Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se samostojno in v sodelovanju z znanstvenimi skupinami drugih ustanov ukvarja z razvojnimi, aplikativnimi in temeljnimi raziskavami. Raziskovalna dejavnost se izvaja preko raziskovalnih skupin in številnih samostojnih raziskovalnih projektov (mednarodnih, temeljnih, aplikativnih, ciljno raziskovalnih in drugih raziskovalnih projektov za neposredne uporabnike). Raziskovalci objavljajo rezultate raziskav v vrhunskih mednarodnih znanstvenih revijah, na znanstvenih kongresih in simpozijih svetovnega in evropskega ranga, kakor tudi doma. V zadnjih letih je to zelo okrepilo vzajemno mednarodno sodelovanje FKBV s številnimi eminentnimi svetovnimi in evropskimi instituciijami. Sodelovanje vključuje tudi izmenjavo profesorjev in študentov preko programov Socrates – Erasmus.

Kontaktne osebe
Prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost:
Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Samostojna strokovna delavka:
Rosvita Ferčal, univ. dipl. prav.

 

Raziskovalno sodelovanje

Prijavljate prijavo?

PREDPISI UNIVERZE V MARIBORU

  • Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
  • Dodatna merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na FKBV

ZANIMIVI DOKUMENTI

http://www.um.si/projekti/zanimivi-dokumenti/Strani/default.aspx

RAZPISI

Baze

  • SICRIS - Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji
  • COBISS - Virtualna knjižnica Slovenije – kooperativni online bibliografski sistem

Indeksi citiranosti

Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti:

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation

Uporabne povezave

RAZISKOVALNA OPREMA


Pregled raziskovalnih projektov na FKBV

Ciljni raziskovalni projekti - FKBV UM izvajalec projekta

Šifra projekta

Vodja projekta

Trajanje projekta

Naslov projekta

V4-1137

F. Bavec

1.10.2011-30.9.2014

Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano

V4-1062

M. Lakota

1.10.2010-31.3.2013

Proučevanje vpliva alternativnih načinov obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti tal in povečevanje humusa v tleh ter zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje

V7-1118

Č. Rozman

1.10.2010-30.9.2013

Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji

V4-1115

S. Tojnko

1.10.2011-30.9.2013

Novi tehnološki ukrepi za pridelavo sadja brez uporabe zaščitnih sredstev

V4-1134

M. lakota

1.10.2011-30.9.2014

Vzpostavitev nacionalnega sistema prilagodljivih varovalnih pasov za uporabo FFS v bližini voda, varovalnih območij in urbanih območij

V4-1407

F. Bavec

1.7.2014-30.6.2017

Soja

V4-1409

T. Unuk

1.7.2014-30.6.2017

Tehnologija pridelave hrušk in češenj

V4-1514

M. Bavec

15.10.2015-14.10.2017

Ekološka hrana v gastronomiji - stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil - pod akronimom: EKO - GASTRO

Ciljni raziskovalni projekti - FKBV UM soizvajalec projekta

Šifra projekta

Vodja projekta

Trajanje projekta

Naslov projekta

V4-1083

M. Lešnik

2010-2013

Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri – analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrep

V4-1073

B. Kramberger

1.10.2010-30.9.2013

Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah

V4-1116

A. Ivančič

2010-2014

Razvoj novih sort oljnih buč

V4-1128

B. Kramberger

1.10.2011-30.9.2013

Ohranjanje biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema pridelovanja ohranitvenih semenskih mešanic

V4-1133

M. Lakota

1.10.2011-30.9.2013

Modeli rastlinske pridelave na območjih degradiranega okolja

V4-1408

M. Bavec

1.7.2014-31.12.2016

Vrednotenje parametrov kakovosti in varnosti vrtnin iz različnih sistemov pridelave v Sloveniji in iz tujine za oblikovanje nacionalne sheme kakovosti zelenjave

V4-1404

M. Lešnik

1.7.2014-30.6.2017

Izboljšanje kakovosti nanosa FDFS in zmanjšanje drifta z uporabo šob in naprav z zmanjšanim zanašanjem

V4-1406

M. Lešnik

1.7.2014-30.6.2017

Obvladovanje bolezni metličavosti jablan v nasadih adilnega materiala

V4-1410

S. Vršič

1.7.2014-30.6.2017

Smernice pridelave namiznega grozdja v Sloveniji s ciljem povečanja samooskrbe

V4-1413

S. Vršič, A. Ivančič

1.7.2014-30.6.2017

Vzpostavitev sistema vzdrževalne sekcije in pridelave semenskega materiala sort kmetijskih rastli za sonaravne oblke kmetovanja

V4-1414

B. Kramberger

1.7.2014-30.6.2017

Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanja lucerne v prehrani prežvekovalcev

V4-1417

D. Škorjanc

1.7.2014-30.6.2017

Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah

V4-1608

J. Turk

1.10.2016-30.9.2018

Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijsko podeželje

V4-1604

D. Škorjanc

1.10.2016-30.9.2018

Dobrobit v povezavi z zdravstvenim varstvom perutnine ter prašičev v konvencionalnih in alternativnih sistemih rej

V4-1612

S. Tojnko

1.10.2016-30.9.2018

Tehnologije za konkurenčnejšo pridelavo jabolk

V6-1629

A. Borec

1.10.2016-31.3.2018

Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorski konfliktov

V4-1628

M. Muršec

1.10.2016-30.9.2019

Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za potrebe poročanja o nacionalni bilanci ogljika

V4-1610

B. Kramberger

1.10.2016-30.9.2019

Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena

V4-1601

M. Lešnik

1.10.2016-30.9.2019

Ocena stanja odpornosti škodljivih organizmov na fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji

V4-1116

A. Ivančič

2010-2014

Razvoj novih sort oljnih buč

V4-1815

D. Stajnko

1.11.2018-31.10.2021

Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitve (konzervacijske) obdelave tal v trajnostno poljedelstvo

V4-1801

M. Lešnik

1.11.2018-30.4.2021

Preučitev in predlog izbora najprimernejših nekemičnih metod zatiranja plevela kot nadomestilo za uporabo glifosata in drugih herbicidov za slovenske razmere

V4-1813

M. Lešnik

1.11.2018-31.10.2021

Vzpostavitev sistema vzorčnih kmetij za namen stalnega spremljanja kazalcev trajnostnega kmetijstva

V4-1817

M. Prevolnik Povše

1.11.2018-31.10.2020

Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

Šifra projekta

Vodja projekta

Trajanje projekta

Naslov projekta

J4-4187

M. Bavec

7.2011-6.2014

Preučevanje mehanizmov odpornosti pri vrtni jagodi, fižolu in papriki na glive iz rodu Colletotrichum…

J3-4252

T. Langerholc

1.7.2011-30.6.2014

Uporaba klasičnih in modernih molekularnih metod za etiološko opredelitev gastroenteritistov

N1-0041

A. Urbanek Krajnc

1.1.2016-31.12.2018

Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

Šifra projekta

Vodja projekta

Trajanje projekta

Naslov projekta

L4-5521

D. Škorjanc

1.8.2013-31.7.2016

Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov z zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov

RAZISKOVALNI PROGRAMI

Šifra projekta

Vodja projekta

Trajanje projekta

Naslov projekta

P1-0164

D. Škorjanc

2009-2013

Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

P1-0164

D. Škorjanc

2014-2018

Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

P4-0022

Č. Rozman

2018-2022

Ekonomika agroživilstva in naravnih virov

P4-0022

Č. Rozman

1.1.2014-31.12.2017

Ekonomika agroživilstva in naravnih virov

INFRASTRUKTURNA DEJAVNOST

Šifra projekta

Vodja projekta

Trajanje projekta

Naslov projekta

ARRS

A. Šušek

2009-2014

Infrastruktirna dejavnost - Botanični vrt 2011

ARRS

A. Šušek

Infrastruktirna dejavnost - Botanični vrt 2011

DRUGI PROJEKTI FINANCIRANI IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Financer

Vodja projekta

Trajanje projekta

Naslov projekta

MKGP/KIS

M. Šiško

2013-2018

Genska banka za zbirko kmetijskih rastlin Kmetijskega inštituta Slovenije

MKGP/KIS

S. Vršič

2013-2018

Selekcija in vzgoja novih sort vinske trte

MKO, FU

M. Lakota

2013-2018

Certificiranje, testiranje škropilnic

MKGP/KIS

M. Janžekovič

2013-2018

Program za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje za posamezna leta

KIS

F. Bavec

2013-2018

Sodelovanje pri izvajanju strokovne naloge introdukcija - posebno preizkušanje sort za opisno sortno listo v letu 2017

MKO/FURS

M. Lešnik

2013 - 2018

Izvajanje in financiranje strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin

KGZS

M- Lešnik

2017

 

MKGP

Č. Rozman

2015

Izdelava študije o možnosti ponovne pridelave sladkorne pese in proizvodnje sladkorja v Sloveniji z oceno tveganja

MKGP/KIS

D. Škorjanc

1.1.2015-31.3.2015

Soizvajanje in začasno financiranje izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje v obdobju začasnega financiranja od 1.1.2015-31.3.2015

MKGP

T. Unuk

2015

Izdelava tehnoloških navodil za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 - sadjarstvo

MKGP

S. Vršič

2015

Izdelava tehnoloških navodil za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 - vinogradništvo

MKO/KIS

M. Bavec

2014

Modelni izračun za določitev višine plačil za ukrep ekološkega kmetovanja

MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj…

A. Gselman

2015

Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme

MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj…

M. Lakota

2015

Avtonomna navigacija poljskega robota

MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj…

M. Lakota

2015

Raziskave in razvoj na področju inovqativne prodaje vrhunskih slovenskih vin

MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj…

M. Lakota

2015

Inovativni koncept strojnega pobiranja oluščenih koruznih storžev

MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj…

Č. Rozman

2015

Priprava projekta postavitve parka bionskih energetskih tehnologij

MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj…

S. Grobelnik Mlakar

2015

Predelava soje v tofu stališča varnosti in kakovosti

MIZŠ/Javni sklad RS za razvoj…

Manfred Jakop

2015

Dejavniki kakovosti bučnega olja in uporaba zelenih tehnologij

Občina Sl. Konjice

M. Bavec

8.9.2014-31. 12. 2017

Priprava finančno ovrednotenega načrta preusmeritve in obnove ter idejni osnutek končne ureditve za kmetijska zemljišča

MKGP

S. Vršič

2017

Strokovna naloga - navodila sadjarstvo

Občina Sl. Konjice

B. Krambreger

2014

Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme

Občina Sl. Konjice

F. Bavec

8.9.2014-31. 12. 2017

Priprava finančno ovrednotenega načrta preusmeritve in obnove ter idejni osnutek končne ureditve za kmetijska zemljišča

MKGP

Č. Rozman

2017

Izdelava študije o možnosti ponovne pridelave sladkorne pese in proizvodnje sladkorja v Sloveniji z oceno tveganja

KGZS

T. Unuk

2017

strokovno sodelovanje

ARRS

J. Kristl

2017

MR Imenšek Nataša

KIS

F. Bavec

2017

Sodelovanje pri izvajanju Javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje poljedelstva

KIS

F. Bavec

2017, 2018

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja registracije sort rastlin in semenarstva v letu 2017, 2018

KGZS

S. Vršič

1.1.2018-31.12.2024

Sodelovanje pri izvajanju nalog javne službe v vinogradništvu

DRUGI PROJEKTI FINANCIRANI IZ NEPRORAČUNSKIH SREDSTEV

Šifra projekta

Vodja projekta

Trajanje projekta

Naslov projekta

AS AN d.o.o.

M. Jakop

2017

 

ECHO d.o.o.

D. Stajnko

2013 - 2015

Izvedba raziskave ''Vpliv različnih načinov obdelave tal na izpuste CO2 in ekološki ogljični odtis''

Tanin d.d.

D. Škorjanc

2013

Izvajanje raziskave za ugotavljanje vpliva dodajanja taninskih ekstraktov, z imenom FAR TOV v obrokih za pujske

Friško d.o.o.

V. Bukovec

2013

Sodelovanje pri raziskavah tehnologij in proučevanje ekonomičnosti pridelave zelenjadnic ter svetovanju na področju regionalnega razvoja

Tanin d.d.

D. Škorjanc

2015

Opis poskusa in pregled stroškov za izvedbo raziskave vpliva gnojila-lesni pepel na količino in kakovost pridelka testnih rastlin

Tanin d.d.

D. Škorjanc

2015 - 2017

Izvajanje raziskave vpliva taninskih dodatkov v prehrani bikov pitancev

KNAUF Insulation d.o.o.

A. Šušek

2013

Izvedba poskusa v skladu s projektom: ''Raziskava vpliva kamene volne Knauf insulation d.o.o. pri gojenju okrasnih rastlin''

KNAUF Insulation d.o.o.

M. Muršec

2014

Vpliv substrata na količino in kakovost pridelka solate

KNAUF Insulation d.o.o.

A. Šušek

2014

Vpliv dodanih kosmičev kamene volne na vlago v tleh ter na rast in pridelek lubenic

ŽIPO LENART d.o.o.

A. Gselman

2014

Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme

INCEPTO d.o.o.

P. Vindiš

2014

Raziskave in razvoj na področju inovativne prodaje vrhunskih slovenskih vin

Marko Ivančič s.p.

J. Rakun

2014

Avtonomna navigacija poljskega robota

KNAUF Insulation d.o.o.

A. Šušek

2015

Primernost izdelkov Micro Greens in Grow kit

KNAUF Insulation d.o.o.

A. Šušek

2015

Vpliv dodanih kosmičev kamene volne na vlago v tleh ter na rast in pridelek paprike

KNAUF Insulation d.o.o.

A. Šušek

2015

Izvedba poskusa v skladu s projektom: ''Primernost izdelkov Micro Greens in Grow kit''

Radenska d.d.

T. Langerholc

2015

Izdelava novga proizvoda z mineralno vodo, obogatenega z železom - pod akronimom R1

Evergreen d.o.o.

S. Grobelnik Mlakar

2015

Predelava soje v tofu s stališča vernosti in kakovosti

Oljarna Fram

M. Jakop

2015

Dejavniki kakovosti bučnega olja in uporaba zelenih tehnologij

STENG d.o..o

K. Pažek

2015

Študija izvedljivosti za postavitev obrat za predelavo industrijske konoplje

KNAUF Insulation d.o.o.

M. Muršec

2016

Raziskava vpliva različnih dodatkov za zadrževanje vode v substratu''

Mitja Krajnc s.p.

B. Kramberger

2016

Pogodba o strokovnem sodelovanju

Mitja Krajnc s.p.

B. Kramberger

1.11.2017-1.11.2018

Pogodba o strokovnem sodelovanju

Bayer d.o.o.

M. Lešnik

2016, 2017

izvajanje poskusov s fitofarmacevtskimi sredstvi

Tanin d.d.

M. Brus

2017

izvajanje zbiranja znanstvenih izsledkov s področja načina delovanja hidrolizirajočih taninov na molekularnem nivoju ter njihov učinek na rast prašičev

M. Muršec

2017

analize

Cinkarna d.d.

M. Lešnik

2013-2017

Sporazum o sodelovanju pri izvajanju raziskav novih formulacij bakrovih pripravkov za varstvo rastlin pred boleznimi

ŽIPO Lenart d.o.o.

M. Brus

2017-2018

Sodelovanje za izvedbo poskusa na govejih pitancih v letu 2017 in 2018

Panvita Agromerkur d.o.o.

M. Brus

2017

Sodelovanje pri proučevanju in raziskovanju perutninske proizvodnje

AMPS s.p.

J. Rakun

2017

Razvoj avtonomnega poljedelskega robota

STENG d.o..o

K. Pažek

2017

Upravljanje in ekonomika ekosistemskega pristopa in predelave industrijske konoplje

Mednarodni inštitut za energetsko bioniko

K. Pažek

2017

Upravljanje in ekonomika ekosistemskega pristopa in predelave industrijske konoplje

Vrtnarija Urbanek

A. Urbanek Krajnc

2017

Razvoj ustreznih tehnologij pridelave, spremljanje metabolitov in analiza možnosti uporabe starih lokalnih genotipov murv v trajnostnem kmetijstvu

Društvo prijateljev Botaničnega vrta UM

S. Grobelnik Mlakar

2017

Digitalizacija in igrifikacija Botaničnega vrta Univerze v Mariboru za otroke in mladino

Jurana d.o.o.

M. Lešnik

2018

Izvajanje raziskav z biostimulatorjem argentino vital v nasadu jablane in z različnimi biostimulatorji v vinogradih

METROB d.o.o.

M. Lešnik

2018

Izvajanje raziskav z biostimulatorjema epin in cirkon v nasadih jablan, vinske trte in čebule

Društvo prijateljev Botaničnega vrta UM

S. Grobelnik Mlakar

2018

Digitalno in igrivo mimo skalnjakov v pinetum Botaničnega vrta Univerze v Mariboru

Društvo zeliščarjev ŠIPEK

J. Rakun

2018

Digitalna posodobitev društva zeliščarjev

Termodron d.o.o. in Jeruzalem Ormož SAT d.o.o.

M. Lakota

2018 - 2020

Dogovor o medsebojnem sodelovanju

ŽIPO LENART d.o.o.

M. Brus

2018

sodelovanje na področju razvoja krmnih mešanic

SPOVANO d.o.o.

V. Bukovac

2018

Vrednota hrane kot model trajnostnega razvoja

STENG

d.o.o.

K. Pažek

2018

Možnost pridelave sladkorne pese v Sloveniji

Mednarodni inštitut za energetsko bioniko

K. Pažek

2018

Možnost pridelave sladkorne pese v Sloveniji

AMPS s.p.

J. Rakun

2018

Razvoj avtonomnega kmetijskega robota

Vistion d.o.o.

M. Lakota

2018

E-mobilnost na področju kmetijske mehanizacije s poudarkom na manjšem kmetijskem robotu

EMERGO SI SOLLERS d.o.o.

M. Lakota

2018

E-mobilnost na področju kmetijske mehanizacije s poudarkom na manjšem kmetijskem robotu

BASF SLOVENIJA d.o.o.

M. Lešnik

2017 - 2019

Izvedba raziskave o učinkovitosti delovanja čistilne naprave za čiščenje vode, ki nastanejo pri pranju naprav za nanos FFS ''BIOBED - STRAŽGOJNICA''

Kasaški klub Ljutomer

 J. Prišenk

2017,2018

sodelovanje na področju reje ljutomerskega kasača