Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

ORGANI IN KOMISIJE FAKULTETE 

Komisije Senata    

Komisija za študijske zadeve
Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost
Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Komisija za ocenjevanje kakovosti
Komisija za nagrade in priznanja
Komisija za založniško in knjižnično dejavnost


Poslanstvo FKBV

• Raziskovanje, izobraževanje in prenos znanja v prakso  za potrebe kmetijstva, živilsko predelovalne industrije in panog povezanih s kmetijstvom.
• Soustvarjanje javnega mnenja in aktivne politike v skrbi za prehransko varnost, samooskrbo z naravi in okolju prijazno lokalno pridelano hrano, ohranjanje obdelanih kmetijskih zemljišč, povečevanje biotske raznovrstnosti, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal v okolje.
• Vrednote: poslanstvo temelji na iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, svobodi duha, sodelovanju in izmenjavi spoznanega ter skrbi za človeka in trajnostnem razvoju, bogatenju zakladnice znanja, dviganju ravni zavedanja, krepitvi humanističnih vrednot, kulturi dialoga, kakovosti bivanja in globalni pravičnosti.

Slogan: Znanje in tradicija


Vizija FKBV

• Mednarodno prepoznaven raziskovalni, učni in inovacijski center za kmetijstvo, hrano in obnovljive vire. 
• Svetovno prepoznavno, raziskovalno, izobraževalno in povezovalno središče, kjer ustvarjamo nova vrhunska temeljna in aplikativna znanja, ki se prenašajo v znanje domačih in tujih raziskovalcev in diplomantov ter v znanje kmetijskih gospodarstev in podjetij. 
• Prepoznavanje problemov in izzivov 21. stoletja ter iskanje rešitev z odzivnostjo pri raziskovanju in preoblikovanju študijskih programov glede na usmeritve prihodnosti. 
• Središče z intenzivno mednarodno izmenjavo profesorjev, raziskovalcev in študentov. 
• Razvojni inkubator in prostor za prikaze novosti in analize.
• Pomemben deležnik v kreiranju kmetijske, prehranske, gospodarske in okoljske politike.


Strateške usmeritve FKBV UM

• Izobraževanje študentov za omogočanje konkurenčnosti na trgu dela in širjenje zavedanja o širšem pomenu kmetijstva v vsakdanjiku in življenjskem prostoru slehernega posameznika.
• Razvoj zavedanja odgovornosti in poklicnega etosa ter nenehna krepitev odgovornosti zaposlenih pri izobraževanju študentov s ciljem usposabljanja študentov tako, da samozavestno in s pomočjo strokovnih znanj in uporabe sodobnih znanstvenih metod rešujejo aktualne izzive v praksi, hkrati pa poznajo dovolj teorij in paradigem, da lahko nadaljujejo študij na višjih stopnjah študija.
• Krepitev usposabljanja za inovativnost in visoko tehnološko usmerjenost pri reševanju izzivov v pridelavi in predelavi varne in visokokakovostne hrane, koriščenju naravnih virov in varovanju okolja.
• Nenehno izboljševanje kakovosti izobraževalnega dela z vključevanjem sodobnih, računalniško podprtih metod poučevanja, ki dopuščajo vse več prostora za diskusijo, izražanje stališč, mnenj in interesov ter pripeljejo do jasno definiranih kompetenc, skladnih s pričakovanji potencialnih delodajalcev.
• Povečanje prepoznavnosti in aktualnosti študijskih programov z internacionalizacijo kurikulumov in poudarjanje interdisciplinarnosti vsebin.
• Povečevanje mednarodne mobilnosti.
• Krepitev formalnega in neformalnega sodelovanja z diplomanti Fakultete.
• Povezovanje s sorodnimi institucijami v mednarodnem in domačem prostoru in maksimalna aktivacija resursov in potencialov ter pridobivanje projektov na znanstveno raziskovalnem področju za krepitev mednarodne in nacionalne prepoznavnosti ter vpetosti v okolje.
• Povečevanje prepoznavnosti rezultatov raziskovalnega dela na nacionalnem in mednarodnem nivoju.
• Prenos znanja v prakso in sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom.
• Posodabljanje Univerzitetnega kmetijskega centra, raziskovalne, laboratorijske in računalniške opreme.
•Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede nudi podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu delu enakomerno na vseh področjih, ki jih razvija Fakulteta in po potrebi tudi drugim članicam Univerze.
• Usmeritev Univerzitetnega kmetijskega centra temelji na ekonomsko upravičeni pridelavi varne hrane s čim manjšimi negativnimi vplivi na okolje, s poudarkom na ekološki pridelavi za potrebe lokalnega trga, pridelavi hrane in izdelkov z dodano vrednostjo in trajnostnem razvoju turističnih produktov.

Poslanstvo, vizija in strateške usmeritve FKBV UM so bile potrjene na seji Akademskega zbora FKBV, dne 21. 2. 2019, na seji Strateškega sveta FKBV, dne 22. 2. 2019 in na seji Senata FKBV, dne 27. 2. 2019.

Strateški načrt Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede za naslednje petletno obdobjeNOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand