Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

UČENJE ZA ZAPOSLJIVOST IN ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST

V casu hitrih in nenehnih sprememb se ucenje za pridobitev izobrazbe ne neha, ampak je šele na zacetku. Zato je še posebej poudarjena definicija vseživljenjskega ucenja, ki pravi, da gre za ucenje skozi vse življenje, za formalno, neformalno in priložnostno ucenje, ter za vse temeljne cilje ucenja – ucenje za aktivno državljanjstvo, ucenje za osebnostni razvoj, ucenje za socialno vkljucenost in ucenje za vecjo zaposljivost.

Uceci se posameznik je v središcu izobraževanja, kjer je velika pozornost namenjena zagotavljanju enakih možnostim za ucenje in ustrezni kakovostni ravni ucenja. Posameznik mora imeti priložnost za ucenje v vseh življenjskih obdobjih, tradicionalne izobraževalne sisteme pa je potrebno cimprej preoblikovati v bolj odprte, fleksibilne, prilagojene individualnim ucnim ciljem, posameznikovim potreb in interesom.

Ker se na Fakulteti za kmetijstvo zavedamo, da je vseživljenjsko izobraževanje v kmetijstvu zelo specificno in nujno potrebno za uspešno zaposlenega posameznika smo se odlocili, da ga naredimo dostopnejšega. Zato smo pripravili razlicna vkljucevanja v proces vseživljenjskega izobraževanja. Posamezniki se bodo lahko odlocali med: moduli študijski programov, ki so sestavljeni iz skupine vsebinsko povezanih predmetov, udeleženci pa dobijo potrdilo, ki je javna listina, med posameznimi predmeti dodiplomskih študijskih programov, kjer bodo dobili potrdilo o opravljenem predmetu ter razlicne oblike neformalnega izobraževanja kot npr. seminarji razlicne delavnice, kjer bodo dobili potrdilo o udeležbi.

Ce hocemo preživeti na trgu dela v casu hitrih družbenih, gospodarskih in tehnoloških sprememb, moramo stalno prilagajati svoje znanje in spretnosti nepredvidljivim zahtevam trga dela.

Vseživljenjsko ucenje tako ni vec stvar svobodne odlocitve temvec je nujna izbira vsakega posameznika.
fkbv-vsezivljenjsko ZLOŽENKA (PDF)
 

Cilji vseživljenjskega izobraževanja na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede

  • aktivno povezovanje z gospodarstvom in vkljucevanje v okolje,
  • vzpostaviti tesnejši stik med teorijo in prakso,
  • dvigniti izobrazbeno strukturo na podrocju kmetijstva.
 
Ker se na Fakulteti za kmetijstvo zavedamo, da je ucenje proces, ki se ne konca z diplomo, smo pripravili razlicne možnosti vkljucevanja v procese vseživljenskega izobraževanja.
 

Oblika/vrsta programa

Opis

Vrsta potrdila

Del študijskih programov/modulov za izpopolnjevanje

Program sestavlja skupina vsebinsko povezanih predmetov v modul. Pridobljene ECTS lahko kandidat uveljavlja na programih rednega izobraževanja.

Potrdilo o izobraževanju-javna listina

Posamezni predmeti akreditiranih študijskih programov

Kandidati se vkljucujejo v izvedbo študijskih programov, ki jih fakulteta izvaja za vpisane študente. Dosežene ECTS lahko kandidat prenese v študijske programe fakultete.

Potrdilo o izobraževanju

Neformalne oblike izobraževanja

Razpisujemo razlicne seminarje, delavnice, tecaje, okrogle mize... (ni preverjanja znanja)

Potrdilo o udeležbi

1 ECTS= 25-30 ur predavanj, vaj in lastnega dela za doseg predvidenih znanj

Zakljucenim skupinam iz enega ali vec podjetij so namenjene tudi posebne izvedbe krajših programov. Takšen nacin omogoca vecjo prilagodljivost organizaciji študija (kraj in cas). Prenos in uporaba znanja sta tako usmerjena v specificna podrocja, ki zanimajo skupino.

DODIPLOMSKA RAVEN ali IZBIRNI MODULI NA DODIPLOMSKEM ŠTUDIJU

Kandidati se lahko vkljucujejo v dele programov/modulov, ki so ovrednoteni z razlicnimi ECTS-kreditnimi tockami.

Podrocje
Ime programa
Predmet
ECTS
ŽIVINOREJA
Kakovost živalskih produktov
(12 ECTS)
Klavna kakovost in kakovost mesa
4
 
 
Prehranska mikrobiologija
4
 
 
Predelava mleka in mesa
4
 
Specialna prehrana domacih živali
(12 ECTS)
Prehrana prežvekovalcev
4
 
 
Prehrana neprežvekovalcev
4
 
 
Optimizacija krmil in krmne mešanice
4
 
Izbirni specialni blok (12 ECTS)
Aplikativna fitofarmacija
6
 
 
Medonosna cebela in osnove cebelarjenja
3
 
 
Cebelji pridelki in trženje
3
 
Osnove živalske proizvodnje
(12 ECTS)
Perutninarstvo
4
 
 
Prašicereja
4
 
 
Govedoreja
4
 
Etologija
 
6
 
Zdravstveno varstvo domacih živali
 
5
MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA
Splošni modul Agrarna ekonomika (17 ECTS)
Osnove agrarne ekonomike
6
 
 
Management v kmetijstvu I
6
 
 
Marketing v agroživilstvu
5
 
Management v kmetijstvu
(12 ECTS)
Uvod v teorijo odlocanja
4
 
 
Sistemska dinamika
5
 
 
Sistemi kakovosti v agroživilstvu
3
 
Razvoj podeželja
(12 ECTS)
Management turisticnih kmetij
6
 
 
Proizvodni sistemi in trajnostni razvoj
3
 
 
Podeželje in naravni viri
3
 
Marketing in varstvo potrošnika (12 KT)
Varnost in kakovost kmetijskih pridelkov
3
 
 
Marketinško raziskovanje
6
 
 
Ekonomika v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji
3
BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO
Tehnologija rastlinjakov
(18 ECTS)
Tehnologije rastlinjakov
6
 
 
Zdravstveno varstvo rastlin
5
 
 
Stroji in oprema za dvorišca, skladišca in hleve
7
 
Tehnologija v zootehniki (18 ECTS)
Ekologija in okoljsko inženirstvo
4
 
 
Vzdrževanje mehanizacije
6
 
 
Stroji v zootehniki
4
 
 
Tehniške meritve
4
 
Tehnologija v poljedelstvu
(17 ECTS)
Vodni viri in namakanje
6
 
 
Precizno kmetijstvo(GIS in GPS)
6
 
 
Stroji za poljedelstvo
5
 
Tehnologija trajnih nasadov (17 ECTS)
Vodni viri in namakanje
6
 
 
Precizno kmetijstvo (GIS in GPS)
6
 
 
Stroji za trajne nasade
5
EKOLOŠKO KMETOVANJE
Osnove ekološkega kmetovanja
(9 ECTS)
Osnove ekološkega kmetijstva
3
 
 
Kmetijski okoljski program
3
 
 
Zakonodaja, kontrola in certifikacija ekoloških pridelkov oz.živil
3
 
Ekološko poljedelstvo (15 ECTS)
Ekološko poljedelstvo
6
 
 
Bioticno varstvo rastlin
3
 
 
Ekološka pridelava semena
3
 
 
Žlahtnenje rastlin za ekološko kmetijstvo
3
 
Ekološko zelenjadarstvo
(15 ECTS)
Ekološko zelenjadarstvo
6
 
 
Bioticno varstvo rastlin
3
 
 
Ekološka pridelava semena
3
 
 
Žlahtnenje rastlin za ekološko kmetijstvo
3
 
Ekološko sadjarstvo in vinogradništvo
(13 KT)
Ekološko vinogradništvo
5
 
 
Ekološko sadjarstvo
5
 
 
Bioticno varstvo rastlin
3
 
Ekološka živinoreja
(11 ECTS)
Travništvo
4
 
 
Oskrba travinja na ekološki kmetiji
3
 
 
Ekološka živinoreja
4
AGRONOMIJA – OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠCINE
Osnove rastlinske proizvodnje
(19 ECTS)
Osnove rastlinske proizvodnje
6
 
 
Splošno vrtnarstvo
6
 
 
Mehanizacija v poljedelstvu in vrtnarstvu
3
 
 
Požetvene tehnologije in kakovost vrtnarskih in njivskih rastlin
4
 
Poljedelstvo
(19 ECTS)
Integrirana pridelava poljšcin
6
 
 
Alternativne poljšcine
6
 
 
Industrijske poljšcine
6
 
 
Semenarstvo
3
 
Zelenjadarstvo
(21 ECTS)
Pridelava v rastlinjakih
5
 
 
Zelenjadarstvo-integrirana pridelava
6
 
 
Pridelovanje zelišc
6
 
 
Pridelovanje gob
4
 
Okrasne rastline
(17 ECTS)
Pridelava okrasnih rastlin
6
 
 
Pridelava v rastlinjakih
5
 
 
Intenzivno razmnoževanje rastlin
3
 
 
Uporaba rastlin
3
 
 
Urbana hortikultura
3
SADJARSTVO
Tehnologija pridelave v sadjarstvu (11 ECTS)
Tehnologija pridelave posameznih sadnih vrst
3
 
 
Drevesnicarstvo
3
 
 
Sadjarstvo II
5
 
Kandidat lahko izbira tudi med posameznimi predmeti v sklopu študija Ekološko kmetijstvo in Agronomija-okrasne rastline, zelenjava in poljšcine, Sadjarstvo in Vinogradništvo
Ime programa
Predmet
ECTS
AGRONOMIJA-OKRASNE RASTLINE; ZELENJAVA IN POLJŠCINE
Osnove rastlinske pridelave
6
 
Splošno vrtnarstvo
6
 
Pridelava okrasnih rastlin
6
 
Pridelava v rastlinjakih
5
 
Mehanizacija v poljedelstvu in vrtnarstvu
3
 
Integrirana pridelava poljšcin
6
 
Zelenjadarstvo-integrirana pridelava
6
 
Pridelovanje zelišc
6
 
Intenzivno razmnoževanje rastlin
3
 
Uporaba rastlin
3
 
Urbana hortikultura
3
 
Alternativne poljšcine
6
 
Industrijske poljšcine
3
 
Požetvene tehnologije in kakovost vrtnarskih in njivskih rastlin
4
 
Semenarstvo
3
 
Pridelovanje gob
4
EKOLOŠKO KMETIJSTVO
Osnove ekološkega kmetijstva
3
 
Kmetijski okoljski program
3
 
Aplikativna fitopatologija in entomologija (pol-vrt)
6
 
Travništvo
4
 
Ekologija in razvoj poljšcin in zelenjadnic
5
 
Ekološko poljedelstvo
4
 
Ekološko zelenjadarstvo
6
 
Ekološko vinogradništvo
6
 
Ekološko sadjarstvo
5
 
Ekološka živinoreja
5
 
Zakonodaja, kontrola in certifikacija ekoloških pridelkov oz.živil
3
 
Bioticno varstvo rastlin
3
 
Oskrba travinja na ekološki kmetiji
3
 
Žlahtnenje rastlin za ekološko kmetijstvo
3
 
Ekološka pridelava semena
3
SADJARSTVO
Specialno sadjarstvo
9
VINOGRADNIŠTVO
Specialno vinogradništvo
9
 
Vinogradništvo II
5

 

 

Ime programa
Predmet
ECTS
VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO (neakreditirani)
Pridelava namiznega grozdja
3
 
Odporne sorte trte in podlage
3
 
Optimiranje listne površine pri trti
3
 
Novi kloni posameznih sort trte
3
 
Analitika vina
3
 
Senzoricna ocena vina
3
 
Napake in bolezni vina
3
 
Tehnologija pridelave kisov
3
 
Metode destilacije
3
 
Specificnosti trženja vina
3
 
Tehnologija pridelave vin v barique
3
 
Pridelava penecih vin
3
 
Optimiranje kletarske opreme
3
SADJARSTVO
(neakreditirani)
Gospodarski pomen integrirane pridelave sadja
3
 
Razmnoževanje sadnih rastlin
3
 
Naprava nasadov
3
 
Vzgoja in obrezovanje sadnega drevja
3
 
Oskrba tal v nasadih
3
 
Gnojenje sadnih rastlin
3
 
Redcenje plodov
3
 
Namakanje sadnega drevja
3
 
Metode dolocanja optimalnega casa obiranja za posamezne sadne vrste

3

STRUKTURA PROGRAMA

Predmetnik je sestavljen tako, da vkljucuje predvsem tista znanja, ki se na strokovnem podrocju hitreje spreminjajo in jih udeleženci potrebujejo pri njihovem delu.

POGOJI ZA VPIS NA PROGRAM VSEŽIVLJENJSKEGA UCENJA

V program se lahko vpišejo vsi kandidati, ki so diplomirali na katerikoli stopnji študija na FKBV ali drugi fakulteti, lahko pa tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v 1.letnik do-diplomskega študija. Za vpis na neakreditirane predmete, ni potrebna izobrazba.

NACIN ŠTUDIJA

Študij vseživljenjskega ucenja se izvaja kot izredni študij in mora udeleženec zato placati ustrezno šolnino.

KONCANJE ŠTUDIJA

Kandidat zakljuci študijski program za izpopolnjevanje, ko zbere predvideno število kreditnih tock (ECTS) in s tem pridobi javno listino.

POTRDILO O ZAKLJUČKU ŠTUDIJA VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Kandidat dobi po zakljucku študija javno veljavno listino, ki potrjuje, da je kandidat uspešno zakljucil program, ne dobi pa zato nobenega strokovnega naziva.

ČAS IN KRAJ IZVEDBE

Vseživljenjsko izobraževanje se bo izvajalo v petek od 16-19 ure in v soboto od 8-12 ure v prostorih FKBV (oziroma po dogovoru v prostorih podjetja ali izobraževalne organizacije).

Kontakt

CENTER ZA VSEŽIVLJENJSKO izobraževanje IN POKLICNO USPEŠNOST
PIVOLA 10
2311 HOČE
Tel.: 02/320 90 00

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand