, Janez. Napoved laktacijskih krivulj z uporabo regresijskih modelov in ocena izgube mleka zaradi povečanega števila somatskih celic pri kravah : doktorska disertacija = Lactation curve standards prediction of cows using regression models and estimating milk loss due to high somatic cell count : ph. d. thesis. Maribor: [J. Jeretina], 2018. VI, 70 f., graf. prikazi, tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72807. [COBISS.SI-ID 5612136]

BILIĆ-ŠOBOT, Diana. Effects of supplementing the diet of entire males with sweet chestnut tannin on intestinal and liver histomorphological and immunohistochemical characteristics and boar taint compounds : ph. d. thesis = Vpliv dodanega kostanjevega tanina v obroku merjascev na histomorfološke in imunohistokemične lastnosti črevesja ter jeter in sestavin vonja po merjascu : doktorska disertacija. Maribor: [D. Bilić-Šobot], 2016. XI, 93 f.,, ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63080. [COBISS.SI-ID 4233260]

SKOK, Janko. Biologija sesnega obnašanja pri prašiču : ontogenija, mehanizmi in vzorci : doktorska disertacija = Biology of pig suckling behaviour : ontogeny, mechanisms and patterns : ph. d. thesis. Maribor: [J. Skok], 2015. V, 73 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47950. [COBISS.SI-ID 3926828]

PREVOLNIK POVŠE, Maja. Uporabnost NIR spektroskopije za določanje lastnosti mesa : doktorska disertacija. Maribor: [M. Prevolnik], 2011. IV, 142 f., [5] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=17620. [COBISS.SI-ID 2935340]

 

red. prof. dr. ALEŠ GREGORC

SOKLIČ, Mateja. Spremembe v srednjem črevesu in goltnih žlezah po okužbi medonosne čebele (Apis mellifera carnica) s sporami Nosema spp. : doktorska disertacija = Changes to the ventriculus and hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera carnica) caused by Nosema spp. infection : ph. d. thesis. Maribor: [M. Soklič], 2016. VII, 96 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60792. [COBISS.SI-ID 4194348

 

Mentorstvo pri magisterskih delih

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

CENCIČ, Jernej. Biovarnost pri reji prašičev : magistrsko delo. Maribor: [J. Cencič], 2021. X, 67 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78576. [COBISS.SI-ID 53702659]

GLIHA, Anej. Različne oblike obnašanja pujskov in njihova povezanost s tipom tehnologije reje v času laktacije : magistrsko delo. Maribor: [A. Gliha], 2019. VIII, 68, [1] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75324. [COBISS.SI-ID 4629292],

PAČNIK, Urška. Vpliv zgodnje socializacije pujskov na stopnjo poodstavitvene agresije : magistrsko delo. Maribor: [U. Pačnik], 2019. VI, 37 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75251. [COBISS.SI-ID 4625708]

KOKOL, Jernej. Vpliv dodajanja tanina, hmelja in vitamina E v krmo na rastnost in klavno kakovost prašičev : magistrsko delo. Maribor: [J. Kokol], 2018. VII, 41, [2] f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69604. [COBISS.SI-ID 4407852]

VIDMAR, Neža. Vpliv hidrolizirajočih taninov iz izvlečkov kostanja na črevesne epitelijske celice humanega in prašičjega izvora : magistrsko delo. Maribor: [N. Vidmar], 2017. X, 67, [3] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66089. [COBISS.SI-ID 4335404]

POGOREVC, Sonja. Finančna analiza investicije v novogradnjo hleva in klavno predelovalnega obrata v prašičereji : magistrska naloga. Maribor: [S. Pogorevc], 2015. X, 79, [3] f., [1] zganjena pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47430. [COBISS.SI-ID 3877420]

 KRAJNC ŠLAMBERGER, Vanina. Vpliv uporabe sintetičnih zeolitov 4A in 13X na prašičjo gnojevko : magistrsko delo. Maribor: [V. Krajnc], 2012. IX, 32 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=23587. [COBISS.SI-ID 3346732]

OCEPEK, Marko. Razlike med ekološko in konvencionalno rejo prašičev glede na proučevane rastne, pitovne, klavne lastnosti in kakovost mesa : magistrsko delo. Maribor: [M. Ocepek], 2010. VIII, 55 f., ilustr. Magistrska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13442. [COBISS.SI-ID 2926636]

red. prof. dr. ALEŠ GREGORC

JURIŠIĆ, Snežana. Vpliv HMF-a na dolgoživost čebel v laboratorijskih pogojih : magistrsko delo. Maribor: [S. Jurišić], 2016. VIII, 36, [6] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63137. [COBISS.SI-ID 4217644]

KRAMBERGER, Doris. Vpliv spor nosema in pesticida thiamethoxam na dolgoživost čebel : magistrsko delo. Maribor: [D. Kramberger], 2015. VII, 42, [7] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48158. [COBISS.SI-ID 3939884]

 

izr. prof. dr. MAJA PREVOLNIK POVŠE

FLERE, Damjana. Spremljanje stanja in predlog ukrepov za zmanjšanje pogostosti mastitisov pri molznicah v slovenskih čredah : magistrsko delo. Maribor: [D. Flere], 2016. VII, 54, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59696. [COBISS.SI-ID 4157740]

ŠTEFANIČ, Matej. Poskus napovedovanja barve in teksture pršuta z bližnjo infrardečo spektroskopijo : magistrsko delo. Maribor: [M. Štefanič], 2015. VI, 44, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82702. [COBISS.SI-ID 4034860]

GOLOGRANC, Simona. Primerjalna analiza kakovosti mleka na izbranih kmetijah koroške regije z različnimi možnostmi za kmetovanje : magistrsko delo. Maribor: [S. Gologranc], 2015. VIII, 32, [6] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=53903. [COBISS.SI-ID 3968812]

 

doc. dr. JANKO SKOK

MESAREC, Nikolina. Zmanjševanje poodstavitvene agresije in stresa na osnovi imprintinga pujskov v obdobju laktacije : magistrsko delo. Maribor: [N. Mesarec], 2017. V, 17, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68092. [COBISS.SI-ID 4351020

 

Mentorstvo pri diplomskih delih

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

OROZEL, Rozika. Vpliv različnih razrečevalcev na kvalitativne lastnosti bikovega semena : diplomsko delo. Maribor: [R. Orozel], 2014. VII, 43, [2] f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47123. [COBISS.SI-ID 3849772]

GOLOB, Maja. Vpliv različnih taninskih dodatkov v krmi prašičev na mikrobiološko sliko tankega črevesa : diplomsko delo. Maribor: [M. Golob], 2014. VIII, 53, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46301. [COBISS.SI-ID 3794732]

TIBAUT OTTO, Matejka. Primerjava dobrega počutja svinj in proizvodnih parametrov v prosti reji v primerjavi s sistemom vkleščanja svinj v celotnem obdobju laktacije : diplomsko delo. Maribor: [M. Tibaut Otto], 2012. VIII, 44 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38749. [COBISS.SI-ID 3416876]

KRISTAN, Andreja. Obnašanje svinj in pujskov v času laktacije : diplomsko delo. Maribor: [A. Kristan], 2010. VII, 37 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Univerzitetne diplomske naloge. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=16594. [COBISS.SI-ID 3060780]

PILIH, Tina. Primerjava enačb za ocenjevanje stabilnosti sesnega reda pujskov : diplomsko delo. Maribor: [T. Pilih], 2010. VII, 22 f., ilustr. + graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Univerzitetne diplomske naloge. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13939. [COBISS.SI-ID 2949420]

MÜLLER, Mia. Vpliv tipa porodnega boksa, velikosti gnezda in pasme na sesni red in čas sesanja pujskov : diplomsko delo. Maribor: [M. Müller], 2008. X, 44 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Visokošolske diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2723372]

KOZAR, Jasmina. Vpliv transporta prašičev na kakovost mesa : diplomsko delo. Maribor: [J. Kozar], 2008. VI, 49 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerzev Mariboru, Univerzitetne diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2721068]

STOŽIR, Franci. Primerjava rastnih lastnosti pujskov na grelni plošči in vodni postelji v različnih obdobjih : diplomska naloga = A comparison of piglet’s growing rates on heating plate and a water bed in different periods of year : graduation thesis. Maribor: [F. Stožir], 2007. V, 30 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Visokošolske diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2580012]

HOHLER, Marko. Vpliv laktacijskih izgub debeline hrbtne slanine na reprodukcijske lastnosti svinj : diplomsko delo = Effect of lactation decrease of backfat thickness on sows reproduction performance : graduation thesis. Maribor: [M. Hohler], 2007. VIII, 59 f., tabele. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Univerzitetne diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2567980]

FARKAŠ, Simon. Nadzor reproduktivnosti svinj s pomočjo računalnika : diplomsko delo = Computer-aided control of sow reproduction : graduation thesis. Maribor: [S. Farkaš], 2006. VII, 61 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Visokošolske diplomske naloge, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2364716]

GORIČAN, Laura. Vpliv različnih nastiljev na rastnost in konzumacijo krme prašičev : diplomsko delo. Maribor: [L. Goričan], 2006. 37 f., ilustr. Diplomsko delo študentov Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Visokošolske diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2471212]

PREVOLNIK, Maja. Napovedovanje vsebnosti intramuskularne maščobe v prašičjem in govejem mesu z NIR spektroskopijo : diplomsko delo = Prediction of intramuscular fat in pork and beef by NIR spectroscopy : graduation thesis. Maribor: [M. Prevolnik], 2005. XI, 39 f., pril., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo v Mariboru, Univerzitetna diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2197548]

HORVAT MAJCEN, Martina. Razmerje spola pujskov in velikost gnezda pri svinjah ŠL (11) pasme in križankah (11×22) = Das Verhältnis zwischen dem Ferkelgeschlecht und der Wurfgrösse bei der Schweinerasse SL (11×22) : diplomsko delo. Maribor: [M. Horvat Majcen], 2005. VII, 37 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2288428]

ZALUBERŠEK, Marjeta. Vsebnosti težkih kovin v tkivih in proizvodih prašičev iz domače reje : (primerjava območij Zgornje Mežiške, Šaleške in Zgornje Savinjske doline) : diplomska naloga = Heavy metals in tissues and products of pigs from the domestic breeding : (comparison of the Meža Valley, the Šalek Valley and the Upper Savinja Valley) : graduation thesis. Maribor: [M. Zaluberšek], 2005. VI, 55 f., ilustr., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2288684]

IRGOLIČ, Aleš. Primerjava klavne kakovosti volov in bikov lisaste pasme : diplomsko delo = The Analysis of carcas charecteristics of steers and bulls of simmental breed : graduation thesis. Maribor: [A. Irgolič], 2004. X, 86 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Univerzitetna diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2169388]

