Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za podporo v pridelavi sadja, akronim: CRP DIGISAD (V4-2230)

   • Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

    • Projektni partnerji

   Kmetijski inštitut Slovenije

   Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in elektrotehniko

   KGZS, Sadjarski center Maribor

   KGZS, Sadjarski center Bilje

   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

     • Kratek opis in cilj projekta

    Pridelava sadja v Sloveniji in širše postaja izjemno zahtevna panoga, tako zaradi nuje po prilagajanju klimatskim spremembam, vse večjim okoljskim zahtevam kot tudi specifičnim zahtevam trga, ki jih oblikujejo tako trgovci kot tudi potrošniki. Na sadjarja so preložene izjemno zahtevne odločitve glede pristopa k pridelavi najkvalitetnejšega sadja ob neprestanem iskanju »notranjih rezerv« in optimiranju procesov pridelave za namen doseganja ekonomičnosti pridelave. Za optimizacijo postopka pridelave in obenem zmanjšan rizik pridelave potrebuje nosilec odločanja (sadjar) natančne informacije ter učinkovito in zanesljivo orodje, kar implicira potrebo po razvoju uporabnih digitalno podprtih sistemov za podporo pri odločanju glede izvedbe nekaterih ukrepov v nasadu. Samo ta prvi korak pa več ne zadostuje; stroški ročnega dela presegajo nivo ekonomičnosti pridelave, zato je realno usmeritev možno iskati v večanju obsega del, ki jih je v nasadu možno opraviti s pomočjo opreme, ki temelji na digitalizaciji. Raziskave in ponekod že trg ponujajo številne tovrstne rešitve, ki pa mnoge niso razvite do nivoja, da bi lahko v celoti zamenjale delo človeka. Da bi bila uvedba  ukrepov uspešna, je potrebno v celoti prilagoditi tudi strukturo nasadov (npr. podsaditi manjkajoča drevesa, popolniti vrzeli v rodnem volumnu, ….). Uvajanje digitalnih orodij za namen popravljanja “napak” oz. morebitnih nedoslednosti sadjarjev namreč ne bo dalo želenega rezultata. V tej stopnji moramo biti realni in postaviti prioritete, ki jih je v Sloveniji možno hitro in uspešno uvesti. Zagotovo med primarne ukrepe, ki sodijo na polje digitalizacije, sodijo enostavno in pravočasno dostopni podatki meteoroloških postaj, digitalni priročnik s smernicami glede prepoznavanja škodljivcev in bolezni, vizualizacija slike za namen zgodnje napovedi pridelka, nadaljevanje razvoja prilagojenega pršilnika ter orodje za determiniranje kritičnih točk in višine rizika pri prehodu v zahtevnejše pridelovalne sistema (npr. iz konvencionalne ali IP v EKO).

    Na ta način se izbrana področja v shemi pridelave sadja, ki jih je smotrno prioritetno podpreti z digitalizacijo, neposredno dotikajo tako vprašanja konkurenčnosti kmetijstva (I) kot tudi varovanja okolja in trajnostnega upravljanja z naravnimi viri (II) ter prenosa tovrstnega znanja v širšo pridelovalno prakso (IV), kar sodi v pomembne segmente »strateškega cilja«. Inovacije pri uporabi digitalnih orodij v pridelavi sadja (tako za namen evidentiranja osnovnih podatkov o nasadu kot tudi kot podpore pri odločanju glede izvedbe tehnoloških ukrepov kot tudi za namen enostavnosti njihove izvedbe) postajajo osnova za preobrazbo proizvodnih sistemov v pridelavi hrane (npr. precizni monitoring pojava bolezni in škodljivcev ob sočasnem monitoringu meteoroloških podatkov za namen učinkovitega odločanja glede izvedbe tehnoloških ukrepov za varstvo rastlin na osnovi doseženih/preseženih pragov škodljivosti).

    Številni nadzori nad pridelavo, ki se vrstijo v sklopu izvedbe kontrol za različne sheme pridelave (IP, višja kakovost, različni standardi…) terjajo od sadjarja ločeno vodenje evidenc opravil v nasadu. Te evidence niso poenotene, zaradi česa je popolnoma po nepotrebnem povečana birokratska obremenitev nosilca KMG. Poenotenje tovrstnih evidenc predstavlja nujen in prvi korak na poti k digitalizaciji v pridelavi sadja, ki mora biti usklajen z IKT službo pristojnega ministrstva. Smiselnost v nadaljnjem koraku k digitalizaciji se glede na stanje sadovnjakov v Sloveniji ter na stopnjo razvoja tovrstne opreme na dveh univerzah (UM in UL) nanaša na dvig nivoja uporabnosti vizualizacije zgodnje ocene pridelka ter nadgradnje sistema avtomatskih pršilnikov. Nova zanimiva možnost pa se ponuja tudi pri digitalizaciji orodja, ki pridelovalca opozori na morebitne rizike pri prehodu med različnimi načini pridelave (npr. iz konvencionalne ali IP v EKO način pridelave).

