Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

www.program-podezelja.si/

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en

https://www.facebook.com/visokostorilnatrajnostnapridelavajabolk/

 

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

SESTAVA PARTNERSTVA:

Vodilni partner: Univerza v Mariboru

Vodja projekta: Prof. dr. Stanislav Tojnko (stanislav.tojnko@um.si)

Projektni partnerji:

 

 • Univerza v Ljubljani

https://www.bf.uni-lj.si/sl/organiziranost/agronomija/raziskave/raziskovalni-projekti/144/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk

 • Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/razpisi-in-projekti/projekti/nacionalni-projekti/eip-visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk

 • Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

http://www.kgzs-ms.si/program-razvoja-podezelja/podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk/

 • Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

http://www.kmetijskizavod-nm.si/page/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk

 • Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

https://lj.kgzs.si/aktualni-projekti/prp

 • Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/Projekti_OSVV/

 • Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o.

https://kgz-sava.si/

 • MIROSAN d.o.o.

https://www.mirosan.si/

 • EVROSAD d.o.o. Krško

https://www.evrosad.si/

 • Mohor Holešek
 • KARLOVČEK d.o.o.

https://www.kmetija-karlovcek.si/

 • Kmetija Novak
 • Kmetija Juhart
 • Kmetija Šušterič

 

Trajanje projekta: 22.11.2019 – 23.11.2022

 

Opis in cilji projekta:

V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

 

Načrtovane aktivnosti projekta:

 • Izdelane analize sadovnjakov, vključenih v projekt,
 • Izdelani načrti za izvedbo predvidenih tehnoloških ukrepov za vsak nasad.
 • Zasnovanje poskusov za izboljšanje tehnologij v pridelavi jabolk na 8 kmetijskih gospodarstvih.
 • Vzpostavitev skladiščenja v dinamični in ULO atmosferi.
 • Izvajanje tehnologij:
  • oskrba tal,
  • pomotehnični ukrepi,
  • regulacija pridelka,
  • varstvo rastlin,
  • spravilo pridelka in
  • skladiščenje pridelka.
 • Spremljanje, nadziranje in po strokovni presoji korigiranje nove tehnologije glede na specifične okoliščine na kmetijskem gospodarstvu.
 • Vrednotenje rezultatov izboljšanih tehnologij na vsakem kmetijskem gospodarstvu ter objava le-teh na spletni strani vodilnega partnerja.
 • Na osmih kmetijskih gospodarstvih preizkušeni tehnološki ukrepi
 • Izvedeni strokovni ogledi za širjenje izkušenj o zvišanju produktivnosti pridelave jabolk in varovanja okolja
 • Izdelana analiza izvedljivosti prenosa
 • Projektnih rešitev za povečanje produktivnosti kmetijske pridelave in ohranjanja okolja
 • Izvedba predavanj in tehnoloških krožkov s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru praktičnega preizkusa za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva
 • Izvedba predavanja in delavnice s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru praktičnega preizkusa, za ostale strokovnjake s področja kmetijstva
 • Izkušnje in znanje o uporabi novega modela pridelave predstavljeno na konferenci oz. simpoziju za širjenje rezultatov projekta
 • Izdelana pisna in multimedijska tehnološka navodila za novi model pridelave jabolk.

 

Pričakovani rezultati projekta:

 • Izbira ustreznih sadovnjakov in strojev za izvedbo novih tehnologij.
 • Usposabljanje vseh članov partnerstva za uspešno izvajanje novih tehnologij.
 • Začetek izvajanje novih tehnoloških ukrepov in vrednotenje prvih rezultatov količine in kakovosti pridelka.
 • Rezultati bodo vodilo za izdelavo načrta izvedbe ukrepov za naslednje leto 2021.
 • Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa.
 • Rezultati iz osmih kmetijskih gospodarstev bodo vodilo za korekcijo v prvem letu načrtovane tehnologije.
 • Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa.
 • Uspešno izvedeni novi tehnološki ukrepi na večini kmetijskih gospodarstev bodo osnova za promocijo – širjenje med ostale Slovenske sadjarje in širšo javnost.
 • Analiza in definiranje rezultatov bodo osnova za izdelavo tehnoloških navodil.
 1. PRISPEVEK O PROJEKTU V ČASNIKU VEČER
 2. OBJAVA STROKOVNE MONOGRAFIJE Uvajanje trajnostnih in visokostorilnih tehnologij v pridelavo jabolk

Povezava do gradiva

 

 1. TV prispevki o projektu na oddaji Ljudje in zemlja

https://365.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174713362

https://365.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174776711

https://365.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174910628

 1. Avdio-video posnetki v okviru projekta – YouTube videi

Pridelava po sistemu ‘0,0 MRL’ à dr. Mario Lešnik (UM FKBV)
https://www.youtube.com/watch?v=AzEEKDAXiNg

Izkušnje z DCA skladiščenjem à dr. Emil Zlatić (UL BF)
https://www.youtube.com/watch?v=JY7HEKpOIqc

Spravilo pridelka in optimizacija à Safet Bračković (Agrosad Germany)
https://www.youtube.com/watch?v=LJqWfj7FxbY

 1. PRVO USPOSABLJANJE – Povezava

Gradivo prvega usposabljanja: Povezava

 1. DRUGO USPOSABLJANJE – Povezava

Gradivo drugega usposabljanja: Povezava

 1. TRETJE USPOSABLJANJE – Povezava

Gradivo tretjega usposabljanja: Povezava

 1. ČETRTO USPOSABLJANJE – Povezava

Gradivo četrtega usposabljanja: Povezava

 1. PETO USPOSABLJANJE – Povezava

Gradivo petega usposabljanja: Povezava

Facebook
LinkedIn