Tehnologija pridelave hrušk in češenj (V4-1409)

Naslov projekta: Tehnologija pridelave hrušk in češenj (Production technology of cherry and pear)

Šifra projekta: V4-1409

Trajanje projekta: 2014-2017

Vodja projekta:  izred. prof. dr. Tatjana Unuk

Naziv težišča v okviru CRP: šifra 2.01.03; Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov, Rastlinska pridelava

Nosilna raziskovalna organizacija: Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Povezave:

Tehnoloska navodila CRP – Tehnologija pridelave hrusk in cesenj

KONCNO POROCILO PROJEKTA – CRP 1409 S PRILOGAMI

Raziskovalne organizacije – soizvajalke:

– UL Biotehniška fakulteta

– Kmetijski inštitut Slovenije

– KGZS zavod Maribor

– KGZS  zavod Nova Gorica

Financerji projekta:

–        ARRS- Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

–        Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Ključne besede: tehnologija pridelave, hruška, češnja, pridelava, poobiralni postopki

Časovnica ter načrt dela za projekt CRP V4-1409 – Tehnologija pridelave hrušk in češenj

V skladu s pozivom MKO ter ARRS prilagam časovnico in načrt dela za projekt CRP V4-1409 – Tehnologija pridelave hrušk in češenj.

Časovnica in načrt projektnega dela temeljita na 21 dosežkih oz. izsledkih, ki jim nosilec in partnerji v projektu sledijo s pomočjo 21 mejnikov, razporejenih preko celotnega obdobja trajanja projekta, to je 36 mesecev.

Zaradi vpliva okoljskih dejavnikov na kakovostne parametre hrušk in češenj ter določitve skladiščnih režimov pri hruški so potrebni vsaj triletni poskusi, da se zagotovi večja reprezentativnost podatkov. Ker so analize navedenih parametrov zahtevne in so dovolj reprezentativne le na »dolgi rok« smo predvideli izvajanje projekta za 36 mesecev.

Načrt (časovni plan) je skupen vsem poskusov, ki bodo izvedeni nasadih:

Prvo leto

­načrtovanje poskusov in praktična postavitev poskusov na terenu

­vzorčenje poskusov

­priprava vzorcev ter analize

­vrednotenje rezultatov

Drugo leto

­nadaljevanje poskusov iz prejšnjega leta s potrebnimi modifikacijami

­vzorčenje poskusov

­priprava vzorcev ter analize

­vrednotenje rezultatov

­predstavitev delnih rezultatov v nasadih, kjer so poskusi potekali ter drugih

strokovnih srečanjih

Tretje leto

­nadaljevanje poskusov iz prejšnjega leta s potrebnimi modifikacijami

­vzorčenje poskusov

­priprava vzorcev ter analize

­vrednotenje rezultatov

­predstavitev rezultatov v nasadih, kjer so poskusi potekali ter nadrugih strokovnih srečanjih

­ publikacija dobljenih rezultatov

­ izdelava navodil posamezen tehnološki ukrep za pridelavo hrušk in češenj

Pregled in časovnica mejnikov ter dosežkov

M1 ­ Ocenjevanje pojava gnilobe češenj v različnih pridelovalnih sistemih (IP, 0,0 MRL, EKO, brez škropljenja) (rastna sezona 2015, 2016)

M2 ­ Vrednotenje vpliva načina namakanja na vitalnost dreves ter količino in kakovost češenj (rastna sezona 2015, 2016)

M3 ­ Ugotavljanje vpliva časa gnojenja in odmerka dušika na parametre rasti in rodnosti ter kakovosti pridelka pri češnji (rastna sezona 2015, 2016)

M4 ­ Vrednotenje vpliva posameznega obravnavanja na zavezanost plodov pri češnji (rastna sezona 2015, 2016)

M5 ­ Določanje vsebnosti FFS v plodovih češenj (zima 2015, 2016)

M6 ­ Vrednotenje vpliva različnih načinov namakanja na vigor, količino ter kakovost hrušk (rastna sezona 2015, 2016)

M7 ­ Vrednotenje uspešnosti različnih ukrepov za izboljšanje oploditve pri hruški (rastna sezona 2015,2016)

M8 ­ Vrednotenje vpliva različnih načinov gnojenja pri hruški na vigor, količino in kakovost pridelka  (rastna sezona 2015, 2016)

M9 ­ Vrednotenje vpliva posameznih pridelovalnih sistemov na pojav hruševe bolšice in predatorjev (rastna sezona 2015, 2016)

M10 ­ Vrednotenje vpliva različnih odmerkov kalija na vigor ter količino in kakovost pridelka hrušk (rastna sezona 2015, 2016)

M11 ­ Spremljanje dinamike spreminjanja standardnih indikatorjev zrelosti in določitev obiralnega okna v odvisnosti od pridelovalnega sistema (poletje 2015, 2016)

M12 ­ Vrednotenje vpliva alternativnih metod zatiranja plevelov v nasadu hrušk ter ocena njihovega vpliva na rast in rodnost ter kakovost pridelka (rastna sezona 2015, 2016)

M13 ­ Vrednotenje možnosti izboljšanja oveska pri hruški sorte ‘Sweet sensation’ (poletje 2015, 2016)

M14 ­ Določanje optimalnih postopkov zorenja hrušk takoj po obiranju (avgust ­ november 2015,    2016) Definiranje mikrobioloških in fizioloških sprememb med skladiščenjem hrušk sorte ‘Uta’ (jesen in zima 2015/2016, 2016/2017)

M15 ­ Definiranje mikrobioloških in fizioloških sprememb med skladiščenjem hrušk sorte ‘Uta’ (jesen in zima 2015, 2016)

M16 ­ Vrednotenje parametrov kakovosti hrušk sort ‘Uta’ in ‘Sweet sensation’ (trdota mesa, barva kožice, vsebnost skupnih sladkorjev, vsebnost posameznih organskih kislin, vitamin C, vsebnost hlapnih spojin) (avgust ­ oktober 2015, 2016)

M17 ­ Primerjava skladiščne sposobnosti hrušk sort ‘Uta’ in ‘Sweet sensation’ in spremljanje kakovosti med skladiščenjem v CA (dihanje plodov, določanje anaerobnih metabolitov ter najpomembnejših hlapnih spojin) (2015, 2016)

M18 ­ Definiranje postopka priprave za trg za sorti ‘Uta’ in ‘Sweet sensation’ po skladiščenju v CA atmosferi (jesen in zima 2015/16, 2016/17)

M19 ­ Določitev vsebnosti FFS v hruškah sorte ‘Sweet sensation’ iz različnih pridelovalnih sistemov (oktober ­ december 2015, 2016)

M20 ­ Vrednotenje ekonomske vzdržnosti pridelave hrušk v različnih pridelovalnih sistemih (klasična    IP, 0, MRL, EKO, brez škropljenja) (pomlad 2017)

M21 ­ Izdelava navodil za posamezne tehnološke ukrepe v nasadu hrušk in češenj (pomlad 2017)

Nabor dosežkov oz. izsledkov s časovnico in nosilci posameznih nalog je predstavljen v preglednici št. 1. Predvidevamo, da bomo do prvih delnih rezultatov prišli v 25. mesecu od pričetka trajanja projekta. Glavni dosežek hkrati predstavlja glavni cilj projekta, to je izdelava navodil za izvedbo pomembnih tehnoloških ukrepov v pridelavi hrušk in češenj, ki bodo hkrati vsebovala informacijo glede ekonomskega ovrednotenja posameznega načina pridelave obeh sadnih vrst (IP, EKO, 0,0 MRL). Predvidevamo, da ga bomo dosegli v 36. mesecu trajanja projekta.

Preglednica 1:  Časovnica izsledkov oz. dosežkov

Št. izsledka (delnega cilja) DOSEŽEK – MEJNIKNaslov izsledkaDatum/mesec*Nosilec naloge
1Tehnološka rešitev za učinkovito preprečevanje pojava gnilobe pri češnji25UM FKBV
2Primernost posameznega načina namakanja v pridelavi češenj25SC Maribor Gačnik, SC Bilje
3Gnojenje češenj (čas gnojenja, odmerek dušika)25UM FKBV
4Definiranje vzrokov osipanja pri češnji28KIS
5Vsebnost FFS v češnjah iz različnih pridelovalnih sistemov32UL BF
6Primernost posameznih načinov namakanja za pridelavo hrušk28UL BF
7Tehnološke rešitve za izboljšanje opraševanja in oploditve pri hruški28UL BF
8Priporočila za gnojenje hrušk (s poudarkom na dušiku)30UL BF
9Metode varstva hrušk pred hruševo bolšico28UM FKBV, KGZ Maribor
10Gnojenje hrušk (s poudarkom na kaliju)30UM FKBV
11Dinamika zorenja hrušk sorte ‘Uta’in ‘Viljamovka’ v različnih pridelovalnih sistemih27UM FKBV
12Alternativne metode zatiranja plevelov v nasadu hrušk28UM FKBV
13Metode izboljšanja oveska pri hruški sorte ‘Sweet sensation’30KIS
14Režimi skladiščenja in priprave za trg za sorti hrušk ‘Uta’ in ‘Viljamovka’ iz različnih načinov pridelave30UL BF
15Mikrobiološke in fiziološke spremembe medskladiščenjem hrušk sorte ‘Uta’33UL BF
16Parametri kakovosti pri hruškah sorte ‘Uta’ in ‘Sweet sensation’30UL BF
17Skladiščna sposobnost hrušk sorte ‘Uta’in ‘Sweet sensation’ ter spremljanje kakovosti med skladiščenjem v CA33UL BF
18Postopek priprave za trg za sorti ‘Uta’ in ‘Sweet sensation’33UL BF
19Vsebnost FFS v hruškah sorte ‘Sweet sensation’ iz različnih pridelovalnih sistemov30UL BF
20Ekonomsko vrednotenje pridelave hrušk in češenj v različnih pridelovalnih sistemih.33UM FKBV
21Navodila za izvedbo pomembnih tehnoloških ukrepov v pridelavi hrušk in češenj ter ekonomsko vrednotenje posameznih načinov pridelave (IP, 0,0 MRL, EKO, brez škropljenja)36VSI
  • Sivo obarvana polja prikazujejo dosežen mejnik

Dosedanje objave projektne skupine, vezane neposredno na delo na projketu:

Na sadjarskem kongresu, ki je potekal 20. in 21. 1. 2017 je bilo predstavljenih sedem prispevkov, ki so se neposredno nanašali na vsebine iz projekta. Na spletni strani Strokovnega sadjarskega društva Slovenije http://sadjar.si/wp-content/uploads/2017/02/Zbornik-referatov.pdf je objavljen Zbornik referatov 4. Slovenskega sadjarskega kongresa, kjer so navedeni tudi prispevki sodelujočih v projektu, vezani neposredno na vsebine projekta.
Ti prispevki (znanstveni članki, predstavljeni na konferenci) so:
– Izboljšanje rodnega nastavka češenj (Prunus avium L.) z uporabo 1 – naftilocetne in giberelinske kisline (M. Stopar)

– Kako povečati ovesek pri hruški (Pyrus communis L.) sorte ‘Viljamovka’? (M. Hudina in sod.)
– Primernost kombinacije časa gnojenja in odmerka dušika za pridelavo češenj sorte ‘Summit’ (T. Unuk in sod.)

– Rezultati testiranja alternativnih škropilnih programov za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cocopsylla pyri L.) v sistemu pridelave hrušk »0,0 residue« (M. Lešnik in sod.)

– Vpliv opraševanja na pridelek in kakovost plodov navadne hruške (Pyrus communis L.) sort ‘Viljamovka’ in ‘Abbate Fetel’ (M. Hudina in sod.)

– Količina in kakovost pridelka navadne hruške (Pyrus communis L.) sort ‘Viljamovka’ in ‘Abbate Fetel’ (M. Hudina in sod.)

– Vpliv različnih pridelovalnih sistemov na skladiščno sposobnost hrušk (E. Zlatić in sod.)

Facebook
LinkedIn