ŠKAFAR, Boštjan. Primerjava postnatalne rasti križancev 12 x 55 s prašiči pasme švedski landrace v obdobju od rojstva do 70. dneva starosti : diplomsko delo = Comparison of postnatal growth pattern between crossbreed pigs 12 x 55 and swedish lanrace breed from birth to 70 days of age : graduation thesis. Maribor: [B. Škafar], 2004. VII, 43 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2152492]

SKOK, Janko. Vpliv količine posesanega mleka sesnega reda in rojstne mase na rastnost pujskov do odstavitve : diplomsko delo = The Impact of the quatity of suckled milk, teat order and birth weight on pig growth until weaning : graduation thesis. Maribor: [J. Skok], 2004. IX, 83 str., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2160428]

VOLARIČ, Saša. Vpliv pasme, klimatskih dejavnikov in starosti na kakovost bikovega semena : diplomska naloga = Effect of breed, climate factors and age on bulls semen quality : graduation thesis. Maribor: [S. Volarič], 2004. XI, 90 f., tabele. [COBISS.SI-ID 2151724]

HOHLER, Marko. Vpliv različnih nastiljev na rastnost pujskov od četrtega do osmega tedna starosti : diplomsko delo = Influence of different beddings on growth performance of piglets from fourth to eighth week of age : graduation thesis. Maribor: [M. Hohler], 2004. VIII, 42 str. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2162476]

ZVER, Aleš. Vpliv starosti in telesne mase mladic ob uspešnem prvem pripustu na velikost gnezda in rastnost pujskov : diplomsko delo = Effect of age and body mass of gilts at successful first mating on litter size and growth performance of piglets : graduation thesis. Maribor: [A. Zver], 2004. VIII, 59 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Univerzitetna diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2084396]

VODUŠEK, Špela. Rastnost in klavne lastnosti kuncev križancev : diplomsko delo = Growth rate and carcass characteristics of crossbreed rabbits : graduation thesis. Maribor: [Š. Vodušek], 2003. VI, [54 f.], graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 291. [COBISS.SI-ID 1980972]

ŠEGA, Romana. Vpliv mlečnega nadomestka in okoliške temperature na rastnost pujskov pred odstavitvijo in v zgodnjem poodstavitvenem obdobju : diplomsko delo = Effect of sow – milk replacer and high ambient temperature on the growth performance of piglets in pre – and post- weaning preiod : graduation thesis. Maribor: [R. Šega], 2003. VII, 46 f., tabele. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo Maribor, Visokošolska diplomska naloga, Št. 296. [COBISS.SI-ID 1991724]

KRSNIK, Jožica. Vpliv okoliških temperatur in pasme merjascev na lastnosti semena : diplomsko delo = The Influence of environmental temperatures and breed on semen characteristics in the boar : graduation thesiss. Maribor: [J. Krsnik], 2003. VII, 45 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2066220]

GORIČAN, Amalija. Analiza povezanosti starosti in telesnih mer svinj : diplomska naloga = Die Analyse der Wechselbeziehung zwischen dem Alter und den Körpermasse bei Schweine : Diplomarbeit. Maribor: [A. Goričan], 2002. VII, 32 f., tabele. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 237. [COBISS.SI-ID 1899308]

KIRN, Andrej. Primerjava postnatalne rasti križancev 12×44 s prašiči pasme švedski landrace v obdobju od rojstva do odstavitve : diplomsko delo = Comparison of postnatal growth between crossbreed pigs 12×44 and swedish landrace breed from birth to postweaning period : graduation thesis. Maribor: [A. Kirn], 2002. VII, 37 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 245. [COBISS.SI-ID 1913900]

MORAVEC, Mateja. Proučevanja nekaterih kvantitativnih lastnosti in možnega modela za dedovanje barve dlake pri činčilah (Chinchilla lanigera) : diplomsko delo. Maribor: [M. Moravec], 2002. VII, 71 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 260. [COBISS.SI-ID 1933868]

SMODIČ, Andrej. Analiza klavne kakovosti prašičev različnega porekla za obdobje 1999-2000 : diplomska naloga = Analyse der Schlachtqualität von Schweinen verschiedener Herkunft in den Jahren 1999-2000 : Diplomarbeit. Maribor: [A. Smodič], 2001. VI, 33.f, ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 144. [COBISS.SI-ID 1755692]

ZUPANIČ, Marko. Analiza postnatalne rasti prašičev različnih kombinacij križanj in pasme Švedski landrace v obdobju pitanja od 28 do 96 kg : diplomska naloga = Die Analyse des postnatalen Wachstums der Schweine verschiedener kombinationen Kreuzungen und der Rasse Schwedisch landrace im Zeitraum der Fütterung von 28 bis 96 kg : Diplomarbeit. Maribor: [M. Zupanič], 2001. XII, 79 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 196. [COBISS.SI-ID 1817132]

VALENTAN, Lidija. Vpliv kombinacije križanja in spola na rastnost pujskov do odstavitve : diplomska naloga = The influence of sex and crossing combination of piglets on growth rate from birth to weaning : graduation thesis. Maribor: [L. Valentan], 2001. VII, 25 f., tabele. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 192. [COBISS.SI-ID 1810732]

SMOLINGER, Jože. Vpliv različnega porekla prvesnic lisaste in črnobele pasme na prirejo mleka : diplomska naloga = Der Einfluss verschidener Herkunft der ersgebärender von Flechvieh und Schwartzbunte Rasse auf die Milchleistung : Diplomarbeit. Maribor: [J. Smolinger], 2001. VIII, 43 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 163. [COBISS.SI-ID 1766700]

ČERNELČ, Adrijan. Vpliv zaporedne prasitve na mere plodnosti svinj : diplomska naloga = Die Wirkung der Aufeinanderfolgenden abferkelung auf die Massen der Fruchtbarkeit von Schweinen : Diplomarbeit. Maribor: [A. Černelč], 2001. VI, 36 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 147. [COBISS.SI-ID 1756460]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)


FIJAVŽ, Uroš. Fenotipske lastnosti potomcev križanja štajerske in pritlikave vijandotske kokoši v zgodnjem stadiju razvoja : diplomsko delo. Maribor: [U. Fijavž], 2015. VI, 29 f., [1] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54773. [COBISS.SI-ID 4000044]

PUNGARTNIK, Aleksandra. Vpliv dodatka taninov h krmi prašičev na dinamiko rasti po odstavitvi : diplomsko delo. Maribor: [A. Pungartnik], 2014. VI, 22, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44993. [COBISS.SI-ID 3746092]

UREK, Tina. Vloga položaja v sesnem redu na agresivno obnašanje pujskov po odstavitvi : diplomsko delo. Maribor: [T. Urek], 2013. VII, 24 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=42366. [COBISS.SI-ID 3591468]

ROJS, Tadej. Vpliv sezone na rastne, pitovne in klavne lastnosti prašičev : diplomsko delo. Maribor: [T. Rojs], 2013. VIII, 36 f., [2] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=40118. [COBISS.SI-ID 3508780]

DERVARIČ, Aleksandra. Lastnosti plodnosti, ki vplivajo na učinkovitost reje plemenskih svinj : diplomsko delo. Maribor: [A. Dervarič], 2012. VIII, 25 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38581. [COBISS.SI-ID 3415596]

PRAPER, Katarina. Prostorske značilnosti mamalnega kompleksa in njihova vloga v postnatalnem življenju pujskov : diplomsko delo. Maribor: [K. Praper], 2012. VIII, 43 f., [1] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38208. [COBISS.SI-ID 3404332]

SUŠEC, Suzana. Analiza rezultatov anket potrošnikovega nakupa ekološkega prašičjega mesa : diplomsko delo. Maribor: [S. Sušec], 2010. IX, 49 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Bolonjske diplomske naloge. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=16054. [COBISS.SI-ID 3038764]

VIRK, Tadej. Primerjava proizvodnih lastnosti krav črno bele pasme različnega izvora : diplomsko delo. Maribor: [T. Virk], 2009. VI, 24 f. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Bolonjske diplomske naloge. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=11807. [COBISS.SI-ID 2854188]

 

izr. prof. dr. MAJA PREVOLNIK POVŠE

MEDVED, Nataša. Analiza klavne kakovosti bikov iz gospodarskega križanja : diplomsko delo. Maribor: [N. Medved], 2019. VI, 24, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73206. [COBISS.SI-ID 4557612]

ZVER, Helena. Vpliv vključevanja krmnih dodatkov z antioksidativnim potencialom na barvo mesnih izdelkov : diplomsko delo. Maribor: [H. Zver], 2019. VI, 27, [3] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73030. [COBISS.SI-ID 4545580]

HRIBERŠEK, Žana. Kakovost mesa bikov lisaste pasme v povezavi z zorenjem : diplomsko delo. Maribor: [Ž. Hriberšek], 2018. VII, [33], [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72808. [COBISS.SI-ID 4498476]

ROBIČ, Ana. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah : diplomsko delo. Maribor: [A. Robič], 2017. VII, 27, [6] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67793. [COBISS.SI-ID 4348972]

DOBAJ, Martina. Vpliv vključevanja krmnih dodatkov z antioksidativnim potencialom na lastnosti kakovosti pršuta : diplomsko delo. Maribor: [M. Dobaj], 2017. VI, 29, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65136. [COBISS.SI-ID 4300588]

KONČAR, Janja. Ocenjevanje dobrega počutja krav molznic s pomočjo protokola Welfare Quality : diplomsko delo. Maribor: [J. Končar], 2016. VII, 38, [1] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64553. [COBISS.SI-ID 4242476]

HORVAT, Katarina. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah – mešana živinorejska kmetija. Maribor: [K. Horvat], 2016. VI, 39 f., [4] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62214. [COBISS.SI-ID 4212012]

JURKOVIČ, Valerija. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah – specializirana prašičerejska kmetija : diplomsko delo. Maribor: [V. Jurkovič], 2016. VI, 36, [4] f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61590. [COBISS.SI-ID 4212268]

ŠTALEKAR, Alenka. Napovedovanje kemične sestave krme z NIR spektroskopijo : diplomsko delo. Maribor: [A. Štalekar], 2015. VI, 29, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55187. [COBISS.SI-ID 4017196]

 

doc. dr. JANKO SKOK

SKITEK, Ana. Sestava mleka pri svinji v povezavi s telesno maso in sesnim obnašanjem pujskov : diplomsko delo. Maribor: [A. Skitek], 2018. VII, 25 f., [3] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71769. [COBISS.SI-ID 4475180]

MESARIČ, Alja. Sesno obnašanje pujskov v individualnih in skupinskih prasitvenih boksih : diplomsko delo. Maribor: [A. Mesarič], 2017. VII, 29 f., [3] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68397. [COBISS.SI-ID 4364588

Slediti in sodelovati pri ustvarjanju najnovejših spoznanj na specifičnih raziskovalnih področjih, ki jih pokrivajo člani katedre ob vključevanju študentov v raziskovalno delo. Kakovostno raziskovalno delo je osnova za prenos dosežkov znanosti v aplikativne razvojne oblike, ki so primerne za uporabo v živinorejski praksi in širše.

Raziskovalna področja članov katedre
red. prof. dr. Dejan Škorjanc

– obnašanje prašičev, pitovne in reprodukcijske lastnosti
– delovanje bioaktivnih učinkovin (tanin) v ¨in vivo¨ in ¨in vitro¨ pogojih
na intestinalni trakt in epitelijske celice neprežvekovalcev
– obnašanje govedi (doktorant), napoved mlečnosti ter ocenjevanje vpliva
somatskih celic na prirejo mleka

red. prof. dr.  Aleš Gregorc

-tehnologija čebelarjenja
-vzreja čebel, s poudarkom na vzreji matic kranjske čebele, Apis mellifera carnica
-notranji in zunanji, okoljski vplivi na razvoj čebel
-proučevanje razvoja varoj in zatiranje varoj, Varroa destructor
-biologija, patologija in raziskave na molekularnem in celičnem nivoju
-sonaravno čebelarjenje

izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše -bližnja infrardeča spektroskopija
-kakovost mesa in mesnih izdelkov
-dobro počutje živali

doc. dr. Janko Skok

– biologija/etologija/vedenjska ekologija udomačenih vrst živali s poudarkom na sesalcih
(obdobje laktacije in odstavitve: socialna struktura, hierarhija, tekmovalnost/sodelovanje, agresija,konflikt mati/mladiči itd.),
-dobro počutje domačih živali.

Mednarodno sodelovanje
 • EFSA – European Food Safety Authority; External expert for CONTAM working group on HMF (hydroxymethylfurfural) in bees; EFSA-Q-2020-00510;
  2020-2023. Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain/CONTAM
 • ARRS flamsko slovenski projekt: Genetic variants associated with honey bee resistance against  virus and their use in CRISPR/Cas9-based marker assisted selection to improve resilience of bees/ Genetske raznolikosti in genetski markerji za ugotavljanje odpornosti medonsne čebele na virusne okužbe, ter raba genetskih markerjev v selekciji čebel na odpornost proti virusom; N4-0192 1.1.2021 – 31.12.2024 (trajanje 4 leta).
 • European Commission: Better training for safer food: Seven Trainings, from 2014 – 2017; Prague, Czech Republic and Maribor, Slovenia. Honey bees and Bacterial Brood Diseases
 • Work Shops: Colony examination, Management of the Bee Colonies, Demonstration of breeding techniques.
 • Taiex workshops
 • AGRI-EIP: focus group on “Bee health and sustainable beekeeping”
 • COST CA15134: Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens (GroupHouseNet). (https://www.cost.eu/actions/CA15134/#tabs|Name:overview) – partnerji.
Aktualni projekti

L2-3175: Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prahranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki (2021-2024; Željko Knez)

 ŠI:UM (Spodbujanje sodelovanja študentov in potencialnih delodajalcev z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj v času študija in reševanja realnih izzivov okolja, 2021/2022): Mali sesalci kmetijskega prostora Mali sesalci kmetijskega prostora (Janko Skok)

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023: Monitoring tehnopatij v povezavi z dobrim počutjem živali na govedorejskih kmetijah (Maja Prevolnik Povše)

PRP 2014-2020 Ukrep M16-Sodelovanje: Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti; 2020 – 2023.

P1-0164: Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja, Research for improvement of safe food and health, dr. Dejan Škorjanc; 1.1.1999―31.12.2024

V4-1817: Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji (1.11.2018 do 31.10.2020, vodja: Zupan Manja)

V4-1604: Dobrobit v povezavi z zdravstvenim varstvom perutnine ter prašičev v konvencionalnih in alternativnih sistemih rej (1.10.2016 do 30.9.2018, vodja: Zupan Manja)

V4-1417: Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah (1.7.2014 do 30.6.2017, vodja: Čandek Potokar Marjeta)

L4-5521: Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov (1.8.2013 do 31.7.2016, vodja: Čandek Potokar Marjeta)

Industrijski projekti
 • Ugotavljanje vpliva dodajanja taninskih ekstraktov (FARTOV) v obrokih za pujske (Tanin d.d.), Dejan Škorjanc, 1.1.2013 – 31.12.2013 
 • Opis poskusa in pregled stroškov za izvedbo raziskave vpliva gnojila-lesni pepel na količino in kakovost pridelka testnih rastlin (Tanin d.d.), Dejan Škorjanc, 1.1.2015 – 31.12.2015
 • Izvajanje raziskave vpliva taninskih dodatkov v prehrani bikov pitancev (Tanin d.d.), Dejan Škorjanc, 2015 – 2017
Aktualne objave

2022

 • Izvirni znanstveni članek

GREGORC, Aleš, PLANINC, Ivo. Sustainable varroa mite (Varroa destructor) control in field conditions. Acta veterinaria Brno. 2022, vol. 91, iss. 4, str. 401-407

FRIDI, Riad, TABET AOUL, Nacera, CATAYS, Guillaume, BASSO, Benjamin, BIENEFELD, Kaspar, GREGORC, Aleš, VIGNAL, Alain, CANALE-TABET, Kamila. Genetic diversity and population genetic structure analysis of Apis mellifera subspecies in Algeria and Europe based on complementary sex determiner (CSD) gene. Apidologie. 2022, vol. 53, no. 4, str. 1-14,

BODIN, Laurent, MAZO, Jesús del, GRASL-KRAUPP, Bettina, HOGSTRAND, Christer, LEBLANC, Jean-Charles, BIGNAMI, Margherita, HOOGENBOOM, Laurentius (Ron), NEBBIA, Carlo Stefano, NIELSEN, Elsa, NTZANI, Evangelia, PETERSEN, Annette, GREGORC, Aleš, SAND, Salamon, et al. Evaluation of the risks for animal health related to the presence of hydroxymethylfurfural (HMF) in feed for honey bees. EFSA journal. 2022, vol. 20, iss. 4, 101 str.

BRODSCHNEIDER, Robert, SCHLAGBAUER, Johannes, ARAKELYAN, Iliyana, GREGORC, Aleš, et al. Spatial clusters of Varroa destructor control strategies in Europe. Journal of pest science. 2022, vol. 95, str. 1-11

WRAGG, David, EYNARD, Sonia E., BASSO, Benjamin, CANALE-TABET, Kamila, LABARTHE, Emmanuelle, BOUCHEZ, Olivier, BIENEFELD, Kaspar, BIEŃKOWSKA, Małgorzata, COSTA, Cecilia, GREGORC, Aleš, KRYGER, Per, PAREJO, Melanie, PINTO, Alice M., BIDANEL, Jean-Pierre, SERVIN, Bertrand, LE CONTE, Yves, VIGNAL, Alain. Complex population structure and haplotype patterns in the Western European honey bee from sequencing a large panel of haploid drones. Molecular ecology resources. 2022, str. 1-19

INOUE, Lais Vieira Bello, COSTA DOMINGUES, Caio Eduardo da, GREGORC, Aleš, SILVA-ZACARIN, Elaine C. M., MALASPINA, Osmar. Harmful effects of pyraclostrobin on the fat body and pericardial cells of foragers of africanized honey bee. Toxics : Elektronski vir. 2022, vol. 10, iss. 9, str. 1-14

CLAEYS BOUUAERT, David, DE SMET, Lina, BRUNAIN, Marleen, DAHLE, Bjørn, BLACQUIÈRE, Tjeerd, DALMON, Anne, DEZMIREAN, Daniel S., ELEN, Dylan, FILIPI, Janja, GIURGIU, Alexandru, GREGORC, Aleš, et al. Virus prevalence in egg samples collected from naturally selected and traditionally managed honey bee colonies across Europe. Viruses. 2022, vol. 14, iss. 11, str- 1-15

CONCEIÇÃO DE ASSIS, Josimere, DA COSTA DOMINGUES, Caio Eduardo, TADEI, Rafaela, SILVA, Cláudia Inês da, SOARES LIMA, Hellen Maria, DECIO, Pâmela, SILVA-ZACARIN, Elaine C. M. Sublethal doses of imidacloprid and pyraclostrobin impair fat body of solitary bee Tetrapedia diversipes (Klug, 1810). Environmental pollution. [Print ed.]. July 2022, vol. 304, no. 119140, str. 1-10

COSTA DOMINGUES, Caio Eduardo da, SARMENTO, Artur Miguel Paiva, COSTA, José Miguel, MINA, Rúben Miguel Rodrigues, SILVA, António Alves da, REIS, Ana Raquel, VALENTE, Carlos, MALASPINA, Osmar, AZEVEDO-PEREIRA, Henrique M. V. S., SOUSA, José Paulo. Monitoring the effects of field exposure of acetamiprid to honey bee colonies in Eucalyptus monoculture plantations. Science of the total environment. October 2022, vol.844, str. 1-12

INOUE, Lais Vieira Bello, COSTA DOMINGUES, Caio Eduardo da, GREGORC, Aleš, SILVA-ZACARIN, Elaine C. M., MALASPINA, Osmar. Harmful effects of pyraclostrobin on the fat body and pericardial cells of foragers of africanized honey bee. Toxics : Elektronski vir. 2022, vol. 10, iss. 9, str. 1-14, ilustr. ISSN 2305-6304. https://www.mdpi.com/2305-6304/10/9/530, DOI:10.3390/toxics10090530. [COBISS.SI-ID 121108995], [JCR, SNIP, WoS, Scopus] kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, PUBMED, DOAJ); tip dela še ni verificiran
točke: 20, št. avtorjev: 5

OCEPEK, Marko, ŽNIDAR, Anja, LAVRIČ, Miha, ŠKORJANC, Dejan, ANDERSEN, Inger Lise. DigiPig: First developments of an automated monitoring system for body, head and tail detection in intensive pig farming. Agriculture. 2022, vol. 12, iss. 1, str. 1-12

MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, KRANER ŠUMENJAK, Tadeja, BRUS, Maksimiljan. Growth performance, meat quality, and fecal microbial population in limousin bulls supplemented with hydrolyzable tannins. Agriculture. 2022, vol. 12, str. 1-16

 •  Pregledni znanstveni članek

GREGORC, Aleš, DA COSTA DOMINGUES, Caio Eduardo, TUTUN, Hidayet, SEVIN, Sedat. What has been done in the fight against Varroa destructor: from the past to the present. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi dergisi. 2022, vol. 69, iss. 2, str. 229-240

SKOK, Janko. Suckling strategies in terrestrial ungulates (Artiodactyla, Perissodactyla) and the factors influencing them: the offspring perspective. CABI Reviews : Perspectives in agriculture, veterinary science, nutrition and natural resources. 2022, vol. 17, str. 1-12

2021

ESAREC, Nikolina, SKOK, Janko, ŠKORJANC, Dejan, PREVOLNIK POVŠE, Maja. Group dynamics in a spontaneously established group of newly weaned piglets. Applied animal behaviour science. ISSN 0168-1591. 2021, vol. 238, 105317. DOI: 10.1016/j.aaplanim.2021.105317.

MESAREC, Nikolina, SKOK, Janko, ŠKORJANC, Dejan, PREVOLNIK POVŠE, Maja. Newly weaned piglets show a strong preference towards centrally positioned circular feeder. Italian Journal of Animal Science, ISSN 1594-4077, 2021, vol. 20, no. 1, str. 226-231

BRUS, Maksimiljan, FRANGEŽ, Robert, GORENJAK, Mario, KOTNIK, Petra, KNEZ, Željko, ŠKORJANC, Dejan. Effect of hydrolyzable tannins on glucose-transporter expression and their bioavailability in pig small-intestinal 3D cell model. Molecules, ISSN 1420-3049, 2021, vol. 26, iss. 2, str. 1-18

PRIMEC, Maša, ŠKORJANC, Dejan, LANGERHOLC, Tomaž, MIČETIĆ-TURK, Dušanka, GORENJAK, Mario. Specific Lactobacillus probiotic strains decrease transepithelial glucose transport through GLUT2 downregulation in intestinal epithelial cell models. Nutrition research, ISSN 0271-5317. [Print ed.], February 2021, vol. 86, str. 10-22

2020

MESAREC, Nikolina, PAČNIK, Urška, MESARIČ, Alja, SKOK, Janko, ŠKORJANC, Dejan, ZUPAN ŠEMROV, Manja, PREVOLNIK POVŠE, Maja. The effect of socialising piglets during lactation on performance, suckling behaviour and weaning aggression : a preliminary field study. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, 2020, vol. 68, no. 1, str.73-79

2019

SKOK, Janko, PREVOLNIK POVŠE, Maja. In polytocous mammals, weakling neonates, but not their stronger littermates, benefit from specialized foraging. Current zoology, https://academic.oup.com/cz/advance-article/doi/10.1093/cz/zoz001/5303343


2018

SKOK, Janko. On the presence and absence of suckling order in polytocous mammals. Behavioural processes, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635717304904

TOMAŽIN, Urška, BATOREK LUKAČ, Nina, ŠKRLEP, Martin, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Meat and fat quality of Krškopolje pigs reared in conventional and organic production systems. Animal : an international journal of animal bioscience, https://doi.org/10.1017/S1751731118002409 

MEIKLE, William G., ADAMCZYK, John, WEISS, Milagra, GREGORC, Aleš. Effects of bee density and sublethal imidacloprid exposure on cluster temperatures of caged honey bees. Apidologie, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13592-018-0585-z 

GREGORC, Aleš, ALBURAKI, Mohamed, SAMPSON, Blair, KNIGHT, Patricia R., ADAMCZYK, John. Toxicity of selected acaricides to honey bees (Apis mellifera) and varroa (Varroa destructor Anderson and Trueman) and their use in controlling varroa within honey bee colonies. Insects, http://www.mdpi.com/2075-4450/9/2/55 

BRODSCHNEIDER, Robert, GREGORC, Aleš, et al. Multi-country loss rates of honey bee colonies during winter 2016/2017 from the COLOSS survey. Journal of Apicultural Research, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00218839.2018.1460911 

GREGORC, Aleš, ALBURAKI, Mohamed, RINDERER, Nicholas, SAMPSON, Blair, KNIGHT, Patricia R., KARIM, Shahid, ADAMCZYK, John. Effects of coumaphos and imidacloprid on honey bee (Hymenoptera: Apidae) lifespan and antioxidant gene regulations in laboratory experiments. Scientific reports, https://www.nature.com/articles/s41598-018-33348-4 

BRUS, Maksimiljan, GRADIŠNIK, Lidija, TRAPEČAR, Martin, ŠKORJANC, Dejan, FRANGEŽ, Robert. Beneficial effects of water-soluble chestnut (Castanea sativa Mill.) tannin extract on chicken small intestinal epithelial cell culture. Poultry science, https://academic.oup.com/ps/advance-article/doi/10.3382/ps/pex424/4851133

2017

MESAREC, Nikolina, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ŠKORJANC, Dejan, SKOK, Janko. Gangs of piglets: Welfare and growth of imprinted and guided weaners. Applied animal behaviour science, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159117301600?via%3Dihub

GREGORC, Aleš, ALBURAKI, Mohamed, WERLE, Chris, KNIGHT, Patricia R., ADAMCZYK, John. Brood removal or queen caging combined with oxalic acid treatment to control varroa mites (Varroa destructor) in honey bee colonies (Apis mellifera). Apidologie, https://link.springer.com/article/10.1007/s13592-017-0526-2 

TLAK GAJGER, Ivana, SAKAČ, Martina, GREGORC, Aleš. Impact of thiamethoxam on honey bee queen (Apis mellifera carnica) reproductive morphology and physiology. Bulletin of environmental contamination and toxicology, https://link.springer.com/article/10.1007/s00128-017-2144-0

GREGORC, Aleš, KNIGHT, Patricia R., ADAMCZYK, John. Powdered sugar shake to monitor and oxalic acid treatments to control varroa mites (Varroa destructor Anderson and Trueman) in honey bee (Apis mellifera) colonies. Journal of Apicultural Research, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2017.1278912 

RIVERA-GOMIS, Jorge, GREGORC, Aleš, MARONI PONTI, Andrea, ARTESE, Francesco, ZOWITSKY, Gertruida, FORMATO, Giovanni. Monitoring of small hive beetle (Aethina tumida Murray) in Calabria (Italy) from 2014 to 2016 : practical identification methods. Journal of Apicultural Science, https://content.sciendo.com/view/journals/jas/61/2/article-p257.xml 

FAZARINC, Gregor, VRECL, Milka, ŠKORJANC, Dejan, ČEHOVIN, Tamara, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Dynamics of myosin heavy chain isoform transition in the longissimus muscle of domestic and wild pigs during growth: a comparative study. Animal : an international journal of animal bioscience, https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/dynamics-of-myosin-heavy-chain-isoform-transition-in-the-longissimus-muscle-of-domestic-and-wild-pigs-during-growth-a-comparative-study/C9044024ED034E60C1E81F4F93772560  

JERETINA, Janez, ŠKORJANC, Dejan, BABNIK, Drago. A new somatic cell count index to more accurately predict milk yield losses. Archives animal breeding, https://www.arch-anim-breed.net/60/373/2017/ 

2016

BILIĆ-ŠOBOT, Diana, ZAMARATSKAIA, Galia, RASMUSSEN, Martin Krøyer, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, ŠKRLEP, Martin, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ŠKORJANC, Dejan. Chestnut wood extract in boar diet reduces intestinal skatole production, a boar taint compound. Agronomy for sustainable development, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13593-016-0399-1  

BILIĆ-ŠOBOT, Diana, KUBALE, Valentina, ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, PREVOLNIK POVŠE, Maja, FAZARINC, Gregor, ŠKORJANC, Dejan. Effect of hydrolysable tannins on intestinal morphology, proliferation and apoptosis in entire male pigs. Archives of animal nutrition, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1745039X.2016.1206735 

SKOK, Janko, GERKEN, Martina. Suckling strategies in the pig : The Göttingen minipig as a model. Livestock science, http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2015.12.012 

SKOK, Janko. Being a weakling and surviving: Keep the fittest siblings close-by when eating. Behavioural processes, http://dx.doi.org/10.1016/j.beproc.2016.10.010 

ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, BATOREK LUKAČ, Nina, PREVOLNIK POVŠE, Maja, PUGLIESE, Carolina, LABUSSIÈRE, Etienne, FLORES, Mónica. Comparison of entire male and immunocastrated pigs for dry-cured ham production under two salting regimes. Meat science, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174015300802?via%3Dihub 

GREGORC, Aleš, SILVA-ZACARIN, Elaine C. M., CARVALHO, Stephan Malfitano, KRAMBERGER, Doris, TEIXEIRA, Erica W., MALASPINA, Osmar. Effects of Nosema ceranae and thiametoxam in Apis mellifera: A comparative study in Africanized and Carniolan honey bees. Chemosphere,  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515304847 

GREGORC, Aleš, ADAMCZYK, John, KAPUN, Stanko, PLANINC, Ivo. Integrated varroa control in honey bee (Apis mellifera carnica) colonies with or without brood. Journal of Apicultural Research, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2016.1222700 

MEIKLE, William G., ADAMCZYK, John, WEISS, Milagra, GREGORC, Aleš, JOHNSON, Don R., STEWART, Scott D., ZAWISLAK, Jon, CARROLL, Mark J., LORENZ, Gus M. Sublethal effects of imidacloprid on honey bee colony growth and activity at three sites in the U.S. PloS one, Ihttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168603   

OCEPEK, Marko, ŠKORJANC, Dejan. Does rearing system (conventional vs. organic) affect ammonia emissions during the growing and fattening periods of pigs?. Biosystems engineering, http://ac.els-cdn.com/S1537511015304918/1-s2.0-S1537511015304918-main. pdf?_tid=a69298c6-75c3-11e6-a475-00000aacb361&acdnat=1473339565_4ede7523e8e2a5d1d6c29515615ad0e4 

ZAMARATSKAIA, Galia, RASMUSSEN, Martin Krøyer, ŠKRLEP, Martin, BATOREK LUKAČ, Nina, ŠKORJANC, Dejan, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Tissue-specific regulation of CYP3A by hydrolysable tannins in male pigs. Xenobiotica, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00498254.2015.1099081 

 • strokovno področje ŽIVINOREJA

ŠKORJANC, Dejan. Rast domačih živali : sesalci in perutnina. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 88 str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-440-8. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/547, DOI: 10.18690/978-961-286-440-8. [COBISS.SI-ID 59058179]

 

 

 

 

 

 

Dostop do urnikov: https://wise-tt.com/wtt_um_fkbv/ 

Razpis tem zaključnih nalog s področja ETOLOGIJE (diplome, magisteriji)

   MENTORSTVO:
Doc. dr. Janko Skok (janko.skok@um.si)
Izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše (maja.prevolnik@um.si)

ŠIRŠA DELOVNA TEMATIKA, iz katere lahko izide več specifičnih raziskav/nalog:

 • Zgodnje odstavitve domačih živali (govedo, drobnica, prašiči) z vidika dobrega počutja živali
 • Implementacija protokolov dobrega počutja živali pri drobnici (PRE Drobnica)

Za informacije se obrnite na enega od (so)mentorjev osebno ali na e-mail.

 

RAZPIS TEME ZAKLJUČNIH NALOG (diplome, magisteriji)

MENTORSTVO:
Doc. dr. Janko Skok (janko.skok@um.si),
Izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše (maja.prevolnik@um.si)

ŠIRŠA DELOVNA TEMATIKA iz katere lahko izide več specifičnih raziskav/nalog:

Magnetna poravnava (ang. magnetic alignment) pri domačih živalih na pašniku ali v hlevu, in njen morebiten vpliv na proizvodnost

ŠTEVILO NALOG: 2 (ker je tematika zelo široka, jih je lahko tudi več)

Za informacije se obrnite na enega od (so)mentorjev osebno ali na e-mail.