Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Pedagoško delo

Delo z majhnimi skupinami študentov tudi v prihodnje obogatiti z najnovejšimi dognanji iz področij znanosti o domačih živalih ob njihovem vključevanju v raziskovalno-razvojne-strokovne projekte. Študentu nuditi predavanja in vaje na način, da lahko pridobljeno znanje preizkusi v času opravljanja prakse. 

 

Mentorstvo pri doktorskih disertacijah

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

BRUS, Maksimiljan. Biološka aktivnost hidrolizabilnih taninov v epitelijskem celičnem modelu tankega črevesja in brojlerskih piščancih : doktorska disertacija = Biological activity of hydrolysable tannins in small intestine epithelium cell model and in broiler chickens : ph. d. thesis. [Maribor: M. Brus], 2020. IX, 88 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75310. [COBISS.SI-ID 19013891]

JERETINA, Janez. Napoved laktacijskih krivulj z uporabo regresijskih modelov in ocena izgube mleka zaradi povečanega števila somatskih celic pri kravah : doktorska disertacija = Lactation curve standards prediction of cows using regression models and estimating milk loss due to high somatic cell count : ph. d. thesis. Maribor: [J. Jeretina], 2018. VI, 70 f., graf. prikazi, tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72807. [COBISS.SI-ID 5612136]

BILIĆ-ŠOBOT, Diana. Effects of supplementing the diet of entire males with sweet chestnut tannin on intestinal and liver histomorphological and immunohistochemical characteristics and boar taint compounds : ph. d. thesis = Vpliv dodanega kostanjevega tanina v obroku merjascev na histomorfološke in imunohistokemične lastnosti črevesja ter jeter in sestavin vonja po merjascu : doktorska disertacija. Maribor: [D. Bilić-Šobot], 2016. XI, 93 f.,, ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63080. [COBISS.SI-ID 4233260]

SKOK, Janko. Biologija sesnega obnašanja pri prašiču : ontogenija, mehanizmi in vzorci : doktorska disertacija = Biology of pig suckling behaviour : ontogeny, mechanisms and patterns : ph. d. thesis. Maribor: [J. Skok], 2015. V, 73 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47950. [COBISS.SI-ID 3926828]

PREVOLNIK POVŠE, Maja. Uporabnost NIR spektroskopije za določanje lastnosti mesa : doktorska disertacija. Maribor: [M. Prevolnik], 2011. IV, 142 f., [5] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=17620. [COBISS.SI-ID 2935340]

 

red. prof. dr. ALEŠ GREGORC

SOKLIČ, Mateja. Spremembe v srednjem črevesu in goltnih žlezah po okužbi medonosne čebele (Apis mellifera carnica) s sporami Nosema spp. : doktorska disertacija = Changes to the ventriculus and hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera carnica) caused by Nosema spp. infection : ph. d. thesis. Maribor: [M. Soklič], 2016. VII, 96 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60792. [COBISS.SI-ID 4194348

 

Mentorstvo pri magisterskih delih

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

CENCIČ, Jernej. Biovarnost pri reji prašičev : magistrsko delo. Maribor: [J. Cencič], 2021. X, 67 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78576. [COBISS.SI-ID 53702659]

GLIHA, Anej. Različne oblike obnašanja pujskov in njihova povezanost s tipom tehnologije reje v času laktacije : magistrsko delo. Maribor: [A. Gliha], 2019. VIII, 68, [1] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75324. [COBISS.SI-ID 4629292],

PAČNIK, Urška. Vpliv zgodnje socializacije pujskov na stopnjo poodstavitvene agresije : magistrsko delo. Maribor: [U. Pačnik], 2019. VI, 37 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75251. [COBISS.SI-ID 4625708]

KOKOL, Jernej. Vpliv dodajanja tanina, hmelja in vitamina E v krmo na rastnost in klavno kakovost prašičev : magistrsko delo. Maribor: [J. Kokol], 2018. VII, 41, [2] f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69604. [COBISS.SI-ID 4407852]

VIDMAR, Neža. Vpliv hidrolizirajočih taninov iz izvlečkov kostanja na črevesne epitelijske celice humanega in prašičjega izvora : magistrsko delo. Maribor: [N. Vidmar], 2017. X, 67, [3] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66089. [COBISS.SI-ID 4335404]

POGOREVC, Sonja. Finančna analiza investicije v novogradnjo hleva in klavno predelovalnega obrata v prašičereji : magistrska naloga. Maribor: [S. Pogorevc], 2015. X, 79, [3] f., [1] zganjena pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47430. [COBISS.SI-ID 3877420]

 KRAJNC ŠLAMBERGER, Vanina. Vpliv uporabe sintetičnih zeolitov 4A in 13X na prašičjo gnojevko : magistrsko delo. Maribor: [V. Krajnc], 2012. IX, 32 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=23587. [COBISS.SI-ID 3346732]

OCEPEK, Marko. Razlike med ekološko in konvencionalno rejo prašičev glede na proučevane rastne, pitovne, klavne lastnosti in kakovost mesa : magistrsko delo. Maribor: [M. Ocepek], 2010. VIII, 55 f., ilustr. Magistrska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13442. [COBISS.SI-ID 2926636]

red. prof. dr. ALEŠ GREGORC

JURIŠIĆ, Snežana. Vpliv HMF-a na dolgoživost čebel v laboratorijskih pogojih : magistrsko delo. Maribor: [S. Jurišić], 2016. VIII, 36, [6] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63137. [COBISS.SI-ID 4217644]

KRAMBERGER, Doris. Vpliv spor nosema in pesticida thiamethoxam na dolgoživost čebel : magistrsko delo. Maribor: [D. Kramberger], 2015. VII, 42, [7] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48158. [COBISS.SI-ID 3939884]

 

izr. prof. dr. MAJA PREVOLNIK POVŠE

FLERE, Damjana. Spremljanje stanja in predlog ukrepov za zmanjšanje pogostosti mastitisov pri molznicah v slovenskih čredah : magistrsko delo. Maribor: [D. Flere], 2016. VII, 54, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59696. [COBISS.SI-ID 4157740]

ŠTEFANIČ, Matej. Poskus napovedovanja barve in teksture pršuta z bližnjo infrardečo spektroskopijo : magistrsko delo. Maribor: [M. Štefanič], 2015. VI, 44, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82702. [COBISS.SI-ID 4034860]

GOLOGRANC, Simona. Primerjalna analiza kakovosti mleka na izbranih kmetijah koroške regije z različnimi možnostmi za kmetovanje : magistrsko delo. Maribor: [S. Gologranc], 2015. VIII, 32, [6] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=53903. [COBISS.SI-ID 3968812]

 

doc. dr. JANKO SKOK

MESAREC, Nikolina. Zmanjševanje poodstavitvene agresije in stresa na osnovi imprintinga pujskov v obdobju laktacije : magistrsko delo. Maribor: [N. Mesarec], 2017. V, 17, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68092. [COBISS.SI-ID 4351020

 

Mentorstvo pri diplomskih delih

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

OROZEL, Rozika. Vpliv različnih razrečevalcev na kvalitativne lastnosti bikovega semena : diplomsko delo. Maribor: [R. Orozel], 2014. VII, 43, [2] f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47123. [COBISS.SI-ID 3849772]

GOLOB, Maja. Vpliv različnih taninskih dodatkov v krmi prašičev na mikrobiološko sliko tankega črevesa : diplomsko delo. Maribor: [M. Golob], 2014. VIII, 53, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46301. [COBISS.SI-ID 3794732]

TIBAUT OTTO, Matejka. Primerjava dobrega počutja svinj in proizvodnih parametrov v prosti reji v primerjavi s sistemom vkleščanja svinj v celotnem obdobju laktacije : diplomsko delo. Maribor: [M. Tibaut Otto], 2012. VIII, 44 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38749. [COBISS.SI-ID 3416876]

KRISTAN, Andreja. Obnašanje svinj in pujskov v času laktacije : diplomsko delo. Maribor: [A. Kristan], 2010. VII, 37 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Univerzitetne diplomske naloge. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=16594. [COBISS.SI-ID 3060780]

PILIH, Tina. Primerjava enačb za ocenjevanje stabilnosti sesnega reda pujskov : diplomsko delo. Maribor: [T. Pilih], 2010. VII, 22 f., ilustr. + graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Univerzitetne diplomske naloge. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13939. [COBISS.SI-ID 2949420]

MÜLLER, Mia. Vpliv tipa porodnega boksa, velikosti gnezda in pasme na sesni red in čas sesanja pujskov : diplomsko delo. Maribor: [M. Müller], 2008. X, 44 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Visokošolske diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2723372]

KOZAR, Jasmina. Vpliv transporta prašičev na kakovost mesa : diplomsko delo. Maribor: [J. Kozar], 2008. VI, 49 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerzev Mariboru, Univerzitetne diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2721068]

STOŽIR, Franci. Primerjava rastnih lastnosti pujskov na grelni plošči in vodni postelji v različnih obdobjih : diplomska naloga = A comparison of piglet's growing rates on heating plate and a water bed in different periods of year : graduation thesis. Maribor: [F. Stožir], 2007. V, 30 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Visokošolske diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2580012]

HOHLER, Marko. Vpliv laktacijskih izgub debeline hrbtne slanine na reprodukcijske lastnosti svinj : diplomsko delo = Effect of lactation decrease of backfat thickness on sows reproduction performance : graduation thesis. Maribor: [M. Hohler], 2007. VIII, 59 f., tabele. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Univerzitetne diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2567980]

FARKAŠ, Simon. Nadzor reproduktivnosti svinj s pomočjo računalnika : diplomsko delo = Computer-aided control of sow reproduction : graduation thesis. Maribor: [S. Farkaš], 2006. VII, 61 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Visokošolske diplomske naloge, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2364716]

GORIČAN, Laura. Vpliv različnih nastiljev na rastnost in konzumacijo krme prašičev : diplomsko delo. Maribor: [L. Goričan], 2006. 37 f., ilustr. Diplomsko delo študentov Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Visokošolske diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2471212]

PREVOLNIK, Maja. Napovedovanje vsebnosti intramuskularne maščobe v prašičjem in govejem mesu z NIR spektroskopijo : diplomsko delo = Prediction of intramuscular fat in pork and beef by NIR spectroscopy : graduation thesis. Maribor: [M. Prevolnik], 2005. XI, 39 f., pril., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo v Mariboru, Univerzitetna diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2197548]

HORVAT MAJCEN, Martina. Razmerje spola pujskov in velikost gnezda pri svinjah ŠL (11) pasme in križankah (11x22) = Das Verhältnis zwischen dem Ferkelgeschlecht und der Wurfgrösse bei der Schweinerasse SL (11x22) : diplomsko delo. Maribor: [M. Horvat Majcen], 2005. VII, 37 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2288428]

ZALUBERŠEK, Marjeta. Vsebnosti težkih kovin v tkivih in proizvodih prašičev iz domače reje : (primerjava območij Zgornje Mežiške, Šaleške in Zgornje Savinjske doline) : diplomska naloga = Heavy metals in tissues and products of pigs from the domestic breeding : (comparison of the Meža Valley, the Šalek Valley and the Upper Savinja Valley) : graduation thesis. Maribor: [M. Zaluberšek], 2005. VI, 55 f., ilustr., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2288684]

IRGOLIČ, Aleš. Primerjava klavne kakovosti volov in bikov lisaste pasme : diplomsko delo = The Analysis of carcas charecteristics of steers and bulls of simmental breed : graduation thesis. Maribor: [A. Irgolič], 2004. X, 86 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Univerzitetna diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2169388]

ŠKAFAR, Boštjan. Primerjava postnatalne rasti križancev 12 x 55 s prašiči pasme švedski landrace v obdobju od rojstva do 70. dneva starosti : diplomsko delo = Comparison of postnatal growth pattern between crossbreed pigs 12 x 55 and swedish lanrace breed from birth to 70 days of age : graduation thesis. Maribor: [B. Škafar], 2004. VII, 43 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2152492]

SKOK, Janko. Vpliv količine posesanega mleka sesnega reda in rojstne mase na rastnost pujskov do odstavitve : diplomsko delo = The Impact of the quatity of suckled milk, teat order and birth weight on pig growth until weaning : graduation thesis. Maribor: [J. Skok], 2004. IX, 83 str., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2160428]

VOLARIČ, Saša. Vpliv pasme, klimatskih dejavnikov in starosti na kakovost bikovega semena : diplomska naloga = Effect of breed, climate factors and age on bulls semen quality : graduation thesis. Maribor: [S. Volarič], 2004. XI, 90 f., tabele. [COBISS.SI-ID 2151724]

HOHLER, Marko. Vpliv različnih nastiljev na rastnost pujskov od četrtega do osmega tedna starosti : diplomsko delo = Influence of different beddings on growth performance of piglets from fourth to eighth week of age : graduation thesis. Maribor: [M. Hohler], 2004. VIII, 42 str. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2162476]

ZVER, Aleš. Vpliv starosti in telesne mase mladic ob uspešnem prvem pripustu na velikost gnezda in rastnost pujskov : diplomsko delo = Effect of age and body mass of gilts at successful first mating on litter size and growth performance of piglets : graduation thesis. Maribor: [A. Zver], 2004. VIII, 59 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Univerzitetna diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2084396]

VODUŠEK, Špela. Rastnost in klavne lastnosti kuncev križancev : diplomsko delo = Growth rate and carcass characteristics of crossbreed rabbits : graduation thesis. Maribor: [Š. Vodušek], 2003. VI, [54 f.], graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 291. [COBISS.SI-ID 1980972]

ŠEGA, Romana. Vpliv mlečnega nadomestka in okoliške temperature na rastnost pujskov pred odstavitvijo in v zgodnjem poodstavitvenem obdobju : diplomsko delo = Effect of sow - milk replacer and high ambient temperature on the growth performance of piglets in pre - and post- weaning preiod : graduation thesis. Maribor: [R. Šega], 2003. VII, 46 f., tabele. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo Maribor, Visokošolska diplomska naloga, Št. 296. [COBISS.SI-ID 1991724]

KRSNIK, Jožica. Vpliv okoliških temperatur in pasme merjascev na lastnosti semena : diplomsko delo = The Influence of environmental temperatures and breed on semen characteristics in the boar : graduation thesiss. Maribor: [J. Krsnik], 2003. VII, 45 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga. [COBISS.SI-ID 2066220]

GORIČAN, Amalija. Analiza povezanosti starosti in telesnih mer svinj : diplomska naloga = Die Analyse der Wechselbeziehung zwischen dem Alter und den Körpermasse bei Schweine : Diplomarbeit. Maribor: [A. Goričan], 2002. VII, 32 f., tabele. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 237. [COBISS.SI-ID 1899308]

KIRN, Andrej. Primerjava postnatalne rasti križancev 12x44 s prašiči pasme švedski landrace v obdobju od rojstva do odstavitve : diplomsko delo = Comparison of postnatal growth between crossbreed pigs 12x44 and swedish landrace breed from birth to postweaning period : graduation thesis. Maribor: [A. Kirn], 2002. VII, 37 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 245. [COBISS.SI-ID 1913900]

MORAVEC, Mateja. Proučevanja nekaterih kvantitativnih lastnosti in možnega modela za dedovanje barve dlake pri činčilah (Chinchilla lanigera) : diplomsko delo. Maribor: [M. Moravec], 2002. VII, 71 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 260. [COBISS.SI-ID 1933868]

SMODIČ, Andrej. Analiza klavne kakovosti prašičev različnega porekla za obdobje 1999-2000 : diplomska naloga = Analyse der Schlachtqualität von Schweinen verschiedener Herkunft in den Jahren 1999-2000 : Diplomarbeit. Maribor: [A. Smodič], 2001. VI, 33.f, ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 144. [COBISS.SI-ID 1755692]

ZUPANIČ, Marko. Analiza postnatalne rasti prašičev različnih kombinacij križanj in pasme Švedski landrace v obdobju pitanja od 28 do 96 kg : diplomska naloga = Die Analyse des postnatalen Wachstums der Schweine verschiedener kombinationen Kreuzungen und der Rasse Schwedisch landrace im Zeitraum der Fütterung von 28 bis 96 kg : Diplomarbeit. Maribor: [M. Zupanič], 2001. XII, 79 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 196. [COBISS.SI-ID 1817132]

VALENTAN, Lidija. Vpliv kombinacije križanja in spola na rastnost pujskov do odstavitve : diplomska naloga = The influence of sex and crossing combination of piglets on growth rate from birth to weaning : graduation thesis. Maribor: [L. Valentan], 2001. VII, 25 f., tabele. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 192. [COBISS.SI-ID 1810732]

SMOLINGER, Jože. Vpliv različnega porekla prvesnic lisaste in črnobele pasme na prirejo mleka : diplomska naloga = Der Einfluss verschidener Herkunft der ersgebärender von Flechvieh und Schwartzbunte Rasse auf die Milchleistung : Diplomarbeit. Maribor: [J. Smolinger], 2001. VIII, 43 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 163. [COBISS.SI-ID 1766700]

ČERNELČ, Adrijan. Vpliv zaporedne prasitve na mere plodnosti svinj : diplomska naloga = Die Wirkung der Aufeinanderfolgenden abferkelung auf die Massen der Fruchtbarkeit von Schweinen : Diplomarbeit. Maribor: [A. Černelč], 2001. VI, 36 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, Št. 147. [COBISS.SI-ID 1756460]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)


FIJAVŽ, Uroš. Fenotipske lastnosti potomcev križanja štajerske in pritlikave vijandotske kokoši v zgodnjem stadiju razvoja : diplomsko delo. Maribor: [U. Fijavž], 2015. VI, 29 f., [1] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54773. [COBISS.SI-ID 4000044]

PUNGARTNIK, Aleksandra. Vpliv dodatka taninov h krmi prašičev na dinamiko rasti po odstavitvi : diplomsko delo. Maribor: [A. Pungartnik], 2014. VI, 22, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44993. [COBISS.SI-ID 3746092]

UREK, Tina. Vloga položaja v sesnem redu na agresivno obnašanje pujskov po odstavitvi : diplomsko delo. Maribor: [T. Urek], 2013. VII, 24 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=42366. [COBISS.SI-ID 3591468]

ROJS, Tadej. Vpliv sezone na rastne, pitovne in klavne lastnosti prašičev : diplomsko delo. Maribor: [T. Rojs], 2013. VIII, 36 f., [2] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=40118. [COBISS.SI-ID 3508780]

DERVARIČ, Aleksandra. Lastnosti plodnosti, ki vplivajo na učinkovitost reje plemenskih svinj : diplomsko delo. Maribor: [A. Dervarič], 2012. VIII, 25 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38581. [COBISS.SI-ID 3415596]

PRAPER, Katarina. Prostorske značilnosti mamalnega kompleksa in njihova vloga v postnatalnem življenju pujskov : diplomsko delo. Maribor: [K. Praper], 2012. VIII, 43 f., [1] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38208. [COBISS.SI-ID 3404332]

SUŠEC, Suzana. Analiza rezultatov anket potrošnikovega nakupa ekološkega prašičjega mesa : diplomsko delo. Maribor: [S. Sušec], 2010. IX, 49 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Bolonjske diplomske naloge. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=16054. [COBISS.SI-ID 3038764]

VIRK, Tadej. Primerjava proizvodnih lastnosti krav črno bele pasme različnega izvora : diplomsko delo. Maribor: [T. Virk], 2009. VI, 24 f. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Bolonjske diplomske naloge. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=11807. [COBISS.SI-ID 2854188]

 

izr. prof. dr. MAJA PREVOLNIK POVŠE

MEDVED, Nataša. Analiza klavne kakovosti bikov iz gospodarskega križanja : diplomsko delo. Maribor: [N. Medved], 2019. VI, 24, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73206. [COBISS.SI-ID 4557612]

ZVER, Helena. Vpliv vključevanja krmnih dodatkov z antioksidativnim potencialom na barvo mesnih izdelkov : diplomsko delo. Maribor: [H. Zver], 2019. VI, 27, [3] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73030. [COBISS.SI-ID 4545580]

HRIBERŠEK, Žana. Kakovost mesa bikov lisaste pasme v povezavi z zorenjem : diplomsko delo. Maribor: [Ž. Hriberšek], 2018. VII, [33], [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72808. [COBISS.SI-ID 4498476]

ROBIČ, Ana. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah : diplomsko delo. Maribor: [A. Robič], 2017. VII, 27, [6] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67793. [COBISS.SI-ID 4348972]

DOBAJ, Martina. Vpliv vključevanja krmnih dodatkov z antioksidativnim potencialom na lastnosti kakovosti pršuta : diplomsko delo. Maribor: [M. Dobaj], 2017. VI, 29, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65136. [COBISS.SI-ID 4300588]

KONČAR, Janja. Ocenjevanje dobrega počutja krav molznic s pomočjo protokola Welfare Quality : diplomsko delo. Maribor: [J. Končar], 2016. VII, 38, [1] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64553. [COBISS.SI-ID 4242476]

HORVAT, Katarina. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah - mešana živinorejska kmetija. Maribor: [K. Horvat], 2016. VI, 39 f., [4] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62214. [COBISS.SI-ID 4212012]

JURKOVIČ, Valerija. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah - specializirana prašičerejska kmetija : diplomsko delo. Maribor: [V. Jurkovič], 2016. VI, 36, [4] f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61590. [COBISS.SI-ID 4212268]

ŠTALEKAR, Alenka. Napovedovanje kemične sestave krme z NIR spektroskopijo : diplomsko delo. Maribor: [A. Štalekar], 2015. VI, 29, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55187. [COBISS.SI-ID 4017196]

 

doc. dr. JANKO SKOK

SKITEK, Ana. Sestava mleka pri svinji v povezavi s telesno maso in sesnim obnašanjem pujskov : diplomsko delo. Maribor: [A. Skitek], 2018. VII, 25 f., [3] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71769. [COBISS.SI-ID 4475180]

MESARIČ, Alja. Sesno obnašanje pujskov v individualnih in skupinskih prasitvenih boksih : diplomsko delo. Maribor: [A. Mesarič], 2017. VII, 29 f., [3] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68397. [COBISS.SI-ID 4364588

   


FAKULTETA
ŠTUDIJ
ZA ŠTUDENTE
MEDNARODNO SODEL.
ZA ZAPOSLENE

Website Security Test

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand