Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Opredelitev temeljnih ciljev programa oziroma splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

 

Temeljni cilji programa

Sodobne poti pridelave in distribucije prehrane po konceptu od vil do vilic zahtevajo celovito poznavanje področij, ki niso izključno tehnične narave. Potrebna so znanja iz kmetijskih, živilskih biotehniških ved, nadgrajena s specifičnimi vsebinami iz komunikacije, monitoringa, legislacije in medicine. S tem namenom je bil pripravljen celovit študijski program II. stopnje ''varnost hrane v prehrambeni verigi''. Pridobljena znanja bodo omogočala diplomantu razumeti in analizirati, spremljati, evalvirati in preprečevati nihanja v kakovosti in varnosti prehrambenih surovin ter izdelkov. Diplomanti bodo znali prepoznati potencialne dejavnike tveganja za potrošnika in pridelovalca oz. predelovalca, ki so lahko vključeni v novih načinih pridelave hrane, produkcijskih tehnologijah, procesiranju in uživanju hrane. Na podlagi pridobljenih znanj bodo lahko ponudili primerne rešitve za zmanjšanje potencialnih tveganj. V skladu s tem je študijski program zasnovan tako, da povezuje strokovna in teoretična znanja s terenskimi vajami in okoliščinami v praksi. Temeljni cilj izobraževanja je tako strokovnjak, ki je sposoben na področju varnosti hrane suvereno in konkurenčno nastopati na domačih in mednarodnih trgih dela.

 

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom

Študenti bodo na programu pridobili široke kompetence delovanja v sektorju pridelave in predelave hrane, kot tudi na področju javnega zdravstva, v izobraževanju in komunikaciji z javnostmi.

Specifične kompetence, pridobljene s programom:

 • Razumevanje fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških parametrov, ki vplivajo na varnost, kakovost in stabilnost hrane.
 • Analiza, evalvacija in preprečevanje nihanj v kvaliteti in varnosti prehrambenih surovin ter izdelkov.
 • Sposobnost določiti potencialne dejavnike tveganja na vseh stopnjah prehranske verige od pridelovalca do potrošnika.
 • Uporaba metodologij in metod kritične analize, potrebnih za ustvarjalno reševanje problemov zagotavljanja varne hrane v prehrambeni verigi.
 • Zagotavljanje urejenosti in natančnosti na področju označevanja in sledljivosti hrane.
 • Sposobnost razvijanja sistema HACCP v celotni prehrambeni verigi.
 • Obvladovanje uspešnega komuniciranja tveganj vsem deležnikom v prehranski verigi in upravljanje s tveganji.
 • Kritično vrednotenje interakcij med pridelavo hrane, predelavo hrane, okoljem in zdravjem človeka.
 • Sposobnost iskanja informacij in znanja o varni hrani v prehrambeni verigi ter vplivu na zdravje potrošnika.
 • Uporaba strokovne terminologije na področju varnosti hrane v angleščini in slovenščini.

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Splošne kompetence analize, sinteze in predvidevanja rešitev problemskih situacij.
 • Obvladanje osnov raziskovalnih metod, postopkov in procesov.
 • Sposobnosti za reševanje konkretnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov ter uporabo znanja na znanstvenem in strokovnem področju.
 • Sposobnosti konceptualnega mišljenja in pravilne implementacije v aplikacijo temeljnih znanj s področja znanstvenih dognanj in laboratorijskih metod.
 • Koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihova aplikacija.
 • Sposobnosti sprejemanja odločitev in zmožnost prilagoditve spreminjajočim se potrebam in razmeram.
 • Kritična presoja uporabnosti teoretičnih izsledkov v praksi.
 • Avtonomnost v raziskovalnem in strokovnem delu.
 • Razvoj komunikacijskih spretnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju ter v kriznih razmerah.
 • Veščine timskega dela in sodelovanja.
 • Sposobnosti izrabe in koordinacije virov.
 • Sposobnosti predvidevanja in planiranja.
 • Razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Izgradnja pozitivne samopodobe.
 • Etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand