Terminski načrt:

- Senat FKBV

- Poslovodni odbor FKBV

- Komisija za študijske zadeve FKBV

- Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve

- Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje