Katedra za rejo in prehrano živali

Katedra za rejo in prehrano živali

Katedra za rejo in prehrano živali izobražuje in razvija strokovne, znanstvene ter praktične veščine študentov iz celotnega področja reje živali. Popolno razumevanje življenjskega cikla rejnih živali in njihovega počutja ter poznavanje gospodarskih, okolijskih in družbenih posledic je bistveno za reševanje prihajajočih izzivov povezanih z živalsko prirejo. Pomembno pri tej usmeritvi je vključevanje celotnega spektra deležnikov, torej rejcev, potrošnikov in študentov ter jim tako omogočiti prepoznavanje njihove vloge v razvojnem procesu.

Pedagoško delo, v katerem sodelujejo člani katedre, se nanaša na multidisciplinarno in interaktivno delo med različnimi smeri dodiplomskega in podiplomskega študija. Ob poučevanju smo predavatelji dejavni tudi pri znanstvenem in strokovnem delu, smo aktivni člani številnih strokovnih odborov in komisij, rejskih zvez in društev ter drugih organizacijskih oblik delovanja v kmetijstvu. Raziskovalne potenciale usmerjamo v izvajanje uporabnih raziskav na področju reševanja tehnoloških problemov, prostorskega planiranja na državnem in lokalnem nivoju, v testiranja novih in alternativnih tehnologij reje goveda, perutnine in prašičev v skladu s smernicami dobre kmetijske prakse in iskanju optimalnih rešitev v izbiri krmil in oskrbi živali s hranili

Na katedri izredno cenimo pomembno sodelovanje s številnimi kmetijsko-gospodarskimi subjekti, s katerimi smo izvedli tudi več znanstvenih projektov in strokovnih nalog.

 

Vizija

Vizija katedre je izobraziti in pripraviti diplomante in magistratne, da postanejo vodje razvoja dobrih tehnologij z občutkom za dobrobit v kmetijstvu in živinoreji. S temeljitim znanjem in veščinami v živinoreji, podprto z raziskavami in uporabo najnovejših tehnologij, želimo nastopati kot ugleden znanstveni in strokovni subjekt tega področja v sodelovanju z ostalimi znanstvenimi ustanovami ter drugo zainteresirano javnostjo z namenom spodbudili razvoj ekonomsko izvedljivih, družbeno odgovornih in okolijsko trajnostnih sistemov.

 Predstojnik katedre – doc. dr. Marjan Janžekovič

Prostor: G010
Službeni telefon: 320 90 24
E-pošta: marjan.janzekovic@um.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
 Bibliografija: COBISS

doc. dr. Maksimilijan Brus 

Prostor: G012
Službeni telefon: 320 90 26
E-pošta: maksimiljan.brus@um.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS 
Bibliografija: COBISS

asis. dr. Andrej Mergeduš 

Prostor: G215
Službeni telefon: 320 90 38
E-pošta: andrej.mergedus@um.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Bibliografija: COBISS

Zunanji sodelavci v pedagoškem procesu

– red.prof.dr. Robert Frangež (VF Lj)
– red.prof.dr. Gjoko Bunevski (Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje)
– izr.prof.dr. Marija Klopčič (Bf Lj)
–  v.p. Tadej Virk (KGZS Zavod Celje)

Raziskovalna področja članov katedre:

 •  sodobne tehnologije reje živali,
 •  projektiranje kmetijskih objektov,
 • proučevanje stresa z neinvazivnimi metodami,
 • inovacije pri mehanizaciji in opremi za živinorejo,
 • razvoj in uporaba živalskih celičnih modelov tankega črevesja,
 • dinamika prehajana hranil in vitro in in vivo,
 • tehnologije uporabe fitogenih snovi v prehrani živali in njihov vpliva na proizvodnost, zdravstveno stanje in dobro počutje živali,
 • optimiranje obrokov za različne vrste in kategorije domačih živali,
 •  analiza učinka prihrankih dodatkov na metabolni profil živali, krvno sliko in histologijo črevesja,
 • proučevanje stresa z neinvazivnimi metodami,
 • sodobne tehnologije reje živali,
 • projektiranje kmetijskih objektov.

   

Raziskovalno delo skupaj z raziskovalnimi institucijami:

 • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani,
 • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Zootehnika,
 • Veterinarska fakulteta v Ljubljani,
 • Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce – VF,
 • Kmetijski inštitut Slovenije,
 • Inštitut za ekonomiko in tehnologijo športne konjereje.

Strokovne naloge:

 • vodenje izvedbe progenega testa,
 • načrtovanje in vodenje prehranskih poskusih,
 • vodenje in koordinacija Zveze društev Rejcev govedi Lisaste pasme Slovenije.

 

Izvedba strokovnega in raziskovalnega dela skupaj s podjetji:

 

Aktualne povezave:

 

Progeni test za lisasto pasmo goveda

Za potrebe selekcije v govedoreji opravljamo v skladu z potrjenim rejskim programom za lisasto pasmo testiranje za lastnosti rasti in klavne kakovosti. Progeni test izvajamo na potomcih mladih bikov, ki morajo biti ob upoštevanju pogojev testiranja naključno izbrani iz celotne populacije goved, v kateri se za osemenjevanje uporabljajo mladi biki.


Omenjeno testiranje oz. preizkušnjo opravlja Katedra za rejo in prehrano živali Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru ter podjetje Žipo Lenart. Teleta za vhlevitev zbirajo območni kmetijsko gozdarski zavodi, ki delujejo pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Po vsakem mladem biku – očetu iz postaje za direktni test v Murski Soboti, ki je vključen v osemenjevanje, se zbere med 10 in 12 sinov polbratov.


Test je razdeljen na predtesno in testno obdobje. Ko žival doseže 150 kg telesne mase, se začne testno obdobje. V tem času se živali tehtajo in merijo na 60 dni. V času testiranja se opravi 6 tehtanj. Zadnje tehtanje je kontrolno tehtanje, ki se izvede dva dni zapored pred izhlevitvijo živali ob doseženi optimalni stopnji dopitanosti. Ta pomeni optimalno izkoriščenost zmogljivosti živali za prirejo mesa ter tako kakovost klavnih polovic posamezne živali, ki je najbolj sprejemljiva za porabnike mesa. Zbrani podatki o stestiranih živalih se vnašajo v Centralno podatkovno zbirko.

 

Testna postaja za perutnino

Namen testne postaje:

 • testiranje novih receptur krmnih mešanic za perutnino,
 • testiranje novih surovin,
 • testiranje posameznega krmila v krmni mešanici,
 • testiranje dodatkov v krmi in vodi,
 • testiranje različnih provenienc in pasem pitovnih živali,
 • testiranje različnih kategorij živali (petelini, jarkice, kopuni) … 

V sklopu raziskav beležimo:

 • porabo krme v oddelku,
 • poraba vode v reji/skupini, 
 • individualno maso piščanca,
 • obnašanje živali (WQP),
 • oceno zdravstvenega stanja,
 • parametre krvnega seruma,
 • histološke parametre črevesnih resic.

V sklopu raziskav izračunavamo:

 Proizvodne parametre:

 • povprečno maso živali,
 • povprečno porabo krme/žival,
 • izkoristljivost krme,
 • indeks ekonomičnosti reje. 

Rastne parametre:

 • prirast telesne mase,
 • intenzivnost rasti.

2018

BUNEVSKI, Gjoko, NIKITOVIĆ, Jelena, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, PRIŠENK, Jernej, TRAJKOVSKI, Boge, ANTIĆ, Marina. Defining breed standards and breeding goals for domestic donkey. Acta agriculturae Serbica, ISSN 0354-9542, 2018, vol. 23, no.46, str. 213-221. [COBISS.SI-ID 4512812

PRIŠENK, Jernej, TURK, Jernej, ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan. Feasibility analysis of different bedding materials for horses. Journal of applied animal research, ISSN 0971-2119, 2018, vol. 46, iss. 1, str. 798-803.https://doi.org/10.1080/09712119.2017.1403919, doi: 10.1080/09712119.2017.1403919. [COBISS.SI-ID 4376364],

PRIŠENK, Jernej, GRGIĆ, Ivo, TURK, Jernej, PAŽEK, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan. Economic viability of non-commercial and extensive rabbit breeding : A Slovenian case study. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu, ISSN 1332-0025, 2018, god. 20, br. 3, str. 208-212, ilustr. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=295705. [COBISS.SI-ID 4451372

JANŽEKOVIČ, Marjan. 30 let testiranja rastnih in klavnih lastnosti bikov lisaste pasme. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, december 2018, št. 21, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 4515884]

JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej, KRENKER, Aleš. Impacts of RDP financial aid supports for setting up young farmers scheme. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2018, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International Vienna. 2018, str. 75-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 4497452]

2017

MERGEDUŠ, Andrej, OBŠTETER, Jana, JANŽEKOVIČ, Marjan. Lastnosti fitnesa v intenzivni prireji mleka in mesa : 9. strokovni posvet. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, marec 2017, št. 16, str. 17-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 4314156

 JANŽEKOVIČ, Marjan. Strokovni posveti. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, marec 2017, št. 16, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 4314412

JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej. Izvajanje rejskega programa za lisasto pasmo v zadnjem desetletju. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, december 2017, str. 32-34. [COBISS.SI-ID4406828

 JANŽEKOVIČ, Marjan, SMOLINGER, Jože. Prireja kakovostnega govejega mesa – krave dojilje lisaste pasme. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, avgust 2017, letn. 25, št. 17, str. 28-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 4345644

BRUS, Maksimiljan, MERGEDUŠ, Andrej, PREVOLNIK POVŠE, Maja, JANŽEKOVIČ, Marjan. Better tolerance against dietary mycotoxins in fattening bulls when supplemented with Farmatan-D. V: ČUBRIĆ ČURIK, Vlatka (ur.). Animal science days, 25th International Symposium ‘Animal Science Days’ September 20 – 22, 2017 Brandlucken, Austria, (Agriculturae Conspectus Scientificus, ISSN 1331-7768, vol. 82, Number 2, 3). [Zagreb]: University of Zagreb, Faculty of Agriculture. 2017, vol. 82, no. 3, str. 303-306, graf. prikazi. https://hrcak.srce.hr/191846. [COBISS.SI-ID 4399404],

JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej. Assessment of stress on horses through the salivary cortisol concentration. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2017, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International Vienna. 2017, str. 55-62, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4380972].

2016

 PRIŠENK, Jernej, GRGIĆ, Ivan, JANŽEKOVIČ, Marjan, PREZELJ, Matic, BRATIĆ, Vjekoslav, TURK, Jernej. Econometric appraisal of the demand for beef, pork and poultry in Slovenia. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu, ISSN 1332-0025, 2016, vol. 18, no. 6, str. 547-550, ilustr. http://hrcak.srce.hr/172144. [COBISS.SI-ID 4249900

 PRIŠENK, Jernej, BOREC, Andreja, JANŽEKOVIČ, Marjan, GRGIĆ, Ivo, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej. The economic viability of value-based food chain for dairy farms in mountain regions: an econometric analysis approach. Mljekarstvo : proizvodnja proučavanje i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, ISSN 0026-704X, 2016, vol. 66, no. 3, str. 231-238, graf. prikazi, doi: 10.15567/mljekarstvo.2016.0308. [COBISS.SI-ID 4171564],

FLERE, Damjana, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ŠKORJANC, Dejan, JANŽEKOVIČ, Marjan, JERETINA, Janez. Evaluation of factors affecting somatic cell count in milk. V: DOVČ, Peter (ur.). Technology driven animal production, 24th International Symposium Animal Science Days, Ptuj, September 21st-23rd, 2016, (Acta agriculturae slovenica, ISSN 1854-4800, Supplement, 2016, 5). Ljubljana: Biotechnical Faculty. 2016, suppl. 5, str. 148-153, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4220716

JANŽEKOVIČ, Marjan. Delovanje zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, avgust 2016, št. 14, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 4205612

JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, REPIČ, Milan. Preizkušnja sorodnikov bikov lisaste pasme na testni postaji za lastnosti rasti in klavne kakovosti. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, december 2016, št. 15, str. 22- 25, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4263724

REPIČ, Milan, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej. 10 let preizkušanja bikov polbratov na testni postaji ŽIPO Lenart. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, december 2016, št. 15, str. 28-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 4263980

JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej. From conceptual idea to construction of new free stall for dairy cows using autodesk autocad program. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2016, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International Vienna. 2016, str. 39-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 4260908