Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Raziskovalno, razvojno in strokovno delo

Slediti in sodelovati pri ustvarjanju najnovejših spoznanj na specifičnih raziskovalnih področjih, ki jih pokrivajo člani katedre ob vključevanju študentov v raziskovalno delo. Kakovostno raziskovalno delo je osnova za prenos dosežkov znanosti v aplikativne razvojne oblike, ki so primerne za uporabo v živinorejski praksi in širše.

 

Raziskovalna področja članov katedre

red. prof. dr. Dejan Škorjanc

- obnašanje prašičev, pitovne in reprodukcijske lastnosti
- delovanje bioaktivnih učinkovin (tanin) v ¨in vivo¨ in ¨in vitro¨ pogojih
na intestinalni trakt in epitelijske celice neprežvekovalcev
- obnašanje govedi (doktorant), napoved mlečnosti ter ocenjevanje vpliva
somatskih celic na prirejo mleka

red. prof. dr.  Aleš Gregorc

-tehnologija čebelarjenja
-vzreja čebel, s poudarkom na vzreji matic kranjske čebele, Apis mellifera carnica
-notranji in zunanji, okoljski vplivi na razvoj čebel
-proučevanje razvoja varoj in zatiranje varoj, Varroa destructor
-biologija, patologija in raziskave na molekularnem in celičnem nivoju
-sonaravno čebelarjenje

izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše -bližnja infrardeča spektroskopija
-kakovost mesa in mesnih izdelkov
-dobro počutje živali

doc. dr. Janko Skok

- biologija/etologija/vedenjska ekologija udomačenih vrst živali s poudarkom na sesalcih
(obdobje laktacije in odstavitve: socialna struktura, hierarhija, tekmovalnost/sodelovanje, agresija,konflikt mati/mladiči itd.),
-dobro počutje domačih živali.

 
 

Mednarodno sodelovanje
 • EFSA – European Food Safety Authority; External expert for CONTAM working group on HMF (hydroxymethylfurfural) in bees; EFSA-Q-2020-00510;
  2020-2023. Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain/CONTAM
 • ARRS flamsko slovenski projekt: Genetic variants associated with honey bee resistance against  virus and their use in CRISPR/Cas9-based marker assisted selection to improve resilience of bees/ Genetske raznolikosti in genetski markerji za ugotavljanje odpornosti medonsne čebele na virusne okužbe, ter raba genetskih markerjev v selekciji čebel na odpornost proti virusom; N4-0192 1.1.2021 – 31.12.2024 (trajanje 4 leta).
 • European Commission: Better training for safer food: Seven Trainings, from 2014 - 2017; Prague, Czech Republic and Maribor, Slovenia. Honey bees and Bacterial Brood Diseases
 • Work Shops: Colony examination, Management of the Bee Colonies, Demonstration of breeding techniques.
 • Taiex workshops
 • AGRI-EIP: focus group on "Bee health and sustainable beekeeping"
 • COST CA15134: Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens (GroupHouseNet). (https://www.cost.eu/actions/CA15134/#tabs|Name:overview) - partnerji.

 

Aktualni projekti

PRP 2014-2020 Ukrep M16-Sodelovanje: Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti; 2020 – 2023.

P1-0164: Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja, Research for improvement of safe food and health, dr. Dejan Škorjanc; 1.1.1999―31.12.2024

V4-1817: Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji (1.11.2018 do 31.10.2020, vodja: Zupan Manja)

V4-1604: Dobrobit v povezavi z zdravstvenim varstvom perutnine ter prašičev v konvencionalnih in alternativnih sistemih rej (1.10.2016 do 30.9.2018, vodja: Zupan Manja)

V4-1417: Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah (1.7.2014 do 30.6.2017, vodja: Čandek Potokar Marjeta)

L4-5521: Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov (1.8.2013 do 31.7.2016, vodja: Čandek Potokar Marjeta)

 

Industrijski projekti
 • Ugotavljanje vpliva dodajanja taninskih ekstraktov (FARTOV) v obrokih za pujske (Tanin d.d.), Dejan Škorjanc, 1.1.2013 - 31.12.2013 
 • Opis poskusa in pregled stroškov za izvedbo raziskave vpliva gnojila-lesni pepel na količino in kakovost pridelka testnih rastlin (Tanin d.d.), Dejan Škorjanc, 1.1.2015 - 31.12.2015
 • Izvajanje raziskave vpliva taninskih dodatkov v prehrani bikov pitancev (Tanin d.d.), Dejan Škorjanc, 2015 - 2017

 

Aktualne objave

2021

ESAREC, Nikolina, SKOK, Janko, ŠKORJANC, Dejan, PREVOLNIK POVŠE, Maja. Group dynamics in a spontaneously established group of newly weaned piglets. Applied animal behaviour science. ISSN 0168-1591. 2021, vol. 238, 105317. DOI: 10.1016/j.aaplanim.2021.105317.

MESAREC, Nikolina, SKOK, Janko, ŠKORJANC, Dejan, PREVOLNIK POVŠE, Maja. Newly weaned piglets show a strong preference towards centrally positioned circular feeder. Italian Journal of Animal Science, ISSN 1594-4077, 2021, vol. 20, no. 1, str. 226-231

BRUS, Maksimiljan, FRANGEŽ, Robert, GORENJAK, Mario, KOTNIK, Petra, KNEZ, Željko, ŠKORJANC, Dejan. Effect of hydrolyzable tannins on glucose-transporter expression and their bioavailability in pig small-intestinal 3D cell model. Molecules, ISSN 1420-3049, 2021, vol. 26, iss. 2, str. 1-18

PRIMEC, Maša, ŠKORJANC, Dejan, LANGERHOLC, Tomaž, MIČETIĆ-TURK, Dušanka, GORENJAK, Mario. Specific Lactobacillus probiotic strains decrease transepithelial glucose transport through GLUT2 downregulation in intestinal epithelial cell models. Nutrition research, ISSN 0271-5317. [Print ed.], February 2021, vol. 86, str. 10-22

2020

MESAREC, Nikolina, PAČNIK, Urška, MESARIČ, Alja, SKOK, Janko, ŠKORJANC, Dejan, ZUPAN ŠEMROV, Manja, PREVOLNIK POVŠE, Maja. The effect of socialising piglets during lactation on performance, suckling behaviour and weaning aggression : a preliminary field study. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, 2020, vol. 68, no. 1, str.73-79

2019

SKOK, Janko, PREVOLNIK POVŠE, Maja. In polytocous mammals, weakling neonates, but not their stronger littermates, benefit from specialized foraging. Current zoology, https://academic.oup.com/cz/advance-article/doi/10.1093/cz/zoz001/5303343


2018

SKOK, Janko. On the presence and absence of suckling order in polytocous mammals. Behavioural processes, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635717304904

TOMAŽIN, Urška, BATOREK LUKAČ, Nina, ŠKRLEP, Martin, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Meat and fat quality of Krškopolje pigs reared in conventional and organic production systems. Animal : an international journal of animal bioscience, https://doi.org/10.1017/S1751731118002409 

MEIKLE, William G., ADAMCZYK, John, WEISS, Milagra, GREGORC, Aleš. Effects of bee density and sublethal imidacloprid exposure on cluster temperatures of caged honey bees. Apidologie, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13592-018-0585-z 

GREGORC, Aleš, ALBURAKI, Mohamed, SAMPSON, Blair, KNIGHT, Patricia R., ADAMCZYK, John. Toxicity of selected acaricides to honey bees (Apis mellifera) and varroa (Varroa destructor Anderson and Trueman) and their use in controlling varroa within honey bee colonies. Insects, http://www.mdpi.com/2075-4450/9/2/55 

BRODSCHNEIDER, Robert, GREGORC, Aleš, et al. Multi-country loss rates of honey bee colonies during winter 2016/2017 from the COLOSS survey. Journal of Apicultural Research, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00218839.2018.1460911 

GREGORC, Aleš, ALBURAKI, Mohamed, RINDERER, Nicholas, SAMPSON, Blair, KNIGHT, Patricia R., KARIM, Shahid, ADAMCZYK, John. Effects of coumaphos and imidacloprid on honey bee (Hymenoptera: Apidae) lifespan and antioxidant gene regulations in laboratory experiments. Scientific reports, https://www.nature.com/articles/s41598-018-33348-4 

BRUS, Maksimiljan, GRADIŠNIK, Lidija, TRAPEČAR, Martin, ŠKORJANC, Dejan, FRANGEŽ, Robert. Beneficial effects of water-soluble chestnut (Castanea sativa Mill.) tannin extract on chicken small intestinal epithelial cell culture. Poultry science, https://academic.oup.com/ps/advance-article/doi/10.3382/ps/pex424/4851133

2017

MESAREC, Nikolina, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ŠKORJANC, Dejan, SKOK, Janko. Gangs of piglets: Welfare and growth of imprinted and guided weaners. Applied animal behaviour science, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159117301600?via%3Dihub

GREGORC, Aleš, ALBURAKI, Mohamed, WERLE, Chris, KNIGHT, Patricia R., ADAMCZYK, John. Brood removal or queen caging combined with oxalic acid treatment to control varroa mites (Varroa destructor) in honey bee colonies (Apis mellifera). Apidologie, https://link.springer.com/article/10.1007/s13592-017-0526-2 

TLAK GAJGER, Ivana, SAKAČ, Martina, GREGORC, Aleš. Impact of thiamethoxam on honey bee queen (Apis mellifera carnica) reproductive morphology and physiology. Bulletin of environmental contamination and toxicology, https://link.springer.com/article/10.1007/s00128-017-2144-0

GREGORC, Aleš, KNIGHT, Patricia R., ADAMCZYK, John. Powdered sugar shake to monitor and oxalic acid treatments to control varroa mites (Varroa destructor Anderson and Trueman) in honey bee (Apis mellifera) colonies. Journal of Apicultural Research, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2017.1278912 

RIVERA-GOMIS, Jorge, GREGORC, Aleš, MARONI PONTI, Andrea, ARTESE, Francesco, ZOWITSKY, Gertruida, FORMATO, Giovanni. Monitoring of small hive beetle (Aethina tumida Murray) in Calabria (Italy) from 2014 to 2016 : practical identification methods. Journal of Apicultural Science, https://content.sciendo.com/view/journals/jas/61/2/article-p257.xml 

FAZARINC, Gregor, VRECL, Milka, ŠKORJANC, Dejan, ČEHOVIN, Tamara, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Dynamics of myosin heavy chain isoform transition in the longissimus muscle of domestic and wild pigs during growth: a comparative study. Animal : an international journal of animal bioscience, https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/dynamics-of-myosin-heavy-chain-isoform-transition-in-the-longissimus-muscle-of-domestic-and-wild-pigs-during-growth-a-comparative-study/C9044024ED034E60C1E81F4F93772560  

JERETINA, Janez, ŠKORJANC, Dejan, BABNIK, Drago. A new somatic cell count index to more accurately predict milk yield losses. Archives animal breeding, https://www.arch-anim-breed.net/60/373/2017/ 

 

2016

BILIĆ-ŠOBOT, Diana, ZAMARATSKAIA, Galia, RASMUSSEN, Martin Krøyer, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, ŠKRLEP, Martin, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ŠKORJANC, Dejan. Chestnut wood extract in boar diet reduces intestinal skatole production, a boar taint compound. Agronomy for sustainable development, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13593-016-0399-1  

BILIĆ-ŠOBOT, Diana, KUBALE, Valentina, ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, PREVOLNIK POVŠE, Maja, FAZARINC, Gregor, ŠKORJANC, Dejan. Effect of hydrolysable tannins on intestinal morphology, proliferation and apoptosis in entire male pigs. Archives of animal nutrition, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1745039X.2016.1206735 

SKOK, Janko, GERKEN, Martina. Suckling strategies in the pig : The Göttingen minipig as a model. Livestock science, http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2015.12.012 

SKOK, Janko. Being a weakling and surviving: Keep the fittest siblings close-by when eating. Behavioural processes, http://dx.doi.org/10.1016/j.beproc.2016.10.010 

ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, BATOREK LUKAČ, Nina, PREVOLNIK POVŠE, Maja, PUGLIESE, Carolina, LABUSSIÈRE, Etienne, FLORES, Mónica. Comparison of entire male and immunocastrated pigs for dry-cured ham production under two salting regimes. Meat science, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174015300802?via%3Dihub 

GREGORC, Aleš, SILVA-ZACARIN, Elaine C. M., CARVALHO, Stephan Malfitano, KRAMBERGER, Doris, TEIXEIRA, Erica W., MALASPINA, Osmar. Effects of Nosema ceranae and thiametoxam in Apis mellifera: A comparative study in Africanized and Carniolan honey bees. Chemosphere,  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515304847 

GREGORC, Aleš, ADAMCZYK, John, KAPUN, Stanko, PLANINC, Ivo. Integrated varroa control in honey bee (Apis mellifera carnica) colonies with or without brood. Journal of Apicultural Research, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2016.1222700 

MEIKLE, William G., ADAMCZYK, John, WEISS, Milagra, GREGORC, Aleš, JOHNSON, Don R., STEWART, Scott D., ZAWISLAK, Jon, CARROLL, Mark J., LORENZ, Gus M. Sublethal effects of imidacloprid on honey bee colony growth and activity at three sites in the U.S. PloS one, Ihttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168603   

OCEPEK, Marko, ŠKORJANC, Dejan. Does rearing system (conventional vs. organic) affect ammonia emissions during the growing and fattening periods of pigs?. Biosystems engineering, http://ac.els-cdn.com/S1537511015304918/1-s2.0-S1537511015304918-main. pdf?_tid=a69298c6-75c3-11e6-a475-00000aacb361&acdnat=1473339565_4ede7523e8e2a5d1d6c29515615ad0e4 

ZAMARATSKAIA, Galia, RASMUSSEN, Martin Krøyer, ŠKRLEP, Martin, BATOREK LUKAČ, Nina, ŠKORJANC, Dejan, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Tissue-specific regulation of CYP3A by hydrolysable tannins in male pigs. Xenobiotica, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00498254.2015.1099081 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand