Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Logo PRP EU SLO

 Logo EPA AGRI in EKRP in Pametne

Logo EIP TPGUNT in EK napis

 

EIP projekt: ''Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih''

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 

Vodja projekta: Peter Berk Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Projektni partnerji:

Kontaktna oseba

Elektronski naslov

Univerza v Ljubljani, FS

Marko Hočevar

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kmetijski inštitut Slovenije

Viktor Jejčič

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Simona Hauptman

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Mojca Mavrič

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interexport d.o.o

Aleš Jenčič

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vinko Šerbinek

Vinko Šerbinek

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

DVERI-PAX d.o.o.

Danilo Flakus

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Katarina Puhan

Katarina Puhan

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Dora Petrič

Dora Petrič

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Marjan Simčič

Marjan Simčič

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Miha Toplišek

Miha Toplišek

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Opis projekta

V skladu z 2. točko 5.1 podpoglavja javnega razpisa podukrepa 16.2 smo člani partnerstva v projektu EIP izbrali tematiko ''Trajnostna pridelava grozdja za vino'', v okviru katere bomo zajeli obsežen nabor vinogradniških praks, procesov in tehnologij. S pomočjo novih praks, procesov in tehnologij bomo obstoječim pridelovalcem in potencialnim pridelovalcem grozdja za vino zagotovili trajnostno pridelavo grozdja za vino v vinogradih. Trajnostno pridelavo grozdja za vino bomo v okviru projekta EIP vpeljali pri šestih kmetijskih gospodarstvih v naslednjih statističnih regijah: PODRAVSKAPOMURSKASAVINJSKA in GORIŠKA. V okviru projekta bomo zagotovili naslednje individualne prakse, procese, tehnologije:

- demonstracija različnih nekemičnih metod zatiranja plevelov v pasu pod vinskimi trtami (brez uporabe herbicidov),

- uporaba hightech sodobne škropilne tehnike opremljene z LIDAR senzorji na uspešnost zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte (omogočena pridelava grozdja visoke kakovosti, ki ne vsebujejo veliko ostankov FFS ali so skoraj popolnoma brez ostankov FFS),

- ohranjanje biotske raznovrstnosti v vinogradu in njegovi okolici (omogočili biološko pestrost v vinogradih in zmanjšali erozijo tal) in

- začetek postopka prakse merjenja dozorevanja grozdja v vinogradu (omogočili pridelavo tipičnega grozdja za pridelavo vrhunske kakovosti vina).

V projektu EIP sodelujejo izkušeni vinogradniki (kmetijska gospodarstva) ter vinogradniki začetniki, ki bodo uporabili naštete prakse, procese in tehnologije ter s katerimi bodo trajnostno izboljšali pridelavo grozdja za vino v bližnji prihodnosti.

Strateški cilji projekta so: 

- Ključnega pomena je povezovanje med vsemi deležniki (kmet, raziskovalec, svetovalec) v sistemu prenosa znanja in inovacij predlaganega projekta, ne samo z vidika produktivnosti in konkurenčnosti, pač pa tudi z vidika boljšega okoljskega upravljanja in okoljske učinkovitosti.

- V projektu bomo vinogradnikom pokazali v praktični uporabi v njihovih vinogradih najnovejšo opremo za nadzor nad odmerjanjem količine FFS glede na lastnosti krošnje vinske trte. Tovrstna oprema omogoča veliko zmanjšanje porabe FFS in tudi bolj uspešno zatiranje škodljivih organizmov, posledično manjše izgube pridelka od njih.

- Z najnovejšo LIDAR merilno tehnologijo bomo omogočili precizno digitalno rekonstrukcijo naravnih lastnosti krošnje vinske trte, ter informacijo o izmerjenih parametrih krošnje trte zajeli v avtomatizirani-avtonomni modularni sistem za krmiljenje količin odmerkov na individualnem segmentu krošnje vinske trte,. Na ta način bomo zmanjšali vpliv na bližnjo okolico s FFS-ji ter zmanjšali koncentracije ostankov FFS na grozdju ob spravilu (omogočena pridelava grozdja visoke kakovosti, ki ne vsebujejo veliko ostankov FFS ali so skoraj popolnoma brez ostankov FFS).

- Uvajanje predlaganih avtohtonih divjih hortikulturnih vrst v agroekosisteme je ključno za ohranjanje genetske pestrosti redkih vrst v obstoječem lokalnem genetskem bazenu. Izhajali bomo namreč iz že vzpostavljene kolekcije vrst (murva, brek, skorš) iz različnih fitogeografskih regij Slovenije.

Pričakovani ključni rezultati projekta:

- Pričakovani ključni rezultat za uporabo v praksi bo v projektu EIP predstavljal avtomatizirani-avtonomni modularni sistem za odmerjanje škropilne brozge v vinogradih, ki bo nameščen na pršilniku, in s katerim bo končnemu uporabniku (kmetijsko gospodarstvo) omogočen avtomatiziran-avtonomni nanos škropilne brozge na petih individualnih segmentih leve in desne polovice krošnje vinske trte (omogočili pridelavo grozdja visoke kakovosti, ki ne vsebujejo veliko ostankov fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ali so skoraj popolnoma brez ostankov FFS). Med pričakovane končne rezultate tudi štejemo digitalno merjenje z napredno lasersko LIDAR merilno tehnologijo, s katero bomo digitalno ovrednotili naravne lastnosti krošenj vinskih trt v vinogradih. Izmerjena digitalna informacija bo kot ključni rezultat predstavljala opredelitev krošnje vinske trte v vinogradih ob različnih fenoloških fazah rasti. Digitalne informacije bodo uporabljali specialisti svetovalci in (vinogradniki, sadjarji, specialist za varstvo rastlin). Na podlagi digitalnih informacij bodo specialisti svetovalci dobili dodatne podrobnejše informacije o naravnih lastnosti krošnje vinske trte.

- Ključni rezultat za uporabo v praksi bo ta, da bomo s pomočjo različnih alternativnih sistemov zatirali plevelno populacijo v vinogradih na koncu rastne dobe, pri čemer bomo kmetijskim gospodarstvom posredovali rezultate glede količine in kakovosti pridelka (omogočili pridelavo grozdja visoke kakovosti, ki ne vsebujejo ostankov FFS) in primerjavo stroškov različnih sistemov zatiranja.

- Ključni rezultat za uporabo v praksi bo ta, da bodo divje sadne vrste pripomogle k povečani biološki pestrosti vinogradov. Na ta način bomo zmanjšali pojavnost bolezni in škodljivcev v vinogradih. Promoviranje uporabe avtohtonih užitnih rastlinskih vrst bo prispevalo k splošnem ozaveščanju o pomenu vrst ter prispevalo k morebitnem navdušenju in ponovni uporabi le-teh s strani vinogradnikov. Naravna dediščina (murva v Brdih, skorš na Goričkem) bo s tem inovativnim pristopom postala nosilec identitete lokalnih in regionalnih turističnih izdelkov, kar bo pripomoglo k zvišanju zavesti o pomenu njenega ohranjanja. 

- Ključni rezultat za uporabo v praksi bo ta, da bomo hitrejše in učinkovitejše merili dozorevanje grozdja v vinogradih glede na trenutno merjenje v praksi.

Vaše pobude in vprašanja pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Začetek projekta:

Konec projekta:

23.11.2019

22.12.2022


Uvodni sestanek.

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je nov koncept evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega povezovanja med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rešitev. Projekt EIP ''Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih'' se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

V mesecu decembu 2019 smo vodilni partner (vodja in koordinator projekta EIP, dr. Peter Berk) in člani partnerstva projekta EIP na delovnem sestanku že pričeli z načrtovanjem strategije izvedb delovnih sklopov, proizvodov, praks, procesov in tehnologij, katere bomo v naslednjih treh letih izvajali na individulanih vinogradniških lokacijah statističnih regij Slovenije: GORIŠKA, SAVINJSKA, PODRAVSKA in POMURSKA.

V okviru projekta EIP se bodo izvajali naslednji sklopi proizvodov, praks, procesov in tehnologij:

  • učinkovitost delovanja alternativnih sistemov zatiranja plevelov brez uporabe herbicida glifosat,
  • uporaba hightech sodobne škropilne tehnike opremljene z LIDAR senzorji na uspešnost zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte,
  • ohranjanje biotske raznovrstnosti v vinogradu in njegovi okolici in
  • začetek postopka prakse merjenja dozorevanja grozdja v vinogradu.

slika 1slika 2

slika 3slika 4


Februar 2020

V mesecu februarju 2020 na izbranih lokacijah vinogradov (KG Marjan Simčič, GORIŠKA REGIJA) člani partnerstva (KG Marjan Simčič, FKBV UM, KGZNG) za ohranitev biotske raznovrstnosti v vinogradu in njegovi okolici posadili: 11 sadik murv (črne, bele), 20 sadik drenov (rumeni), 11 sadik vinogradniških breskev, 4 sadike mandlja, 1 sadiko skorša, 1 sadiko breka, 20 sadik sivke. Še enkrat poklon ekipi EIP s strani vodje projekta za zares učinkovito izvedeno akcijo sajenja.

slika 9

April 2020

V mesecu aprilu 2020 smo na izbranih lokacijah vinogradov (KG Vinko Šerbinek, PODRAVSKA REGIJA; KG Dveri-pax, PODRAVKSA REGIJA; KG Dora Petrič, GORIŠKA REGIJA) vodilni partner (UM FKBV) ter člani partnerstva (KGZMB, Interexport d.o.o.) izvedli individualni sklop prakse, procesi, tehnologije (Učinkovitost delovanja alternativnih mehanskih sistemov zatiranja plevelov brez uporabe herbicida glifosat). Na lokacijah vinogradov KG Vinko Šerbinek (Podravska), KG Dveri-pax (Podravska), KG Dora Petrič (Goriška)) smo tako preizkušali:

  • podrezovalnik trave (lamo)
  • mehansko kolo/zvezdo (Rollhacke)
  • mulčer Alpha Sensotronic s prigrajenim pletvenikom

Vso vinogradniško mehanizacijo (BRAUN Maschinenbau GmbH) skupaj s traktorjem Fendt 211 V Vario v projektu zagotavlja član partnerstva Interexport d.o.o.

Slika 01Slika 02

                             KG Vinko Šerbinek , Svečina

 

Slika 03Slika 04

                                   KG Dveri-pax, Jerenina

 

Slika 05Slika 06

                              KG Dora Petrič, Slap Vipava

Junij 2020

Na izbranih lokacijah vinogradov kmetijskih gospodarstev naših partnerjev smo izvedli individualni sklop prakse, procesa, tehnologije (Učinkovitost delovanja alternativnih sistemov zatiranja  plevelov  brez  uporabe herbicida glifosat). Na lokacijah vinogradov (KG Vinko Šerbinek - Podravska regija, KG Dveri-pax - Podravska regija) smo tako že drugič opravili mehansko zatiranje plevelov pod trtami v vinogradu. Prav tako smo skupaj s partnerji projekta širši množici predstavili različna kombinirana orodja za mehansko zatiranje plevelov pod trtami v vinogradu.

Slika 10

 Slika 11

Slika 12

Slika 13

 KG Vinko Šerbinek , Svečina

Slika AP 20Slika AP 21

KG Dveri-pax, Jerenina

 

Julij 2020

Na izbrani lokaciji vinograda kmetijskega gospodarstva smo izvedli individualni sklop prakse, procesa, tehnologije (Učinkovitost delovanja alternativnih sistemov zatiranja  plevelov  brez  uporabe herbicida glifosat). V vinogradu (KG Dora Petrič - Goriška regija), smo tako že drugič opravili mehansko zatiranje plevelov pod trtami v vinogradu. Skupaj s partnerji projekta smo tako širši množici predstavili uspešno uporabo različnih kombiniranih orodij za mehansko zatiranje plevelov pod trtami v vinogradu. 

Slika AP 30

Slika AP 31

Slika AP 32

KG Dora Petrič, Slap Vipava 

 


Februar 2020

Na predhodno izbranih lokacijah v vinogradu kmetijskega gospodarstva 5 (Marjan Simčič, Ceglo 3b, 5212 Dobrovo) in 4 (Dora Petrič, Slap 54a, 5271 Vipava) smo izvedli preizkusne meritve natančnosti nadgrajenega DGPS sistema. S prototipnim sistemom DGPS smo preverili kvaliteto sprejema GPS signala in določanja pozicije na delih vinograda, kjer se bodo kasneje izvajale meritve listne površine. Naknadna obdelava izvedenih meritev s sistemom DGPS je pokazala na dobro kvaliteto sprejema GPS signala in izmerjenih pozicij na izbranih lokacijah v vinogradu.

slika 10slika 11slika 12slika 13

slika 14

April 2020

Na predhodno izbranih lokacijah vinogradov kmetijskih gospodarstev smo izvedli individualni sklop prakse, procesa, tehnologije (Uporaba hightech sodobne škropilne tehnike opremljene z LIDAR senzorji na uspešnost zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte). Na lokacijah vinogradov (KG Vinko Šerbinek (Podravska), KG Dveri-pax (Podravska), KG Miha Toplišek (Savinjska), KG Marjan Simčič (Goriška)) smo tako že dobili prve rezultate meritev digitalne rekonstrukcije na inividualnih segmentih krošnje vinske trte.

Chardonnay Simcic

Digitalna rekunstrukcija nasada vinske trte sorte Chardonnay (desna in leva stran), KG Simčič 

Chardonnay Toplisek

Digitalna rekunstrukcija nasada vinske trte sorte Chardonnay (desna in leva stran), KG Toplišek

Sauvignon DveriPax

Digitalna rekunstrukcija nasada vinske trte sorte Sauvignon (desna in leva stran), KG DveriPax

Sauvignon Serbinek

Digitalna rekunstrukcija nasada vinske trte sorte Sauvignon (desna in leva stran), KG Šerbinek

Rebula Petric

Digitalna rekunstrukcija nasada vinske trte sorte Rebula (desna in leva stran), KG Pinterič

 

Junij 2020

Na izbranih lokacijah vinogradov kmetijskih gospodarstev smo izvedli individualni sklop prakse, procesa, tehnologije: Uporaba sodobne škropilne tehnike opremljene z LIDAR senzorji na uspešnost zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte. V vinogradih  (KG Vinko Šerbinek (Podravska), KG Dveri-pax (Podravska), KG Katarina Puhan (Pomurska)) smo v mesecu juniju opravili digitalne meritve ter prikaz digitalne rekonstrukcije na individualnih segmentih krošnje vinske trte.

Rekonstrukcija Sauvignon KG Vinko Šerbinek 062020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Sauvignon, KG Vinko Šerbinek 

Rekonstrukcija Sauvignon KG Dveri pax 062020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Sauvignon, KG Dveri-pax

Rekonstrukcija Laški rizling KG Katarina Puhan 062020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Laški rizling, KG Katarina Puhan

  

Julij 2020

Na izbranih lokacijah vinogradov kmetijskih gospodarstev smo izvedli individualni sklop prakse, procesa, tehnologije: Uporaba hightech sodobne škropilne tehnike opremljene z LIDAR senzorji na uspešnost zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte. V vinogradih (KG Urban Petrič (Goriška), KG Marjan Simčič (Goriška)) smo v mesecu juliju opravili digitalne meritve ter prikaz digitalne rekonstrukcije na individualnih segmentih krošnje vinske trte.

Rekonstrukcija Merlot KG Marjan Simčič 072020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Merlot, KG Marjan Simčič 

Rekonstrukcija Rumeni muškat KG Urban Petrič 072020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Rumeni muškat, KG Urban Petrič

 

September 2020

Na izbranih lokacijah vinogradov kmetijskih gospodarstev smo izvedli individualni sklop prakse, procesa, tehnologije: Uporaba hightech sodobne škropilne tehnike opremljene z LIDAR senzorji na uspešnost zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte. V vinogradih   (KG Vinko Šerbinek (Podravska), KG Dveri-pax (Podravska), KG Miha Toplišek (Savinjska), KG Urban Petrič (Goriška)) smo v mesecu septembru opravili digitalne meritve ter prikaz digitalne rekonstrukcije na individualnih segmentih krošnje vinske trte.

Rekonstrukcija Sauvignon KG Miha Toplišek 092020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Sauvignon, KG Miha Toplišek 

Rekonstrukcija Sauvignon KG Vinko Šerbinek 092020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Sauvignon, KG Vinko Šerbinek

Rekonstrukcija Sauvignon KG Dveri pax 092020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Sauvignon, KG Dveri-pax

Rekonstrukcija Rumeni muška KG Urban Petrič 092020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Rumeni muškat, KG Urban Petrič

 

Oktober 2020

Na izbranih lokacijah vinogradov kmetijskih gospodarstev smo izvedli individualni sklop prakse, procesa, tehnologije: Uporaba hightech sodobne škropilne tehnike opremljene z LIDAR senzorji na uspešnost zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte. V vinogradih KG Katarina Puhan (Pomurska), KG Marjan Simčič (Goriška)) smo v mesecu oktobru opravili digitalne meritve ter prikaz digitalne rekonstrukcije na individualnih segmentih krošnje vinske trte.

Rekonstrukcija Merlot KG Marjan Simčič 102020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Merlot, KG Marjan Simčič

Rekonstrukcija Laški rizling KG Katarina Puhan 102020

Digitalna rekonstrukcija nasada vinske trte sorte Laški rizling, KG Katarina Puhan

 

 

 


Januar 2020

Člani partnerstva smo na 2. sejmu AGRITECH (dvorana L), s članom partnerstva projekta EIP in razstavljavcem podjetjem INTEREXPORT D.O.O., predstavili alternativne-avtomatizirane modularne sisteme za mehansko zatiranje plevelov pod trtami v vinogradu. Predstavitev je bila namenjena nekaterim ciljnim skupinam (kmetijsko gozdarski zavodi, vinogradniška društva, visokošolski in srednješolski učitelji …), predstavljen sistem bomo v naslednjih treh letih v okviru projekta EIP preizkušali na posameznih lokacijah vinogradov v PODRAVSKI in GORIŠKI regiji. Modularni sistem bo nameščen na sadjarsko-vinogradniškem traktorju Fendt 211 Vario z možnostja vodenja z GPS navigacijskim sistemom. 

slika 5slika 8

slika 6slika 7

Junij 2020

Na zboru članov Zveze društev vinogradnikov in vinarjev VINIS, ki je bilo 16. junija 2020, na Turistični kmetiji Breznik, Komarnica 4, 2236 Cerkvenjak, je vodja projekta predstavil naš EIP projekt z namenom izboljšanja poznavanja novih tehnologij za trajno pridelavo grozdja v vinogradih. Člani so z navdušenjem sprejeli nekatere predstavljene prakse in bližajoče se novosti. Še posebej se je izkazal interes po seznanjanju z novimi tehnološkimi izzivi z možnostjo uporabe v vinogradih.

Predstavitev 01 

Predstavitev 02

 Predstavitev 03

Predstavitev 04

 

Junij 2020

Prvo usposabljanje članov partnerstva projekta na temo BIODIVERZITETA SAMONIKLIH SADNIH VRST IN NOVI IZZIVI V VINOGRADNIŠTVU, v organizaciji vodilnega člana partnerstva projekta, je potekalo v soboto, 20. junija 2020, ob 13:00 uri, na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah.

Slika DP 10

Slika DP 11

Slika DP 12

Slika DP 13

Slika DP 14

Slika DP 15

Slika DP 16

Prvo usposabljanje pri vodilnem članu partnerstva projekta, Pivola v Hočah 

 

September 2020

V sklopu projekta Znanje in dobre prakse (MPI Ormož) je vodilni partner UM FKBV strokovnim sodelavcem KGZ Ptuj in kmetijskim gospodarstvom, ki niso člani našega partnerstva projekta predstavil v obliki strokovnega predavanja nove prakse, proizvode, procese in tehnologije, katere z ostalimi člani partnerstva projekta že izvajamo na terenu v vinogradih, v različnih statističnih regijah (Goriška, Savinjska, Pomurska, Podravska). 

Slika DP 20

Slika DP 21

  Strokovno predavanje, Mrežni podjetniški inkubator Ormož 

 

Oktober 2020

Drugo usposabljanje članov partnerstva projekta EIP (Tema: PREDSTAVITEV PRAKS IN NOVIH TEHNOLOGIJ ZA TRAJNOSTNO PRIDELAVO GROZDJA V VINOGRADIH) v organizaciji vodilnega člana partnerstva projekta EIP in KG Dora/Urban Petrič, četrtek, 8. oktobra 2020, ob 09.00 uri na VINOGRADNIŠTVU PETRIČ, Slap 53a, 5271 Vipava.

Drugo usposabljanje članov partnerstva EIP z naslovom ''PREDSTAVITEV PRAKS IN NOVIH TEHNOLOGIJ ZA TRAJNOSTNO PRIDELAVO GROZDJA V VINOGRADIH'': je potekalo dne 8. oktobra 2020 med 9.00 in 17.00 uro. Predavanje z naslovom: "Vinogradniška avtomatizacija in robotizacija, vinogradniška tehnika in energetika, vinogradništvo, samonikle sadne vrste, alternativni sistemi zatiranja plevelov, je potekal v prostorih VINOGRADNIŠTVA PETRIČ  in v vinogradu KG Urban Petrič, kjer je bila predstavljena učinkovitost zatiranja plevelov s pomočjo različnih alternativnih sistemov, ki jih uporabljamo na tej lokaciji oz. omenejnem partnerju projekta.

Slika 30

 Slika 31

 Slika 32

 Slika 33

 Slika 34

Slika 35

Drugo usposabljanje pri članu partnerstva projekta Vinogradništvo Petrič, Slap pri Vipavi.

  

Maj 2021

TRETJE USPOSABLJANJE ČLANOV PARTNERSTVA PROJEKTA EIP (TEMA: DIGITALIZACIJA, EKOLOŠKO EKONOMSKI ASPEKTI IN AGROEKOSISTEMI ZA TRAJNOSTNO PRIDELAVO GROZDJA V VINOGRADIH) v organizaciji vodilnega člana partnerstva projekta EIP in Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, četrtek, 6. maja 2021, ob 9.00 uri na KMETIJSKO GOZDARSKEM ZAVODU NOVA GORICA, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.

Tretje usposabljanje članov partnerstva EIP z naslovom ''DIGITALIZACIJA, EKOLOŠKO EKONOMSKI ASPEKTI IN AGROEKOSISTEMI ZA TRAJNOSTNO PRIDELAVO GROZDJA V VINOGRADIH'': je potekalo dne 6. maja 2021 med 9.00 in 17.00 uro. Dogodek se je odvijal v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Izvedla so se predavanja z naslovi: Učinkovitost delovanja alternativnih sistemov zatiranja  plevelov pod trtami v vinogradu in vzdrževanje negovane ledine, Ohranjanje biotske raznovrstnosti v vinogradu in njegovi okolici, Predstavitev izbranih primerov zelišč in travnih mešanic z namenom dviga rastlinske in živalske biodiverzitete, ter ohranjanja talne strukture in talnih organizmov, Digitalno spremljanje fenološkega razvoja vinske trte v letnem rastnem krogu in optimizacija procesa nanašanja škropilne brozge, Ogled zasajenih parcel in vrst s samoniklimi sadnimi vrstami ter predstavitev digitalnega modula za spremljanje fenološkega razvoja vinske trte. V vinogradih KG Marjan Simčič je bil predstavljen ogled zasajenih parcel z vrstamoi s samoniklimi sadnimi vrstami, ki jih uporabljamo na omenjeni lokaciji.

Slika D 40

 Slika D 41

Slika D 42

Slika D 43

Slika D 44

 Slika D 45

Tretje usposabljanje, član partnerstva projekta pri članu KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica. 

 

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand