Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Študijski program Živinoreja


Živinoreja, kot del kmetijstva v slovenskem prostoru, predstavlja zelo pomemben dejavnik pridelave zdrave in varne hrane, ohranjanja in vzdrževanja kulturne krajine ter poseljenosti, še posebej hribovitega dela Slovenije.

Nosilec živinorejske dejavnosti pridobi specializirano znanje s področja tehnologij, tako intenzivnih kot tudi ekstenzivnih sistemov, načinov pridelave krme za živali s travinja in njiv ter znanj s področja varovanja okolja. Vsa tehnološka znanja so povezana tudi z ekonomiko reje.

Študij živinoreje temelji na osnovnih temeljnih znanjih (pedologija, kemija, matematika, ekologija, ipd), ki so nadgrajena z znanji pridelave krme in reje domačih živali. Ta znanja so v nadaljevanju na strokovnem področju živinoreje poglobljena in specializirana s področij fiziologije in etologije živali, prehrane domačih živali, tehnologijah rej (v govedoreji, prašičereji in perutninarstvu, drobnica, konjereje, reje čebel, ipd.), zdravstvenega varstva domačih živali, selekcijskih metod in predelave mesa ter mleka. Vsa znanja s področja živinoreje in rastlinske pridelave se povezujejo tudi z agrarno ekonomiko in managementom v živinorejo.

Študent ima možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi imamo sklenjene sporazume o sodelovanju.

Diplomant študijskega programa Živinoreja ima vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na II. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

 

 PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Predmetnik  študijskega programa Živinoreja za študijsko leto 2020/2021.

 

studij

TEMELJNI CILJI PROGRAMA

V okviru študija pridobi študent znanja in spretnosti, ki bodo omogočale poznavanje vseh stopenj dela in tehnoloških postopkov, kot tudi kritično oceno, analize ter razlago pridobljenih rezultatov. Sestavni del študijskega programa je tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju. Delovne spretnosti s prakso se lahko pridobivajo na centrih Univerzitetnega kmetijskega posestva Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, na mojstrskih kmetijah in podjetjih, ki delujejo v kmetijstvu, živinorejsko veterinarskih zavodih in državni upravi na področju kmetijstva ter v tujini.
 

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Študijski program je idealen za tiste, ki nameravajo prevzeti vodenje in delo na moderno organiziranih in tržno usmerjenih kmetijskih posestvih (družinske farme in kmetije). Diplomant se lahko zaposli tudi v tehnoloških oddelkih ostalih kmetijskih gospodarstev, v zadružnih organizacijah, strojnih skupnostih in trgovskih podjetjih. Ob dodatnem izobraževanju je zaposljiv tudi v državni upravi, kmetijskem šolstvu in drugje.

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand