Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Pilotni projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru

Vodja projekta: doc. dr. Jernej Prišenk (jernej.prišenk@um.si

Projektni partnerji:

KGZ MB

KMG 1 ŽIPO LENART d.o.o.

KMG 2 DEJAN HALIČ

KMG 3 POŽAR

KMG 4 ZELENIK

KMG 5 TACER

KMG 6 JERŠIČ

KMG 7 KOLAR

Kratek opis projekta:

Namen projekta je testirati in v prakso uvesti alternativo obstoječim praksam, ki se trenutno uporabljajo pri (globokem) nastilju pri vzreji različnih vrst domačih živali in s tem vpeljati novo (do sedaj še dokaj neznano) tehnologijo pri proizvodnji in reji domačih živali, ki bo imela pozitivne učinke na rejo živali, ekonomiko proizvodnje in ohranjanje okolja. Znano je, da pri živinorejskih in mešanih kmetijskih gospodarstvih strošek nastilja vpliva na ekonomske kazalnike in posledično na njihovo konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. Zato je iskanje alternativ iz materialov, ki se pojavljajo kot stranski proizvod poljedelske proizvodnje, smiseln in s tem razviti morebitno novo poslovno idejo na kmetijskih gospodarstvih. V mislih imamo nastilj iz slame ki je rezana in odprašena ter različnih struktur (novi tehnološki pristop pridobivanja nastilja). Takšen nastilj bomo testirali pri vzreje pitovnih piščancev, konjev in prašičev v okviru poskusov na več kmetijskih gospodarstvih in ga primerjali z drugimi vrstami nastilja, ki se trenutno uporabljajo na kmetijskih gospodarstvih. Rezultati bodo pokazali prednosti, slabosti, pomanjkljivosti in priložnosti ki bodo kvalitativne in kvantitativne in bodo vezane na uspešnost reje proizvodnih živali, izboljšanje učinkov na okolje ter izboljšanje ekonomskega položaja kmetij. Iz rezultatov bodo podana ocena in priporočila na podlagi uporabnosti (vzdržljivost nastilja, etoloških vplivov na živali, okoljski vidik) in ekonomičnosti uporabe tega nastilja. Zaradi vzporedne analize še drugih vrst nastilja, bodo dobljeni rezultati predstavljali metodološko in primerljivo relevantnost.

Cilji projekta:

Splošni cilj projekta je testirati patent nastilja iz rezane in odprašene slame pri vzreji različnih vrst domačih (proizvodnih) živali. Rezultati projekta bodo doprinesli k alternativo pri izboru nastilja za živali in posledično dvigu konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Predvidevamo tudi, da bo tehnologija proizvodnje tudi neposredno vplivala na počutje živali, višje etološke standarde za živali, izboljšana proizvodnja, izboljšanje travne ruše in drugih socialnih komponent razvoja podeželja.

Trajanje projekta: 05.11.2019 – 05.12.2022

Povezave:

Facebook
LinkedIn