Raziskave, razvoj in inovacije

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se samostojno in v sodelovanju z znanstvenimi skupinami drugih ustanov ukvarja z razvojnimi, aplikativnimi in temeljnimi raziskavami. Raziskovalna dejavnost se izvaja preko raziskovalnih skupin in številnih samostojnih raziskovalnih projektov (mednarodnih, temeljnih, aplikativnih, ciljno raziskovalnih in drugih raziskovalnih projektov za neposredne uporabnike). Raziskovalci objavljajo rezultate raziskav v vrhunskih mednarodnih znanstvenih revijah, na znanstvenih kongresih in simpozijih svetovnega in evropskega ranga, kakor tudi doma. V zadnjih letih je to zelo okrepilo vzajemno mednarodno sodelovanje FKBV s številnimi eminentnimi svetovnimi in evropskimi instituciijami. Sodelovanje vključuje tudi izmenjavo profesorjev in študentov preko programov Socrates – Erasmus.

Študenti, ki jih poleg rednega študija zanima raziskovalno delo, se lahko pridružijo raziskovalnim aktivnostim na katedrah. Seznam tekočih raziskovalnih projektov in aktivnosti lahko dobite na spletnih straneh FKBV ali pa se pozanimate pri profesorjih. Raziskovalno delo vam bo podalo vpogled v delo raziskovalcev in omogočilo razvoj lastnih idej in konceptov, ki jih boste v okviru zmožnosti lahko razvijali tudi v smeri zaključnih diplomskih del ali pa doktorskega študija.

Kontaktne osebe
Prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost:
Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc (tomaz.langerholc@um.si)

Samostojna strokovna delavka:
Rosvita Ferčal, univ. dipl. prav.

predpisi univerze v mariboru

Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.

Dodatna merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na FKBV.

Indeksi citiranosti

Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation

uporabne povezave

Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation

pregled raziskovalnih projektov na fkbv

PROGRAM ŠIFRA NASLOV TRAJANJE OD TRAJANJE DO KOORDINATOR NA FKBV UM
ARRS raziskovalni programi P1-0164 Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja 1.1.2019 31.12.2023 Red. prof. dr. Dejan Škorjanc
ARRS raziskovalni programi P4-0022 Ekonomika agroživilstva in naravnih virov 1.1.2019 31.12.2023 Red. prof. dr. Črtomir Rozman
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-2010 Ekonomika agroživilstva in naravnih virov 1.11.2020 31.10.2023 Izr. prof. dr.  Jernej Prišenk
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-2007 Identifikacije vrzeli in izdelave priporočil za nadaljnji razvoj v Sloveniji 1.11.2020 31.10.2023 Red. prof. dr. Martina Bavec
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-2022 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje vezave C v tla z ohranitveno obdelavo tal 1.11.2020 31.10.2023 Red. prof. dr. Denis Stajnko
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-2002 Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji 1.11.2020 31.10.2023 Red. prof. dr. Mario Lešnik
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-2012 Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov 1.11.2020 31.10.2022 Doc. dr. Marjan Janžekovič
ARRS ciljni raziskovalni programi V5-2030 Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah 1.11.2020 31.10.2022 Dr. Martina Robačer
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-1815 Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelave tal v trajnostno poljedelstvo 1.11.2018 31.10.2021 Red. prof. dr. Denis Stajnko
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-1813 Vzpostavitev sistema vzorčnih kmetij za namen stalnega spremljanja kazalcev trajnostnega kmetijstva 1.11.2018 1.11.2021 Red. prof. dr. Mario Lešnik
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-1801 Preučitev in predlog izbora najprimernejših nekemičnih metod zatiranja plevela kot nadomestilo za uporabo glifosata in drugih herbicidov za slovenske razmere 1.11.2018 30.04.2021 Red. prof. dr. Mario Lešnik
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-1601 Ocena stanja odpornosti škodljivih organizmov na fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji 1.10.2016 30.9.2019 Red. prof. dr. Mario Lešnik
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-1610 Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena 1.10.2016 30.9.2019 Red. prof. dr. Branko Kramberger
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-1612 Tehnologije za konkurenčnejšo pridelavo jabolk 1.10.2016 30.9.2019 Red. prof. dr. Stanislav Tojno
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-1628 Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za poročanja o nacionalni bilanci ogljika 1.10.2016 30.9.2019 Doc. dr. Mateja Muršec
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-1817 Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji 1.11.2018 30.10.2020 Izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše
ARRS ciljni raziskovalni programi V4-1608 Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje 1.10.2016 30.9.2019 Red. prof. dr. Jernej Turk
ARRS Infrastruktrurni programi IO-0029 Infrastrukturna dejavnost Univerze v Mariboru 1.1.2015 31.12.2021 Izr. prof. dr. Andrej Šušek
Mentorstvo mlademu raziskovalcu 39129 Mentorstvo mlademu raziskovalcu 1.10.2016 9.10.2021 Izr. prof. dr.  Janja Kristl
Mentorstvo mlademu raziskovalcu 53572 Mentorstvo mlademu raziskovalcu 1.10.2019 30.9.2023 Red. prof. dr. Stanko Vršič
ARRS raziskovalni projekti N4-0192 Genetske raznolikosti in genetski markerji za ugotavljanje odpornosti medonsne čebele na virusne okužbe, ter raba genetskih markerjev v selekciji čebel na odpornost proti virusom 1.1.2021 31.12.2024 Red. prof. dr.  Aleš Gregorc
PROGRAM ŠIFRA NASLOV TRAJANJE OD TRAJANJE DO KOORDINATOR NA FKBV UM
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33133-1001/2018 Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam 14.12.2018 13.12.2021 Redni profesor Branko Kramberger
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33117-1002/2018 Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba 19.12.2018 18.12.2021 Višji predavatelj Manfred Jakop
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33117-1/2018 Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin 30.01.2019 29.01.2022 Docent Jurij Rakun
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33117-3/2018 Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence 30.01.2019 29.01.2022 Docent Jurij Rakun
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33117-2001/2018 NASTILJ: Primernost uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali v kmetijski proizvodnji 05.11.2019 05.12.2022 Izredni profesor Jernej Prišenk
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33133-3001/2018 OVEKO: Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja 15.11.2019 15.11.2022 Redni profesor Tatjana Unuk
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33117-3002/2018 Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih 22.11.2019 22.11.2022 Višji predavatelj Peter Berk
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33117-3003/2018 Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk 22.11.2019 22.11.2022 Redni profesor Stanislav Tojnko
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33117-3007/2018 Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti 22.11.2019 22.11.2022 Izredni profesor Tomaž Langerholc
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33117-3017/2018 EKOPAKT: Inovacijska partnerstva za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano 22.11.2019 22.11.2022 Redni profesor Črtomir Rozman
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33133-3003/2019 Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila 30.11.2020 03.12.2023 Izredni profesor Tomaž Langerholc
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33133-2002/2019 Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb 30.11.2020 30.11.2021 Redni profesor Denis Stajnko
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33133-3011/2019 Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti 30.11.2020 04.12.2023 Redni profesor Andreja Borec
EIP – Evropsko inovativno partnerstvo Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 33133-3014/2019 Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete 11.01.2021 08.01.2024 Višji predavatelj Borut Pulko

PROGRAMŠIFRANASLOVTRAJANJE ODTRAJANJE DOKOORDINATOR NA FKBV UM

Interreg V-A

SI-AT

2014-2020

SIAT22PALAEODIVERSISTYRIA: Paläolandschaft der Steiermark und ihre Biodiversität von der Urgeschichte bis zu Entdeckung der Neuen Welt01.10.201630.09.2019Izredni profesor Andrej Šušek
Interreg TRANSNATIONAL DANUBE Programme 2014- 2020DTP1-1-248-2.2IRON AGE DANUBE: Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin01.01.201730.06.2019Izredni profesor Andrej Šušek
The European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability (EIP-AGRI)

16.11,

16.21

ROVITIS 4.0 – Operational Group focusing on innovative system for the viticultural sector based on a robotic management – robot/sensors/DSS01.01.201831.12.2020Docent Jurij Rakun
ARRS Bilateral agreementBI-RU/19-20-047Application of artificial intelligence methods on small field robot01.01.201931.12.2020Docent Jurij Rakun

Interreg CENTRAL EUROPE

2014-2020

CE1550Transfarm 4.0: Transnational collaborative system to bring precision farming innovative application closer to the market Ɛt address regional specializations01.04.201931.03.2022Docent Jurij Rakun
ERASMUS +609755-EPP-1-2019-1-BA-EPPKA2-CBHE-JPVIRAL: Vitalising ICT relevance in agricultural learning01.11.201901.11.2022

Docent

Silva Grobelnik Mlakar

Interreg Adrion: OISAIR INNOVATION VAUCHER12Smart canopy monitoring system for reduction of plant protection agent use15.11.201930.09.2020Docent Jurij Rakun
Horizon 2020Grant Agreement nr. 862695EJP SOIL: Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils01.02.202031.01.2025Redni profesor Denis Stajnko