Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Angleščina - vsebina predmeta 

Cilji:

Uvesti problemsko-naravnano ucenje tujega jezika stroke po predmetniku in s tem razviti znanje in spretnosti, ki jih potrebujejo mladi, ki hocejo biti uspešni na svojih delovnih mestih v informacijski družbi. Poleg nadaljnjega razvijanja štirih tradicionalnih jezikovnih spretnosti razviti tudi funkcionalne spretnosti, kot so samostojno reševanje problema, fleksibilnost prilagajati se novim situacijam, kreativno razmišljanje, vseživljenjsko ucenje in ucinkovito delovanje v skupinah.
 
Po koncanem problemsko-naravnanem procesu bodo študenti usposobljeni za:
 • Iskanje znanja na sistematicen, znanstven in realisticen nacin
 • Uporabo moderne tehnologije
 • Individualno delo in dobro delovanje v skupini
 • Prevzemanje odgovornosti za svoje ucenje
 • Razumevanje in apliciranje nanovo pridobljenega znanja
 • Sodelovanje na sestankih v angleškem jeziku ali vodenje le-teh
 • Pisanje skupinskega porocila o projektu v angleškem jeziku v skladu z navodili
 • Predstavitev svojih zakljuckov drugim skupinam v angleškem jeziku z uporabo ustreznih podatkov in predstavitvenih tehnik
 • Oceno in evalvacijo svojega dela in dela svojih kolegov z uporabo ocenjevalnih kriterijev za samoocenjevanje in kolegijsko ocenjevanje
Problemsko-naravnano ucenje tujega jezika stroke zagotavlja tudi možnost uciti tuj jezik po predmetniku in s tem ustvariti sodelovanje med ucitelji jezika in ucitelji drugih strokovnih predmetov.

Skozi povezovanje teh aktivnosti z drugimi evropskim jezikovnimi projekti, ki bodo razvili študije primerov, ki bodo študentom kmetijstva dostopni preko Interneta, bo tak pristop k ucenju tujega strokovnega jezika izpolnjeval zahteve Evropske komisije po ucenju jezikov in Bolonjske / Praške smernice, t.j. pospeševanje mobilnosti, evropskega sodelovanja na podrocju zagotavljanja kvalitete, evropskih dimenzij v visokem šolstvu, pospeševanje vseživljenjskega ucenja, vkljucevanje študentov in povecevanje konkurencnosti evropskih visokošolskih ustanov.

Vsebina:

Majhna skupina študentov, ki se sama vodi, je soocena z resnicnim strokovnim problemom, za katerega mora najti rešitev. Študenti s pomocjo možganske nevihte identificirajo obstojece znanje in potrebno manjkajoce znanje, si razdelijo naloge in išcejo potrebne nove informacije na sistematicen nacin z uporabo moderne tehnologije. Gredo skozi vse stopnje raziskovalnega cikla (McKenzie, 1995) od postavljanja vprašanj, planiranja, zbiranja informacij, sortiranja/sejanja informacij in evalvacije. Na koncu integrirajo ideje in predstavijo svoje rešitve ali priporocila za rešitev problema v skupinskem pisnem porocilu in ustni skupinski predstavitvi v angleškem jeziku.

Oba koncna izdelka ocenita dva ucitelja - ucitelj jezika (jezik) in ucitelj stroke (vsebina). Ucitelj strokovnega jezika sodeluje z uciteljem stroke od sestavljanja vsebine problema do konca projekta, ko je vkljucen tudi v ocenjevanje. Med procesom je na voljo študetnom kot tutor pri reševanju njihovega problema. Za ocenjevanje oba ucitelja uporabljata ocenjevalne obrazce za oba koncna izdelka študentov - pisnega porocila in skupinske prezentacije, študenti pa uporabljajo obrazce za ocenjevanje procesa in samo-ocenjevanje ter kolegijsko ocenjevanje obeh koncnih izdelkov. Skozi problemsko-naravnano ucenje študenti pridobivajo strokovno besedišce s svojih podrocij in hkrati izboljšajo znanje jezika.

Ekplicitno se naslednje spretnosti poucujejo pred zacetkom procesa reševanja problema:

 • Delo v skupinah (sestavljanje skupine, dolocitev nalog, razdelitev in organizacija dela, uspešno vodenje skupine, kreativnost pri reševanju problemov, porocanje )
 • Sestankovanje (vodenje sestanka, jezik sestankov, pisanje zapisnika)
 • Pisanje porocila o projektu (nacrtovanje pisanja, pisanje odstavkov, uvoda, osrednjega dela porocila, zakljucka, opisovanje grafov, tabel, navajanje literature, plagiatstvo, izvlecki, povzetki)
 • Ucinkovita predstavitev (zacetek, predstavljanje problema, vizualni pripomocki, zakljucek, odgovarjanje na vprašanja)

Obveznosti študentov

 • pisni, ustni izpit, projekti
 • skupinsko pisno porocilo, skupinska ustna predstavitev, individualni jezikovni test

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand