Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM, tako da je njihovo število ena petina članov Akademskega zbora. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter študijske programe, ter sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana. Mandatna doba članov Akademskega zbora iz vrst študentov traja eno leto.

Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM:

  • izvoli Senat;
  • Senatu predlaga kandidate za dekana;
  • obravnava in sprejema program razvoja;
  • obravnava in sprejema poročilo o delu ter daje predloge in pobude senatu;
  • izvoli predstavnike, ki so  člani Akademskega zbora univerze;
  • opravlja druge naloge, ki jih določa Statut.

Volitve, ki jih izvaja Akademski zbor, so tajne. Volilno pravico imajo člani Akademskega zbora, ki so določeni v prvem odstavku. 

Akademski zbor izmed svojih članov, določenih v prvem odstavku, izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi seje. Dekan ne more biti izvoljen za predsednika Akademskega zbora.

Akademski zbor se oblikuje skladno z zakonom.

Senat univerze s splošnim aktom določi natančnejša pravila in postopke za oblikovanje akademskih zborov članic univerze.

  • Zapisniki sej
     
  • Pravilnik o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand