KATEDRa za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja

Katedra za Agrarno ekonomiko in razvoj podeželja je bila formalno ustanovljena leta 2003. Od takrat se je katedra razvijala tako kadrovsko (trenutno je na katedri aktivnih 5 rednih profesorjev in 1 docent), kot tudi na področju raziskovalnega dela, ki je organizirano v treh različnih sekcijah/laboratorijih (Agrarna ekonomika, trženje in kmetijska politika, Urejanje kmetijskega prostora in razvoj podeželja ter Management in informacijski sistemi v kmetijstvu). Člani katedre so aktivni kot vodje nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov ter raziskovalne rezultate objavljajo v odmevnih znanstvenih revijah s faktorjem vpliva.

Novo:
V študijskem letu 2019/2020 se na FKBV um v Hočah prične izvajati celostno prenovljen študijski program Agrarna ekonomika in razvoj podeželja (AEP). Podrobne vsebine in inofrmacije v zvezi z študijskim programom so na voljo na spletnih straneh fakultete pod zavihkom študijski programi 1. Stopnje na fkbv um.

Člani katedre:  

Predstojnik katedre: Red. prof. dr. Jernej Turk,

Red. prof. dr. Črtomir Rozman,

Predstojnik doktorskega študijskega programa Agrarna ekonomika (3. bolonjska stopnja)

 

Red. prof. dr. Martin Pavlovič

 

Izr. prof. dr. Jernej Prišenk

Predstojnik magistrskega študijskega programa Agrarna ekonomika (2. bolonjska stopnja)

 
 Red. prof. dr. Andreja Borec 

Red. prof. dr. Karmen Pažek 

Predstojnica študijskega programa Agrarna ekonomika in razvoj podeželja (AEP)

 

Katedra deluje na lokaciji Vile Pohorski dvorec, 2. nadstropje.

Katedra je nosilec naslednjih študijskih programov (vsi študijski programi so prenovljeni in pripravljeni v skladu z Bolonjsko deklaracijo):

Študijski programi

Katedra sodeluje tudi pri izvajanju vseh ostalih študijskih programov Fakultete


Red. prof. dr. Jernej Turk, Red. prof. dr. Martin Pavlovič in Izr. prof. dr. Jernej Prišenk
 •  področje raziskovanja: agrarno ekonomsko modeliranje za potrebe kmetijske politike, trženjske raziskave,  analize trgovinskih tokov, mednarodni kmetijski trgi
 •  metodološki pristopi:
   • analiza agrarno ekonomske teorije
   • ekonometrično modeliranje
   • trženjske raziskave
   • gravitacijski modeli
   • CBA in PAM analiza
 •  računalniška orodja:
   • Eviews (ekonometrično modeliranje)
   • STATA (statistika in ekonometrično modeliranje)
   • SHAZAME (ekonometrično modleiranje)
   • MICRO TSP (ekonometrično modeliranje)

Izr. prof. dr. Andreja Borec in Izr. prof. dr. Jernej Prišenk
 • področje raziskovanja:
   • razvoj podeželja
   • agroekologija
   • urejanje kmetijskega prostora
 • metodološki pristopi:
   • statistične metode v okolju in bioloških vedah
   • prostorske analize
   • socio-ekonomske analize
 • računalniška orodja:
   • SPSS
   • Arc view
   • DEX-i (večparametersko odločanje)


Red. prof. dr. Črtomir Rozman, Red. prof. dr. Karmen Pažek in Izr. prof. dr. Jernej Prišenk

 •  področje raziskovanja:
   •  teoretično-metodološko v zvezi s problematiko modeliranja kmetijskih sistemov ter razvoja    računalniških sistemov za podporo odločanju v kmetijstvu predvsem z uporabo metod večkriterijskega  odločanja ter različnih tipov simulacijskih modelov
   •  modeliranje stroškov kmetijske proizvodnje s posebnim poudarkom na ekološkem kmetijstvu
 •  metodološki pristopi:
   •  tehnološko ekonomski simulacijski modeli
   •  matematično programiranje
   •  večkriterijsko odločanje (AHP, MAUT, ekspertni sistemi DEX)
   •  strojno učenje
   •  simulacijski modeli sistemske dinamike
   •  opcijski modeli
   •  velikost učinka
 • računalniška orodja:
   •  What’s best Industrial 4.0 (matematično programiranje)
   •  DEX-i (večparametrsko odločanje)
   •  Expert Choice 2000 (AHP)
   •  Alyuda Neurointelligence 2.07 (nevronske mreže) in Orange (strojno učenje)
   •  Powersim Studio 2005 Service Release 4 Academic (sistemska dinamika)
   •  testiramo orodje za ANP Super Decisions
   •  v sodelovanju z LAboratorijem za kibernetiko ter sisteme za podporo odločanju s FOV UM planiramo  testiranje sistema GDSS (Group Decision Suport System)
   •  testiramo orodje Intrix Project (sodelovanje v raziskovalni skupini Intera. d.o.o.) 
   • Linearno programiranje za optimizacijo proizvodnih procesov in reševanje strukturnih problemov na kmetijskem gospodarstvu
   • Tehtano ciljno programiranje za optimizacijo proizvodnih procesov in reševanje strukturnih problemov na kmetijskem gospodarstvu


INŠTITUT ZA EKONOMIKO IN TEHNOLOGIJO ŠPORTNE KONJEREJE

PREDSTAVITEV INŠTITUTA

Glede na zastopanost in povečanja pomembnosti konjereje in konjeniškega športa v Sloveniji in drugod je Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze v Mariboru (FKBV UM) prepoznala potrebo po ustanovitvi prvega tovrstnega inštituta v Sloveniji za potrebe raziskovanj, svetovanj in poučevanj stroke in ostale zainteresirane javnosti o tehnologijah in ekonomiki športne konjereje. Ustanovitev Inštituta za ekonomiko in tehnologijo športne konjereje je bila potrjena s strani Senata FKBV UM dne 25.1.2018. Poleg pedagoškega dela ki poteka na fakulteti, je namen inštituta ponuditi pomoč zunanjim uporabnikom, to so rejci, jahači, klubi in ostala zainteresirana javnost, pri razvoju in uveljavitvi konjeniškega športa v Sloveniji.

Leto 2020

ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir, ŠKRABA, Andrej, PREVOLŠEK, Boris. A system dynamics approach to decisionmaking tools in farm tourism development. Business systems research, ISSN 1847-9375, 2020, vol. 11, no. 2, str. 132-148, graf. prikazi. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=355707, doi: 10.2478/bsrj-2020-0020. [COBISS.SI-ID 32812035], [SNIPWoS do 13. 12. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 18.37, št. avtorjev: 4

GRUŠOVNIK, Damjan, ROZMAN, Črtomir. Effects related to dimensions of purchasing decision quality of vegetables and fruits at grocery stores in Slovenia. European journal of horticultural science, ISSN 1611-4426, June 2020, vol. 85, iss. 3, str. 191-200, ilustr., doi: 10.17660/eJHS.2020/85.3.7. [COBISS.SI-ID 4666156], [JCRSNIPWoS do 11. 7. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 40.43, št. avtorjev: 2

ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir, RANGUS, Marjetka, BRUMEN, Boštjan. The Role of Slovenian local government in the wine tourism promotion. Lex localis : revija za lokalno samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], October 2020, vol. 18, no. 4, str. 739-766, graf. prikazi. https://doi.org/10.4335/18.3.739-766(2020). [COBISS.SI-ID 35366915], [JCRSNIPWoS do 15. 12. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 19.71, št. avtorjev: 4

PAVIĆ, Lazar, TURK, Jernej, GRGIĆ, Ivo, PRIŠENK, Jernej. Impact analysis of the young farmers’ support program on Slovenian dairy sector development using econometric modeling approach. Agronomy, ISSN 2073-4395, 2020, vol. 10, iss. 3, str. 1-9, 429, doi: 10.3390/agronomy10030429. [COBISS.SI-ID 4677420], [JCRSNIPWoS do 15. 11. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 27.57, št. avtorjev: 4

PAŽEK, Karmen, PRIŠENK, Jernej, BUKOVSKI, Simon, PREVOLŠEK, Boris, ROZMAN, Črtomir. Multicriteria assessment of the quality of waste sorting centers – a case study. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 9, str. 1-17, graf. prikazi. https://doi.org/10.3390/su12093780, doi: 10.3390/su12093780. [COBISS.SI-ID 14188803], [JCRSNIPWoS do 20. 6. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
točke: 19.42, št. avtorjev: 5

PREVOLŠEK, Boris, MAKSIMOVIĆ, Aleksandar, PUŠKA, Adis, PAŽEK, Karmen, ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir. Sustainable development of ethno-villages in Bosnia and Herzegovina : a multi criteria assessment. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, iss. 4, 18 str., ilustr. https://doi.org/10.3390/su12041399, doi: 10.3390/su12041399. [COBISS.SI-ID 4660780], [JCRSNIPWoS do 25. 11. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.83, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 16.18, št. avtorjev: 6

Leto 2019

PRIŠENK, Jernej, VINČEC, Jožef, PAVIĆ, Lazar, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, PAŽEK, Karmen. Cropping-plan optimization on agricultural holdings with a combination of linear and weighted-goal programming. Applied engineering in agriculture, ISSN 1943-7838, 2019, vol. 35, no. 1, str. 109-116. http://elibrary.asabe.org/abstract. asp?aid=50028&t=1&redir=aid=50028&confalias=&redir=%5bvolume=35&issue=1&conf=aeaj&orgconf=aeaj2019%5d&redirType=toc_journals. asp&redirType=toc_journals.asp, doi: 10.13031/aea.13138. [COBISS.SI-ID 4512556], [JCRSNIPWoS do 16. 3. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 10, št. avtorjev: 6

PAVIĆ, Lazar, BLESIĆ, Ivana, PETROVIĆ, Marko D., RADOVANOVIĆ, Milan, PRIŠENK, Jernej. Can the quality of hospitality service play a role in sustainable equestrian tourism in Slovenia? Mediations, effects, and implications. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 21, 6155, graf. prikazi, doi: 10.3390/su11216155. [COBISS.SI-ID 4629548], [JCRSNIPWoS do 6. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 19.42, št. avtorjev: 5

Leto 2018

PAŽEK, Karmen, IRGOLIČ, Aleš, TURK, Jernej, BOREC, Andreja, PRIŠENK, Jernej, KOLENKO, Matej, ROZMAN, Črtomir. Multi-criteria assessment of less favoured areas: a state of level. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613. [Tiskana izd.], 2018, vol. 58, no. 1, str. 97-108, graf. prikazi, doi: 10.3986/AGS.962. [COBISS.SI-ID 4359724], [JCRSNIPWoS do 24. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 3. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29] 
kategorija: 1A1 (Z, A”, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB 
točke: 17.48, št. avtorjev: 7 

PRIŠENK, Jernej, TURK, Jernej, ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan. Feasibility analysis of different bedding materials for horses. Journal of applied animal research, ISSN 0971-2119, 2018, vol. 46, iss. 1, str. 798-803. https://doi.org/10.1080/09712119.2017.1403919, doi: 10.1080/09712119.2017.1403919. [COBISS.SI-ID 4376364], [JCRSNIPWoS do 13. 1. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 7. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB 
točke: 14.13, št. avtorjev: 5 

PRIŠENK, Jernej, GRGIĆ, Ivo, TURK, Jernej, PAŽEK, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan. Economic viability of non-commercial and extensive rabbit breeding : A Slovenian case study. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu, ISSN 1332-0025, 2018, god. 20, br. 3, str. 208-212, ilustr.https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=295705. [COBISS.SI-ID 4451372
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran 
točke: 6, št. avtorjev: 5 

PRIŠENK, Jernej, GRGIĆ, Ivo, ZRAKIĆ, Magdalena, TURK, Jernej. Value-based food chains as an opportunity to improve the economic situation of dairy farms : a translog profit function approach. Mljekarstvo : proizvodnja proučavanje i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, ISSN 0026-704X, 2018, god. 68, br. 3, str. 224-233, doi: 10.15567/mljekarstvo.2018.0307. [COBISS.SI-ID 4460588], [JCRSNIPWoS do 25. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 25. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB 
točke: 14.66, št. avtorjev: 4 

JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej, KRENKER, Aleš. Impacts of RDP financial aid supports for setting up young farmers scheme. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2018, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International Vienna. 2018, str. 75-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 4497452
kategorija: 3C (Z); tip dela še ni verificiran 
točke: 6.67, št. avtorjev: 3 

PAŽEK, Karmen, PAVIĆ, Lazar, KOSTEVŠEK, Anja, PRIŠENK, Jernej, PETEK, Janez. Economic feasibility and marketing assessment of industrial hemp (Cannabis sativa L. ssp. sativa) production. V: CELEC, Robert (ur.). Transfer of studies regarding environmental problems to the field of economy through education, (Schriftenreihe Erziehung – Unterricht – Bildung, ISSN 0945-487X, Band 188). Hamburg: Dr. Kovač. 2018 , str. 101-118. [COBISS.SI-ID 4503084
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela še ni verificiran 
točke: 8, št. avtorjev: 5 

Leto 2017

JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej. Assessment of stress on horses through the salivary cortisol concentration. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2017, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International Vienna. 2017, str. 55-62, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4380972
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICT 
točke: 10, št. avtorjev: 2 

ROZMAN, Črtomir, MAKSIMOVIĆ, Aleksandar, PUŠKA, Adis, GRGIĆ, Zoran, PAŽEK, Karmen, PREVOLŠEK, Boris, ĆEJVANOVIĆ, Ferhat. The use of multi-criteria models for decision support system in fruit production. Der Erwerbs-Obstbau : Berichte aus Wissenschaft und Praxis, ISSN 0014-0309. [Print ed.], 2017, vol. 59, no. 3, str. 235-243, ilustr., doi: 10.1007/s10341-017-0320-3. [COBISS.SI-ID 4280364], [JCRSNIPWoS do 9. 12. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.14] 
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB 
točke: 10.17, št. avtorjev: 7 

ROZMAN, Črtomir, TOJNKO, Stanislav, UNUK, Tatjana, PAŽEK, Karmen, LEŠNIK, Mario. Decision support systems in fruit production, (Agrarwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Bd. 70). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2017. 126 str., graf. prikazi. ISBN 978-3-8300-9607-8. [COBISS.SI-ID 4344876
kategorija: 2A (Z, A”, A’, A1/2); tip dela še ni verificiran 
točke: 32, št. avtorjev: 5 

Leto 2016

PRIŠENK, Jernej, BOREC, Andreja, JANŽEKOVIČ, Marjan, GRGIĆ, Ivo, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej. The economic viability of value-based food chain for dairy farms in mountain regions: an econometric analysis approach. Mljekarstvo : proizvodnja proučavanje i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, ISSN 0026-704X, 2016, vol. 66, no. 3, str. 231-238, graf. prikazi, doi: 10.15567/mljekarstvo.2016.0308. [COBISS.SI-ID 4171564], [JCRSNIPWoS do 24. 9. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.14, Scopus do 30. 7. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.14] 
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT 
točke: 10.07, št. avtorjev: 7 

TOJNKO, Stanislav, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, UNUK, Tatjana (avtor, tehnični urednik). Streuobstwiesen und ihre Auswertung, (Agrarwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Bd. 66). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016 . 86 str., ilustr. ISBN 978-3-8300-9147-9. ISBN 3-8300-9147-8. [COBISS.SI-ID 4239660
kategorija: 2C (Z); tip dela še ni verificiran 
točke: 6.25, št. avtorjev: 4 

2016

MAJKOVIČ, Darja, O’KIELY, Padraig, KRAMBERGER, Branko, VRAČKO, Marjan, TURK, Jernej, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir. Comparison of using regression modeling and an artificial neural network for herbage dry matter yield forecasting.Journal of chemometrics, ISSN 0886-9383, 2016, vol. 30, iss. 4, str. 203-209, doi: 10.1002/cem.2770. [COBISS.SI-ID 4068396], [JCRSNIPScopus do 1. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 

2015

BOREC, Andreja, PRIŠENK, Jernej. Sustainable growth of value based food chains : Balance between quality differentiation, volume and economic performance. Journal of hygienic engineering and design, ISSN 1857-8489, 2015, vol. 13, str. 57-60. [COBISS.SI-ID 4061228

PRIŠENK, Jernej, SABLJIĆ, Dino, ZRAKIĆ, Magdalena, TURK, Jernej. Econometric modelling approaches in studies of the EU dairy sector. Indian Journal of Animal Research, ISSN 0367-6722, 2015, vol. 49, no 5, str. 717-724. [COBISS.SI-ID 3991596], [JCRSNIP

PRIŠENK, Jernej, TURK, Jernej. A multi-goal mathematical approach for the optimization of crop [p]lanning on organic farms : a Slovenian case study. Pakistan journal of agricultural sciences, ISSN 0552-9034, 2015, vol. 52, no. 4, str. 971-979, graf. prikazi.http://www.pakjas.com.pk/papers\2506.pdf. [COBISS.SI-ID 4059948], [JCRSNIPScopus do 7. 1. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 

ŠKRUBEJ, Uroš, ROZMAN, Črtomir, STAJNKO, Denis. The accuracy of the germination rate of seeds based on image processing and artificial neural networks. Agricultura, ISSN 1580-8432. [Print ed.], December 2015, vol. 12, no. 1-2, str. 19-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 4129068

ROZMAN, Črtomir, HUEHNER, Rudawiro Monica, KOLENKO, Matej, TOJNKO, Stanislav, UNUK, Tatjana, PAŽEK, Karmen. Apple variety assessment with analytical hierarchy process. Der Erwerbs-Obstbau, ISSN 0014-0309. [Print ed.], 2015, vol. 57, iss. 2, str. 97-104, doi: 10.1007/s10341-015-0236-8. [COBISS.SI-ID 3913004], [JCRSNIPWoS do 22. 6. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 2. 4. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1] 

ŠKRUBEJ, Uroš, ROZMAN, Črtomir, STAJNKO, Denis. Assessment of germination rate of the tomato seeds using image processing and machine learning. European journal of horticultural science, ISSN 1611-4426, 2015, letn. 83, št. 2, str. 68-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 3885100], [JCRSNIPWoS do 13. 10. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 13. 10. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 

ROZMAN, Črtomir, KLJAJIĆ, Miroljub, PAŽEK, Karmen. Sugar beet production : a system dynamics model and economic analysis. Organizacija, ISSN 1318-5454, aug. 2015, vol. 48, no. 3, str. 145-154, tabele, ilustr. http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/634/1057, doi: 10.1515/orga-2015-0017. [COBISS.SI-ID 7463443

POZDEREC, Silvo, BAVEC, Martina, ROZMAN, Črtomir, VINČEC, Jožef, PAŽEK, Karmen. Multi-criteria assessment of vegetable production business alternatives. Organizacija, ISSN 1318-5454, aug. 2015, vol. 48, no. 3, str. 203-213, ilustr., doi:10.1515/orga-2015-0015. [COBISS.SI-ID 3965996

ŠKRABA, Andrej, KOFJAČ, Davorin, ŽNIDARŠIČ, Anja, ROZMAN, Črtomir, MALETIČ, Matjaž. Application of finite automata with genetic algorithms in JavaScript for determination of manpower system control = Primenenie konechnyikh avtomatov s geneticheskimi algoritmami v Javascript dlya opredeleniya upravleniya chelovecheskimi resursami. Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aèrokosmičeskogo universiteta imeni M.F. Rešetneva, ISSN 1816-9724, 2015, vol. 16, no. 1, str. 153-158, ilustr. [COBISS.SI-ID 7459091

ROZMAN, Črtomir, KLJAJIĆ, Miroljub, ŠKRABA, Andrej. System dynamics model for conversion to organic farming. Žurnal Sibirskogo federal#nogo universiteta, Matematika i fizika., ISSN 1997-1397, 2015, letn. 8, št. 1, str. 64-74. [COBISS.SI-ID3876652], [Scopus do 13. 10. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 

ŠKRABA, Andrej, KOFJAČ, Davorin, ŽNIDARŠIČ, Anja, MALETIČ, Matjaž, ROZMAN, Črtomir, SEMENKIN, Eugene S., SEMENKINA, Maria E., STANOVOV, Vladimir V. Application of self-gonfiguring [i.e. self-configuring] genetic algorithm for human resource management. Žurnal Sibirskogo federal#nogo universiteta, Matematika i fizika., ISSN 1997-1397, 2015, letn. 8, št. 1, str. 94-103, 103, ilustr. [COBISS.SI-ID 7411475], [Scopus do 1. 11. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1] 

ŽIBRAT, Maja, PAŽEK, Karmen, WEINGERL, Vesna. Business plan for a Zen garden. Agricultura, ISSN 1580-8432. [Print ed.], December 2015, vol. 12, no. 1-2, str. 2-7. [COBISS.SI-ID 4128300

2014

SZABÓ, Péter, PRIŠENK, Jernej, TURK, Jernej. The 2014-2020 budgetary period of Common Agricultural Policy (CAP) and its impact on Hungarian agricultural reform. Agricultura, ISSN 1580-8432. [Print ed.], 2014, vol. 11, št. 1-2, str. 19-26. [COBISS.SI-ID 3911468

 

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, MAJKOVIČ, Darja, TURK, Jernej, KLJAJIĆ, Miroljub, ŠKRABA, Andrej, BOREC, Andreja, SIMONIČ, Peter, PRIŠENK, Jernej. Assessment of multifunctional agriculture : application of selected multi-criteria methods in case of Slovenia. Bulgarian journal of agricultural science, ISSN 1310-0351, 2014, vol. 20, no. 5, str. 1008-1017. [COBISS.SI-ID 3834156], [SNIPScopus do 11. 3. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 

PAŽEK, Karmen, TURK, Jernej, HARI, Sebjan, ROZMAN, Črtomir, PRIŠENK, Jernej. Multi-criteria and econometric evaluation of dairy products. Mljekarstvo, ISSN 0026-704X, 2014, vol. 64, št. 2, str. 127-136. [COBISS.SI-ID 3719468], [JCRSNIPWoSdo 3. 2. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 3. 12. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1] 

PRIŠENK, Jernej, TURK, Jernej, ROZMAN, Črtomir, BOREC, Andreja, ZRAKIĆ, Magdalena, PAŽEK, Karmen. Advantages of combining linear programming and weighted goal programming of agriculture application. Operational research, ISSN 1109-2858, 2014, vol. 14, iss. 2, str.253-260. http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2687356&download=1&checkval=e5416321f362aab62bec2af5379c188e, doi: 10.1007/s12351-014-0159-4. [COBISS.SI-ID 3746860], [JCRSNIPWoS do 2. 10. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 2. 9. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 3] 

PRIŠENK, Jernej, ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, TURK, Jernej, BOHAK, Zarja, BOREC, Andreja. A multi-criteria assessment of the production and marketing systems of local mountain food. Renewable agriculture and food systems, ISSN 1742-1705, 2014, vol. 29, iss. 4, str. 345-354. [COBISS.SI-ID 3522348], [JCRSNIPWoS do 7. 1. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 3. 12. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 

ROZMAN, Črtomir, ŠKRABA, Andrej, PAŽEK, Karmen, KLJAJIĆ, Miroljub. The development of sugar beet production and processing simulation model : a system dynamics approach to support decision-making processes. Organizacija, ISSN 1318-5454, may 2014, vol. 47, no. 2, str. 99-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 3715116

ŠKRABA, Andrej, KLJAJIĆ, Miroljub, KOFJAČ, Davorin, STOJANOVIĆ, Radovan, ROZMAN, Črtomir. Determination of optimal control strategy in strict hierarchical manpower system. International journal of computing anticipatory systems, ISSN 1373-5411, 2014, vol. 30, str. 47-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 7461651

KLJAJIĆ, Miroljub, KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, ROZMAN, Črtomir. Simulation-based decision support modeling and validation of weak anticipative system. International journal of computing anticipatory systems, ISSN 1373-5411, 2014, vol. 26, str. 119-131. [COBISS.SI-ID 3847724

ROZMAN, Črtomir, ŠKRABA, Andrej, PAŽEK, Karmen, KLJAJIĆ, Miroljub. The development of sugar beet production and processing simulation model – a system dynamics approach to support decision-making processes. Organizacija, ISSN 1318-5454, May 2014, vol. 47, no. 2, str. 99-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 3715116]  

 

 ŠKRABA, Andrej, KOFJAČ, Davorin, ŽNIDARŠIČ, Anja, MALETIČ, Matjaž, ROZMAN, Črtomir, SEMENKIN, Eugene S., SEMENKINA, Maria E., STANOVOV, Vladimir V. Application of self-gonfiguring [i.e. self-configuring] genetic algorithm for human resource management. Žurnal Sibirskogo federal#nogo universiteta, Matematika i fizika., ISSN 1997-1397, 2015, letn. 8, št. 1, str. 94-103, 103, ilustr. [COBISS.SI-ID 7411475], [Scopus do 1. 11. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1]  

2013

PAŽEK, Karmen, KOLENKO, Matej, TURK, Jernej, PRIŠENK, Jernej, BOREC, Andreja, PAVLOVIČ, Martin, ROZMAN, Črtomir. Assessment of potato processing investments by real options approach : case study. African journal of agricultural research, ISSN 1991-637X, november 2013, vol. 8, no. 44, str. 5468-5474, doi: 10.5897/AJAR12.1851. [COBISS.SI-ID 3619628], [SNIP

ROZMAN, Črtomir, UNUK, Tatjana, PAŽEK, Karmen, LEŠNIK, Mario, PRIŠENK, Jernej, VOGRIN, Andrej, TOJNKO, Stanislav. Multi criteria assessment of zero residue apple production. Der Erwerbs-Obstbau, ISSN 0014-0309. [Print ed.], 2013, vol. 55, =Iss. 2, str. 51-62, doi:10.1007/s10341-013-0186-y. [COBISS.SI-ID 3508012], [JCRSNIPWoS do 16. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 21. 7. 2013.

PRIŠENK, Jernej, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, JANŽEKOVIČ, Marjan, BOREC, Andreja. Application of weighted goal programming in the optimization of rations for sport horses. Journal of Animal and Feed Sciences, ISSN 1230-1388, 2013, vol. 22, no. 4, str. 335-341. [COBISS.SI-ID 3646508], [JCRSNIPWoS do 24. 3. 2014. 

PRIŠENK, Jernej, ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, TURK, Jernej, BOHAK, Zarja, BOREC, Andreja. A multi-criteria assessment of the production and marketing systems of local mountain food. Renewable agriculture and food systems, v tisku, doi: 10.101/S170513000197. [COBISS.SI-ID 3522348], [JCR

ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, KLJAJIĆ, Miroljub, BAVEC, Martina, TURK, Jernej, BAVEC, Franc, KOFJAČ, Davorin, ŠKRABA, Andrej. The Dynamic simulation of organic farming development scenarios : a case study in Slovenia. Comput. electron. agric.. [Print ed.], v tisku, doi: 10.1016/j.compag.2013.05.005. [COBISS.SI-ID 3526188], [JCRScopus do 1. 7. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 

ROZMAN, Črtomir, UNUK, Tatjana, PAŽEK, Karmen, LEŠNIK, Mario, PRIŠENK, Jernej, VOGRIN, Andrej, TOJNKO, Stanislav. Multi criteria assessment of zero residue apple production. Erwerbsobstbau. [Print ed.], 2013, vol. 55, =Iss. 2, str. 51-62, doi: 10.1007/s10341-013-0186-y. [COBISS.SI-ID 3508012], [JCRScopus do 21. 7. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 

PRIŠENK, Jernej, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, BOREC, Andreja. Mathematical method for formulating animal feed rations. Lucr. ştiinţ. – Univ. Agron. Med. Vet. “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Ser. zooteh. (Print), 2013, vol. 59, 18, str. 72-76. [COBISS.SI-ID 3515180

BOREC, Andreja, BOHAK, Zarja, TURK, Jernej, PRIŠENK, Jernej. The Succession status of family farms in the Mediterranean region of Slovenia. Sociológia, 2013, letn. 45, št. 3, str. 316-337. [COBISS.SI-ID 3510572], [JCR

PAVLOVIČ, Martin, PAVLOVIČ, Viljem, ROZMAN, Črtomir, UDOVČ, Andrej, STAJNKO, Denis, WANG, Deliang, GAVRIĆ, Milan, SREČEC, Siniša. Market value assessment of hops by modeling of weather attributes. Plant, soil and environment, 2013, vol. 59, no. 6, str. 267-272. [COBISS.SI-ID 3511852], [JCRScopus do 9. 7. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 

STAJNKO, Denis, ROZMAN, Črtomir, PAVLOVIČ, Martin, BEBER, Matjaž, ZADRAVEC, Peter. Modeling of ‘Gala’ apple fruits diameter for improving the accuracy of early yield prediction. Sci. hortic.. [Print ed.], 2013, vol. 160, No. In progress, str. 306-312. [COBISS.SI-ID 3542828], [JCR

BRUMEC, Drago, ROZMAN, Črtomir, JANŽEKOVIČ, Marjan, TURK, Jernej, ČELAN, Štefan. An Assessment of different scenarious for agroforestry environment regulation of degraded land using integrated simulation and a multi-criteria decision model : a case study. Šumar. list, 2013, letn. 137, št. 3-4, str. 147-161. [COBISS.SI-ID 3510316], [JCR]

2012

PAVLOVIČ, Viljem, PAVLOVIČ, Martin, ČERENAK, Andreja, KOŠIR, Iztok Jože, ČEH,  Barbara, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, PAŽEK, Karmen, KROFTA, Karel, GREGORIČ, Gregor. Environment and weather influence on quality and market value of hops. Plant, soil and environment, 2012, letn. 58, št. 4, str 155-160. [COBISS.SI-ID 3319596], [JCRWoS, št. citatov do 6. 6. 2012: 0, brez avtocitatov: 0, normirano št. citatov: 0]

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir. Binominal models application of investement in agri-food production. Agricultura. [Print ed.], 2012, letn. 9, št. 1-2 (Special issue), str. 61-67. [COBISS.SI-ID 3488812]

PRIŠENK, Jernej, BOREC, Andreja. A Combination of the Multi-criteria approach and SWOT analysis for the identification of shortcomings in the production and marketing of local food. Agricultura. [Print ed.], 2012, letn. 9, št. 1-2 (Special issue), str. 31-37. [COBISS.SI-ID 3488556]

ROZMAN, Črtomir, CVELBAR, Urška, TOJNKO, Stanislav, STAJNKO, Denis, PAŽEK,  Karmen, PAVLOVIČ, Martin, VRAČKO, Marjan. Application of neural networks and image visualization for early forecast of apple yield. Erwerbsobstbau. [Print ed.], v tisku (First Online), doi: 10.1007/s10341-012-0162-y. [COBISS.SI-ID 3338028], [JCR]

ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, PRIŠENK, Jernej, ŠKRABA, Andrej, KLJAJIĆ, Miroljub. System dynamics model for policy scenarios of organic farming development. Organizacija (Kranj), sep.-okt. 2012, letn. 45, št. 5, str. 212-218, ilustr. [COBISS.SI-ID 3403820]

ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen. Introduction to DEXi multicriteria decision models : What they are and how to use them in agriculture. Agricultura. [Print ed.], 2012, letn. 9, št. 1-2 (Special issue), str. 23-29. [COBISS.SI-ID 3488300]

2011

BOHAK, Zarja, BOREC, Andreja, TURK, Jernej. Succession status of organic and  conventional family farms in Southwestern Slovenia. Druš. istraž.  (Zagreb), 2011, letn. 20, št. 4 (114), str. 1183-1199, doi: 10.5559/di.20. 4. 13. [COBISS.SI-ID 3262508], [JCRWoS, št. citatov do 12. 3. 2012: 0, brez avtocitatov: 0, normirano št. citatov: 0]

PAVLOVIČ, Martin, ČERENAK, Andreja, PAVLOVIČ, Viljem, ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, BOHANEC, Marko. Development of DEX-HOP multi-attribute decision model for preliminary hop hybrids assessment. Comput. electron. agric.. [Print ed.], 2011, letn. 75, št. 1, str. 181-189, doi:10.1016/j.compag.2010.11.002. [COBISS.SI-ID 534412], [JCRWoS]

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, MAJKOVIČ, Darja, HARI, Sebjan, KOLENKO, Matej, PAMIČ, Sašo, PRIŠENK, Jernej. Effect size measurement in functional milk product marketing. Mljekarstvo, 2011, letn. 61, št. 4, str. 341-347. [COBISS.SI-ID 3255596], [WoS, št. citatov do 11. 4. 2012: 0, brez avtocitatov: 0, normirano št. citatov: 0]

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir. Business opportunity assessment in Slovene organic spelt processing : application of real options model. Renewable agriculture and food systems, 2011, letn. 26, št. 3, str. 179-184, doi: 10.1017/S1742170511000068. [COBISS.SI-ID 3092268], [JCR]

PAŽEK, Karmen, MAJKOVIČ, Darja, VINČEC, Jožef. Analysis of business performance in the case of mixed farm. Research in applied economics, 2011, letn. 3, št. 1, str. E4. [COBISS.SI-ID 3144236]

TOJNKO, Stanislav, ROZMAN, Črtomir, UNUK, Tatjana, PAŽEK, Karmen, PAMIČ, Sašo. A  Qualitative multi-attribute model for the multifunctional assessment of  “Streuobst Stands” in NE Slovenia. Erwerbsobstbau. [Print ed.], 2011, 

letn. 53, št. 4, str. 157-166, doi: 10.1007/s10341-011-0149-0. [COBISS.SI-ID 3231020], [JCRWoS, št. citatov do 6. 2. 2012: 0, brez avtocitatov: 0, normirano št. citatov: 0]

TURK, Jernej, PRICE, Terence V., IVANČIČ, Anton. Ethical challenges in modern and profitable agriculture. Agricultura. [Print ed.], dec. 2011, vol. 8, no. 2, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 3298092]

2010

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, BAVEC, Franc, BOREC, Andreja, BAVEC, Martina. A Multi-criteria decision analysis framework tool for the selection of farm business models on organic mountain farms. J. sustain. agric., 2010, letn. 37, št. 7, str. 778-799.http://dx.doi.org/10.1080/10440046.2010.507531. [COBISS.SI-ID 2998828], [JCRWoS]

JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej, MURŠEC, Bogomir, VINDIŠ, Peter, STAJNKO, Denis, ČUŠ, Franc. The Art equipment for measuring the horse’s heart rate. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., 2010, letn. 41, št. 1-2, str. 180-186. [COBISS.SI-ID 3063852]

VINDIŠ, Peter, MURŠEC, Bogomir, ROZMAN, Črtomir, ČUŠ, Franc. A Multi-criteria assessment of energy crops for biogas production. Stroj. vestn., 2010, letn. 56, št. 1, str. 63-70. [COBISS.SI-ID 2901548], [JCRWoS]

BOHAK, Zarja, BOREC, Andreja, TURK, Jernej. An appraisal of family farm succession studies. Agricultura. [Print ed.], 2010, letn. 7, št. 1, str. 9-13. [COBISS.SI-ID 2933036]

MAJKOVIČ, Darja, BOREC, Andreja. Are consumers in Slovenia concerned about the mountain quality food?. Revija za geografijo, 2010, št. 5-1, str. 115-123. [COBISS.SI-ID 2969644]

 2009

 TOJNKO, Stanislav, ROZMAN, Črtomir, MAJKOVIČ, Darja, PAŽEK, Karmen, TURK, Jernej, STAJNKO, Denis. Multifunktioneller Charakter von Streuobstbeständen – Modell zur Analyse und Bewertung = Analysis and evaluation model for high-stem orchards. Erwerbsobstbau. [Print ed.], 2009, vol. 51, no. 1, str. 29-34, doi: 10.1007/s10341-009-0076-5. [COBISS.SI-ID 2734892], [JCRWoS]

