KATEDRa za fitomedicino

Člani katedre

red. prof. dr. Mario Lešnik – vodja
Podrocje habilitacije: fitomedicina splošno (entomologija, fitopatologija, herbologija, fitofarmacija)
E-mail: mario.lesnik@um.si

 

viš. pred. dr. Andrej Paušič
Podrocje habilitacije: botanika
E-mail: andrej.pausic@um.si


 
Marjan Sirk, mag. kmet. – strokovni tehniški sodelavec 
 
 

Delovna področja katedre:

Herbologija:
 • preučevanje tekmovalnih odnosov med pleveli in gojenimi rastlinami
 • preučevanje tehnik uporabe herbicidov
 • analiza populacijske dinamike invazivnih in škodljivih rastlin v plevelni flori Slovenije
Tehnologija aplikacije fitofarmacevtskih sredstev:
 • preučevanje vpliva tehnik aplikacije na biotično učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev
 • preučevanje vpliva tehnike aplikacije fitofarmacevtskih sredstev na onesnaževanje okolja z njimi v trajnih nasadih (DRIFT FFS)
Fitopatologija:
 • preučevanje fitoplazmatskih bolezni sadnih rastlin (Apple proliferation, European stone fruit yellows, Pear decline, …)
 • preučevanje bolezni in škodljivcev žit ter sladkorne pese
 • preučevanje vpliva konzervirajoče obdelave tal na pojav škodljivih organizmov v poljščinah
Entomologija:
 • preučevanje metod zatiranja glavnih škodljivcev sadnih rastlin in vinske trte
 • preučevanja bionomije škodljivcev sadnih rastlin in vinske trte
 
Fitofarmacija:
 • preučevanje razpadanja FFS v sadju in zelenjavi
 • preučevanje učinkovitosti BIOSTIMULATORJEV
 • preučevanje naprav za čiščenje naprav za nanos FFS