    V projektu bodo partnerji sledili naslednjim operativnim ciljem:

    – Izvedena analiza načinov in možnosti pridobivanja in sistematičnega zbiranja informacij o nasadu s poudarkom na avtomatizaciji z uporabo digitalnih orodij.

    – Izdelana spletna platforma za elektronsko beleženje podatkov v ustrezni platformi z možnostjo odprtega ali zaprtega dostopa do akumuliranih podatkov, naprava baze podatkov, arhiv sadovnjaka. Klasifikacija podatkov in priprava le teh za uporabo v Operativnem cilju 4.

    -Izdelan računalniško podprt sistem za analizo na opisan način pridobljenih podatkov, ki bo zagotavljal hitrejše in bolj strokovne samostojne odločitve uporabnika za izvajanje ukrepov, in sicer:

    •             Podporo pri operativnih odločitvah glede varstva rastlin (monitoring in prognoza, potreba po sredstvih za varstvo rastlin in za uporabo rastlinskih bioregulatorjev).

    •             Podporo pri tehnoloških odločitvah (oskrba tal, prehrana, uravnavanje vodnega režima, uravnavanje rodnosti, drugi pomološki in pomotehnični ukrepi…).

    •             Podpora glede odločitve za prehod v EKO pridelavo sadja.

    •             Prognoza pridelka.

    •             Nedestruktivne metode za napoved zrelosti in kakovosti pridelka ter možnost uporabe

                  avtonomnega mulčerja.

    FAZE PROJEKTA RAZDELJENE PO SKLOPIH

    1. šestmesečje

    • Identificiranje in izdelava nabora osnovnih informacij o nasadu – analiza potrebnih podatkov za upravljanje sadovnjaka (študija primera za tri sadne vrste)
    • Vzpostavitev infrastrukture
     Vzpostavitev podatkovnega modela za upravljanje s sadovnjakom – digitalna oblika
    • Izdelava ustrezne podatkovne baze za hranjenje podatkov
    • Priprava vsebine (npr. obratovni list) za digitalno beleženje tehnoloških ukrepov v nasadu (prilagojeno vzorčnim sadnim vrstam)
    • Izdelava mobilne aplikacije za zgodnjo napoved količine pridelka na osnovi posnetkov stanja v nasadu – 1. faza
    • Sistem za RTK pozicioniranje dreves v sadovnjaku; 1. faza: pregled stanja in kalibracija opreme (osnova za e-sadovnjak: »digitalni dvojček«)

    REZULTAT / VMESNI CILJI:

    • Digitalna izkaznica nasada (zgodovina, osnovni podatki) za tri sadne vrste
    • Podatkovna baza
    • Digitalna oblika »obratovnega zvezka« (tehnološki ukrepi) za tri sadne vrste
    • Delujoča baza podatkov za vnos vseh potrebnih podatkov o sadovnjaku.

    2. šestmesečje

    • Izdelava spletne platforme za elektronsko beleženje podatkov o nasadu (beleženje pojava škodljivcev in bolezni, preseženih pragov škodljivosti in uporabe FFS v nasadih…)
    • Povezava spletne platforme z digitalnim priročnikom za namen odločanja o izvedbi ukrepov za varstvo rastlin
    • Povezava spletne platforme z javno dostopnimi meteorološkimi postajami (MONITORING 1): sistem monitoringa z možnostjo nadgradnje s sistemom prognoze s strani zaščitnikov
    • Analiza in identificiranje podatkov iz digitalnih evidenc za namen izvedbe kontrole po shemi integrirana pridelava (IP) in izbrana kakovost (IK) (jablana, ameriška borovnica, češnja)
    • Mobilna aplikacija za zgodnjo napoved količine pridelka na osnovi posnetkov stanja v nasadu – 1. testiranje
    • Sistem za RTK pozicioniranje:2. faza (zajem podatkov na terenu, ustvarjanje podatkovnega modela – ‘e-poljina’ v smart oblaku)
    • Preverjanje povezljivosti/dostopnosti digitalnih evidenc za potrebe MKGP: 1. faza
     Nedestruktivne metode napovedi optimalnega roka obiranja – 1. faza (izbor metod in testiranje skladnosti)
     Avtonomni mulčer: 1. faza testiranja

    REZULTAT / VMESNI CILJI:

    • Vsebinsko definirane evidence
    • Vsebinsko definirana poročila za kontrolorje
    • Delujoč sistem za vnos podatkov preko spleta.

    3. šestmesečje

    • Izdelava spletne platforme za generiranje poročil:
     – Ločeno po podatkih odprtega tipa in zaprtega tipa
     – Ločeno za izvedbo kontrole po posamezni shemi pridelave (IP, IK)
    • Digitalni večkriterijski model za prepoznavanje rizikov na prehodu med različnimi načini pridelave sadja (primer jablana, prehod v EKO): 1. faza

    REZULTAT / VMESNI CILJI:

    • Delujoč sistem za generiranje poročil, ločenih glede na izvedene tehnološke ukrepe v nasadu in glede na potrebe izvedbe kontrole (IP, IK).

    4. šestmesečje

    • Digitalni večkriterijski model za prepoznavanje rizikov na prehodu med različnimi načini pridelave sadja (primer jablana, prehod v EKO): 2. faza
    • Sistem za RTK pozicioniranje: 3. faza (testiranja natančnosti modela ‘e-poljina’ v nasadu in vnos potrebnih korekcij)
    • Preverjanje povezljivosti/dostopnosti evidenc za potrebe MKGP: 2. faza
    • Nedestruktivne metode napovedi optimalnega roka obiranja – 2. faza (testiranje v nasadih jablan)
    • Avtonomni mulčer: 2. faza testiranja

    REZULTAT / VMESNI CILJI:

    • V smart-net oblaku izdelan prototip ‘e-poljine’ za natančno določanje pozicije posameznega drevesa.
    • Modul v obliki mobilne aplikacije za napovedovanje pridelka
    • Izdelano digitalno odločitveno orodje (»decission support system«) za prepoznavanje rizikov na prehodu med različnimi pridelovalnimi sistemi (primer: jablana, prehod v EKO)
    • Uporabnost/primernost izbrane nedestruktivne metode za napoved optimalnega roka obiranja za širšo sadjarsko prakso
    • Stestirane alternativne nedestruktivne metode za določanje optimalnega roka zrelosti

    5. šestmesečje

    • Testiranje razvitih informacijskih rešitev
    • Preverjanje povezljivosti/dostopnosti evidenc za potrebe MKGP: 3. faza
    • Mobilna aplikacija za zgodnjo napoved količine pridelka na osnovi posnetkov stanja v nasadu: 2. testiranje
    • Izdelava digitalnega orodja za pomoč pri prepoznavanju rizikov za prehod med različnimi načini pridelave: 3. faza (testiranje)
    • Avtonomni mulčer: 3. faza testiranja, analiza in priporočila

    REZULTAT / VMESNI CILJI:

    • V praksi preverjeno delovanje digitalnih evidenc nasada
    • Predstavitev spletne platforme širši sadjarski javnosti.
    • Delujoče digitalno orodje ‘e-poljina’, ki omogoča avtonomno vodenje uporabnika/stroja do izbranega drevesa.
    • Stestirano digitalno orodje za pomoč pri prepoznavanju rizikov za prehod med različnimi načini pridelave
    • Analiza delovanja avtonomnega mulčerja v nasadih ter priporočila

    6. šestmesečje

    • Diseminacija rezultatov
    • Izvedba izobraževanj za zainteresirano strokovno javnost
    • Koordinacija in izdelava končnega poročila

    REZULTAT / VMESNI CILJI:

    • Predstavitev spletne platforme širši sadjarski javnosti.
    • Predstavitev rezultatov raziskovalnih vsebin projekta širši javnosti
    • Poročanje o rezultatih projekta vsebinskim spremljevalcev iz MKGP in strokovni javnosti.
    • Predstavitev rezultatov na konferencah
    • Predstavitev rezultatov v strokovni in znanstveni literaturi
    • Prispevki na RTV SLO, BKTV, radio…
    • Poročanje o rezultatih projekta preko družbenih omrežij

    Vodja projekta: red. prof. dr. Tatjana Unuk
    Obdobje trajanja projekta: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025

    Sicris povezava projekta

    Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenija

     

      • Financer: ARRS, MKGP

      • Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

      • Projektni partnerji

     Kmetijski inštitut Slovenije

     Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in elektrotehniko

     KGZS, Sadjarski center Maribor

     KGZS, Sadjarski center Bilje

     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

      • Kratek opis in cilj projekta

     Pridelava sadja v Sloveniji in širše postaja izjemno zahtevna panoga, tako zaradi nuje po prilagajanju klimatskim spremembam, vse večjim okoljskim zahtevam kot tudi specifičnim zahtevam trga, ki jih oblikujejo tako trgovci kot tudi potrošniki. Na sadjarja so preložene izjemno zahtevne odločitve glede pristopa k pridelavi najkvalitetnejšega sadja ob neprestanem iskanju »notranjih rezerv« in optimiranju procesov pridelave za namen doseganja ekonomičnosti pridelave. Za optimizacijo postopka pridelave in obenem zmanjšan rizik pridelave potrebuje nosilec odločanja (sadjar) natančne informacije ter učinkovito in zanesljivo orodje, kar implicira potrebo po razvoju uporabnih digitalno podprtih sistemov za podporo pri odločanju glede izvedbe nekaterih ukrepov v nasadu. Samo ta prvi korak pa več ne zadostuje; stroški ročnega dela presegajo nivo ekonomičnosti pridelave, zato je realno usmeritev možno iskati v večanju obsega del, ki jih je v nasadu možno opraviti s pomočjo opreme, ki temelji na digitalizaciji. Raziskave in ponekod že trg ponujajo številne tovrstne rešitve, ki pa mnoge niso razvite do nivoja, da bi lahko v celoti zamenjale delo človeka. Da bi bila uvedba  ukrepov uspešna, je potrebno v celoti prilagoditi tudi strukturo nasadov (npr. podsaditi manjkajoča drevesa, popolniti vrzeli v rodnem volumnu, ….). Uvajanje digitalnih orodij za namen popravljanja “napak” oz. morebitnih nedoslednosti sadjarjev namreč ne bo dalo želenega rezultata. V tej stopnji moramo biti realni in postaviti prioritete, ki jih je v Sloveniji možno hitro in uspešno uvesti. Zagotovo med primarne ukrepe, ki sodijo na polje digitalizacije, sodijo enostavno in pravočasno dostopni podatki meteoroloških postaj, digitalni priročnik s smernicami glede prepoznavanja škodljivcev in bolezni, vizualizacija slike za namen zgodnje napovedi pridelka, nadaljevanje razvoja prilagojenega pršilnika ter orodje za determiniranje kritičnih točk in višine rizika pri prehodu v zahtevnejše pridelovalne sistema (npr. iz konvencionalne ali IP v EKO).

     Na ta način se izbrana področja v shemi pridelave sadja, ki jih je smotrno prioritetno podpreti z digitalizacijo, neposredno dotikajo tako vprašanja konkurenčnosti kmetijstva (I) kot tudi varovanja okolja in trajnostnega upravljanja z naravnimi viri (II) ter prenosa tovrstnega znanja v širšo pridelovalno prakso (IV), kar sodi v pomembne segmente »strateškega cilja«. Inovacije pri uporabi digitalnih orodij v pridelavi sadja (tako za namen evidentiranja osnovnih podatkov o nasadu kot tudi kot podpore pri odločanju glede izvedbe tehnoloških ukrepov kot tudi za namen enostavnosti njihove izvedbe) postajajo osnova za preobrazbo proizvodnih sistemov v pridelavi hrane (npr. precizni monitoring pojava bolezni in škodljivcev ob sočasnem monitoringu meteoroloških podatkov za namen učinkovitega odločanja glede izvedbe tehnoloških ukrepov za varstvo rastlin na osnovi doseženih/preseženih pragov škodljivosti).

     Številni nadzori nad pridelavo, ki se vrstijo v sklopu izvedbe kontrol za različne sheme pridelave (IP, višja kakovost, različni standardi…) terjajo od sadjarja ločeno vodenje evidenc opravil v nasadu. Te evidence niso poenotene, zaradi česa je popolnoma po nepotrebnem povečana birokratska obremenitev nosilca KMG. Poenotenje tovrstnih evidenc predstavlja nujen in prvi korak na poti k digitalizaciji v pridelavi sadja, ki mora biti usklajen z IKT službo pristojnega ministrstva. Smiselnost v nadaljnjem koraku k digitalizaciji se glede na stanje sadovnjakov v Sloveniji ter na stopnjo razvoja tovrstne opreme na dveh univerzah (UM in UL) nanaša na dvig nivoja uporabnosti vizualizacije zgodnje ocene pridelka ter nadgradnje sistema avtomatskih pršilnikov. Nova zanimiva možnost pa se ponuja tudi pri digitalizaciji orodja, ki pridelovalca opozori na morebitne rizike pri prehodu med različnimi načini pridelave (npr. iz konvencionalne ali IP v EKO način pridelave).

     V projektu bodo partnerji sledili naslednjim operativnim ciljem:

     – Izvedena analiza načinov in možnosti pridobivanja in sistematičnega zbiranja informacij o nasadu s poudarkom na avtomatizaciji z uporabo digitalnih orodij.

     – Izdelana spletna platforma za elektronsko beleženje podatkov v ustrezni platformi z možnostjo odprtega ali zaprtega dostopa do akumuliranih podatkov, naprava baze podatkov, arhiv sadovnjaka. Klasifikacija podatkov in priprava le teh za uporabo v Operativnem cilju 4.

     -Izdelan računalniško podprt sistem za analizo na opisan način pridobljenih podatkov, ki bo zagotavljal hitrejše in bolj strokovne samostojne odločitve uporabnika za izvajanje ukrepov, in sicer:

     •             Podporo pri operativnih odločitvah glede varstva rastlin (monitoring in prognoza, potreba po sredstvih za varstvo rastlin in za uporabo rastlinskih bioregulatorjev).

     •             Podporo pri tehnoloških odločitvah (oskrba tal, prehrana, uravnavanje vodnega režima, uravnavanje rodnosti, drugi pomološki in pomotehnični ukrepi…).

     •             Podpora glede odločitve za prehod v EKO pridelavo sadja.

     •             Prognoza pridelka.

     •             Nedestruktivne metode za napoved zrelosti in kakovosti pridelka ter možnost uporabe

                   avtonomnega mulčerja.

     FAZE PROJEKTA RAZDELJENE PO SKLOPIH

     1. šestmesečje

     • Identificiranje in izdelava nabora osnovnih informacij o nasadu – analiza potrebnih podatkov za upravljanje sadovnjaka (študija primera za tri sadne vrste)
     • Vzpostavitev infrastrukture
      Vzpostavitev podatkovnega modela za upravljanje s sadovnjakom – digitalna oblika
     • Izdelava ustrezne podatkovne baze za hranjenje podatkov
     • Priprava vsebine (npr. obratovni list) za digitalno beleženje tehnoloških ukrepov v nasadu (prilagojeno vzorčnim sadnim vrstam)
     • Izdelava mobilne aplikacije za zgodnjo napoved količine pridelka na osnovi posnetkov stanja v nasadu – 1. faza
     • Sistem za RTK pozicioniranje dreves v sadovnjaku; 1. faza: pregled stanja in kalibracija opreme (osnova za e-sadovnjak: »digitalni dvojček«)

     REZULTAT / VMESNI CILJI:

     • Digitalna izkaznica nasada (zgodovina, osnovni podatki) za tri sadne vrste
     • Podatkovna baza
     • Digitalna oblika »obratovnega zvezka« (tehnološki ukrepi) za tri sadne vrste
     • Delujoča baza podatkov za vnos vseh potrebnih podatkov o sadovnjaku.

     2. šestmesečje

     • Izdelava spletne platforme za elektronsko beleženje podatkov o nasadu (beleženje pojava škodljivcev in bolezni, preseženih pragov škodljivosti in uporabe FFS v nasadih…)
     • Povezava spletne platforme z digitalnim priročnikom za namen odločanja o izvedbi ukrepov za varstvo rastlin
     • Povezava spletne platforme z javno dostopnimi meteorološkimi postajami (MONITORING 1): sistem monitoringa z možnostjo nadgradnje s sistemom prognoze s strani zaščitnikov
     • Analiza in identificiranje podatkov iz digitalnih evidenc za namen izvedbe kontrole po shemi integrirana pridelava (IP) in izbrana kakovost (IK) (jablana, ameriška borovnica, češnja)
     • Mobilna aplikacija za zgodnjo napoved količine pridelka na osnovi posnetkov stanja v nasadu – 1. testiranje
     • Sistem za RTK pozicioniranje:2. faza (zajem podatkov na terenu, ustvarjanje podatkovnega modela – ‘e-poljina’ v smart oblaku)
     • Preverjanje povezljivosti/dostopnosti digitalnih evidenc za potrebe MKGP: 1. faza
      Nedestruktivne metode napovedi optimalnega roka obiranja – 1. faza (izbor metod in testiranje skladnosti)
      Avtonomni mulčer: 1. faza testiranja

     REZULTAT / VMESNI CILJI:

     • Vsebinsko definirane evidence
     • Vsebinsko definirana poročila za kontrolorje
     • Delujoč sistem za vnos podatkov preko spleta.

     3. šestmesečje

     • Izdelava spletne platforme za generiranje poročil:
      – Ločeno po podatkih odprtega tipa in zaprtega tipa
      – Ločeno za izvedbo kontrole po posamezni shemi pridelave (IP, IK)
     • Digitalni večkriterijski model za prepoznavanje rizikov na prehodu med različnimi načini pridelave sadja (primer jablana, prehod v EKO): 1. faza

     REZULTAT / VMESNI CILJI:

     • Delujoč sistem za generiranje poročil, ločenih glede na izvedene tehnološke ukrepe v nasadu in glede na potrebe izvedbe kontrole (IP, IK).

     4. šestmesečje

     • Digitalni večkriterijski model za prepoznavanje rizikov na prehodu med različnimi načini pridelave sadja (primer jablana, prehod v EKO): 2. faza
     • Sistem za RTK pozicioniranje: 3. faza (testiranja natančnosti modela ‘e-poljina’ v nasadu in vnos potrebnih korekcij)
     • Preverjanje povezljivosti/dostopnosti evidenc za potrebe MKGP: 2. faza
     • Nedestruktivne metode napovedi optimalnega roka obiranja – 2. faza (testiranje v nasadih jablan)
     • Avtonomni mulčer: 2. faza testiranja

     REZULTAT / VMESNI CILJI:

     • V smart-net oblaku izdelan prototip ‘e-poljine’ za natančno določanje pozicije posameznega drevesa.
     • Modul v obliki mobilne aplikacije za napovedovanje pridelka
     • Izdelano digitalno odločitveno orodje (»decission support system«) za prepoznavanje rizikov na prehodu med različnimi pridelovalnimi sistemi (primer: jablana, prehod v EKO)
     • Uporabnost/primernost izbrane nedestruktivne metode za napoved optimalnega roka obiranja za širšo sadjarsko prakso
     • Stestirane alternativne nedestruktivne metode za določanje optimalnega roka zrelosti

     5. šestmesečje

     • Testiranje razvitih informacijskih rešitev
     • Preverjanje povezljivosti/dostopnosti evidenc za potrebe MKGP: 3. faza
     • Mobilna aplikacija za zgodnjo napoved količine pridelka na osnovi posnetkov stanja v nasadu: 2. testiranje
     • Izdelava digitalnega orodja za pomoč pri prepoznavanju rizikov za prehod med različnimi načini pridelave: 3. faza (testiranje)
     • Avtonomni mulčer: 3. faza testiranja, analiza in priporočila

     REZULTAT / VMESNI CILJI:

     • V praksi preverjeno delovanje digitalnih evidenc nasada
     • Predstavitev spletne platforme širši sadjarski javnosti.
     • Delujoče digitalno orodje ‘e-poljina’, ki omogoča avtonomno vodenje uporabnika/stroja do izbranega drevesa.
     • Stestirano digitalno orodje za pomoč pri prepoznavanju rizikov za prehod med različnimi načini pridelave
     • Analiza delovanja avtonomnega mulčerja v nasadih ter priporočila

     6. šestmesečje

     • Diseminacija rezultatov
     • Izvedba izobraževanj za zainteresirano strokovno javnost
     • Koordinacija in izdelava končnega poročila

     REZULTAT / VMESNI CILJI:

     • Predstavitev spletne platforme širši sadjarski javnosti.
     • Predstavitev rezultatov raziskovalnih vsebin projekta širši javnosti
     • Poročanje o rezultatih projekta vsebinskim spremljevalcev iz MKGP in strokovni javnosti.
     • Predstavitev rezultatov na konferencah
     • Predstavitev rezultatov v strokovni in znanstveni literaturi
     • Prispevki na RTV SLO, BKTV, radio…
     • Poročanje o rezultatih projekta preko družbenih omrežij