PAVLOVIČ, Viljem, ČERENAK, Andreja, PAVLOVIČ, Martin, KOŠIR, Iztok Jože, ROZMAN, Črtomir, BOHANEC, Marko. Modeliranje zgodnje napovedi stopnje alfa-kislin pri hmelju (Humulus lupulus L.) = Modelling of alpha-acid content early prediction by hops (Humulus lupulus L.). Hmelj. bilt., 2009, št. 16, str. 65-73. [COBISS.SI-ID 2896428]

ROZMAN, Črtomir, ŠKRABA, Andrej, KLJAJIĆ, Miroljub, PAŽEK, Karmen, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. The development of an organic agriculture model : a system dynamics approach to support decision-making processes. International journal of decision support system technology, 2009, vol. 1, no. 3, str. 46-57. [COBISS.SI-ID 6496275]

 VINDIŠ, Peter, MURŠEC, Bogomir, ROZMAN, Črtomir, JANŽEKOVIČ, Marjan, ČUŠ, Franc. Mini digester and biogas production from plant biomass. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., 2009, letn. 35, št. 2, str. 191-196. [COBISS.SI-ID 2804012]

BAVEC, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, BAVEC, Franc. Sustainable agriculture based on integrated and organic guidelines: understanding terms : The case of Slovenian development and strategy. Outlook Agric., 2009, letn. 38, št. 1, str. 89-95. [COBISS.SI-ID 2762028], [JCRWoS]

ROZMAN, Črtomir, POTOČNIK, Majda, PAŽEK, Karmen, BOREC, Andreja, MAJKOVIČ, Darja, BOHANEC, Marko. A Multi-criteria assesment of tourist farm service quality. Tour. manage. (1982). [Print ed.], 2009, letn. 30, str. 629-637. doi:10.1016/j.tourman.2008.11.008, doi:10.1016/j.tourman.2008.11.008. [COBISS.SI-ID 2713900], [JCRWoS]

BOREC, Andreja, TURK, Jernej. Sustainable rural development – EU agricultural perspective. Revija za geografijo, 2009, 4, [št.] 1, str. 37-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 251940096]

 

2008

 

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir. The Real option approach for assessment of business opportunities in spelt processing. Agricultura (Marib., Print ed.). [Print ed.], 2008, vol. 6, št. 1, str. 13-17. [COBISS.SI-ID 2737196]

 

MAJKOVIČ, Darja, ROZMAN, Črtomir, ŽDERIĆ, Vanesa. Food value chain in Slovenia and their risks assessment. Agricultura (Marib., Print ed.). [Print ed.], 2008, letn. 6, št. 1, str. 18-26. [COBISS.SI-ID 2737452]

 

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir. The Economic feasibility of conventional and organic farm production in Slovenia. ACS, Agric. conspec. sci. (Tisak). [Tiskana izd.], 2008, letn. 73, št. 1, str. 37-41. [COBISS.SI-ID 2519084]

CHEVASSUS-LOZZA, Emmanuelle, LATOUCHE, Karine, MAJKOVIČ, Darja, UNGURU, Manuela. The Importance of EU-15 borders for CEEC’s agrifood exports : The role of tariffs and non-tariff measures in the pre-accession period. Food policy. [Print ed.], 2008, letn. 33, št. , v tisku. [COBISS.SI-ID 2690860

JCR IF (2007): 1.056, SE (2/9), agricultural economics & policy, x: 0.765, SE (44/103), food science & technology, x: 1.15, SE (42/56), nutrition & dietetics, x: 2.229, SSE (50/191), economics, x: 0.852

PAVLOVIČ, Martin, KOUMBOULIS, Fotis N., TZAMTZI, Maria P., ROZMAN, Črtomir. Role of automation agents in agribusiness decision support systems. Agrociencia (1996), 2008, letn. 42, str. 913-923. [COBISS.SI-ID 2720300
JCR IF (2007): 0.185, SE (26/35), agriculture, multidisciplinary, x: 0.642

2007

CENCIČ, Avrelija, BOREC, Andreja. Microbial food safety standards in organic farming : a review. Agricultura (Marib., Print ed.). [Print ed.], 2007, letn. 5, št. 1, str. 5-14. [COBISS.SI-ID 2600236]

MAJKOVIČ, Darja, TURK, Jernej. Recent developments in the agro-food trade : the case of slovene-croatian exchange. Ekonomska istraživanja, 2007, letn. 20, št. 1, str. 41-50. [COBISS.SI-ID 2528044]

BOJNEC, Štefan, MAJKOVIČ, Darja, TURK, Jernej. Prevalence of key developments in trade of agro-food producers in the new member states of the European Union. Act. agric. Scand., C Food econom., 2007, vol. 4, no. 3, str. 139-147. [COBISS.SI-ID2374103]

MAJKOVIČ, Darja, BOJNEC, Štefan, TURK, Jernej. Developments of new member’s EU trade : evidence from the Slovenian food sector. Post-communist econ. (Print), 2007, letn. 19, št. 2, str. 209-223. [COBISS.SI-ID 2528556

JCR IF (2005): 0.276, SSE (148/175), economics, x: 0.818

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir. The Economic feasibility of conventional and organic farm production in Slovenia. ACS, Agric. conspec. sci. (Tisak), 2007, letn. 72, št. 2, v tisku. [COBISS.SI-ID 2519084]

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, HAAS, Rainer. Selektion von Geschäftsalternativen am Beispiel biologischer Direktvermarktungsbetriebe : Ein mehrstufiger Entscheidungsprozess mittels Modellkalkulation und multi-kriterieller Entscheidunsmethoden = Selection of business alternatives of a organic – direct marketing farms : a complex decision process based on simulation scenarios and multi-criteria decision analysis. Bodenkultur (Wien), 2007, v tisku. [COBISS.SI-ID 2502444] JCR IF (2005): 0.061, SE (29/31), agriculture, multidisciplinary, x: 0.547

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir. The Simulation model for cost-benefit analysis on organic farms = Simulacijski model za analizu troškova i koristi na ekološkim gospodarstvima. Agron. glas., 2007, št. 3, str. 209-222. [COBISS.SI-ID 2573868]

PAVLOVIČ, Viljem, ČERENAK, Andreja, PAVLOVIČ, Martin, ROZMAN, Črtomir. Možnosti uporabe numeričnih metod pri žlahtnjenju hmelja – idejna zasnova ekspertnega sistema = Use of numerical methods in hop breeding – conceprt of an expert system.Hmelj. bilt., 2007, št. 14, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 2613292]

BAVEC, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, ROZMAN, Črtomir, BAVEC, Franc. Leaf area index in winter wheat : response on seed rate and nitrogen application by different varieties. Journal of central european agriculture. [Online ed.], 2007, letn. 8, št. 1, str. 337-342. [COBISS.SI-ID 2611244]

2006

BOREC, Andreja, KRAMBERGER, Branko. C application of natural resources indicators to agricultural land management in Slovenia. ACS, Agric. conspec. sci. (Tisak), 2006, letn. 71, št. 1, str. 11-19. [COBISS.SI-ID 2409516]

BOJNEC, Štefan, MAJKOVIČ, Darja. Globalization of Slovenian agricultural and food trade. Managing global transitions, 2006, vol. 4, no. 4, str. [347]-361.

JANŽEKOVIČ, Marjan, ROZMAN, Črtomir. The Milk quality and feasibility analysis of loose housing dairy cows – a case study. Mljekarstvo, 2006, letn. 56, št. 1, str. 59-66. [COBISS.SI-ID 2352172]

MAJKOVIČ, Darja, TURK, Jernej, CHEVASSUS-LOZZA, Emmanuelle. Agri-food trade analysis : comparison of Slovenia with the nine new member states = Značilnosti trgovine s kmetijskimi in živilskimi proizvodi : primerjava Slovenije z ostalimi novimi članicami Evropske unije. Journal of central european agriculture. [Online ed.], 2006, letn. 7, št. 3, str. 401-408. [COBISS.SI-ID 2471724]

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, BOREC, Andreja, TURK, Jernej, MAJKOVIČ, Darja, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. The Use of multi criteria models for decision support on organic farms. Biol. agric. hortic., 2006, letn. 24, št. 1, str. 73-89. [COBISS.SI-ID2329388] JCR IF (2005): 0.38, SE (38/48), agronomy, x: 0.926, SE (17/21), horticulture, x: 0.931

ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc, TURK, Jernej, MAJKOVIČ, Darja. The Multi-criteria analysis of spelt food processing alternatives on small organic farms. J. sustain. agric., 2006, letn. 28, št. 2, str. 159-179. [COBISS.SI-ID2223148] JCR IF (2005): 0.376, SE (17/31), agriculture, multidisciplinary, x: 0.547

ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan. Feasibility analysis of three different catch crops for milking cow animal feed = Analiza ekonomske opravdanosti krmnih međuusjeva za prehranu muznih krava. Krmiva, 2006, letn. 48, št. 4, str. 167-173. [COBISS.SI-ID 2449964]

ŠKRABA, Andrej, KOFJAČ, Davorin, ROZMAN, Črtomir. The periodicity of the anticipative discrete demand-supply model. V: KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), ŠKRABA, Andrej (ur.). Simulation based decision support, (Organizacija, Letn. 39, 2006, št. 10). Kranj: Moderna organizacija, 2006, str. 669-679. [COBISS.SI-ID 5071891]

2005

BOREC, Andreja. Indicators for sustainable agricultural landscape development in Slovenia. Journal of Balkan ecology, 2005, vol.8, no. 1, str. 5-12. [COBISS.SI-ID 2243116]

BOREC, Andreja, PAŽEK, Karmen, FLAMBARD, Antonin. Relations between land-use and socio-economic structure on farms with and without agricultural land abandonment. Ann, Ser. hist. nat., 2005, letn. 15, št. 1, str. 91-100. [COBISS.SI-ID 2243372]

ĆEJVANOVIĆ, Ferhat, ROVČANIN, Adnan, ROZMAN, Črtomir. The Financial efficiency of the apple production in Bosnia and Herzegovina = Financijska ocjena učinkovitosti proizvodnje jabuka u Bosni i Hercegovini. Journal of central european agriculture. [Online ed.], 2005, vol. 6, no. 1, str. 43-52. [COBISS.SI-ID 2213164]

ĆEJVANOVIĆ, Ferhat, FRANIĆ, Ramona, ROZMAN, Črtomir. Transition in agriculture – review on subsidy and custom rates effects in apple production in Bosnia and Herzegovina = Tranzicija u poljoprivredi – osvrt na učinke subvencija i carinskih stopa u proizvodnji jabuka u Bosni i Hercegovini. Journal of central european agriculture. [Online ed.], 2005, letn. 6, št. 3, str. 343-352. [COBISS.SI-ID 2340396]

KRAMBERGER, Branko, GSELMAN, Anastazija, BOREC, Andreja, KALIGARIČ, Mitja. Periodische, sehr späte erste Mahd des seminatürlichen Dauergrünlandes als Massnahme zur Förderung der natürlichen Aussamung mit Betonung auf Wiesengräser. Ber. Landwirtsch., 2005, letn. 83, št. 3, str. 431-446. [COBISS.SI-ID 2218796] JCR IF: 0.316, SE (18/31), agriculture, multidisciplinary, x: 0.547

MAJKOVIČ, Darja, BOJNEC, Štefan, TURK, Jernej. Principal determinants of Slovenian and other NMS’ trade in agricultural and food products. Agricultura (Marib., Print ed.). [Print ed.], 2005, letn. 3, št. 2, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 2331436]

MAJKOVIČ, Darja, BOREC, Andreja, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, PAŽEK, Karmen. Multifunctional concept of agriculture : just an idea or the real case scenario?. Druš. istraž. (Zagreb), 2005, let. 14, št. 3, str. 579-596. [COBISS.SI-ID 2228268] JCR IF: 0.079, SSE (31/31), social issues, x: 0.65, SSE (88/94), sociology, x: 0.683

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, ĆEJVANOVIĆ, Ferhat, BOREC, Andreja, MAJKOVIČ, Darja, PAR, Vjekoslav, TURK, Jernej. Multi attribute decision model for orchard renewal – case study in Bosnia and Herzegovina. Agricultura (Marib., Print ed.). [Print ed.], 2005, letn. 3, št. 2, str. 13-20. [COBISS.SI-ID 2331692]

PAŽEK, Karmen, MAJKOVIČ, Darja, BOREC, Andreja. Turizem na ekoloških kmetijah slovenskega podeželja. Geogr. vestn., 2005, letn. 77, št. 2, str. 107-114. [COBISS.SI-ID 2334508]

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, BAVEC, Martina, PAVLOVIČ, Martin. Ein Simulationsmodell für Investitionsanalyse der Nahrungsmittelverarbeitung auf ökologischen Betrieben in Slowenien. Bodenkultur (Wien), 2005, letn. 56, št. 2, str. 121-131. [COBISS.SI-ID 2395180] JCR IF: 0.061, SE (29/31), agriculture, multidisciplinary, x: 0.547

PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir. Application of analytical hierarchy process in agriculture. Poljoprivreda (Osijek), 2005, letn. 11, št. 2, str. 67-73. [COBISS.SI-ID 2335532]

PAŽEK, Karmen, MAJKOVIČ, Darja, BOREC, Andreja. Turizem na ekoloških kmetijah slovenskega podeželja. Geogr. vestn., 2005, letn. 77, št. 2, str. 107-114. [COBISS.SI-ID 2334508]

ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen. Application of computer supported multi-criteria decision models in agriculture. ACS, Agric. conspec. sci. (Tisak), 2005, letn. 70, št. 4, str. 127-134. [COBISS.SI-ID 2357804]

2004

BOREC, Andreja, FLAMBARD, Antonin, PAŽEK, Karmen. Relationships between production system of Slovenian mountain farms and dynamics of overgrowing areas. Agricultura (Marib., Print ed.). [Print ed.], 2004, vol. 3, no. 1, str. 32-36. [COBISS.SI-ID2238252]

ĆEJVANOVIĆ, Ferhat, ROZMAN, Črtomir. Finansijska ocjena konkurentske sposobnosti voćarske proizvodnje u Bosni i Hercegovini = Financial evaluation of competitive ability of fruit growing in Bosnia and Hercegovina. Ekon. an., april 2004. – jun 2004, god. 44, br. 161, str. 193-203. [COBISS.SI-ID 2131500]

CEJVANOVIĆ, Ferhat, ROZMAN, Črtomir, CVIJANOVIĆ, Drago V., LAZIĆ, Jelena. Cost-benefit analiza poljoprivredne savetodavne službe. Industrija, 2004, god. 32, br. 3, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 2150700]

TURK, Jernej, MAJKOVIČ, Darja. Analitični prerez koncepta multifunkcionalnega kmetijstva = Analytical insight into the concept of multifunctional agriculture. Sodob. kmet., 2004, letn. 37, št. 7, str. 20-24. [COBISS.SI-ID 2136876]

2003

IVANČIČ, Anton, TURK, Jernej, ROZMAN, Črtomir, ŠIŠKO, Metka. Agriculture in the Slovenian transitional economy: the preservation of genetic diversity of plants and ethical consequences. J. agric. environ. ethics, 2003, vol. 16, no. 4, str. 337-365. [COBISS.SI-ID 2001452] JCR IF: 0.804, SE (7/29), agriculture, multidisciplinary, x: 0.521, SE (75/131), environmental sciences, x: 1.167, SE (2/33), history & philosophy of science, x: 0.392, SSE (8/28), ethics, x: 0.567

REPIČ, Milan, KOVAČIČ, Martin, MAJKOVIČ, Darja. Market analysis for of the oxen meat sale. Agricultura (Marib., Print ed.). [Print ed.], 2004, vol. 3, no. 1, str. 27-31. [COBISS.SI-ID 2237996]

ERJAVEC, Emil, REDNAK, Miroslav, VOLK, Tina, TURK, Jernej. The transition from ‘socialist’ agriculture to the common agricultural policy : the case of Slovenia. Post-communist econ. (Print), Dec. 2003, vol. 15, no. 4, str. [557]-569. [COBISS.SI-ID 1520744] JCR IF: 0.204, SSE (149/169), economics, x: 0.765

2002

ROZMAN, Črtomir, TOJNKO, Stanislav, TURK, Jernej, PAR, Vjekoslav, PAVLOVIČ, Martin. Die Anwendung eines Computersimulationsmodells zur Optimierung der Erweiterung einer Apfelplantage unter den Bedingungen der Republik Slowenien. Ber. Landwirtsch., 2002, bd. 80, nr.4, str. 632-642. [COBISS.SI-ID 1920556

JCR IF: 0.138, SE (23/28), agriculture, multidisciplinary, x: 0.515

ROZMAN, Črtomir, JAKOP, Manfred, TURK, Jernej, BAVEC, Franc. Kmetijsko-podjetniška analiza pridelave oljnih buč = Application of farm management techniques in case of oil pumpkin production. Sodob. kmet., 2002, 35, št. 2, str. 91-96. [COBISS.SI-ID1844012]

TURK, Jernej, ROZMAN, Črtomir. A feasibility study of fruit brandy production. Agricultura (Marib., Print ed.). [Print ed.], 2002, 1, no. 1, str. 28-33. [COBISS.SI-ID 1886508]

2001

TURK, Jernej, ROZMAN, Črtomir. Economics of integrated walnut production in north-east Slovenia. Agroeconomia Croatica, 2001, 1, no. 1, str. 55-66. [COBISS.SI-ID 1799980]

TURK, Jernej. The Institutional economics approach in analyzing the path of economic reform in Slovene agricultural production. East. Europ. econ., 2001, 39, no. 3, str. 75-91. [COBISS.SI-ID 1753900] JCR IF: 0.098, SSE (157/165), economics, x: 0.742

PAVLOVIČ, Martin, ŠTEFANIĆ, Ivan, ŠTEFANIĆ, Edita, ADAMIČ, Nives, MAJER, Dušica, TURK, Jernej. Analiza možnosti trženja ekoloških proizvodov na širšem celjskem območju. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl., Kmet. (1990), 2001, let. 77, št. 1, str. 39-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 3077497]

2000

BOREC, Andreja. Die Bedeutung der Flurbereinigung für die Erschliessung landwirtschaftlich genutzter Flächen in Slowenien einst und heute. Ber. Landwirtsch., 2000, 78, št. 2, str. 320-334. [COBISS.SI-ID 1662252

JCR IF: 0.143, SE (20/28), agriculture, multidisciplinary, x: 0.403

PAVLOVIČ, Martin, ŠTEFANIĆ, Ivan, ŠTEFANIĆ, Edita, OSET, Monika, MAJER, Dušica, TURK, Jernej. Analiza razmer za ekološko pridelavo na kmetijah dela SV Slovenije = Analysis of conditions for organic food production in the north-eastern part of Slovenia.Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl., Kmet. (1990), 2000, 75, zv. 2, str. 253-264. [COBISS.SI-ID 348812]

TURK, Jernej. Policy analysis matrix as an appropriate tool in assessing the extent of governmental interventions in agriculture = PAM analiza kot primerno orodje ocenjevanja vplivov vladnih ukrepov v kmetijstvu. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl., Kmet. (1990), 2000, zv. 75/1, str. 69-77. [COBISS.SI-ID 1667628]

1999

BOREC, Andreja. Agraroperationen in Slowenien an der Jahrtausendwende = Agrarne operacije v Sloveniji ob prelomu tisočletja. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl., Kmet. (1990), 1999, zv. 73/1, str. 95-102. [COBISS.SI-ID 1577004]

TURK, Jernej, ERJAVEC, Emil, GAMBELLI, Danilo. Supply trends in Slovenian agriculture under transition to the market. East. Europ. econ., 1999, vol. 37, no. 3, str. 6-33. [COBISS.SI-ID 1644332] JCR IF: 0.103, SSE (152/165), economics, x: 0.747

ERJAVEC, Emil, REDNAK, Miroslav, TURK, Jernej, VOLK, Tina. Examining feasible income effects of Slovenian agriculture in the light of future accession to EU. V: Nature, evolution and efficiency of farm structures in CEEC-s and FSU, (Bulgarian journal of agricultural science, Vol. 5, no. 2). Sofia: Agricultural Academy, 1999, str. 278-290. [COBISS.SI-ID 1567020]

1998

ERJAVEC, Emil, MERGOS, G.J., MIZZI, L., TURK, Jernej. Food demand in Slovenia = Lebensmittelnachfrage in Slowenien. Bodenkultur (Wien), 1998, letn. 49, št. 4, str. 273-279. [COBISS.SI-ID 1544236] JCR IF: 0.204, SE (86/111), agriculture, x: 0.501

TURK, Jernej. Productive performance of Slovenian milk farmers under the former regime and during the first stages of economic system transformation. East. Europ. econ., 1998, let. 36, št. 2, str. 7-30. [COBISS.SI-ID 1454124] JCR IF: 0.098, SSE (149/161), economics, x: 0.72

ERJAVEC, Emil, TURK, Jernej. Ekonometrična analiza povpraševanja po hrani v Sloveniji = Econometric analysis of the Slovene food demand. Slov. ekon. rev., 1998, let. 49, št. 6, str. 527-538. [COBISS.SI-ID 1479212]

TURK, Jernej, ERJAVEC, Emil. Ekonometrično modeliranje ponudbe in povpraševanja na trgih kmetijskih dobrin = Econometric modelling of agricultural market supply and demand. Sodob. kmet., 1998, let. 31, št. 9, str. 387-393. [COBISS.SI-ID 1425708]

1997

BOREC, Andreja. Utjecaj životne sredine i načina života na stupanj individualizacije naseljenosti u području istočnih Slovenskih gorica = Influence of the environment and way of life on the individualization level ofthe settlements of the eastern part of Slovenske gorice (Slovenia). Hrvat. geogr. glas. (1997), 1999, 61, str. 85-95. [COBISS.SI-ID 1691692]

ERJAVEC, Emil, TURK, Jernej. Supply elasticities in Slovene agriculture = Koeficienti elastičnosti ponudbe v slovenskem kmetijstvu. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, Agricultural issue, Zootechnica, 1997, zv. 70, str. 85-98. [COBISS.SI-ID 1345068]

TURK, Jernej. Empirična analiza povpraševanja po vinu v Sloveniji = Empirical analysis of the demand for wine in Slovenia. Sodob. kmet., 1997, let. 30, št. 5, str. 213-217. [COBISS.SI-ID 1264684]

TURK, Jernej, ŽIBRIK, Neva. Razvoj tržnih potencialov slovenskih kmetijskih pridelkov – vino. Zb. Bioteh. fak. Univ. Edvarda Kardelja Ljubl., Živin., 1997, zv. 69, str. 169-180. [COBISS.SI-ID 1335596]

1996

PIESSE, Jenifer, THIRTLE, Colin, TURK, Jernej. Efficiency and ownership in Slovene dairying – a comparison of econometric and programming techniques. J. comp. econ., 1996, let. 22, št. 1, str. 1-22. [COBISS.SI-ID 1163820
JCR IF: 1.27, SSE (18/140), economics, x: 0.734

THIRTLE, Colin, PIESSE, Jenifer, TURK, Jernej. The productivity of private and social farms : multilateral malmquist indices for Slovene dairying enterprises. Journal of productivity analysis, 1996, 7, str. 447-460. [COBISS.SI-ID 1238060]

TURK, Jernej. The aggregate econometric model of Slovene agriculture from 1951 until the process of an overall economic transition. Zb. Bioteh. fak. Univ. Edvarda Kardelja Ljubl., Živin., 1996, zv. 68, str. 81-89. [COBISS.SI-ID 1234988]

1995

TURK, Jernej. Panel data estimation of technical efficiency levels in Slovene dairying. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, Agricultural issue, Zootechnica, 1995, zv. 66, str. 21-31, tabele. [COBISS.SI-ID 146536]

TURK, Jernej. The model of supply dynamics in pig production. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, Agricultural issue, Zootechnica, 1995, zv. 66, str. 33-40. [COBISS.SI-ID 146792]

1994

ERJAVEC, Emil, TURK, Jernej, REDNAK, Miroslav. Dilemmas occuring during the transitional period of livestock production in Central and Eastern Europe – the case of Slovenia. Stočarstvo (Zagreb), 1994, let. 48, št. 7-8, str. 229-237. [COBISS.SI-ID 1165100]


PRAPER ŠIPEK, Simona. Ekonomika preusmeritve mešane kmetije iz konvencionalne v ekološko : magistrsko delo = The economics of conversion from conventional to organic mixed farming : Master thesis. Maribor: [S. Praper Šipek], 2013. XII, 139 f., [13] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=53445. [COBISS.SI-ID 3465516

KOREN, Kristjan. Finančna analiza nakupa kmetijske mehanizacije in opreme : magistrsko delo. Maribor: [K. Koren], 2013. IX, 53 f., [1] f. pril., tabele. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42312. [COBISS.SI-ID 3609388

KOLARIĆ, Ines. Uporaba ekonomskega optimiranja v govedoreji : razvoj linearnega modela za sestavo krmnih obrokov : magistrsko delo = The use of economical optimization in cattle breeding : linear model development for the feed rations composition : master thesis. Maribor: [I. Kolarić], 2013. XIV, 145 f., [2] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42392. [COBISS.SI-ID 3595820

POZDEREC, Silvo. Razvoj večkriterijskega modela za oceno načina pridelave zelenjave v zaščitenem prostoru : magistrsko delo = Development of multi-criteria model for the assessment of vegetable production in protected space. Maribor: [S. Pozderec], 2012. XI, 79 f., ilustr.http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=48030. [COBISS.SI-ID 3365164

VIDMAR, Marjan. Analiza stroškov načinov spravila koruzne silaže : magistrsko delo. Maribor: [M. Vidmar], 2013. XII, 44 f., [1] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=54338. [COBISS.SI-ID 3500076

PRIŠENK, Jernej. Razvoj večkriterijskega modela za ocenjevanje prehranskih izdelkov z gorsko-hribovskih območij : magistrsko delo. Maribor: [J. Prišenk], 2012. XII, 87 f., [1] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=28799. [COBISS.SI-ID 3306284]

SMODEK, Božo. Primerjava vinogradniških podjetij : magistrsko delo = A comparison of wine producing companies : master thesis. Maribor: [B. Smodek], 2012. [1] f. pril., VIII, 46 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=51388. [COBISS.SI-ID 3417388


VINČEC, Jožef. Aplikacija metod matematičnega programiranja kot orodja za podporo odločanju pri povečevanju samooskrbe z zelenjavo : doktorska disertacija = Application of mathematic programming methods as a decision making tools when increasing vegetable self sufficiency : ph. d. thesis. Maribor: [J. Vinčec], 2019. XVI, 197, [84] f., tabele, graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73678. [COBISS.SI-ID 4615980]

KOLENKO, Matej. Opcijsko modeliranje in merjenje velikosti učinka za podporo odločanju v agroživilstvu : doktorska disertacija = Optional modelling and effect size measurement for decision support in agrifood production : ph. d. thesis. Maribor: [M. Kolenko], 2015. XI, 93, [22] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48227. [COBISS.SI-ID 3946796]

PRIŠENK, Jernej. Vplivi agro-živilske verige z dodano vrednostjo na socio-ekonomski položaj gorskih mlečnih kmetij : doktorska disertacija = The effects of value based agro-food chain on the socio-economic situation of dairy farms in mountain regions : ph. d. thesis. Maribor: [J. Prišenk], 2015. XI, 123 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48182. [COBISS.SI-ID 3946540

 

BRUMEC, Drago. Uporaba simulacijskega modela in večkriterijske odločitvene analize pri planiranju silvopastoralnih sistemov na degradiranih območjih : doktorska disertacija = Application of the simulation model and multi-criteria decision analysis in the planning of silvopasture systems for degraded areas : ph. d. thesis. Maribor: [D. Brumec], 2014. XII, 146 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43311. [COBISS.SI-ID 3668780

PAVLOVIČ, Viljem. Zgodnje napovedi stopnje alfa-kislin v hmeljni rastlini (Humulus lupulus L.) z modeli strojnega učenja : Doktorska disertacija = Modelling of alpha-acid content early prediction by hops (Humulus lupulus L.) with machine learning models : Ph. D. Thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Št. 11). Maribor: [V. Pavlovič], 2011. XVII, 197 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=22037. [COBISS.SI-ID 3144492]

BOHAK, Zarja. Analiza stanja nasledstva in ocena nasledstvene perspektivnosti slovenskih družinskih kmetij : doktorska disertacija = Analysis of succession status and evaluation of succession prospects of Slovene family farms : ph. d. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, št. 10). Maribor: [Z. Bohak], 2011. XIII, 187 f., ilustr., preglednice. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=20992. [COBISS.SI-ID 3117356]

VINDIŠ, Peter. Večparametrski model ocenjevanja energetskih rastlin za pridelavo v bioplin : doktorska disertacija = Multi-criteria model for evaluation of energy crops for biogas production : Ph. D. Thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, št. 6). Maribor: [P. Vindiš], 2010. XIII, 139 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3111212]

MAJKOVIČ, Darja. Slovenska zunanja trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi – analitičen pristop in modeliranje : doktorska disertacija = Slovene international trade with agricultural and food products – analytical approach and modeling : Ph. D. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, št. 5). Maribor: [D. Majkovič], 2007. XI, 186 f., [10] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2527276]

PAŽEK, Karmen. Aplikacija simulacijskih modelov in večkriterijske odločitvene analize za podporo odločanju na kmetijah : doktorska disertacija = Application of simulation models and multi-criteria decision analysis for decision support on farms : thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, št. 3). Maribor: [K. Pažek], 2006. XV, 202 f., [14] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2374700]

REDNAK, Miroslav. Razvoj agrarnopolitičnih informacijskih sistemov v Sloveniji : doktorska disertacija = A development of agricultural policy information systems in Slovenia : Ph.D. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Št. 1). Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2003. XII, 191 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2032428]


Rozman, Č., Turk., J. and Pažek, K. 2009. Menedžment v kmetijstvu = Management in Agriculture. Kmetijska založba, FacultyofAgricultureandLifeSciences, Universityof Maribor, pp. 170.

TURK, Jernej. Teoretične in empirične analize v agrarni ekonomiki. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 225 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6317-02-4. [COBISS.SI-ID 45279745]

TURK, Jernej. Agrarna ekonomika : teorija in aplikacije. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 1998. 176 str., graf. prikazi. ISBN 961-90223-6-X. [COBISS.SI-ID 42410753


1. Zdrava rast: pd niše do večjega obsega z integriteto in zaupanjem (acronym: HEALTHGROWTH) – trajanje projekta 2012-2015

2. Mountain Agrofood products, Retailing and Consumers (acronym: Euro-MARC) 2006-2009

3. PathogenCombat – Control and prevention of emerging and future pathogens at cellular and molecular level troughout the food chain

4. Microbial Risk assessment and quality control of wastewater and activated sludge – a basis for foodborne illness prevention« v okviru Waterpool Competence Network Water Resources

5. Building trust for quality assurance in emerging markets for food chains (6. OP) 2006-2009

6. Eco-logica (HU/05/B/F/PP-170018, Leonardo da Vinci projekti)


LOVESEN PODPIS POGODB Z NOVO GENERACIJO SLOVENSKIH ŠTIPENDISTOV SVETOVNE FEDERACIJE ZNANSTVENIKOV

Slovesen podpis pogodb je potekal v torek, 12. aprila 2016 v Hotelu Antiq Palace v Ljubljani. Med štipendisti nove generacije je postal tudi Doc. dr. Jernej Prišenk. 

Več na: 

PRIZNANJE ZA ZNANSTVENO ODLIČNOST CASYS 2007

 

Leta 2007 je v Liegeu, v Belgiji, potekala osma mednarodna konferenca CASYS 2007 s področja kriznega managementa, ekonomskih sistemov, socialnih modelov, operacijskih raziskav.

Črtomir Rozman, Karmen Pažek, Martina in Franci Bavec soskupaj z ostalimi soavtorji prejela nagrado za najboljši članek z naslovom The System Dynamics Model for Development of Organic Agriculture.

 
 
SLAVNOSTNA 11. PODELITEV POMURSKIH RAZISKOVALNIH NAGRAD 2012
 

V petek 24.5.2013 je v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota potekala slavnostna 11. Podelitev Pomurskih raziskovalnih nagrad 2012. Nagrado za diplomsko/magistrsko delo s področja naravoslovja je med drugimi prejel tudi študent magistrskega študijskega programa Agrarna ekonomika Jožef Vinčec za svojo magistrsko delo z naslovom »Uporaba matematičnega programiranja za določitev optimalne strukture kolobarja« pod mentorstvom prof. dr. Karmen Pažek.

Več si lahko preberete na:

http://www.pomurec.com/vsebina/17095/FOTO:_Slavnostna_11._podelitev_Pomurskih_raziskovalnih_nagrad_2012

in

http://sobotainfo.com/novice/ogled/19214/?s=s


Red. prof. dr. Martin Pavlovič

PAVLOVIČ, Martin. Hmeljarstvo : prispevek v oddaji “Ljudje in zemlja”, TV Slovenija, 1. program, 11. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 4603436], kategorija: SU (S)
 
PAVLOVIČ, Martin. Slovenske sorte hmelja so zelo iskane na svetovnih trgih : prispevek v oddaji “Za naše kmetovalce”, ki je bila na sporedu na 1. programu Radia Slovenija, 18. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 4603180], kategorija: SU (S)
 
ČERENAK, Andreja (intervjuvanec), ZUPANČIČ, Martina (intervjuvanec), KOŠIR, Iztok Jože (intervjuvanec), ČEH, Barbara (intervjuvanec), RAK CIZEJ, Magda (intervjuvanec), PAVLOVIČ, Martin (intervjuvanec). Hmelj oprasne za vse življenje. Delo de facto, ISSN 2232-5549, okt. 2015, leto 4, št. 27, str. 26-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 4140588], kategorija: SU (S)
 
Red. prof. dr. Črtomir Rozman
Ljudje in zemlja 30.12.2018 Sladkorna pesa https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174585803/00:13:15 
Radijska tribuna o cenah hrane 8.11. 2017 https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-tribuna/174501167
 
Studio ob 17: 16.2. 2017 Ponovna pridelava sladkorne pese https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174455395
 
Studio ob 17: 4.8. 2014 Pridelava sladkorne pese https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174289431
 
Ljudje in zemlja  Travniški sadovnjaki https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174472630/00:31:45
 
Ljudje in zemlja: SLadkorna pesa 15.2.2015 https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174319993/00:18:30
 
 

Red. prof. dr. Andreja Borec

BOREC, Andreja (intervjuvanec). Alpsko zmeraj ne prihaja iz Alp : z dr. Andrejo Borec, profesorico na mariborski Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, o hrani, ki bi jo potrošniki prepoznali pod neobvezno označbo kvalitete “gorski proizvodi”. Večer. [Tiskana izd.]. 2. apr. 2012, 68, [št.] 77, str. 10, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 69385217]
 
KLEP ČERNEJŠEK, Katarina (oseba, ki intervjuva), BOREC, Andreja (intervjuvanec), REICHENBERG, Gregor (intervjuvanec), TRČAK ZDOLŠEK, Simona (intervjuvanec). Urbani vrtovi v Mariboru. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Radijska tribuna. https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-tribuna/174601277. [COBISS.SI-ID 4552492]
 
KODRIČ CIZERL, Irena (oseba, ki intervjuva), BAVEC, Martina (intervjuvanec), BOREC, Andreja (intervjuvanec). Ustavite patente na življenje. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Aktualno na radiu Maribor. https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualno-na-radiu-maribor/174548211. [COBISS.SI-ID 4461612]

Izr. prof. dr. Jernej Prišenk

PRIŠENK, Jernej, KRANJEC, Tanja. Primerna oskrba športnih konjev. O živalih in ljudeh. http://4d.rtvslo.si/arhiv/o-zivalih-in-ljudeh/174504731. [COBISS.SI-ID 4383276]

Red. prof. dr. Karmen Pažek

PAŽEK, Karmen (intervjuvanec). Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede : Radio Murski val, rubrika Kratki stik , 19. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 4536108]